02KVAN:Kapitola3: Porovnání verzí

Z WikiSkripta FJFI ČVUT v Praze
Přejít na: navigace, hledání
m
m
Řádka 1: Řádka 1:
 
%\wikiskriptum{02KVAN}
 
%\wikiskriptum{02KVAN}
  
\section{Popis stavů kvantové částice}\ll{Popisstavu}
+
\section{Popis stavů kvantové částice}
 +
\ll{Popisstavu}
 +
 
 +
\sv a \rc e  má v~\qv é mechanice stejnou roli jako Newtonova rovnice v~mechanice klasické, \textbf{popisuje časový vývoj fyzikálního
 +
systému}. Matematicky jsou však typy obou rovnic odlišné. Zatímco Newtonovy \rc e jsou soustavou obyčejných diferenciálních rovnic,
 +
\sv a \rc e je parciální diferenciální rovnicí. Z~tohoto rozdílu plyne i odlišný způsob popisu stavu v~daném okamžiku v~klasické a
 +
\qv é mechanice.
 +
 
 +
 
 +
 
  
\sv a \rc e  má v \qv é mechanice stejnou roli jako
 
Newtonova rovnice v
 
mechanice klasické, {\bf popisuje časový vývoj fyzikálního
 
systému}. Matematicky jsou však typy obou rovnic
 
odlišné. Zatímco Newtonovy \rc e jsou soustavou obyčejných diferenciálních
 
rovnic, \sv a \rc e
 
je parciální diferenciální
 
rovnicí. Z tohoto rozdílu plyne i odlišný způsob popisu
 
stavu  v daném okamžiku v klasické a \qv é mechanice.
 
%\input{stav_pro.sub}
 
 
\subsection{Stavový prostor}
 
\subsection{Stavový prostor}
{\small Stav klasického systému v daném okamžiku je určen hodnotou
+
\ll{stavprost}
všech poloh a rychlostí či  poloh a hybností jednotlivých hmotných bodů.
+
Znalost okamžitých hodnot pak jednoznačně určuje řešení pohybových
+
rovnic. Přirozená otázka je, jak popsat stav \qv é \cc e.}
+
  
\special{src: 17 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
+
{\small Stav klasického systému v~daném okamžiku je určen hodnotou všech poloh a rychlostí či poloh a hybností jednotlivých hmotných
 +
bodů. Znalost okamžitých hodnot pak jednoznačně určuje řešení pohybových rovnic. Přirozená otázka je, jak popsat stav \qv é \cc e.}
 +
 
 +
\sv a \rc e je parciální lineární diferenciální rovnicí 1.~řádu v~čase a její řešení je (při daných okrajových podmínkách) určeno
 +
volbou počáteční podmínky $\psi (\vec{x},t=t_0)= g(\vec{x})$, tj.~funkcí $g$. Přijmeme-li předpoklad, že \sv a \rc e (\rf{sr}) popisuje
 +
časový vývoj kvantové částice, pak docházíme k~závěru, že \textbf{okamžitý stav kvantové částice je určen komplexní funkcí tří
 +
proměnných} (Jak zvláštní!). Této funkci se obvykle říká \emph{stavová či vlnová funkce částice}.
 +
 
 +
Bornova interpretace řešení \sv y \rc e  klade na stavové funkce jistá omezení. Podmínka (\rf{konecnanorma}) platí pro libovolný čas
 +
$t$ a musíme proto požadovat, aby každá funkce $g(\vec x)$ popisující stav kvantové částice splňovala podmínku ($\vec x\equiv (x,y,z)$)
 +
\be \int_{\R^3} |g(\vec x)|^2 d^3x <\infty. \ll{konecnanormag} \ee
 +
Tyto funkce nazýváme \emph{kvadraticky integrovatelné} (na $\R^3$ s~mírou $d^3x$). Mimo to funkce $g$ a $Cg$, kde $C$ je libovolné
 +
komplexní číslo dávají stejnou pravděpodobnostní interpretaci a popisují tedy tentýž stav kvantové \cc e.
 +
 
 +
\bc
 +
  Jaká je pravděpodobnost nalezení elektronu vodíkového obalu ve vzdálenosti $(r,r+dr)$ od jádra, je-li popsán (v~čase $t_0$) funkcí
 +
  \be g(x,y,z)=Ae^{-\sqrt{x^2+y^2+z^2}/a_0}, \ll{zsv} \ee
 +
  kde $a_0 = 0,53 \times 10^{-8}$ cm je tzv.~Bohrův poloměr vodíku? Viz \cite{kv:qm}.
 +
  \ll{ex:pstvodat}
 +
\ec
 +
 
 +
Díky Minkowského nerovnosti
 +
\[
 +
  \left( \int_{\real^3}|f+g|^2d^3x \right)^\frac{1}{2}
 +
    \leq \left( \int_{\real^3}|f|^2d^3x \right)^\frac{1}{2} + \left( \int_{\real^3}|g|^2d^3x \right)^\frac{1}{2},
 +
\]
 +
jež platí pro funkce splňující (\rf{konecnanormag}), tvoří kvadraticky integrovatelné funkce lineární prostor. Odtud plyne tzv.~\textbf{
 +
princip lineární superpozice stavů \qv é mechaniky jedné částice}: \emph{Může-li se \cc e nacházet ve stavech popsaných \fc emi $\psi_1$,
 +
$\psi_2$, pak existuje stav popsaný \fc í $a \psi_1 + b \psi_2$, kde $a,b$ jsou libovolná komplexní čísla.}
 +
 
 +
\bc
 +
  Leží minimalizující vlnový balík ve výše uvedeném prostoru? Přesněji, je funkce $g$ ze cvičení (\rf{ex:vlnbal}) kvadraticky integrovatelná?
 +
  \ll{ex:hilbspvb}
 +
\ec
 +
 
 +
\bc
 +
  Leží \db ova vlna (\rf{dbvlna}) ve výše uvedeném prostoru?
 +
\ec
 +
 
 +
Na lineárním vektorovém prostoru stavových funkcí splňujících podmínku (\rf{konecnanorma}) je možno zavést ještě bohatší matematickou
 +
strukturu, která má pro konstrukci kvantové mechaniky zásadní význam. Ukážeme totiž, že tento prostor (po jisté faktorizaci) je Hilbertův,
 +
což pak použijeme k~předpovědi výsledku měření fyzikálních veličin provedených na \qv ém sytému v~daném stavu.
  
\sv a \rc e je parciální lineární diferenciální
 
rovnicí 1. řádu v čase a %podle Cauchyho věty o řešení PDR
 
%(mezi které \sv a \rc e samoz
 
její řešení %\sv y \rc e (aspoň pro jistý časový interval)
 
je (při daných okrajových podmínkách) určeno volbou
 
počáteční podmínky $\psi (\vec{x},t=t_0)= g(\vec{x})$.
 
tj. funkcí $g$.
 
Přijmeme-li předpoklad, že \sv a \rc e \rf{sr}) popisuje časový vývoj
 
kvantové částice, %v potenciálu $V$,
 
pak docházíme k závěru, že
 
{\bf okamžitý stav kvantové částice %tohoto fyzikálního systému
 
je určen komplexní funkcí tří proměnných} (Jak zvláštní!). Této
 
funkci se obvykle říká {\em stavová či vlnová funkce částice}.
 
  
\special{src: 33 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
  
Bornova interpretace řešení \sv y \rc e  klade na stavové
 
funkce jistá omezení.
 
Podmínka \rf{konecnanorma}) platí pro
 
libovolný čas $t$ a musíme proto požadovat,
 
aby každá funkce $g(\vec x)$ popisující stav
 
kvantové částice splňovala podmínku ($\vec x\equiv (x,y,z)$)
 
\be \int_{\bf R^3} |g(\vec x)|^2 d^3x <\infty.\ll{konecnanormag}\ee
 
Tyto funkce nazýváme {\em kvadraticky integrovatelné} (na
 
$\real^3$ s mírou $d^3x$). Mimo to funkce $g$ a $Cg$, kde $C$ je libovolné komplexní číslo dávají stejnou pravděpodobnostní interpretaci a popisují tedy tentýž stav kvantové \cc e.
 
\begin{cvi}
 
Jaká je pravděpodobnost nalezení elektronu vodíkového obalu ve
 
vzdálenosti $(r,r+dr)$ od jádra, je-li popsán (v čase $t_0$) funkcí
 
\be g(x,y,z)=Ae^{-\sqrt{x^2+y^2+z^2}/a_0},
 
\ll{zsv}\ee
 
kde $a_0=0,53\times10^{-8}$ cm je tzv. Bohrův poloměr vodíku?
 
