01VYMA:Header: Porovnání verzí

Z WikiSkripta FJFI ČVUT v Praze
Přejít na: navigace, hledání
Řádka 1: Řádka 1:
 
%\wikiskriptum{01VYMA}
 
%\wikiskriptum{01VYMA}
  
\documentclass[12pt]{article} % use larger type; default would be 10pt
+
\documentclass[11pt, a4paper]{article}
\usepackage[utf8]{inputenc} % set input encoding (not needed with XeLaTeX)
+
\usepackage[utf8x]{inputenc} \usepackage{amsmath, amsfonts, amsthm, array, booktabs, czech, graphicx, latexsym, lmodern, multirow, paralist, subfig, verbatim, wrapfig} \usepackage[top=2cm, bottom=2cm, left=2cm, right=2cm, includefoot]{geometry}
\usepackage[czech]{babel}
+
  
\usepackage{geometry} % to change the page dimensions
+
\usepackage[T1]{fontenc}
\geometry{a4paper} % or letterpaper (US) or a5paper or....
+
\usepackage[bookmarksopen=true, bookmarksopenlevel=2, unicode=true, bookmarks=true, pdftoolbar=true, pdfmenubar=true, pdfborder={0 0 0}, colorlinks=true]{hyperref}
\usepackage{graphicx} % support the \includegraphics command and options
+
\usepackage{booktabs} % for much better looking tables
+
\usepackage{array} % for better arrays (eg matrices) in maths
+
\usepackage{paralist} % very flexible & customisable lists (eg. enumerate/itemize, etc.)
+
\usepackage{verbatim} % adds environment for commenting out blocks of text & for better verbatim
+
\usepackage{subfig} % make it possible to include more than one captioned figure/table in a single float
+
\usepackage{fancyhdr} % This should be set AFTER setting up the page geometry
+
\pagestyle{fancy} % options: empty , plain , fancy
+
\renewcommand{\headrulewidth}{0pt} % customise the layout...
+
\lhead{}\chead{}\rhead{}
+
\lfoot{}\cfoot{\thepage}\rfoot{}
+
 
+
\usepackage{sectsty}
+
\allsectionsfont{\sffamily\mdseries\upshape} % (See the fntguide.pdf for font help)
+
  
 
\usepackage[nottoc,notlof,notlot]{tocbibind} % Put the bibliography in the ToC
 
\usepackage[nottoc,notlof,notlot]{tocbibind} % Put the bibliography in the ToC
 
\usepackage[titles,subfigure]{tocloft} % Alter the style of the Table of Contents
 
\usepackage[titles,subfigure]{tocloft} % Alter the style of the Table of Contents
\renewcommand{\cftsecfont}{\rmfamily\mdseries\upshape}
 
\renewcommand{\cftsecpagefont}{\rmfamily\mdseries\upshape} % No bold!
 
  
%\usepackage{czech}
+
%\newtheorem{def}{Definice}[subsection]
\usepackage{amsmath}
+
%\newtheorem{veta}[def]{Věta}
 
+
%\newtheorem{pozn}[veta]{Poznámka}
\newcommand{\defi}[1]{\subsubsection {Definice: #1}}
+
%\newtheorem{pr}[pozn]{Příklad}
\newcommand{\veta}[1]{ \subsubsection {Věta: #1}  }
+
\newcommand\dukaz{ \subsubsection {Důkaz:}  }
+
\newcommand{\pozn}[1]{  \subsubsection {Poznámka: #1}  }
+
\newcommand{\pr}[1]{  \subsubsection {Příklad: #1}  }
+
\newcommand\zC{\in\textbf{C} }
+
\newcommand\zCp{\in\overline{\textbf{C}} }
+
\newcommand\zR{\in\textbf{R} }
+
\newcommand\cC{\subset\textbf{C} }
+
\newcommand\R{ \textbf{R }}
+
\newcommand\C{ \textbf{C }}
+
  
 
\DeclareMathOperator*{\reca}{Re}
 
\DeclareMathOperator*{\reca}{Re}
 
\DeclareMathOperator*{\imca}{Im}
 
\DeclareMathOperator*{\imca}{Im}
\DeclareMathOperator*{\ind}{ind}
 
  
%\newcommand\i {\textrm{i}}
+
\newcommand{\ind}{\mathrm{ind}}
 +
\newcommand{\rez}{\mathrm{rez}}
 +
\newcommand{\ud}{\mathrm{d}}
 +
\newcommand{\ui}{\mathrm{i}}
  
  
Řádka 58: Řádka 33:
 
}
 
}
  
 
+
\numberwithin{equation}{section}
 
\setcounter{secnumdepth}{4}
 
\setcounter{secnumdepth}{4}
 +
\setcounter{tocdepth}{2}

Verze z 7. 6. 2011, 12:42

PDF [ znovu generovat, výstup z překladu ] Kompletní WikiSkriptum včetně všech podkapitol.
PDF Této kapitoly [ znovu generovat, výstup z překladu ] Přeložení pouze této kaptioly.
ZIPKompletní zdrojový kód včetně obrázků.

Součásti dokumentu 01VYMA

součástakcepopisposlední editacesoubor
Hlavní dokument editovatHlavní stránka dokumentu 01VYMADrtikol 7. 6. 201112:40
Řídící stránka editovatDefiniční stránka dokumentu a vložených obrázkůAdmin 7. 9. 201514:47
Header editovatHlavičkový souborDrtikol 7. 6. 201112:50 header.tex
Kapitola1 editovatFourierovy řadyDrtikol 7. 6. 201112:44 kapitola1.tex
Kapitola2 editovatKomplexní čísla, Funkce komplexní proměnnéJohndavi 19. 6. 201600:19 kapitola2.tex
Kapitola3 editovatLaurentovy řadyJohndavi 19. 6. 201600:31 kapitola3.tex

Zdrojový kód

%\wikiskriptum{01VYMA}
 
\documentclass[11pt, a4paper]{article}
\usepackage[utf8x]{inputenc} \usepackage{amsmath, amsfonts, amsthm, array, booktabs, czech, graphicx, latexsym, lmodern, multirow, paralist, subfig, verbatim, wrapfig} \usepackage[top=2cm, bottom=2cm, left=2cm, right=2cm, includefoot]{geometry}
 
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[bookmarksopen=true, bookmarksopenlevel=2, unicode=true, bookmarks=true, pdftoolbar=true, pdfmenubar=true, pdfborder={0 0 0}, colorlinks=true]{hyperref}
 
\usepackage[nottoc,notlof,notlot]{tocbibind} % Put the bibliography in the ToC
\usepackage[titles,subfigure]{tocloft} % Alter the style of the Table of Contents
 
%\newtheorem{def}{Definice}[subsection]
%\newtheorem{veta}[def]{Věta}
%\newtheorem{pozn}[veta]{Poznámka}
%\newtheorem{pr}[pozn]{Příklad}
 
\DeclareMathOperator*{\reca}{Re}
\DeclareMathOperator*{\imca}{Im}
 
\newcommand{\ind}{\mathrm{ind}}
\newcommand{\rez}{\mathrm{rez}}
\newcommand{\ud}{\mathrm{d}}
\newcommand{\ui}{\mathrm{i}}
 
 
 
\def\boxtext#1{%
	\vbox{%
	\hrule
	\hbox{\strut \vrule{} #1 \vrule}%
	\hrule
	}%
	}
 
\numberwithin{equation}{section}
\setcounter{secnumdepth}{4}
\setcounter{tocdepth}{2}