01DIFR:Header

Z WikiSkripta FJFI ČVUT v Praze
Přejít na: navigace, hledání
PDF [ znovu generovat, výstup z překladu ] Kompletní WikiSkriptum včetně všech podkapitol.
PDF Této kapitoly [ znovu generovat, výstup z překladu ] Přeložení pouze této kaptioly.
ZIPKompletní zdrojový kód včetně obrázků.

Součásti dokumentu 01DIFR

součástakcepopisposlední editacesoubor
Hlavní dokument editovatHlavní stránka dokumentu 01DIFRAdmin 1. 8. 201002:21
Řídící stránka editovatDefiniční stránka dokumentu a vložených obrázkůAdmin 1. 8. 201002:28
Header editovatHlavičkový souborAdmin 1. 8. 201013:51 header.tex
Kapitola1 editovatÚvodAdmin 1. 8. 201002:21 kapitola1.tex
Kapitola2 editovatŘešení některých speciálních rovnic 1. řáduAdmin 1. 8. 201002:22 kapitola2.tex
Kapitola3 editovatVěty o existenci, jednoznačnosti a vlastnostech řešení rovnice tvaru y'=f(x,y)Admin 1. 8. 201002:22 kapitola3.tex
Kapitola4 editovatSystémy diferenciálních rovnicAdmin 1. 8. 201002:22 kapitola4.tex
Kapitola5 editovatSystémy lineárních diferenciálních rovnic. Lineární rovnice n-tého řáduAdmin 1. 8. 201002:23 kapitola5.tex
Kapitola6 editovatNumerické řešení počátečních úloh pro obyčejné diferenciální rovnice Admin 1. 8. 201002:23 kapitola6.tex

Vložené soubory

soubornázev souboru pro LaTeX
01DIFR:fig_arzela arzela
01DIFR:fig_euler euler
01DIFR:fig_peano1 peano1
01DIFR:fig_peano2 peano2
01DIFR:fig_peano3 peano3
01DIFR:fig_osgood osgood
01DIFR:fig_spoj1 spoj1
Image:Arzela.pdf arzela.pdf
Image:Euler.pdf euler.pdf
Image:Peano1.pdf peano1.pdf
Image:Peano2.pdf peano2.pdf
Image:Peano3.pdf peano3.pdf
Image:Osgood.pdf osgood.pdf
Image:Spoj1.pdf spoj1.pdf

Zdrojový kód

%\wikiskriptum{01DIFR}
\documentclass[intlimits]{amsart} %%
 
\usepackage{amssymb}
\usepackage{amsthm}
\def\mathbbm{\mathbf} % pokud neni k dispozici bbm
\def\mathfrak{\mathcal} % pokud neni k dispozici frak
\usepackage{a4}
\usepackage{enumerate}
\usepackage{array}
\usepackage{dcolumn}
\usepackage{epsfig}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage{lmodern} 
\usepackage[czech]{babel}
\usepackage{hyperref}
\usepackage{color}
 
 
\hypersetup{
  colorlinks = true,
  pdftitle = {Poznámky z~DIFR},
  bookmarksopen = true
  }
 
\sloppy
 
%definice českých uvozovek
\def\bq{\mbox{\kern.1ex\protect\raisebox{-1.3ex}[0pt][0pt]{''}\kern-.1ex}}
\def\eq{\mbox{\kern-.1ex``\kern.1ex}}
\gdef\uv#1{\bq #1\eq}
 
%\newcolumntype{d}{>\centerdots}c<{\endcenterdots}}
\newcolumntype{d}{D{.}{.}{-1}}
 
\makeatletter
 
\def\cary{\buildrel\textstyle{\lower0.18pt\hbox{\smash-}}\over{\lower1.42pt\hbox{\smash-}}}
 
\def\rightarrowfill@x#1{\m@th\setboxz@h{$#1\cary$}\ht\z@\z@
 $#1\copy\z@\mkern-6mu\cleaders
 \hbox{$#1\mkern-2mu\box\z@\mkern-2mu$}\hfill
 \mkern-6mu\mathord\rightrightarrows$}
 
\newcommand{\xrightarrows}[2][]{
 \mathrel{\mathop{
  \setbox\z@\vbox{\m@th
   \hbox{$\scriptstyle\;{#1}\;\;$}
   \hbox{$\m@th\scriptstyle\;{#2}\;\;$}
  }
  \vbox{
  \kern-2pt
  \hbox to\ifdim\wd\z@>\minaw@\wd\z@\else\minaw@\fi{
   \rightarrowfill@x\displaystyle}
  }
}
 \limits^{#2}\@ifnotempty{#1}{_{#1}}}
}
 
 
\addtolength{\textwidth}{72pt}
\addtolength{\evensidemargin}{-36pt}
\addtolength{\oddsidemargin}{-36pt}
 
 
 
 
 