Viz \cite{kv:qm}.
 
\ll{ex:pstvodat}
 
\end{cvi}
 
  
Díky Minkovského nerovnosti
 
\[ (\int_{\real^3}|f+g|^2d^3x)^{1/2}\leq(\int_{\real^3}|f|^2d^3x)^{1/2}
 
+(\int_{\real^3}|g|^2d^3x)^{1/2},\]
 
jež platí pro funkce splňující \rf{konecnanormag}), tvoří kvadraticky integrovatelné funkce
 
lineární prostor.
 
Odtud plyne tzv. {\bf princip lineární superpozice stavů \qv é mechaniky jedné částice}: {\em Může-li se \cc e nacházet ve stavech popsaných \fc emi $\psi_1,\ \psi_2$, pak existuje stav popsaný \fc í $a\psi_1+b\psi_2$, kde $a,b$ jsou libovolná komplexní čísla.}
 
\begin{cvi}
 
Leží minimalizující vlnový balík ve výše uvedeném
 
prostoru? Přesněji, je funkce $g$ ze cvičení \rf{ex:vlnbal})
 
kvadraticky integrovatelná?
 
\ll{ex:hilbspvb}
 
\end{cvi}
 
\begin{cvi}
 
Leží \db ova vlna \rf{dbvlna}) ve výše uvedeném
 
prostoru?
 
\end{cvi}
 
Na lineárním vektorovém prostoru stavových
 
funkcí splňujících podmínku \rf{konecnanorma}) je
 
%Později ukážeme, že na tomto prostoru lze však
 
možno zavést ještě
 
bohatší matematickou strukturu, která má pro konstrukci
 
kvantové mechaniky zásadní význam.
 
Ukážeme totiž, že tento prostor (po jisté faktorizaci) je Hilbertův, což
 
pak použijeme k
 
předpovědi výsledku měření fyzikálních veličin provedených na \qv
 
ém sytému v daném stavu.
 
 
\subsubsection{Matematická vsuvka 1: Hilbertovy prostory}
 
\subsubsection{Matematická vsuvka 1: Hilbertovy prostory}
Více či méně zevrubné poučení o Hilbertových prostorech je možno
+
Více či méně zevrubné poučení o~Hilbertových prostorech je možno najít v~mnoha učebnicích (viz např.~\cite{beh:lokf} a citace tam uvedené).  
najít v mnoha učebnicích (viz např. \cite{beh:lokf} a citace tam
+
Zde uvedeme jen základní definice a fakta, která budeme používat v~této přednášce.
uvedené). Zde uvedeme jen základní definice a fakta, která budeme
+
používat v této přednášce.
+
 
{\small
 
{\small
\bd {\em Sesquilineární formou} na komplexním lineárním vektorovém prostoru
 
$V$ (ne nutně konečně rozměrném)
 
nazveme zobrazení $F:V\times V\rightarrow \complex$
 
splňující
 
\[ F(f+g,h)=F(f,h)+F(g,h),\
 
F(f,g+h)=F(f,g)+F(f,h),\]
 
\[F(af,g)=a^*F(f,g),\ F(f,ag)=aF(f,g), \]
 
kde $a\in\complex$ $f,g,h\in V$ a hvězdička znamená komplexní
 
sdružení.
 
\ed
 
{\bf Příklad:}
 
Na lineárním prostoru kvadraticky integrovatelných funkcí na
 
$\real^N$ lze
 
zavést sesquilineární %positivní symetrickou
 
formu předpisem
 
\be F(g_1,g_2)\equiv(g_1,g_2):=
 
\int_{\bf R^N} g_1^*(\vec x)g_2(\vec x)d^Nx.\ll{ss}\ee
 
 
\bd
 
\bd
Zobrazení $F:V\times V\rightarrow \complex$ nazveme {\em
+
  \emph{Sesquilineární formou} na komplexním lineárním vektorovém prostoru $V$ (ne nutně konečně rozměrném) nazveme zobrazení
symetrickou formou} pokud pro všechna $f,g\in V$ platí
+
  $F:V\times V\rightarrow \C$ splňující
\be F(g,f)=[F(f,g)]^* \ll{ss2}\ee
+
  \[
 +
    F(f+g,h)=F(f,h)+F(g,h),\
 +
    F(f,g+h)=F(f,g)+F(f,h),
 +
  \]
 +
  \[
 +
    F(af,g)=a^*F(f,g),\ F(f,ag)=aF(f,g),
 +
  \]
 +
  kde $a\in\C$ $f,g,h\in V$ a hvězdička znamená komplexní sdružení.
 
\ed
 
\ed
\bc Ukažte, že sesquilineární forma je symetrická tehdy a jen
+
 
tehdy, když $F(f,f)\in \real$.
+
\bp
\ll{symfor}\ec
+
Na lineárním prostoru kvadraticky integrovatelných funkcí na $\R^N$ lze zavést sesquilineární formu předpisem
 +
\be F(g_1,g_2) \equiv (g_1,g_2) := \int_{\R^N} g_1^*(\vec x)g_2(\vec x)d^Nx. \ll{ss} \ee
 +
\ep
 +
 
 
\bd
 
\bd
Zobrazení $F:V\times V\rightarrow \complex$ nazveme {\em
+
  Zobrazení $F:V \times V \rightarrow \C$ nazveme \emph{symetrickou formou} pokud pro všechna $f,g\in V$ platí
pozitivní formou} pokud pro všechna $f\in V$ platí
+
  \be F(g,f)=[F(f,g)]^* \ll{ss2} \ee
\be F(f,f)\geq 0.\ee
+
Pokud navíc
+
\be F(f,f)=0\Leftrightarrow f=0, \ee
+
pak tuto formu nazveme {\em striktně pozitivní}.
+
 
\ed
 
\ed
Sesquilineární forma \rf{ss}) je pozitivní (a tedy i symetrická).
 
\bt Pozitivní sesquilineární forma splňuje pro každé $f,g\in V$
 
{\em Schwartzovu nerovnost}
 
\be |F(f,g)|^2\leq F(f,f)F(g,g). \ll{schwartz}\ee
 
Přitom rovnost nastává, právě když existuje $\alpha\in\complex$
 
tak, že
 
\be F(f+\alpha g,f+\alpha g)=0\ {\rm nebo}\
 
F(\alpha f+g,\alpha f+g)=0. \ll{schwrovn}\ee
 
\et
 
Důkaz: Nechť $f,g\in V$.
 
Pak z pozitivity a sesquilinearity dostaneme pro každé
 
$\beta\in\complex$
 
\be 0\leq F(f+\beta g,f+\beta g)=F(f,f)+\beta F(f,g)+\beta^*
 
F(f,g)^*+|\beta|^2F(g,g)
 
\ll{possesq}\ee
 
Pokud $F(f,f)=F(g,g)=0$ pak volbou $\beta=-F(f,g)^*$ dostaneme
 
\rf{schwartz}). Ze striktní pozitivity absolutní hodnoty
 
komplexního čísla
 
plyne  $F(f,g)=0$ a snadno dokážeme i druhou část
 
tvrzení($\alpha=0$).
 
  
\special{src: 142 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
+
\bc
 +
  Ukažte, že sesquilineární forma je symetrická tehdy a jen tehdy, když $F(f,f)\in \real$.
 +
  \ll{symfor}
 +
\ec
  
Bez újmy na obecnosti můžeme nadále předpokládat, že např.
+
\bd
$F(g,g)\neq 0$. Volbou $\beta=-F(f,g)^*/F(g,g)$ v \rf{possesq}), pak dostaneme
+
  Zobrazení $F:V\times V\rightarrow \C$ nazveme \emph{pozitivní formou} pokud pro všechna $f\in V$ platí
nerovnost \rf{schwartz}). Druhou část tvrzení dokážeme takto:
+
  \be F(f,f) \geq 0. \ee
Nechť platí první rovnost v \rf{schwrovn}).
+
  Pokud navíc
Z nerovnosti
+
  \be F(f,f)=0 \Leftrightarrow f=0, \ee
\[ 0\leq|\alpha^* F(g,g)+F(f,g)|^2 \]
+
  pak tuto formu nazveme \emph{striktně pozitivní}.
pak plyne $|F(f,g)|^2\geq F(f,f)F(g,g)$, což spolu s \rf{schwartz})
+
dává
+
$|F(f,g)|^2 = F(f,f)F(g,g)$. Pokud naopak tato rovnost platí,
+
pak pro $\alpha=-F(g,f)/F(g,g)$ je splněna první rovnost v \rf{schwrovn}).
+
{\flushright Q.E.D.}
+
} %small
+
\bd Sesquilineární striktně pozitivní forma
+
na komplexním lineárním vektorovém prostoru
+
$V$ se nazývá {\em skalární součin}.
+
Lineární vektorový prostor vybavený skalárním součinem se nazývá
+
{\em unitární} nebo též {\em pre--hilbertův}.
+
 
