01DIFRnew:Header

Z WikiSkripta FJFI ČVUT v Praze
Přejít na: navigace, hledání
PDF [ znovu generovat, výstup z překladu ] Kompletní WikiSkriptum včetně všech podkapitol.
PDF Této kapitoly [ znovu generovat, výstup z překladu ] Přeložení pouze této kaptioly.
ZIPKompletní zdrojový kód včetně obrázků.

Součásti dokumentu 01DIFRnew

součástakcepopisposlední editacesoubor
Hlavní dokument editovatHlavní stránka dokumentu 01DIFRnewNguyebin 1. 9. 201322:56
Řídící stránka editovatDefiniční stránka dokumentu a vložených obrázkůAdmin 7. 9. 201514:45
Header editovatHlavičkový souborNguyebin 1. 9. 201322:47 header.tex
Kapitola0 editovatPředmluvaNguyebin 29. 8. 201315:23 kapitola0.tex
Kapitola1 editovatÚvodKubuondr 7. 6. 201709:21 kapitola1.tex
Kapitola2 editovatŘešení speciálních typů rovnicKubuondr 8. 6. 201710:00 kapitola2.tex
Kapitola3 editovatTeoretické vlastnosti řešení diferenciálních rovnicPerinhyn 2. 6. 201822:54 kapitola3.tex
Kapitola4 editovatAnalytické řešení lineárních diferenciálních rovnic n-tého řáduKubuondr 10. 6. 201711:19 kapitola4.tex
Kapitola5 editovatAnalytické řešení soustav lineárních diferenciálních rovnic 1. řáduKrasejak 20. 6. 201401:32 kapitola5.tex
Kapitola6 editovatOkrajové úlohy pro obyčejné diferenciální rovniceKubuondr 10. 6. 201711:16 kapitola6.tex
KapitolaA editovatLiteraturaKrasejak 20. 6. 201401:33 literatura.tex

Vložené soubory

soubornázev souboru pro LaTeX
Soubor:priklad1.pdf priklad1.pdf
Image:rotujici_sklenice.pdf rotujici_sklenice.pdf
Image:mat_kyvadlo.pdf mat_kyvadlo.pdf
Soubor:lorentz-attractor.pdf lorentz-attractor.pdf
Soubor:vedeni-tepla.pdf vedeni-tepla.pdf
Image:smerova_pole.pdf smerova_pole.pdf
Image:RL_obvod.pdf RL_obvod.pdf
Image:k_lomene_care.pdf k_lomene_care.pdf
Image:k_peanove_vete.pdf k_peanove_vete.pdf
Image:k_prodlouzeni.pdf k_prodlouzeni.pdf
Image:k_prodl_lemma.pdf k_prodl_lemma.pdf
Image:k_prodl_tvrz.pdf k_prodl_tvrz.pdf
Image:k_prodl_lemma_2.pdf k_prodl_lemma_2.pdf
Image:ke_spoj_zav_na_datech.pdf ke_spoj_zav_na_datech.pdf
Image:metoda_strelby.pdf metoda_strelby.pdf

Zdrojový kód

%\wikiskriptum{01DIFRnew}
\documentclass[oneside,intlimits,reqno]{scrbook}
 
%\usepackage{eucal}
\usepackage{mathrsfs}
\usepackage{graphicx,makeidx}
\usepackage{amsmath,amssymb,amsthm}
\usepackage[nottoc]{tocbibind}
\usepackage{enumerate}
\usepackage{a4wide}
 
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[czech]{babel}
 
\usepackage[unicode,breaklinks=true,hypertexnames=false]{hyperref}
%\usepackage{color}
 
\hypersetup{
  pdftitle={01DIFR - Diferenciální rovnice},
  pdfauthor={WIKI Skripta},
  pdfsubject={Zápisky z přednášek DIFR, FJFI ČVUT},
  pdfkeywords={diferenciální rovnice},
  bookmarksnumbered=true,
  colorlinks=true,
  pdfpagemode={UseOutlines}
}
 
