01MAA4:Header

Z WikiSkripta FJFI ČVUT v Praze
Verze z 1. 8. 2010, 10:00, kterou vytvořil Admin (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka: \documentclass[intlimits]{amsart} \usepackage{amssymb} \usepackage{amsthm} %\usepackage{bbm} \usepackage[utf8]{inputenc} %\usepackage[T1]{fontenc} \usepackage{lmodern} \de...)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

\documentclass[intlimits]{amsart} \usepackage{amssymb} \usepackage{amsthm} %\usepackage{bbm} \usepackage[utf8]{inputenc} %\usepackage[T1]{fontenc} \usepackage{lmodern} \def\mathbbm{\mathbb} % pokud neni k dispozici bbm \def\mathfrak{\mathcal} % pokud neni k dispozici frak \usepackage{a4} \usepackage[czech]{babel} \usepackage{enumerate} %\usepackage{epsf} \usepackage{graphicx} \sloppy \makeatletter \usepackage{hyperref} \usepackage{color}


\hypersetup{

  colorlinks = true,
  pdftitle = {01MAA4 Wiki Skriptum},
  bookmarksopen = true
  }\def\cary{\buildrel\textstyle{\lower0.18pt\hbox{\smash-}}\over{\lower1.42pt\hbox{\smash-}}}

\def\rightarrowfill@x#1{\m@th\setboxz@h{$#1\cary$}\ht\z@\z@

 $#1\copy\z@\mkern-6mu\cleaders
 \hbox{$#1\mkern-2mu\box\z@\mkern-2mu$}\hfill
 \mkern-6mu\mathord\rightrightarrows$}

\newcommand{\xrightarrows}[2][]{

 \mathrel{\mathop{
  \setbox\z@\vbox{\m@th
   \hbox{$\scriptstyle\;{#1}\;\;$}
   \hbox{$\m@th\scriptstyle\;{#2}\;\;$}
  }
  \vbox{
  \kern-2pt
  \hbox to\ifdim\wd\z@>\minaw@\wd\z@\else\minaw@\fi{
   \rightarrowfill@x\displaystyle}
  }

}

 \limits^{#2}\@ifnotempty{#1}{_{#1}}}

}

\newcommand{\dotm}{\buildrel\textstyle\raise2pt\hbox{\smash.}\over{\smash-}} \newcommand{\dotp}{\buildrel\textstyle\raise5.5pt\hbox{\smash.}\over{\smash+}}

\renewcommand{\hat}{\widehat}

\newcommand{\M}Šablona:\mathcal M \newcommand{\HH}Šablona:\mathcal H \renewcommand{\P}Šablona:\mathcal P \renewcommand{\S}Šablona:\mathcal S \renewcommand{\L}Šablona:\mathcal L \newcommand{\LL}{{\mathrm{L}}} \renewcommand{\epsilon}{\varepsilon} \renewcommand{\rho}{\varrho} \renewcommand{\phi}{\varphi} \newcommand{\Rop}{{\mathbbm{R}^0_+}} \newcommand{\Rp}{{\mathbbm{R}_+}} \newcommand{\Rm}{{\mathbbm{R}_-}} \newcommand{\RR}{{\mathbbm{R}^*}} \newcommand{\R}{{\mathbbm{R}}} \newcommand{\Q}{{\mathbbm{Q}}} \newcommand{\N}{{\mathbbm{N}}} \newcommand{\No}{{\mathbbm{N}_0}} \newcommand{\C}{{\mathbbm{C}}} \newcommand{\CC}{{\mathbbm{C}^*}} \newcommand{\Z}{\mathbbm{Z}} \newcommand{\Zm}{{\mathbbm{Z}_-}} \newcommand{\II}{{\hskip 1pt\mathbf{I}\hskip 1pt}} %definice českých uvozovek \def\bq{\mbox{\kern.1ex\protect\raisebox{-1.3ex}[0pt][0pt]{}\kern-.1ex}} \def\eq{\mbox{\kern-.1ex``\kern.1ex}} \gdef\uv#1{\bq #1\eq}

\renewcommand{\c}[1]{{\mathcal{C}^{(#1)}}} \newcommand{\AZR}{\mathrm{AZR}}

\newcommand{\0}{\mathrm{O}}

\newcommand{\jac}Šablona:\mathcal J

\newcommand{\I}Šablona:\mathcal I \newcommand{\J}Šablona:\mathcal J \newcommand{\K}Šablona:\mathcal K \newcommand{\U}Šablona:\mathcal U \newcommand{\n}{\hat n} \newcommand{\linf}{\mathop{\underline{\mathrm{lim}}}} \newcommand{\lsup}{\mathop{\overline{\mathrm{lim}}}} \newcommand{\sgn}{\mathop{\mathrm{sgn}}}