\ed
 
\ed
{\bf Příklad:} Na prostoru $\complex^N$ lze zavést skalární součin
 
způsobem
 
\be F(x,y)\equiv(x,y):=\sum_{j=1}^N x_j^*y_j \ll{sscn}\ee
 
  
\special{src: 166 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
+
\bp Sesquilineární forma (\rf{ss}) je pozitivní (a tedy i symetrická). \ep
 +
 
 +
\bt
 +
  Pozitivní sesquilineární forma splňuje pro každé $f,g\in V$ \emph{Schwarzovu nerovnost}
 +
  \be |F(f,g)|^2 \leq F(f,f)F(g,g). \ll{schwarz} \ee
 +
  Přitom rovnost nastává, právě když existuje $\alpha\in\C$ tak, že
 +
  \be F(f+\alpha g,f+\alpha g)=0 \ \mathrm{ nebo } \ F(\alpha f+g,\alpha f+g)=0. \ll{schwrovn} \ee
 +
 
 +
  \begin{proof}
 +
    Nechť $f,g\in V$. Pak z~pozitivity a sesquilinearity dostaneme pro každé $\beta\in\C$
 +
    \be 0\leq F(f+\beta g,f+\beta g)=F(f,f)+\beta F(f,g)+\beta^* F(f,g)^*+|\beta|^2F(g,g) \ll{possesq} \ee
 +
    Pokud $F(f,f)=F(g,g)=0$ pak volbou $\beta=-F(f,g)^*$ dostaneme (\rf{schwarz}). Ze striktní pozitivity absolutní hodnoty komplexního
 +
    čísla plyne  $F(f,g)=0$ a snadno dokážeme i druhou část tvrzení ($\alpha=0$).
 +
 
 +
    Bez újmy na obecnosti můžeme nadále předpokládat, že např.~$F(g,g)\neq 0$. Volbou $\beta=-F(f,g)^*/F(g,g)$ v~(\rf{possesq}), pak
 +
    dostaneme nerovnost (\rf{schwarz}). Druhou část tvrzení dokážeme takto: Nechť platí první rovnost v~(\rf{schwrovn}). Z~nerovnosti
 +
    \[ 0\leq|\alpha^* F(g,g)+F(f,g)|^2 \]
 +
    pak plyne $|F(f,g)|^2\geq F(f,f)F(g,g)$, což spolu s~(\rf{schwarz}) dává $|F(f,g)|^2 = F(f,f)F(g,g)$. Pokud naopak tato rovnost
 +
    platí, pak pro $\alpha=-F(g,f)/F(g,g)$ je splněna první rovnost v~(\rf{schwrovn}).
 +
  \end{proof}
 +
\et
 +
} %konec prostředí \small
 +
 
 +
\bd
 +
  Sesquilineární striktně pozitivní forma na komplexním lineárním vektorovém prostoru $V$ se nazývá \emph{skalární součin}. Lineární
 +
  vektorový prostor vybavený skalárním součinem se nazývá \emph{unitární} nebo též \emph{pre-hilbertův}.
 +
\ed
  
Ze cvičení \ref{symfor} plyne, že skalární součin je symetrický a použitím Schwartzovy nerovnosti je snadné ukázat, že
+
\bp
indukuje na prostoru $V$ normu $||f||:=\sqrt{(f,f)}$
+
  Na prostoru $\C^N$ lze zavést skalární součin způsobem
a metriku $\rho(f,g):=||f-g||$
+
  \be F(x,y)\equiv(x,y):=\sum_{j=1}^N x_j^*y_j \ll{sscn} \ee
 +
\ep
  
\special{src: 172 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
+
Ze cvičení \rf{symfor} plyne, že skalární součin je symetrický a použitím Schwarzovy nerovnosti je snadné ukázat, že indukuje na prostoru
 +
$V$ normu $||f||:=\sqrt{(f,f)}$ a metriku $\rho(f,g):=||f-g||$
  
\bd Unitární prostor, který je (v indukované metrice $\rho$) úplný se nazývá
+
\bd  
{\em Hilbertův}.
+
  Unitární prostor, který je (v indukované metrice $\rho$) úplný se nazývá \emph{Hilbertův}.
 
\ed
 
\ed
{\bf Příklad:} Prostor $\complex^N$ se skalárním součinem
 
\rf{sscn}) je Hilbertův.
 
  
\special{src: 180 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
+
\bp Prostor $\C^N$ se skalárním součinem (\rf{sscn}) je Hilbertův. \ep
  
 
{\small
 
{\small
Sesquilineární forma \rf{ss}) na prostoru kvadraticky integrabilních
+
Sesquilineární forma (\rf{ss}) na prostoru kvadraticky integrabilních
 
funkcí
 
funkcí
 
není striktně pozitivní.
 
není striktně pozitivní.
Řádka 189: Řádka 150:
 
"stejné", tzn. provedeme-li jistou faktorizaci (viz
 
"stejné", tzn. provedeme-li jistou faktorizaci (viz
 
\cite{beh:lokf}), dostaneme opět lineární prostor označovaný
 
\cite{beh:lokf}), dostaneme opět lineární prostor označovaný
obvykle \qintrn, na kterém pak \rf{ss}) definuje
+
obvykle \qintrn, na kterém pak (\rf{ss}) definuje
 
skalární součin.
 
skalární součin.
 
V normě určené tímto skalárním součinem je navíc tento prostor
 
V normě určené tímto skalárním součinem je navíc tento prostor
 
úplný, a tedy Hilbertův.% (viz \cite{beh:lokf}).
 
úplný, a tedy Hilbertův.% (viz \cite{beh:lokf}).
 
}%small
 
}%small
\\{\bf Příklad:} Prostor tříd kvadraticky integrovatelných funkcí na
+
\\\textbf{Příklad:} Prostor tříd kvadraticky integrovatelných funkcí na
 
intervalu $(a,b)\subset\real$, kde $a$ i $b$ mohou být i
 
intervalu $(a,b)\subset\real$, kde $a$ i $b$ mohou být i
 
$\pm\infty$ a
 
$\pm\infty$ a
Řádka 205: Řádka 166:
 
kvadraticky integrabilními funkcemi a jim odpovídajícími třídami
 
kvadraticky integrabilními funkcemi a jim odpovídajícími třídami
 
funkcí lišícími se na množině míry nula.
 
funkcí lišícími se na množině míry nula.
Můžeme tedy shrnout, že  {\bf %fyzikálně interpretovatelná řešení
+
Můžeme tedy shrnout, že  \textbf{%fyzikálně interpretovatelná řešení
funkce \rf{konecnanormag}) popisující stavy kvantové částice
+
funkce (\rf{konecnanormag}) popisující stavy kvantové částice
 
tvoří nekonečně rozměrný Hilbertův prostor}.
 
tvoří nekonečně rozměrný Hilbertův prostor}.
 
\bt [Rieszovo lemma] Nechť $\Phi$ je spojitý lineární funkcionál na $\hil$. Pak
 
\bt [Rieszovo lemma] Nechť $\Phi$ je spojitý lineární funkcionál na $\hil$. Pak
Řádka 216: Řádka 177:
 
je isomorfní $\hil$, přesněji, existuje kanonická antilineární bijekce
 
je isomorfní $\hil$, přesněji, existuje kanonická antilineární bijekce
 
%Jinými slovy, Hilbertovy prostory jsou samoduální:
 
%Jinými slovy, Hilbertovy prostory jsou samoduální:
  $\hil^*\leftrightarrow\hil$. Tento fakt je základem tzv. "bra--ketového formalismu",
+
  $\hil^*\leftrightarrow\hil$. Tento fakt je základem tzv.~"bra--ketového formalismu",
který je v \qv é \mi ce často používán.
+
který je v~\qv é \mi ce často používán.
  
