01FIMA:Header

Z WikiSkripta FJFI ČVUT v Praze
Přejít na: navigace, hledání
PDF [ znovu generovat, výstup z překladu ] Kompletní WikiSkriptum včetně všech podkapitol.
PDF Této kapitoly [ znovu generovat, výstup z překladu ] Přeložení pouze této kaptioly.
ZIPKompletní zdrojový kód včetně obrázků.

Součásti dokumentu 01FIMA

součástakcepopisposlední editacesoubor
Hlavní dokument editovatHlavní stránka dokumentu 01FIMAMaresj23 24. 12. 201210:32
Řídící stránka editovatDefiniční stránka dokumentu a vložených obrázkůAdmin 7. 9. 201514:51
Header editovatHlavičkový souborMaresj23 23. 12. 201221:41 header.tex
Kapitola0 editovatÚvodMaresj23 23. 12. 201222:46 kapitola0.tex
Kapitola1 editovatŽivotní pojištěníMaresj23 13. 3. 201300:19 kapitola1.tex
Kapitola2 editovatNeživotní pojištěníMaresj23 24. 12. 201211:01 kapitola2.tex
Kapitola3 editovatFinanční matematikaMaresj23 24. 12. 201211:25 kapitola3.tex
KapitolaA editovatLiteraturaMaresj23 23. 12. 201221:48 literatura.tex

Vložené soubory

soubornázev souboru pro LaTeX
Soubor:01FIMA_pojistne.PNG pojistne.PNG
Soubor:01FIMA_tabulky.PNG tabulky.PNG
Soubor:01FIMA_umrtnost_cela.PNG umrtnost_cela.PNG
Soubor:01FIMA_umrtnost_cast.PNG umrtnost_cast.PNG
Soubor:01FIMA_as.PNG as.PNG
Soubor:01FIMA_rez_dozoti_jendo.PNG rez_dozoti_jendo.PNG
Soubor:01FIMA_poisson.PNG poisson.PNG
Soubor:01FIMA_poisson_normalni.png poisson_normalni.png
Soubor:01FIMA_dluhopisy.png dluhopisy.png
Soubor:01FIMA_poptavka.png poptavka.png
Soubor:01FIMA_rez_smrt_bezne.png rez_smrt_bezne.png
Soubor:01FIMA_brutto_doziti_bezne_2.png brutto_doziti_bezne_2.png
Soubor:01FIMA_brutto_doziti_bezne_15.png brutto_doziti_bezne_15.png
Soubor:01FIMA_troj.png troj.png

Zdrojový kód

%\wikiskriptum{01FIMA}
\documentclass[oneside,intlimits,reqno]{scrbook}
 
%\usepackage{eucal}
\usepackage{mathrsfs}
\usepackage{graphicx,makeidx}
\usepackage{amsmath,amssymb,amsthm}
\usepackage[nottoc]{tocbibind}
\usepackage{enumerate}
\usepackage{a4wide}
\usepackage{subfigure}
 
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[czech]{babel}
 
 
 
\usepackage[unicode,breaklinks=true,hypertexnames=false]{hyperref}
%\usepackage{color}
 
\hypersetup{
  pdftitle={01FIMA - Slovníček finanční matematiky},
  pdfauthor={WIKI Skripta},
  pdfsubject={Zápisky z přednášek 01FIMA, FJFI ČVUT},
  pdfkeywords={finanční matematika, pojistná matematika},
  bookmarksnumbered=true,
  colorlinks=true,
  pdfpagemode={UseOutlines}
}
 
%definice českých uvozovek
\def\bq{\mbox{\kern.1ex\protect\raisebox{-1.3ex}[0pt][0pt]{''}\kern-.1ex}}
\def\eq{\mbox{\kern-.1ex``\kern.1ex}}
\gdef\uv#1{\bq #1\eq}
 
 
\renewcommand{\d}{\mathrm{d}} 
 
\newcommand{\dif}{\mathrm{d}} % derivace
\newcommand{\me}{\mathrm{e}} % eulerovo číslo
\newcommand{\mi}{\mathrm{i}} % imaginární jednotka
\newcommand{\R}{\mathbb{R}} % množina reálných čísel
\newcommand{\Rp}{\mathbb{R}^{+}} % množina kladných reálných čísel
\newcommand{\Rm}{\mathbb{R}^{-}} % množina záporných reálných čísel
\newcommand{\Rop}{\mathbb{R}_{0}^{+}} % množina nezáporných reálných čísel
\renewcommand{\C}{\mathbb{C}} % množina komplexních čísel
\newcommand{\Z}{\mathbb{Z}} % množina celých čísel
\newcommand{\N}{\mathbb{N}} % množina přirozených čísel
\newcommand{\Cc}{\mathcal{C}} % funkce třídy C
%\newcommand{\I}{\mathcal{I}} % interval I
%\newcommand{\J}{\mathcal{J}} % interval J
\newcommand{\Ms}{\mathscr{M}} % množina M (fce stejně spojité a stejně omezené)
\newcommand{\Fs}{\mathscr{F}} % množina F (fce spojité, stejně spojité a stejně lipschitzovské
 
\newcommand{\tg}{\mathop{\mathrm{tg}}}
\newcommand{\arctg}{\mathop{\mathrm{arctg}}}
\newcommand{\sgn}{\mathop{\mathrm{sgn}}}
\renewcommand{\Re}{\mathop{\mathrm{Re}}}
\renewcommand{\Im}{\mathop{\mathrm{Im}}}
\newcommand{\Tr}{\mathop{\mathrm{Tr}}}
\newcommand{\st}{\mathop{\mathrm{st}}}
 
 
\newcommand{\lra}{\Leftrightarrow}
\newcommand{\la}{\Leftarrow}
\newcommand{\ra}{\Rightarrow}
\newcommand{\all}{\forall}
\newcommand{\npg}{\trianglelefteq}
 
 
\parindent=0pt % odsazení 1. řádku odstavce
\parskip=7pt   % mezera mezi odstavci
\frenchspacing % aktivuje použití některých českých typografických pravidel
 
 
 
 
 
\theoremstyle{definition}
\newtheorem{define}{Definice}[chapter]
 
\theoremstyle{plain}
\newtheorem{theorem}[define]{Věta}
\newtheorem{lemma}[define]{Lemma}
\newtheorem{dusl}[define]{Důsledek}
\newtheorem{corollary}[define]{Tvrzení}
\renewcommand{\proofname}{Důkaz}
 
\theoremstyle{remark}
\newtheorem{example}[define]{\textsc{Příklad}}
\newtheorem{remark}[define]{\textsc{Poznámka}}
 
 
\renewcommand{\indexname}{Rejstřík}
 
\frenchspacing