02KVAN:Header

Z WikiSkripta FJFI ČVUT v Praze
Přejít na: navigace, hledání
PDF [ znovu generovat, výstup z překladu ] Kompletní WikiSkriptum včetně všech podkapitol.
PDF Této kapitoly [ znovu generovat, výstup z překladu ] Přeložení pouze této kaptioly.
ZIPKompletní zdrojový kód včetně obrázků.

Součásti dokumentu 02KVAN

součástakcepopisposlední editacesoubor
Hlavní dokument editovatHlavní stránka dokumentu 02KVANStefamar 18. 9. 201814:38
Řídící stránka editovatDefiniční stránka dokumentu a vložených obrázkůStefamar 18. 9. 201815:04
Header editovatHlavičkový souborStefamar 18. 9. 201814:39 header.tex
Kapitola0 editovatPoznámkaStefamar 18. 9. 201814:40 kapitola0.tex
Kapitola1 editovatCharakteristické rysy kvantové mechanikyStefamar 18. 9. 201814:41 kapitola1.tex
Kapitola2 editovatZrod kvantové mechanikyStefamar 18. 9. 201814:42 kapitola2.tex
Kapitola3 editovatStavy a pozorovatelné v kvantové mechaniceStefamar 18. 9. 201814:48 kapitola3.tex
Kapitola4 editovatJednoduché kvantové systémyStefamar 18. 9. 201814:49 kapitola4.tex
Kapitola5 editovatPříprava stavu kvantové částiceStefamar 18. 9. 201815:09 kapitola5.tex
Kapitola6 editovatKvantová částice v centrálně symetrickém potenciáluStefamar 18. 9. 201814:57 kapitola6.tex
Kapitola7 editovatZobecněné vlastní funkceStefamar 18. 9. 201814:58 kapitola7.tex
Kapitola8 editovatBra-ketový formalismus a posunovací operátoryStefamar 18. 9. 201814:59 kapitola8.tex
Kapitola9 editovatPředpovědi výsledků měřeníStefamar 18. 9. 201814:59 kapitola9.tex
Kapitola10 editovatČasový vývoj kvantové částiceStefamar 18. 9. 201815:01 kapitola10.tex
Kapitola11 editovatČástice v elektromagnetickém poli. SpinStefamar 18. 9. 201815:02 kapitola11.tex
Kapitola12 editovatSystémy více částicStefamar 18. 9. 201815:03 kapitola12.tex
Kapitola13 editovatPřibližné metody výpočtu vlastních hodnot operátoruStefamar 18. 9. 201815:36 kapitola13.tex
Kapitola14 editovatPotenciálový rozptyl, tunelový jevStefamar 18. 9. 201815:05 kapitola14.tex
KapitolaA editovatLiteraturaStefamar 18. 9. 201815:06 literatura.tex

Vložené soubory

soubornázev souboru pro LaTeX
Image:blackbody.pdf blackbody.pdf
Image:s1s2.png s1s2.png
Image:s1full.png s1full.png
Image:s2full.png s2full.png
Image:wavefull.png wavefull.png
Image:ballfull.png ballfull.png
Image:roz1.pdf roz1.pdf
Image:roz2.pdf roz2.pdf
Image:fine_structure.pdf fine_structure.pdf
Image:zeeman_FS.pdf zeeman_FS.pdf
Image:tunel_prob.pdf tunel_prob.pdf

Zdrojový kód

%\wikiskriptum{02KVAN}
 
\documentclass[a4paper,12pt]{article}
 
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[czech]{babel}
\usepackage[T1]{fontenc} % hyphenation + babel mě donutili použít T1 kódování znaků (jinak mi hyphenation nesežere diakritiku)
%\usepackage[czech,english]{babel}
%\selectlanguage{czech}
\usepackage{a4wide}
 
%\linespread{1.0} \setlength{\unitlength}{1mm}
%\parindent=2pc
%\textwidth=15cm
%\usepackage{makeidx}
\hyphenation{pře-svěd-če-ním před-po-ví-da-jí o-sci-lá-to-ru}
%ana-lý-za po-zo-ro-va-tel-né me-cha-ni-ky je-dno-roz-měr-né-ho sfé-ric-kých mě-ři-tel-ná prav-dě-po-dob-nost ne-zá-vis-lé vzdá-le-no-sti Ope-rá-to-ry ope-rá-to-r ope-rá-to-ru ope-rá-to-rů Bro-glie-ovou har-mo-nic-ké-ho elektro-mag-ne-tic-ké-ho expe-ri-men-tál-ně jed-no-roz-měr-nou}
 
\usepackage{amsmath,amssymb}
\usepackage[dvips]{graphicx}
\usepackage[unicode,breaklinks=true,hypertexnames=false]{hyperref}
 