\newcommand{\df}{\mathop{\operator@font def}\nolimits} \newcommand{\tg}{\mathop{\operator@font tg}\nolimits} \newcommand{\cotg}{\mathop{\operator@font cotg}\nolimits} \newcommand{\arctg}{\mathop{\operator@font arctg}\nolimits} \newcommand{\arccotg}{\mathop{\operator@font arccotg}\nolimits} \newcommand{\tgh}{\mathop{\operator@font tgh}\nolimits} \newcommand{\cotgh}{\mathop{\operator@font cotgh}\nolimits} \newcommand{\argsinh}{\mathop{\operator@font argsinh}\nolimits} \newcommand{\argcosh}{\mathop{\operator@font argcosh}\nolimits} \newcommand{\argtgh}{\mathop{\operator@font argtgh}\nolimits} \newcommand{\grad}{\mathop{\operator@font grad}\nolimits} \newcommand{\diverg}{\mathop{\operator@font div}\nolimits} \newcommand{\intd}{\mathop{\operator@font int}\nolimits} \newcommand{\extd}{\mathop{\operator@font ext}\nolimits} \newcommand{\ind}{\mathop{\operator@font ind}\nolimits} \newcommand{\rot}{\mathop{\operator@font rot}\nolimits} \newcommand{\obr}{\mathop{\operator@font obr}\nolimits} \newcommand{\Ln}{\mathop{\operator@font \mathrm{Ln}}\nolimits} \newcommand{\rez}{\mathop{\operator@font rez}\nolimits} \newcommand{\Arg}{\mathop{\operator@font Arg}\nolimits} \newcommand{\limx}{\lim\limits} \renewcommand{\iff}{\Leftrightarrow} \renewcommand{\implies}{\Rightarrow} \newcommand{\sk}[1]{\mathop{\xrightarrows{#1}}} \newcommand{\nsk}[1]{\mathop{\not\xrightarrows{#1}}} \newcommand{\posloupnost}[3]{\sideset{}{_{#1}^{#2}}{\mathop{\left(#3\right)}}} \newcommand{\system}[3]{\sideset{}{_{#1}^{#2}}{\mathop{\left\{#3\right\}}}} \newcommand{\posl}[1]{\posloupnost{1}{\infty}{#1}} \newcommand{\poslo}[1]{\posloupnost{0}{\infty}{#1}} \newcommand{\sys}[1]{\system{1}{\infty}{#1}} \newcommand{\rada}[1]{\sum_0^\infty #1} \newcommand{\sm}{\smallsetminus} \newcommand{\iz}[1]{{#1^\mathrm{i}}} \newcommand{\vn}[1]{{#1^\circ}} \newcommand{\uz}[1]{\overline{#1}} \newcommand{\hr}[1]{\Dot{#1}} \newcommand{\pp}{\subset\subset} \newcommand{\sv}{\,\mathrm{sv}\,} \newcommand{\id}[1]{\mathrm{id}_{#1}}

\newcommand{\norm}[1]{\left\|#1\right\|} \newcommand{\abs}[1]{\left|#1\right|}

\renewcommand{\H}{{\mathrm{H}}} \newcommand{\V}{{\mathrm{V}}} \newcommand{\h}{{\mathrm{h}}} \newcommand{\im}{{\mathbf{i}}} \renewcommand{\d}{{\mathrm{d}}} \newcommand{\dx}Šablona:\,\d x \newcommand{\dt}Šablona:\,\d t \newcommand{\dy}Šablona:\,\d y \newcommand{\pd}{\partial} %\newcommand{\la}{{<\mkern-1mu}} %\newcommand{\ra}{{\mkern-1mu>}} \newcommand{\la}{\langle} \newcommand{\ra}{\rangle} \newcommand{\bigx}{\mathop{\text{\Huge\lower4.6pt\hbox{X}}}}

\newcommand{\gammaf}{\boldsymbol{\Gamma}} \newcommand{\betaf}{{\mathbf{B}}} \makeatother

%\addtolength{\topmargin}{-24pt} %\addtolength{\textheight}{72pt}

\addtolength{\textwidth}{72pt} \addtolength{\evensidemargin}{-36pt} \addtolength{\oddsidemargin}{-36pt}\theoremstyle{definition} \newtheorem{define}{Definice}[section] \newtheorem{theorem}[define]{Věta} \newtheorem{lemma}[define]{Lemma} \newtheorem*{dusl}{Důsledek} \theoremstyle{remark} \newtheorem*{remark}{Poznámka} \newtheorem*{example}{Příklad} \renewcommand{\proofname}{Důkaz}