02OKS:Header

Z WikiSkripta FJFI ČVUT v Praze
Přejít na: navigace, hledání
PDF [ znovu generovat, výstup z překladu ] Kompletní WikiSkriptum včetně všech podkapitol.
PDF Této kapitoly [ znovu generovat, výstup z překladu ] Přeložení pouze této kaptioly.
ZIPKompletní zdrojový kód včetně obrázků.

Součásti dokumentu 02OKS

součástakcepopisposlední editacesoubor
Hlavní dokument editovatHlavní stránka dokumentu 02OKSKyseljar 5. 9. 201512:16
Řídící stránka editovatDefiniční stránka dokumentu a vložených obrázkůAdmin 7. 9. 201514:52
Header editovatHlavičkový souborKyseljar 5. 9. 201512:04 header.tex
Kapitola1 editovatÚvodní stránkaKyseljar 5. 9. 201512:06 titlepage.tex
Kapitola2 editovatPřehled značeníKyseljar 5. 9. 201512:07 Prehled_znaceni.tex
Kapitola3 editovatÚvodMaresj23 12. 8. 201717:05 Uvod.tex
Kapitola4 editovatOperátor hustotyGajaleks 15. 2. 202312:13 Operator_hustoty.tex
Kapitola5 editovatMatematický aparátMaresj23 1. 10. 201708:30 Matematicky_aparat.tex
Kapitola6 editovatvonNeumannova entropieKyseljar 5. 9. 201512:08 vonNeumannova_entropie.tex
Kapitola7 editovatKvantové měřeníKyseljar 5. 9. 201512:09 Kvantove_mereni.tex
Kapitola8 editovatKvantové operaceKyseljar 5. 9. 201512:09 Kvantove_operace.tex
Kapitola9 editovatZměny kvantového systémuKyseljar 5. 9. 201512:09 Zmeny_kvantoveho_systemu.tex
Kapitola10 editovatDovětekKyseljar 5. 9. 201512:09 Dovetek.tex

Zdrojový kód

%\wikiskriptum{02OKS}
 
\documentclass[11pt]{article}
 
%%% jazyk %%%
 
\usepackage[czech]{babel}
\usepackage[utf8]{inputenc}
%\usepackage[cp1250]{inputenc}
%\usepackage[T1]{fontenc}
 
%%% krizove odkazy %%%
 
\usepackage[colorlinks,linkcolor=black,citecolor=black]{hyperref}
 
%%% zahlavi %%%
 
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
 
%%% okraje stranky %%%
 
\usepackage[hmargin=3cm,vmargin=3.5cm]{geometry}
\setlength\parindent{0pt}
\setlength\parskip{1ex plus 0.1ex minus 0.1ex}
 
%%% matematika %%%
 
\usepackage{amsmath,amssymb,amsthm}
\usepackage{mathabx,mathtools}
\usepackage{MnSymbol}
\usepackage{tabularx}
\usepackage{mathrsfs}
\usepackage{IEEEtrantools}
 
%%% prostredi definition atd. %%%
 
\theoremstyle{definition}
\newtheorem{definice}{Definice}[section]
 
%\theoremstyle{remark}
\newtheorem{pozn}{Poznámka}[section]
\newtheorem{priklad}{Příklad}[section]
 
\theoremstyle{theorem}
\newtheorem{veta}{Věta}[section]
\newtheorem{lemma}{Lemma}[section]
\newtheorem{axiom}{Axiom}
\newtheorem{dusledek}{Důsledek}[section]
 
%\newenvironment{dukaz}{\textit{Důkaz.}}{\quad $\blacksquare$}
 
%%%%%%%%% Definice prikazu %%%%%%%%%
 
%%% derivace a diferencialy %%%
 
\newcommand{\der}[1]{\frac{\mathrm{d} \, #1}{\mathrm{d} t}}
\newcommand{\derArg}[2]{\ensuremath{\frac{\mathrm{d} \, #1}{\mathrm{d} #2}}}
\newcommand{\pder}[1]{\ensuremath{\frac{\partial}{\partial #1}}}
\newcommand{\pderFun}[2]{\ensuremath{\frac{\partial #1}{\partial #2}}}
 
\newcommand{\dt}{\textrm{d}t}
\newcommand{\dx}{\textrm{d}x}
\newcommand{\de}[1]{\textrm{d}#1}
 
%%% telesa a ciselne mnoziny %%%
 
\newcommand{\C}{\mathbb{C}}
\newcommand{\R}{\mathbb{R}}
\newcommand{\Z}{\mathbb{Z}}
\newcommand{\N}{\mathbb{N}}
 