\hypersetup{
  pdftitle={Slabikář kvantové mechaniky},
  pdfauthor={Ladislav Hlavatý},
  pdfsubject={Skriptum k~přednášce 02KVAN, FJFI ČVUT},
  pdfkeywords={kvantová mechanika},
  bookmarksnumbered=true,
  colorlinks=true,
  pdfpagemode={UseOutlines}
}
 
%definice českých uvozovek
\def\bq{\mbox{\kern.1ex\protect\raisebox{-1.3ex}[0pt][0pt]{''}\kern-.1ex}}
\def\eq{\mbox{\kern-.1ex``\kern.1ex}}
\gdef\uv#1{\bq #1\eq}
 
\newtheorem{cvi}{Cvičení}%[subsection]
\def \bc {\begin{cvi}}
\def \ec {\end{cvi}}
\newtheorem{tvr}{Tvrzení}[section]
\def \bt {\begin{tvr}}
\def \et {\end{tvr}}
\newtheorem{Def}{Definice}[subsection]
\def \bd {\begin{Def}}
\def \ed {\end{Def}}
\newtheorem{pri}{Příklad}%[subsection]
\def \bp {\begin{pri}}
\def \ep {\end{pri}}
\def \pri{{\bf Příklad:} }
 
\def \for {\ {\rm pro}\ }
\def \be {\begin{equation}}
%\def \bef {\begin{equation}\fbox{$\LARGE}
\def \bea {\begin{eqnarray}}
\def \ba {\begin{array}}
\def \ea {\end{array}}
\def \ee {\end{equation}}
\def \eea {\end{eqnarray}}
\def \nn {\nonumber}
\def \cne {\\ \nonumber & &}
%\def \cite {[}
\def \ll {\label}
%\def \llf {$}\label}
\def \ca {{\cal A}}
\def \ox {\otimes}
\def \lim {\rightarrow}
\def \unit {{\bf 1}}
\def \complex {{\bf C}}
\def \real {{\bf R}}
\def \integer {{\bf Z}}
\def \qintline {$ L_2(\real,dx)$}
\def \qintspace {$L_2(\real^3,dx^3)$}
\def \qintrn {$L_2(\real^N,dx^N)$}
\def \hil {\cal H}
\newcommand \hhat[1] {\hat{\hat #1}}
 
\def \newblock {}
\def \rf {(\ref}
\def \-> {\rightarrow}
\def \half {\frac{1}{2} }
\def \vex {\vec x}
 
\def \qint {kvadraticky integrabilní}
\def \pst {{pravděpodobnost}}
\def \db {de Broglie}
\def \sv {Schr\"odingerov}
\def \rc {rovnic}
\def \qv {kvantov}
\def \mi {mechani}
\def \cc {{částic}}
\def \fc {funkc}
\def \oper {operátor}
\def \emk {elektromagnetick}
\def \ha {hamiltoniá}
%\documentstyle[12pt,a4]{article}
 
%\topmargin -20mm
%\hoffset 0in
%\voffset 15mm
%\textwidth 161mm
%\textheight 216mm
 
%\pagestyle{empty}
%\renewcommand{\baselinestretch}{1.8}
%\pagestyle{myheadings}
%\markright{Open spin chains}
 
\newcommand{\R}{\mathbf{R}} % množina reálných čísel
\newcommand{\Rp}{\mathbf{R}^{+}} % množina kladných reálných čísel
\newcommand{\Rm}{\mathbf{R}^{-}} % množina záporných reálných čísel
\newcommand{\Rop}{\mathbf{R}_{0}^{+}} % množina nezáporných reálných čísel
\renewcommand{\C}{\mathbf{C}} % množina komplexních čísel
\newcommand{\Z}{\mathbf{Z}} % množina celých čísel
\newcommand{\N}{\mathbf{N}} % množina přirozených čísel
 
\newcommand{\tg}{\mathop{\mathrm{tg}}}
\newcommand{\arctg}{\mathop{\mathrm{arctg}}}
\newcommand{\sgn}{\mathop{\mathrm{sgn}}}
\renewcommand{\Re}{\mathop{\mathrm{Re}}}
\renewcommand{\Im}{\mathop{\mathrm{Im}}}
\newcommand{\Tr}{\mathop{\mathrm{Tr}}}
\let\divsymb=\div % předefinuje dělítko \div na \divsymb
\renewcommand{\div}{\mathop{\mathrm{div}}}
\newcommand{\grad}{\mathop{\mathrm{grad}}}
\newcommand{\rot}{\mathop{\mathrm{rot}}}
 
\renewcommand{\refname}{Literatura}
\renewcommand{\contentsname}{Obsah}
\renewcommand{\figurename}{Obrázek}