\vskip 1cm Důležitým pojmem v teorii Hilbertových prostorů, který mnohokrát využijeme, je tzv. ortonormální
+
\vskip 1cm Důležitým pojmem v~teorii Hilbertových prostorů, který mnohokrát využijeme, je tzv.~ortonormální
 
baze.
 
baze.
(často ne zcela správně nazývaná ortonormální baze). {\small \bd Vektory $x,y$ v Hilbertově
+
(často ne zcela správně nazývaná ortonormální baze). {\small \bd Vektory $x,y$ v~Hilbertově
prostoru $\hil$ nazveme {\em ortogonální} pokud $(x,y)=0$. Množinu $M\subset\hil$ nenulových vektorů nazveme
+
prostoru $\hil$ nazveme \emph{ortogonální} pokud $(x,y)=0$. Množinu $M\subset\hil$ nenulových vektorů nazveme
{\em ortogonální množinou} pokud každé dva její různé prvky jsou ortogonální. Pokud navíc pro každý prvek z
+
\emph{ortogonální množinou} pokud každé dva její různé prvky jsou ortogonální. Pokud navíc pro každý prvek z
množiny $M$ platí $||x||=1$ nazveme ji {\em ortonormální} \ed \bd Vektor $x\in \hil$ nazveme {\em
+
množiny $M$ platí $||x||=1$ nazveme ji \emph{ortonormální} \ed \bd Vektor $x\in \hil$ nazveme {\em
ortogonální k množině} $M\subset \hil$, pokud $(x,y)=0$ pro každé $y\in M$. Množinu všech takových vektorů
+
ortogonální k~množině} $M\subset \hil$, pokud $(x,y)=0$ pro každé $y\in M$. Množinu všech takových vektorů
nazýváme {\em ortogonálním doplňkem množiny $M$} a značíme ji $M^\perp$. \ed Je snadné ukázat, že
+
nazýváme \emph{ortogonálním doplňkem množiny $M$} a značíme ji $M^\perp$. \ed Je snadné ukázat, že
 
ortogonální doplněk libovolné podmnožiny $\hil$ je lineární podprostor $\hil$. \bt Je-li ${\cal G}$ uzavřený
 
ortogonální doplněk libovolné podmnožiny $\hil$ je lineární podprostor $\hil$. \bt Je-li ${\cal G}$ uzavřený
 
podprostor $\hil$, pak pro každé $x\in\hil$ existuje právě jedno $y\in{\cal G}$ a $z\in {\cal G}^\perp$, tak
 
podprostor $\hil$, pak pro každé $x\in\hil$ existuje právě jedno $y\in{\cal G}$ a $z\in {\cal G}^\perp$, tak
 
že $x=y+z$, t.zn. $\hil={\cal G}\bigoplus{\cal G}^\perp$. \et Důsledkem tohoto tvrzení je existence
 
že $x=y+z$, t.zn. $\hil={\cal G}\bigoplus{\cal G}^\perp$. \et Důsledkem tohoto tvrzení je existence
lineárního operátoru $E_{\cal G}:x\lim y$, který se nazývá {\em ortogonální projektor} na ${\cal G}$.
+
lineárního operátoru $E_{\cal G}:x\lim y$, který se nazývá \emph{ortogonální projektor} na ${\cal G}$.
 
}%small
 
}%small
\bd {\em Ortonormální bazí} nazveme ortonormální množinu $B$, jejíž ortogonální doplněk je nulový
+
\bd \emph{Ortonormální bazí} nazveme ortonormální množinu $B$, jejíž ortogonální doplněk je nulový
 
prostor, $B^\perp=\{\Theta\}\subset\hil$. \ed
 
prostor, $B^\perp=\{\Theta\}\subset\hil$. \ed
Pozor! Poznamenejme, že ortonormální baze není bazí v obvyklém
+
Pozor! Poznamenejme, že ortonormální baze není bazí v~obvyklém
 
smyslu, totiž že libovolný prvek prostoru je možno zapsat jako {konečnou}(!) lineární kombinaci prvků baze.
 
smyslu, totiž že libovolný prvek prostoru je možno zapsat jako {konečnou}(!) lineární kombinaci prvků baze.
 
Jak uvidíme, obecný prvek budeme většinou schopni zapsat pouze jako "nekonečnou lineární kombinaci" prvků
 
Jak uvidíme, obecný prvek budeme většinou schopni zapsat pouze jako "nekonečnou lineární kombinaci" prvků
ortonormální baze, která je definována pomocí konvergence ve smyslu normy $ ||f||:=(f,f)$. \\{\bf Příklad:}
+
ortonormální baze, která je definována pomocí konvergence ve smyslu normy $ ||f||:=(f,f)$. \\\textbf{Příklad:}
Nechť $(a,b)$ je omezený interval v $\real,\ c:=b-a,\ m\in \integer$. Funkce $f_m(x):= {c}^{-1/2}e^{2\pi
+
Nechť $(a,b)$ je omezený interval v~$\real,\ c:=b-a,\ m\in \integer$. Funkce $f_m(x):= {c}^{-1/2}e^{2\pi
imx/ c}$ jsou ortonormální bazí v prostoru tříd kvadraticky integrovatelných funkcí na intervalu $(a,b)$.
+
imx/ c}$ jsou ortonormální bazí v~prostoru tříd kvadraticky integrovatelných funkcí na intervalu $(a,b)$.
\bd Nechť $B$ je ortonormální baze v Hilbertově prostoru $\hil$. {\em Fourierovými koeficienty vektoru}
+
\bd Nechť $B$ je ortonormální baze v~Hilbertově prostoru $\hil$. \emph{Fourierovými koeficienty vektoru}
$f\in\hil$ {\em pro bazi $B$} nazveme skalární součiny (b,f), kde $b\in B$. \ed
+
$f\in\hil$ \emph{pro bazi $B$} nazveme skalární součiny (b,f), kde $b\in B$. \ed
  
 
\special{src: 272 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
\special{src: 272 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
  
Hilbertovy prostory, se kterými v \qv é \mi ce pracujeme
+
Hilbertovy prostory, se kterými v~\qv é \mi ce pracujeme
 
(například \qintspace),
 
(například \qintspace),
 
%jsou seperabilní a pro ně platí, že
 
%jsou seperabilní a pro ně platí, že
Řádka 253: Řádka 214:
 
\be f=\sum_{j=1}^\infty(e_j,f)e_j, \ll{fourexp}\ee
 
\be f=\sum_{j=1}^\infty(e_j,f)e_j, \ll{fourexp}\ee
 
\be ||f||^2=\sum_{j=1}^\infty|(e_j,f)|^2 \ll{parseval}\ee
 
\be ||f||^2=\sum_{j=1}^\infty|(e_j,f)|^2 \ll{parseval}\ee
Tyto vztahy se nazývají {\em Fourierův rozvoj} a {\em Parsevalova
+
Tyto vztahy se nazývají \emph{Fourierův rozvoj} a \emph{Parsevalova
 
rovnost.}
 
rovnost.}
  
Řádka 260: Řádka 221:
 
V kvantové mechanice hrají důležitou roli ortonormální baze,
 
V kvantové mechanice hrají důležitou roli ortonormální baze,
 
jejichž elementy jsou vlastní funkce nějakých operátorů.
 
jejichž elementy jsou vlastní funkce nějakých operátorů.
\bc Najděte ortonormální bazi  v $\complex^2$, jejíž prvky jsou
+
\bc Najděte ortonormální bazi  v~$\complex^2$, jejíž prvky jsou
 
vlastními vektory matice
 
vlastními vektory matice
 
\[ \sigma_1:=\left( \begin{array}{cc}
 
\[ \sigma_1:=\left( \begin{array}{cc}
Řádka 268: Řádka 229:
 
\]
 
\]
 
\ec
 
\ec
Příklady ortonormálních bazí v nekonečně rozměrných Hilbertových
+
Příklady ortonormálních bazí v~nekonečně rozměrných Hilbertových
prostorech ukážeme v dalších kapitolách.
+
prostorech ukážeme v~dalších kapitolách.
 
%\input{pozorova.sub}
 
%\input{pozorova.sub}
 
\subsection{Pozorovatelné a jejich spektra}\ll{pozorovatelne}
 
\subsection{Pozorovatelné a jejich spektra}\ll{pozorovatelne}
Řádka 283: Řádka 244:
 
  podle toho zda používáme Newtonovu (Lagrangeovu), či Hamiltonovu
 
  podle toho zda používáme Newtonovu (Lagrangeovu), či Hamiltonovu
 
formulaci) a
 
formulaci) a
fyzikální veličiny -- {\em pozorovatelné} %-- v klasické mechanice je pak možno
+
fyzikální veličiny -- \emph{pozorovatelné} %-- v~klasické mechanice je pak možno
 
jsou definovány jako reálné funkce na fázovém prostoru. %Víme též, že t
 
jsou definovány jako reálné funkce na fázovém prostoru. %Víme též, že t
 
%Tento  popis %stavu soustavy hmotných bodů,
 
%Tento  popis %stavu soustavy hmotných bodů,
Řádka 289: Řádka 250:
 
Hodnotu každé mechanické veličiny
 
Hodnotu každé mechanické veličiny
 
%můžeme vypočítat ze znalosti
 
%můžeme vypočítat ze znalosti
pro systém v daném stavu dostaneme
+
pro systém v~daném stavu dostaneme
vyhodnocením příslušné funkce v odpovídajícím
+
vyhodnocením příslušné funkce v~odpovídajícím
 
bodu fázového prostoru.
 
bodu fázového prostoru.
 
