KTP1:Header

Z WikiSkripta FJFI ČVUT v Praze
Verze z 19. 2. 2013, 09:24, kterou vytvořil Admin (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
PDF [ znovu generovat, výstup z překladu ] Kompletní WikiSkriptum včetně všech podkapitol.
PDF Této kapitoly [ znovu generovat, výstup z překladu ] Přeložení pouze této kaptioly.
ZIPKompletní zdrojový kód včetně obrázků.

Součásti dokumentu KTP1

součástakcepopisposlední editacesoubor
Hlavní dokument editovatHlavní stránka dokumentu KTP1Maresj23 18. 2. 201314:56
Řídící stránka editovatDefiniční stránka dokumentu a vložených obrázkůMaresj23 3. 6. 201419:42
Header editovatHlavičkový souborAdmin 19. 2. 201309:24 header.tex
Kapitola0 editovatÚvodMaresj23 3. 6. 201419:43 kapitola0.tex
Kapitola1 editovatKlein-Gordonova rovniceMaresj23 18. 2. 201314:50 kapitola1.tex
Kapitola2 editovatDiracova rovniceMaresj23 18. 2. 201314:50 kapitola2.tex
Kapitola3 editovatProkova rovniceMaresj23 18. 2. 201314:50 kapitola3.tex
Kapitola4 editovatLagrangeovský formalismus klasické teorie poleMaresj23 19. 2. 201319:39 kapitola4.tex
Kapitola5 editovatKvantování volných polí a částicová interpretaceMaresj23 18. 2. 201314:51 kapitola5.tex
Kapitola6 editovatInterakce kvantových políMaresj23 18. 2. 201314:51 kapitola6.tex
KapitolaA editovatLiteraturaMaresj23 18. 2. 201314:55 literatura.tex

Vložené soubory

soubornázev souboru pro LaTeX
Soubor:ktp1_feynman1.png feynman1.png
Soubor:ktp1_feynman2.png feynman2.png
Soubor:ktp1_poznamky_1.jpg poznamky_1.jpg
Soubor:ktp1_poznamky_2.jpg poznamky_2.jpg
Soubor:ktp1_poznamky_3.jpg poznamky_3.jpg
Soubor:ktp1_poznamky_4.jpg poznamky_4.jpg
Soubor:musite.png musite.png

Zdrojový kód

%\wikiskriptum{KTP1}
 
\documentclass[oneside,intlimits,reqno]{scrbook}
 
\usepackage{braket}
 
%\usepackage{eucal}
\usepackage{mathrsfs}
\usepackage{graphicx,makeidx}
\usepackage{amsmath,amssymb,amsthm}
\usepackage[nottoc]{tocbibind}
\usepackage{enumerate}
\usepackage{a4wide}
\usepackage{subfigure}
 
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[czech]{babel}
 
%\usepackage{bbm} %%% balicek bbm nepouzivat, dela paseku (nevim proc)
\usepackage{cancel}
 
\usepackage{marvosym} %smajlíci
 
 
 
 
 
\usepackage[unicode,breaklinks=true,hypertexnames=false]{hyperref}
%\usepackage{color}
 
\hypersetup{
 pdftitle={01FIMA - Slovníček finanční matematiky},
 pdfauthor={WIKI Skripta},
 pdfsubject={Zápisky z přednášek 01FIMA, FJFI ČVUT},
 pdfkeywords={finanční matematika, pojistná matematika},
 bookmarksnumbered=true,
 colorlinks=true,
 pdfpagemode={UseOutlines}
}
 
 
 
\renewcommand{\d}{\mathrm{d}} 
 
\newcommand{\dif}{\mathrm{d}} % derivace
\newcommand{\me}{\mathrm{e}} % eulerovo číslo
\newcommand{\mi}{\mathrm{i}} % imaginární jednotka
\newcommand{\R}{\mathbb{R}} % množina reálných čísel
\newcommand{\Rp}{\mathbb{R}^{+}} % množina kladných reálných čísel
\newcommand{\Rm}{\mathbb{R}^{-}} % množina záporných reálných čísel
\newcommand{\Rop}{\mathbb{R}_{0}^{+}} % množina nezáporných reálných čísel
\renewcommand{\C}{\mathbb{C}} % množina komplexních čísel
\newcommand{\Z}{\mathbb{Z}} % množina celých čísel
\newcommand{\N}{\mathbb{N}} % množina přirozených čísel
\newcommand{\Cc}{\mathcal{C}} % funkce třídy C
%\newcommand{\I}{\mathcal{I}} % interval I
%\newcommand{\J}{\mathcal{J}} % interval J
\newcommand{\Ms}{\mathscr{M}} % množina M (fce stejně spojité a stejně omezené)
\newcommand{\Fs}{\mathscr{F}} % množina F (fce spojité, stejně spojité a stejně lipschitzovské
 