%%% stopa %%%
 
\DeclareMathOperator{\tr}{Tr}
\newcommand{\tre}[1]{\tr_{(#1)}}
\newcommand{\trPar}[1]{\tr_{#1}}
\DeclareMathOperator{\trA}{\trPar{A}}
\DeclareMathOperator{\trB}{\trPar{B}}
\DeclareMathOperator{\trEnv}{\trPar{Env}}
 
%%% kety, bra, brakety %%%
 
\newcommand{\ket}[1]{| #1 \rangle}
\newcommand{\bra}[1]{\langle #1 |}
 
\newcommand{\ME}{\Omega}					% maximally entangled state
\newcommand{\MEp}{\Omega'}
\newcommand{\ketME}{\ket{\ME}}
\newcommand{\braME}{\bra{\ME}}
\newcommand{\ketMEp}{\ket{\MEp}}
\newcommand{\braMEp}{\bra{\MEp}}
 
\newcommand{\braket}[2]{\langle #1 | #2 \rangle}
\newcommand{\braketSame}[1]{\braket{#1}{#1}}
%\newcommand{\braketThree}[3]{\langle #1 | #2 | #3 \rangle}
\newcommand{\braketME}{\braketSame{\ME}}
 
\newcommand{\ketbra}[2]{\ket{#1}\bra{#2}}
\newcommand{\ketbraSame}[1]{\ketbra{#1}{#1}}
\newcommand{\ketbraME}{\ketbra{\ME}{\ME}}
\newcommand{\ketbraMEp}{\ketbra{\MEp}{\MEp}}
 
\newcommand{\ketpsi}{\ket{\psi}}
\newcommand{\brapsi}{\bra{\psi}}
\newcommand{\ketphi}{\ket{\varphi}}
\newcommand{\braphi}{\bra{\varphi}}
\newcommand{\ketbraphi}{\ketbraSame{\varphi}}
\newcommand{\ketbrapsi}{\ketbraSame{\psi}}
 
%%% Pauliho matice %%%
 
\newcommand{\paulix}{\sigma_X}
\newcommand{\pauliy}{\sigma_Y}
\newcommand{\pauliz}{\sigma_Z}
 
%%% baze %%%
 
\newcommand{\basis}[2]{\{ \ket{#1} \}_{#1=1}^{#2}}		% baze ketu od #1=1 do #1=#2
\newcommand{\basisAlt}[3]{\{ \ket{#1} \}_{#2=1}^{#3}}
\newcommand{\basisPlain}[2]{\{ #1 \}_{#2}}
 
%%% ruzne %%%
 
\newcommand{\ident}{\mathbb{I}}				% identita
\newcommand{\setn}[1]{\{1, \ldots, #1\}}		% mnozina 1,...,n
\newcommand{\ii}{\mathrm{i} \,}				% imaginarni jednotka
\newcommand{\tens}{\otimes}					% tenzorovy soucin
\newcommand{\adj}[1]{{#1}^\dagger}			% hermitovske sdruzeni
\newcommand{\cc}[1]{#1^\ast}					% komplexni sdruzeni
\newcommand{\average}[2]{\langle #1 \rangle_{#2}} % stredni hodnota
\newcommand{\liou}{L}						% Liouvilleuv operator
\newcommand{\com}[2]{\left[#1, #2 \right]}	% komutator
 
%%% Hamiltonian %%%
 
\newcommand{\ham}{H}							% Hamiltonian
\newcommand{\hamTens}[2]{\ham_{#1} \tens \ham_{#2}}	% tensor product of two Hamiltonians
 
%%% Hilbertovy prostory %%%
 
\newcommand{\hilb}{\mathscr{H}}				% Hilbertuv prostor
\newcommand{\bound}[1]{\mathcal{B}(#1)}		% Omezene operatory
\newcommand{\states}[1]{\mathcal{S}(#1)}		% Stavy
 
%%% definice operatoru %%%
 
\DeclareMathOperator{\Ran}{Ran}
\DeclareMathOperator{\Ker}{Ker}
\DeclareMathOperator{\rank}{rank}
\DeclareMathOperator{\Der}{Der}
\DeclareMathOperator{\sgn}{sgn}
\DeclareMathOperator{\supp}{supp}
\DeclareMathOperator{\Span}{span} %\span is a TeX primitive with different meaning so it cannot be used
\DeclareMathOperator{\Diag}{Diag}
\DeclareMathOperator{\Pos}{Pos}
\DeclareMathOperator{\Neg}{Neg}