Spektrum hodnot, které pro klasickou \cc i můžeme naměřit je
 
Spektrum hodnot, které pro klasickou \cc i můžeme naměřit je
Řádka 300: Řádka 261:
 
\special{src: 327 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
\special{src: 327 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
  
{Tento popis je nezávislý na dynamice} tj. na časovém vývoji systému
+
{Tento popis je nezávislý na dynamice} tj.~na časovém vývoji systému
 
a je
 
a je
tak názorný, že se mu v klasické mechanice nevěnuje téměř žádná
+
tak názorný, že se mu v~klasické mechanice nevěnuje téměř žádná
 
pozornost. Uvádíme jej zde proto, aby bylo možné sledovat jak
 
pozornost. Uvádíme jej zde proto, aby bylo možné sledovat jak
 
podstatně odlišné matematické struktury se používají pro popis
 
podstatně odlišné matematické struktury se používají pro popis
těchže kinematických pojmů v kvantové mechanice.
+
těchže kinematických pojmů v~kvantové mechanice.
 
%Výše uvedená fakta lze pak shrnout např. tak, že stav
 
%Výše uvedená fakta lze pak shrnout např. tak, že stav
 
%klasického mechanického systému lze popsat bodem
 
%klasického mechanického systému lze popsat bodem
Řádka 316: Řádka 277:
 
\special{src: 343 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
\special{src: 343 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
  
Otázka, na kterou chceme odpovědět v tomto paragrafu zní:
+
Otázka, na kterou chceme odpovědět v~tomto paragrafu zní:
 
%, je třeba napřed znát odpověď na druhou otázku:
 
%, je třeba napřed znát odpověď na druhou otázku:
{Jaké matematické objekty přiřadíme v \qv é \mi ce
+
{Jaké matematické objekty přiřadíme v~\qv é \mi ce
 
pozorovatelným?}
 
pozorovatelným?}
{Jak bylo konstatováno v minulém paragrafu, { stavový prostor
+
{Jak bylo konstatováno v~minulém paragrafu, { stavový prostor
 
kvantové částice} je %lineární prostor
 
kvantové částice} je %lineární prostor
 
množina kvadraticky integrabilních funkcí
 
množina kvadraticky integrabilních funkcí
Řádka 327: Řádka 288:
 
teorii pole, která se pro náš cíl -- popis objektů mikrosvěta --
 
teorii pole, která se pro náš cíl -- popis objektů mikrosvěta --
 
ukázala neadekvátní.}
 
ukázala neadekvátní.}
Místo toho {\bf kvantová %mechanika
+
Místo toho \textbf{kvantová %mechanika
 
teorie přiřazuje pozorovatelným samosdružené
 
teorie přiřazuje pozorovatelným samosdružené
 
lineární operátory na %stavovém
 
lineární operátory na %stavovém
Řádka 339: Řádka 300:
  
 
Pro sledování analogií s klasickou mechanikou jsou samozřejmě důležité operátory polohy a hybnosti.
 
Pro sledování analogií s klasickou mechanikou jsou samozřejmě důležité operátory polohy a hybnosti.
V kvantové mechanice hmotné částice je {\bf kartézským složkám polohy částice
+
V kvantové mechanice hmotné částice je \textbf{kartézským složkám polohy částice
 
přiřazen operátor násobení nezávislou proměnnou}
 
přiřazen operátor násobení nezávislou proměnnou}
 
\be \fbox{\Large $(\hat Q_j \psi)(\vec x):=x_j\psi(\vec x)$}
 
\be \fbox{\Large $(\hat Q_j \psi)(\vec x):=x_j\psi(\vec x)$}
 
\ll{xoper}\ee
 
\ll{xoper}\ee
a {\bf kartézským složkám hybnosti částice je přiřazen operátor parciální
+
a \textbf{kartézským složkám hybnosti částice je přiřazen operátor parciální
 
derivace}
 
derivace}
 
\be \fbox{\Large $(\hat P_j \psi)(\vec x):=-i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial
 
\be \fbox{\Large $(\hat P_j \psi)(\vec x):=-i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial
Řádka 349: Řádka 310:
 
\ll{poper}\ee
 
\ll{poper}\ee
 
Definici operátoru hybnosti už jsme de
 
Definici operátoru hybnosti už jsme de
facto použili při odvozování \sv y \rc e \rf{srvolna})
+
facto použili při odvozování \sv y \rc e (\rf{srvolna})
 
z \db ovy hypotézy.
 
z \db ovy hypotézy.
  
Řádka 355: Řádka 316:
  
 
Existuje mnoho zdůvodnění %tohoto
 
Existuje mnoho zdůvodnění %tohoto
přiřazení \rf{xoper},\ref{poper}).
+
přiřazení (\rf{xoper},\ref{poper}).
 
%která zatím pomineme. Poznamenejme pouze, že v
 
%která zatím pomineme. Poznamenejme pouze, že v
 
V každém z nich je však třeba vyslovit nějaké
 
V každém z nich je však třeba vyslovit nějaké
 
předpoklady, které jsou více či méně ekvivalentní
 
předpoklady, které jsou více či méně ekvivalentní
\rf{xoper},\ref{poper}).
+
(\rf{xoper},\ref{poper}).
  
 
\special{src: 390 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
\special{src: 390 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
Řádka 365: Řádka 326:
 
Operátory odpovídající ostatním fyzikálním veličinám majících
 
Operátory odpovídající ostatním fyzikálním veličinám majících
 
klasickou analogii jsou
 
klasickou analogii jsou
konstruovány podle {\em principu korespondence}, tzn. jsou
+
konstruovány podle \emph{principu korespondence}, tzn. jsou
 
formálně stejnými funkcemi operátorů $F(\hat Q_j,\hat P_j)$ jako
 
formálně stejnými funkcemi operátorů $F(\hat Q_j,\hat P_j)$ jako
odpovídající funkce $F(x_j,p_j)$ na fázovém prostoru v klasickém
+
odpovídající funkce $F(x_j,p_j)$ na fázovém prostoru v~klasickém
 
případě. Např.
 
případě. Např.
operátor celkové energie částice v silovém poli potenciálu $V$ je
+
operátor celkové energie částice v~silovém poli potenciálu $V$ je
 
\[ \hat E := E(\hat Q_j,\hat P_j) =
 
\[ \hat E := E(\hat Q_j,\hat P_j) =
 
  -\frac{\hbar^2}{2M}\triangle + V(\vec{x}) = \hat H, \]
 
  -\frac{\hbar^2}{2M}\triangle + V(\vec{x}) = \hat H, \]
Řádka 378: Řádka 339:
 
\bc Napište operátory přiřazené složkám momentu hybnosti.
 
\bc Napište operátory přiřazené složkám momentu hybnosti.
 
\ec
 
\ec
Vzhledem k tomu, že \qintspace{} je nekonečně rozměrný prostor,
+
Vzhledem k~tomu, že \qintspace{} je nekonečně rozměrný prostor,
 
důležitou součástí definice operátorů je i stanovení jejich
 
důležitou součástí definice operátorů je i stanovení jejich
 
definičních oborů, což je obecně dosti delikátní problém.
 
definičních oborů, což je obecně dosti delikátní problém.
 
Je samozřejmě nutné, aby příslušné
 
Je samozřejmě nutné, aby příslušné
 
operace byly na funkcích z definičního oboru
 
operace byly na funkcích z definičního oboru
definovány a jejich výsledek ležel v \qintspace {}
+
definovány a jejich výsledek ležel v~\qintspace {}
 
(takže například funkce z definičního
 
(takže například funkce z definičního
 
oboru operátorů $\hat P_j$ musí být (skoro všude) derivovatelné
 
oboru operátorů $\hat P_j$ musí být (skoro všude) derivovatelné
Řádka 390: Řádka 351:
 
požadavek kvantové \mi ky, totiž, že
 
požadavek kvantové \mi ky, totiž, že
 
%Základní předpoklad pro \oper y odpovídající fyzikálním veličinám zní:
 
%Základní předpoklad pro \oper y odpovídající fyzikálním veličinám zní:
{\bf spektrum lineárního operátoru přiřazeného
+
\textbf{spektrum lineárního operátoru přiřazeného
 
fyzikální veličině musí být shodné s množinou hodnot, které lze
 
fyzikální veličině musí být shodné s množinou hodnot, které lze
 
pro danou veličinu naměřit}.%, přičemž
 
pro danou veličinu naměřit}.%, přičemž
Řádka 396: Řádka 357:
 
\special{src: 423 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
\special{src: 423 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
  
Problémů s definičními obory operátorů se v tomto textu dotkneme jen občas a nesystematicky. Nejnutnější základy jsou shrnuty v následující vsuvce.
+
Problémů s definičními obory operátorů se v~tomto textu dotkneme jen občas a nesystematicky. Nejnutnější základy jsou shrnuty v~následující vsuvce.
 