\newcommand{\dotm}{\buildrel\textstyle\raise2pt\hbox{\smash.}\over{\smash-}}
\newcommand{\dotp}{\buildrel\textstyle\raise5.5pt\hbox{\smash.}\over{\smash+}}
 
\renewcommand{\hat}{\widehat}
 
\newcommand{\M}{{\mathcal M}}
\newcommand{\HH}{{\mathcal H}}
\renewcommand{\P}{{\mathcal P}}
\renewcommand{\S}{{\mathcal S}}
\renewcommand{\L}{{\mathcal L}}
\newcommand{\LL}{{\mathrm L}}
\renewcommand{\epsilon}{\varepsilon}
\renewcommand{\rho}{\varrho}
\renewcommand{\phi}{\varphi}
\newcommand{\Rop}{{\mathbb{R}^0_+}}
\newcommand{\Rp}{{\mathbb{R}_+}}
\newcommand{\Rm}{{\mathbb{R}_-}}
\newcommand{\RR}{{\mathbb{R}^*}}
\newcommand{\R}{{\mathbb{R}}}
\newcommand{\Q}{{\mathbb{Q}}}
\newcommand{\N}{{\mathbb{N}}}
\newcommand{\No}{{\mathbb{N}_0}}
\newcommand{\C}{{\mathbb{C}}}
\newcommand{\CC}{{\mathbb{C}^*}}
\newcommand{\Z}{\mathbb{Z}}
\newcommand{\Zm}{{\mathbb{Z}_-}}
\newcommand{\II}{{\hskip 1pt\mathbf{I}\hskip 1pt}}
 
\renewcommand{\c}[1]{{\mathcal{C}^{(#1)}}}
\newcommand{\AZR}{\mathrm{AZR}}
 
\newcommand{\0}{\mathrm{O}}
 
\newcommand{\jac}{{\mathcal J}}
 
\newcommand{\I}{{\mathcal I}}
\newcommand{\J}{{\mathcal J}}
\newcommand{\K}{{\mathcal K}}
\newcommand{\U}{{\mathcal U}}
\newcommand{\n}{\hat n}
 
\newcommand{\sk}[1]{\mathop{\xrightarrows{#1}}}
\newcommand{\nsk}[1]{\mathop{\not\xrightarrows{#1}}}
\newcommand{\posloupnost}[3]{\sideset{}{_{#1}^{#2}}{\mathop{\left(#3\right)}}}
\newcommand{\system}[3]{\sideset{}{_{#1}^{#2}}{\mathop{\left\{#3\right\}}}}
\newcommand{\posl}[1]{\posloupnost{1}{\infty}{#1}}
\newcommand{\poslo}[1]{\posloupnost{0}{\infty}{#1}}
\newcommand{\sys}[1]{\system{1}{\infty}{#1}}
\newcommand{\rada}[1]{\sum_0^\infty #1}
\newcommand{\sm}{\smallsetminus}
\newcommand{\iz}[1]{{#1^\mathrm{i}}}
\newcommand{\vn}[1]{{#1^\circ}}
\newcommand{\uz}[1]{\overline{#1}}
\newcommand{\hr}[1]{\Dot{#1}}
\newcommand{\pp}{\subset\subset}
\newcommand{\sv}{\,\mathrm{sv}\,}
\newcommand{\id}[1]{\mathrm{id}_{#1}}
\newcommand{\Tr}{{\mathrm{Tr}\,}}
 
\newcommand{\nulvec}{{\vec\theta}}
\newcommand{\nulmat}{{\mathbf 0}}
 
\newcommand{\norm}[1]{\left\|#1\right\|}
\newcommand{\mnorm}[1]{\left\|#1\right\|_{\mathrm I}}
\newcommand{\abs}[1]{\left|#1\right|}
 
\renewcommand{\H}{{\mathrm H}}
\newcommand{\V}{{\mathrm V}}
\newcommand{\h}{{\mathrm h}}
\newcommand{\im}{{\mathbf i}}
\renewcommand{\d}{{\mathrm d}}
\newcommand{\dx}{{\,\d x}}
\newcommand{\dt}{{\,\d t}}
\newcommand{\dy}{{\,\d y}}
\newcommand{\pd}{\partial}
%\newcommand{\la}{{<\mkern-1mu}}
%\newcommand{\ra}{{\mkern-1mu>}}
\newcommand{\la}{\langle}
\newcommand{\ra}{\rangle}
\newcommand{\bigx}{\mathop{\text{\Huge\lower4.6pt\hbox{X}}}}
 
\newcommand{\noqed}{\renewcommand{\qed}{}}
\makeatother
 
\theoremstyle{definition}
\newtheorem{define}{Definice}
\newtheorem{theorem}[define]{Věta}
\newtheorem{lemma}[define]{Lemma}
\newtheorem*{dusl}{Důsledek}
\theoremstyle{remark}
\newtheorem*{remark}{Poznámka}
\newtheorem*{example}{Příklad}
\newtheorem*{uloha}{Úloha}
\renewcommand{\proofname}{Důkaz}