%definice českých uvozovek
\def\bq{\mbox{\kern.1ex\protect\raisebox{-1.3ex}[0pt][0pt]{''}\kern-.1ex}}
\def\eq{\mbox{\kern-.1ex``\kern.1ex}}
\gdef\uv#1{\bq #1\eq}
 
 
\renewcommand{\d}{\mathrm{d}} 
 
\newcommand{\dif}{\mathrm{d}} % diferenciál
\newcommand{\me}{\mathrm{e}} % eulerovo číslo
\newcommand{\mi}{\mathrm{i}} % imaginární jednotka
\newcommand{\R}{\mathbb{R}} % množina reálných čísel
\newcommand{\Rp}{\mathbb{R}^{+}} % množina kladných reálných čísel
\newcommand{\Rm}{\mathbb{R}^{-}} % množina záporných reálných čísel
\newcommand{\Rop}{\mathbb{R}_{0}^{+}} % množina nezáporných reálných čísel
\renewcommand{\C}{\mathbb{C}} % množina komplexních čísel
\newcommand{\Z}{\mathbb{Z}} % množina celých čísel
\newcommand{\N}{\mathbb{N}} % množina přirozených čísel
\newcommand{\Cc}{\mathcal{C}} % funkce třídy C (spojité)
\newcommand{\Ll}{\mathcal{L}} % funkce třídy L (integrabilní)
%\newcommand{\I}{\mathcal{I}} % interval I
%\newcommand{\J}{\mathcal{J}} % interval J
\newcommand{\Ms}{\mathscr{M}} % množina M (fce stejně spojité a stejně omezené)
\newcommand{\Fs}{\mathscr{F}} % množina F (fce spojité, stejně spojité a stejně lipschitzovské
 
\newcommand{\tg}{\mathop{\mathrm{tg}}}
\newcommand{\arctg}{\mathop{\mathrm{arctg}}}
\newcommand{\sgn}{\mathop{\mathrm{sgn}}}
\renewcommand{\Re}{\mathop{\mathrm{Re}}}
\renewcommand{\Im}{\mathop{\mathrm{Im}}}
\newcommand{\Tr}{\mathop{\mathrm{Tr}}}
\newcommand{\st}{\mathop{\mathrm{st}}}
 
\newcommand{\dom}[1]{\mathop{\mathrm{Dom} (#1)}} % definiční obor
 
\newcommand{\mat}[1]{\mathbf #1}
\newcommand{\abs}[1]{\left|#1\right|}
\newcommand{\nor}[1]{\left\|#1\right\|}
 
\newcommand{\COL}[2]{\begin{pmatrix}#1\\#2\end{pmatrix}}   %sloupcový vektor 2x1 VELKÝ
\newcommand{\col}[2]{{#1 \choose #2}} %sloupcový vektor 2x1 MALÝ nebo kombinační číslo
 
\renewcommand{\epsilon}{\varepsilon}
\renewcommand{\phi}{\varphi}
\renewcommand{\rho}{\varrho}
\newcommand{\ol}{\overline}
\newcommand{\ub}{\underbrace}
\newcommand{\sm}{\smallsetminus}
 
 
 
\theoremstyle{definition}
\newtheorem{define}{Definice}[chapter]
 
\theoremstyle{plain}
\newtheorem{theorem}[define]{Věta}
\newtheorem{lemma}[define]{Lemma}
\newtheorem{dusl}[define]{Důsledek}
\newtheorem{corollary}[define]{Tvrzení}
\renewcommand{\proofname}{Důkaz}
 
\theoremstyle{remark}
\newtheorem{example}[define]{\textsc{Příklad}}
\newtheorem{remark}[define]{\textsc{Poznámka}}
 
 
\renewcommand{\indexname}{Rejstřík}
 
\frenchspacing