Matematicky založenější čtenáře opět odkazujeme např. na \cite{beh:lokf}.
 
Matematicky založenější čtenáře opět odkazujeme např. na \cite{beh:lokf}.
\bc\ll{nekpoja} Nalezněte vlastní hodnoty energie kvantové částice pohybující se v jednorozměrné konstantní "nekonečně hluboké potenciálové jámě", tj. v potenciálu $V(x)=0$ pro $|x|<a$ a $V(x)=\infty$ pro $|x|>a$.
+
\bc\ll{nekpoja} Nalezněte vlastní hodnoty energie kvantové částice pohybující se v~jednorozměrné konstantní "nekonečně hluboké potenciálové jámě", tj.~v~potenciálu $V(x)=0$ pro $|x|<a$ a $V(x)=\infty$ pro $|x|>a$.
 
\\Návod: Předpokládejte, že vlnové funkce jsou všude spojité a nulové pro $|x|\geq a$.
 
\\Návod: Předpokládejte, že vlnové funkce jsou všude spojité a nulové pro $|x|\geq a$.
 
\ec
 
\ec
\bc Nalezněte vlastní hodnoty energie kvantové částice pohybující se v jednorozměrné konstantní  potenciálové jámě tj. v potenciálu $V(x)=-V_0$ pro $|x|<a$ a $V(x)=0$ pro $|x|>a$.
+
\bc Nalezněte vlastní hodnoty energie kvantové částice pohybující se v~jednorozměrné konstantní  potenciálové jámě tj.~v~potenciálu $V(x)=-V_0$ pro $|x|<a$ a $V(x)=0$ pro $|x|>a$.
 
\\Návod: Předpokládejte, že vlnové funkce jsou spojité a mají spojité derivace pro $x\in \real$.
 
\\Návod: Předpokládejte, že vlnové funkce jsou spojité a mají spojité derivace pro $x\in \real$.
 
\ec
 
\ec
Řádka 407: Řádka 368:
 
\special{src: 434 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
\special{src: 434 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
  
\subsubsection{Matematická vsuvka 2: Operátory v Hilbertově
+
\subsubsection{Matematická vsuvka 2: Operátory v~Hilbertově
 
prostoru}
 
prostoru}
Teorie operátorů v Hilbertově prostoru je téma
+
Teorie operátorů v~Hilbertově prostoru je téma
 
samozřejmě velmi široké a nelze sem vměstnat
 
samozřejmě velmi široké a nelze sem vměstnat
 
obsah mnoha knih, které o něm byly napsány. Shrneme zde pouze
 
obsah mnoha knih, které o něm byly napsány. Shrneme zde pouze
Řádka 416: Řádka 377:
 
\special{src: 443 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
\special{src: 443 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
  
Pod lineárním operátorem v Hilbertově prostoru $\hil$ budeme
+
Pod lineárním operátorem v~Hilbertově prostoru $\hil$ budeme
 
rozumět lineární zobrazení $\hat T:D_T\rightarrow\hil$, kde
 
rozumět lineární zobrazení $\hat T:D_T\rightarrow\hil$, kde
 
definiční obor $D_T$ je lineární podprostor $\hil$.
 
definiční obor $D_T$ je lineární podprostor $\hil$.
Řádka 428: Řádka 389:
 
Některé z nich lze řešit, pokud budeme používat pouze
 
Některé z nich lze řešit, pokud budeme používat pouze
 
%Budeme se zabývat výhradně tzv.
 
%Budeme se zabývat výhradně tzv.
{\em hustě definované}
+
\emph{hustě definované}
operátory, tj. takové pro které $\overline{D_T}=\hil$, kde pruh
+
operátory, tj.~takové pro které $\overline{D_T}=\hil$, kde pruh
 
značí uzávěr množiny ve smyslu topologie definované metrikou
 
značí uzávěr množiny ve smyslu topologie definované metrikou
 
$\hil$ plynoucí ze skalárního součinu.
 
$\hil$ plynoucí ze skalárního součinu.
Řádka 440: Řádka 401:
 
Třídou operátorů, která má mnoho podobných vlastností jako
 
Třídou operátorů, která má mnoho podobných vlastností jako
 
operátory na konečně rozměrném prostoru, jsou omezené operátory.
 
operátory na konečně rozměrném prostoru, jsou omezené operátory.
\bd Lineární operátor $\hat B:D_B\rightarrow\hil$ je {\em omezený},
+
\bd Lineární operátor $\hat B:D_B\rightarrow\hil$ je \emph{omezený},
 
pokud existuje $c>0$ tak, že pro všechna $g\in D_B$ platí
 
pokud existuje $c>0$ tak, že pro všechna $g\in D_B$ platí
 
\[ ||\hat B g||\leq c||g|| \]
 
\[ ||\hat B g||\leq c||g|| \]
Řádka 461: Řádka 422:
 
\bd
 
\bd
 
Nechť $\hat B$ je omezený operátor na $\hil$. Operátor $\hat B^\dagger $
 
Nechť $\hat B$ je omezený operátor na $\hil$. Operátor $\hat B^\dagger $
nazveme {\em sdruženým k} $\hat B$, pokud pro všechna $f,g\in\hil$
+
nazveme \emph{sdruženým k} $\hat B$, pokud pro všechna $f,g\in\hil$
 
\[ (f,\hat Bg)=(\hat B^\dagger f,g) \]
 
\[ (f,\hat Bg)=(\hat B^\dagger f,g) \]
 
\ed
 
\ed
Z Rieszova lemmatu je snadné ukázat, že k danému omezenému
+
Z Rieszova lemmatu je snadné ukázat, že k~danému omezenému
 
operátoru existuje právě jeden sdružený operátor a platí
 
operátoru existuje právě jeden sdružený operátor a platí
 
\be (\hat B^\dagger )^\dagger =\hat B \ll{invol}\ee
 
\be (\hat B^\dagger )^\dagger =\hat B \ll{invol}\ee
Řádka 475: Řádka 436:
 
odpovídá operátoru $\hat M^\dagger$?
 
odpovídá operátoru $\hat M^\dagger$?
 
\ec
 
\ec
\bd Operátor $\hat B$ na $\hil$ nazýváme {\em hermitovský}, pokud je
+
\bd Operátor $\hat B$ na $\hil$ nazýváme \emph{hermitovský}, pokud je
 
omezený a platí $\hat B^\dagger =\hat B$.
 
omezený a platí $\hat B^\dagger =\hat B$.
 
\ed
 
\ed
Řádka 496: Řádka 457:
  
 
\bt Je-li $\hat T$ hustě definovaný operátor na $\hil$, pak pro
 
\bt Je-li $\hat T$ hustě definovaný operátor na $\hil$, pak pro
každé $f\in\hil$ existuje {\em nejvýše} jedno $h\in\hil$ takové,
+
každé $f\in\hil$ existuje \emph{nejvýše} jedno $h\in\hil$ takové,
 
že pro všechna $g\in D_T$ platí
 
že pro všechna $g\in D_T$ platí
 
\be (f,\hat Tg)=(h,g) \ll{sad1}\ee
 
\be (f,\hat Tg)=(h,g) \ll{sad1}\ee
Řádka 502: Řádka 463:
 
Odtud plyne, že má smysl zavést následující pojmy:
 
Odtud plyne, že má smysl zavést následující pojmy:
 
\bd Nechť $\hat T$ je hustě definovaný operátor. Definiční obor
 
\bd Nechť $\hat T$ je hustě definovaný operátor. Definiční obor
operátoru $\hat T^\dagger $ {\em sdruženého k} $\hat T$ je množina všech
+
operátoru $\hat T^\dagger $ \emph{sdruženého k} $\hat T$ je množina všech
$f\in\hil$,  pro které existuje $h$ splňující \rf{sad1}), přičemž $\hat T^\dagger f:=h$
+
$f\in\hil$,  pro které existuje $h$ splňující (\rf{sad1}), přičemž $\hat T^\dagger f:=h$
 
\ed
 
\ed
\bd Operátor $\hat T$ je {\em samosdružený}, pokud je hustě
+
\bd Operátor $\hat T$ je \emph{samosdružený}, pokud je hustě
 
definovaný a $\hat T=\hat T^\dagger $.
 
definovaný a $\hat T=\hat T^\dagger $.
 