\newcommand{\tg}{\mathop{\mathrm{tg}}}
\newcommand{\arctg}{\mathop{\mathrm{arctg}}}
\newcommand{\sgn}{\mathop{\mathrm{sgn}}}
\renewcommand{\Re}{\mathop{\mathrm{Re}}}
\renewcommand{\Im}{\mathop{\mathrm{Im}}}
\newcommand{\Tr}{\mathop{\mathrm{Tr}}}
\newcommand{\st}{\mathop{\mathrm{st}}}
 
 
\newcommand{\lra}{\Leftrightarrow}
\newcommand{\la}{\Leftarrow}
\newcommand{\ra}{\Rightarrow}
\newcommand{\all}{\forall}
\newcommand{\npg}{\trianglelefteq}
 
 
%maja
\newcommand{\parc}{\partial}
\newcommand{\ad}{a^\dagger}
\newcommand{\bd}{b^\dagger}
\newcommand{\dd}{d^\dagger}
\newcommand{\psid}{\psi^\dagger}
\newcommand{\bpsi}{\overline{\psi}} %bar psi
\newcommand{\bu}{\overline{u}}
\newcommand{\bv}{\overline{v}}
 
\newcommand{\Exp}[1]{\exp\left( #1 \right)}
 
\newcommand{\grad}{\vec \nabla}
 
\newcommand{\kvak}{\Ket{0}}
\newcommand{\bvak}{\Bra{0}}
 
\newcommand{\ga}{\gamma}
 
\newcommand{\asd}[1]{\stackrel{\leftrightarrow}{\partial_{#1}}} %antisymetrická derivace
\newcommand{\pd}[2]{\frac{\partial #1}{\partial #2}} %parciální derivace
\newcommand{\komut}[2]{\left[ #1, #2\right]} %komutátor
\newcommand{\rec}[1]{\frac{1}{#1}} %reciproká funkce - 1/x
 
\newcommand{\psl}{\cancel{p}} %p slash
\newcommand{\qsl}{\cancel{q}}
\newcommand{\ksl}{\cancel{k}}
\newcommand{\ssl}{\cancel{s}}
\newcommand{\asl}{\cancel{a}}
\newcommand{\bsl}{\cancel{b}}
\newcommand{\csl}{\cancel{c}}
\newcommand{\dsl}{\cancel{d}}
 
\newcommand{\pol}{\frac{1}{2}}
\newcommand{\unit}{\mathbbm{1}}
 
 
\newcommand{\lagr}{\mathcal{L}}
\newcommand{\ham}{\mathcal{H}}
 
%matice
\newcommand{\maticedvadva}[4]{\left(\begin{array}{rr} #1 & #2 \\ #3 & #4 \end{array}\right)}
\newcommand{\vektordva}[2]{\left(\begin{array}{rr} #1 \\ #2 \end{array}\right)}
\newcommand{\vektordvahor}[2]{\left(\begin{array}{rr} #1 & #2 \end{array}\right)}
\newcommand{\vektorctyri}[4]{\left(\begin{array}{rr} #1 \\ #2 \\ #3 \\ #4 \end{array}\right)}
 
 
 
 
\parindent=0pt % odsazení 1. řádku odstavce
\parskip=5pt  % mezera mezi odstavci
\frenchspacing % aktivuje použití některých českých typografických pravidel
 
 
 
 
 
\theoremstyle{definition}
\newtheorem{define}{Definice}[chapter]
 
\theoremstyle{plain}
\newtheorem{theorem}[define]{Věta}
\newtheorem{lemma}[define]{Lemma}
\newtheorem{dusl}[define]{Důsledek}
\newtheorem{corollary}[define]{Tvrzení}
\renewcommand{\proofname}{Důkaz}
 
\theoremstyle{remark}
\newtheorem{example}[define]{\textsc{Příklad}}
\newtheorem{remark}[define]{\textsc{Poznámka}}
 
 
\renewcommand{\indexname}{Rejstřík}
 
\frenchspacing