\ed
 
\ed
Řádka 515: Řádka 476:
 
\special{src: 542 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
\special{src: 542 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
  
\bd Operátor $\hat S$ je {\em symetrický}, pokud je hustě
+
\bd Operátor $\hat S$ je \emph{symetrický}, pokud je hustě
 
definovaný a pro všechna $f,g\in D_S$ platí $(f,\hat Sg)=(\hat Sf,g) $, tj.
 
definovaný a pro všechna $f,g\in D_S$ platí $(f,\hat Sg)=(\hat Sf,g) $, tj.
 
$D_S\subset D_{S^\dagger}$.
 
$D_S\subset D_{S^\dagger}$.
Řádka 530: Řádka 491:
 
\special{src: 557 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
\special{src: 557 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
  
Doplníme-li definici \rf{poper}) operátoru $\hat P_j$ vhodným vymezením definičního oboru, pak i operátory složek hybnosti jsou samosdružené (viz \cite{beh:lokf}, 7.2.7).
+
Doplníme-li definici (\rf{poper}) operátoru $\hat P_j$ vhodným vymezením definičního oboru, pak i operátory složek hybnosti jsou samosdružené (viz \cite{beh:lokf}, 7.2.7).
  
 
\special{src: 561 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
\special{src: 561 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
Řádka 536: Řádka 497:
 
Hustě definované operátory
 
Hustě definované operátory
 
  netvoří algebru, neboť $D_T\neq\hil$. Vztahy
 
  netvoří algebru, neboť $D_T\neq\hil$. Vztahy
\rf{algop}) musí být proto pro neomezené operátory
+
(\rf{algop}) musí být proto pro neomezené operátory
náležitě modifikovány, stejně jako i \rf{invol}).
+
náležitě modifikovány, stejně jako i (\rf{invol}).
  
 
\special{src: 568 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
\special{src: 568 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
Řádka 545: Řádka 506:
 
pojmu vlastních hodnot matice.
 
pojmu vlastních hodnot matice.
 
%Tento pojem má smysl %lze přirozeně
 
%Tento pojem má smysl %lze přirozeně
%definovat pouze pro tzv. uzavřené operátory.
+
%definovat pouze pro tzv.~uzavřené operátory.
%\bd {\em Grafem operátoru} $\hat T$ nazveme množinu dvojic
+
%\bd \emph{Grafem operátoru} $\hat T$ nazveme množinu dvojic
 
%\[ \Gamma(T):=\{[x,\hat Tx]\in\hil\times\hil; x\in D_T\} \]
 
%\[ \Gamma(T):=\{[x,\hat Tx]\in\hil\times\hil; x\in D_T\} \]
%Operátor $\hat T$ je {\em uzavřený},
+
%Operátor $\hat T$ je \emph{uzavřený},
%pokud jeho graf je uzavřená množina v $\hil\times\hil$.
+
%pokud jeho graf je uzavřená množina v~$\hil\times\hil$.
 
%\ed
 
%\ed
 
%Lze ukázat, že spektrum operátorů, které nejsou uzavřené tvoří
 
%Lze ukázat, že spektrum operátorů, které nejsou uzavřené tvoří
 
%celá komplexní rovina.
 
%celá komplexní rovina.
 
\bd
 
\bd
{\em Spektrum $\sigma(\hat T)$ %uzavřeného
+
\emph{Spektrum $\sigma(\hat T)$ %uzavřeného
 
operátoru} $\hat T$ je množina
 
operátoru} $\hat T$ je množina
 
komplexních čísel $\lambda $ pro které operátor $(\hat
 
komplexních čísel $\lambda $ pro které operátor $(\hat
Řádka 566: Řádka 527:
 
takový, že $\hat T\psi=\lambda \psi$, pak operátor $\hat
 
takový, že $\hat T\psi=\lambda \psi$, pak operátor $\hat
 
T-\lambda\hat\unit$ není injektivní. Množinu $\sigma_p(\hat T)$ vlastních čísel
 
T-\lambda\hat\unit$ není injektivní. Množinu $\sigma_p(\hat T)$ vlastních čísel
operátoru $\hat T$ nazýváme {\em bodovým spektrem}.
+
operátoru $\hat T$ nazýváme \emph{bodovým spektrem}.
 
Mimo těchto bodů však do spektra
 
Mimo těchto bodů však do spektra
 
patří i komplexní čísla pro která operátor $\hat T - \lambda\hat\unit
 
patří i komplexní čísla pro která operátor $\hat T - \lambda\hat\unit
 
$
 
$
 
není surjektivní. Ty tvoří
 
není surjektivní. Ty tvoří
body tzv. {\em spojité či  reziduální části spektra}.
+
body tzv.~\emph{spojité či  reziduální části spektra}.
  
{\bf Důvod, proč v kvantové teorii požadujeme, aby pozorovatelným byly
+
\textbf{Důvod, proč v~kvantové teorii požadujeme, aby pozorovatelným byly
přiřazeny samosdružené operátory tkví v tom, že platí
+
přiřazeny samosdružené operátory tkví v~tom, že platí
 
\bt
 
\bt
 
Spektrum samosdruženého operátoru je podmnožinou $\real$.
 
Spektrum samosdruženého operátoru je podmnožinou $\real$.
Řádka 584: Řádka 545:
 
\special{src: 612 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
\special{src: 612 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
  
Spektrum (čistě spojité) každého z operátorů \rf{xoper},\ref{poper})
+
Spektrum (čistě spojité) každého z operátorů (\rf{xoper},\ref{poper})
je {\bf R}
+
je \textbf{R}
 
(viz \cite{beh:lokf}),
 
(viz \cite{beh:lokf}),
 
což odpovídá experimentálnímu faktu, že ani pro \qv ou částici
 
což odpovídá experimentálnímu faktu, že ani pro \qv ou částici
%je možno v principu naměřit libovolnou hodnotu souřadnic polohy a
+
%je možno v~principu naměřit libovolnou hodnotu souřadnic polohy a
 
%hybnosti částice.
 
%hybnosti částice.
 
nebyla zjištěna žádná omezení na množinu hodnot souřadnic a hybností.
 
nebyla zjištěna žádná omezení na množinu hodnot souřadnic a hybností.
Řádka 596: Řádka 557:
 
Na druhé straně  jsou pro hodnoty energie harmonického oscilátoru podle
 
Na druhé straně  jsou pro hodnoty energie harmonického oscilátoru podle
 
Planckovy hypotézy omezení podstatná, a je proto velmi důležité
 
Planckovy hypotézy omezení podstatná, a je proto velmi důležité
zjistit, jak vypadá spektrum energie kvantové částice v silovém poli harmonického oscilátoru.
+
zjistit, jak vypadá spektrum energie kvantové částice v~silovém poli harmonického oscilátoru.
 
\subsubsection{Energie harmonického oscilátoru}\ll{qho}
 
\subsubsection{Energie harmonického oscilátoru}\ll{qho}
 
Ukážeme, že přiřazení
 
Ukážeme, že přiřazení
\rf{xoper},\ref{poper}) a princip korespondence  vysvětlují
+
(\rf{xoper},\ref{poper}) a princip korespondence  vysvětlují
 
Planckův předpoklad o diskrétnosti spektra energie harmonického
 
Planckův předpoklad o diskrétnosti spektra energie harmonického
 
oscilátoru, což byl vedle výpočtu spektra vodíku (viz \ref{podkap:coulomb} ) jeden z hlavních argumentů pro správnost
 
oscilátoru, což byl vedle výpočtu spektra vodíku (viz \ref{podkap:coulomb} ) jeden z hlavních argumentů pro správnost
 
takto budované teorie.
 
takto budované teorie.
 
Operátor energie -- hamiltonián
 
Operátor energie -- hamiltonián
\qv é částice pohybující se v silovém poli harmonického
+
\qv é částice pohybující se v~silovém poli harmonického
 
oscilátoru je podle principu korespondence
 
oscilátoru je podle principu korespondence
 
\be \hat H
 
\be \hat H
Řádka 611: Řádka 572:
 
Ukážeme, že omezíme-li definiční obor tohoto operátoru na
 
Ukážeme, že omezíme-li definiční obor tohoto operátoru na
 
kvadraticky integrovatelné funkce,
 
kvadraticky integrovatelné funkce,
%splňující podmínku \rf{konecnanorma}),
+
%splňující podmínku (\rf{konecnanorma}),
 
pak množina vlastních hodnot
 
pak množina vlastních hodnot
, tj. čísel $\lambda$ pro která existuje funkce $\psi(\vec x)$
+
, tj.~čísel $\lambda$ pro která existuje funkce $\psi(\vec x)$
 
splňující
 
splňující
 
\be \hat H\psi=\lambda\psi, \ll{vlfce}\ee
 
\be \hat H\psi=\lambda\psi, \ll{vlfce}\ee
Řádka 620: Řádka 581:
 
\special{src: 648 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
\special{src: 648 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
  
Operátor \rf{lho3}) je součtem tří operátorů \[\hat H=\hat H_1+\hat H_2+\hat H_3,\]
+
Operátor (\rf{lho3}) je součtem tří operátorů \[\hat H=\hat H_1+\hat H_2+\hat H_3,\]
 
\[H_j=-\frac{\hbar^2}{2M}\frac{d^2}{dx_j^2} + \frac{M}{2}\omega^2 {x_j}^2 \] a můžeme se pokusit hledat
 
\[H_j=-\frac{\hbar^2}{2M}\frac{d^2}{dx_j^2} + \frac{M}{2}\omega^2 {x_j}^2 \] a můžeme se pokusit hledat
vlastní funkce operátoru \rf{lho3}) ve faktorizovaném tvaru \be \psi(\vec
+
vlastní funkce operátoru (\rf{lho3}) ve faktorizovaném tvaru \be \psi(\vec
x)=\psi_1(x_1)\psi_2(x_2)\psi_3(x_3). \ll{fpsi}\ee Rovnice \rf{vlfce}) pak přejde na tvar \be (\hat
+
x)=\psi_1(x_1)\psi_2(x_2)\psi_3(x_3). \ll{fpsi}\ee Rovnice (\rf{vlfce}) pak přejde na tvar \be (\hat
 
H_1\psi_1)\psi_2 \psi_3+\psi_1(\hat H_2\psi_2)\psi_3 +\psi_1\psi_2(\hat
 
H_1\psi_1)\psi_2 \psi_3+\psi_1(\hat H_2\psi_2)\psi_3 +\psi_1\psi_2(\hat
 
H_3\psi_3)=\lambda\psi_1\psi_2\psi_3. \ll{rozkladH}\ee Nalezneme-li vlastní čísla $\lambda_j$ %a vlastní
 
H_3\psi_3)=\lambda\psi_1\psi_2\psi_3. \ll{rozkladH}\ee Nalezneme-li vlastní čísla $\lambda_j$ %a vlastní
 
funkce (formálně stejných) operátorů $\hat H_j$ \[ \hat H_j\psi_j=\lambda_j\psi_j, \] pak získáme i vlastní
 
funkce (formálně stejných) operátorů $\hat H_j$ \[ \hat H_j\psi_j=\lambda_j\psi_j, \] pak získáme i vlastní
čísla operátoru \rf{lho3}) \be \lambda=\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3. \ee Později ukážeme, že tímto postupem
+
čísla operátoru (\rf{lho3}) \be \lambda=\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3. \ee Později ukážeme, že tímto postupem
 
jsme získali všechna vlastní čísla.
 
jsme získali všechna vlastní čísla.
  
 
\special{src: 668 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
\special{src: 668 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
  
%Spektrum tohoto operátoru vyšetříme v . Nyní se omezíme na
+
%Spektrum tohoto operátoru vyšetříme v~. Nyní se omezíme na
 
Zkoumejme tedy napřed jednorozměrný případ, tedy %nalezení vlast
 
Zkoumejme tedy napřed jednorozměrný případ, tedy %nalezení vlast
 
operátor
 
operátor
Řádka 639: Řádka 600:
 
\ll{lho1}\ee
 
\ll{lho1}\ee
 
  Tento operátor lze považovat za operátor energie {\em
 
  Tento operátor lze považovat za operátor energie {\em
jednorozměrného harmonického oscilátoru} tj. kvantové \cc e
+
jednorozměrného harmonického oscilátoru} tj.~kvantové \cc e
pohybující se pouze v jednom rozměru (na přímce).
+
pohybující se pouze v~jednom rozměru (na přímce).
  
 
\special{src: 680 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
\special{src: 680 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
  
\begin{tvr} Množina vlastních čísel operátoru \rf{lho1})
+
\begin{tvr} Množina vlastních čísel operátoru (\rf{lho1})
působícího v prostoru %$\cal L^2(\bf R,dx)$
+
působícího v~prostoru %$\cal L^2(\bf R,dx)$
 
kvadraticky integrovatelných %spojitých
 
kvadraticky integrovatelných %spojitých
 
funkcí jedné proměnné %je čistě bodové a
 
funkcí jedné proměnné %je čistě bodové a
Řádka 652: Řádka 613:
 
právě jedna vlastní funkce
 
právě jedna vlastní funkce
 
\be \fbox{$\psi_n(x)=A_ne^{-\xi^2/2}H_n(\xi), \ll{vlfcelho} $}\ee
 
\be \fbox{$\psi_n(x)=A_ne^{-\xi^2/2}H_n(\xi), \ll{vlfcelho} $}\ee
kde $\xi=\sqrt{M\omega/\hbar}x$ a $H_n$ jsou {\em Hermitovy
+
kde $\xi=\sqrt{M\omega/\hbar}x$ a $H_n$ jsou \emph{Hermitovy
 
polynomy}
 
polynomy}
 
\be H_n(z):=
 
\be H_n(z):=
Řádka 660: Řádka 621:
 
\ll{slho}\end{tvr}
 
\ll{slho}\end{tvr}
 
Důkaz:
 
Důkaz:
%Bodové spektrum operátoru \rf{lho1}) je tvořeno
+
%Bodové spektrum operátoru (\rf{lho1}) je tvořeno
 
Napřed je třeba nalézt čísla $\lambda$, pro která existují kvadraticky
 
Napřed je třeba nalézt čísla $\lambda$, pro která existují kvadraticky
 
integrabilní řešení $\psi: \real\rightarrow\complex$ diferenciální rovnice
 
integrabilní řešení $\psi: \real\rightarrow\complex$ diferenciální rovnice
Řádka 667: Řádka 628:
 
{x}^2\psi=\lambda\psi.
 
{x}^2\psi=\lambda\psi.
 
\ll{eqlho1}\ee
 
\ll{eqlho1}\ee
Tato rovnice je lineární ODR 2.řádu a v oboru spojitě
+
Tato rovnice je lineární ODR 2.řádu a v~oboru spojitě
 
diferencovatelných funkcí má řešení pro každé
 
diferencovatelných funkcí má řešení pro každé
 
$\lambda$.
 
$\lambda$.
Řádka 673: Řádka 634:
 
\be \lambda=\hbar \omega(n+\half). \ll{hokvan}\ee
 
\be \lambda=\hbar \omega(n+\half). \ll{hokvan}\ee
 
%Pro zjednodušení zápisu
 
%Pro zjednodušení zápisu
Přechodem k nové (bezrozměrné) proměnné
+
Přechodem k~nové (bezrozměrné) proměnné
 
$\xi=\sqrt{M\omega/\hbar}x,\ \psi(x)=\phi(\xi)$ dostaneme
 
$\xi=\sqrt{M\omega/\hbar}x,\ \psi(x)=\phi(\xi)$ dostaneme
 
rovnici ve tvaru
 
rovnici ve tvaru
\be \phi"-\xi^2\phi+\Lambda\phi=0 \ll{hobezr}\ee
+
\be \phi''-\xi^2\phi+\Lambda\phi=0 \ll{hobezr}\ee
 
kde $\Lambda=2\lambda/(\hbar\omega)$.
 
kde $\Lambda=2\lambda/(\hbar\omega)$.
  
Řádka 682: Řádka 643:
  
 
Z teorie řešení lineárních diferenciálních rovnic plyne, že jediný
 
Z teorie řešení lineárních diferenciálních rovnic plyne, že jediný
bod, ve kterém mohou mít řešení rovnice \rf{hobezr}) singularitu,
+
bod, ve kterém mohou mít řešení rovnice (\rf{hobezr}) singularitu,
 
je nekonečno.
 
je nekonečno.
 
Snadno se lze přesvědčit, že pro $\xi\lim\pm\infty$
 
Snadno se lze přesvědčit, že pro $\xi\lim\pm\infty$
Řádka 690: Řádka 651:
 
Je zřejmé, že
 
Je zřejmé, že
 
kvadraticky integrabilní řešení může odpovídat pouze rychle
 
kvadraticky integrabilní řešení může odpovídat pouze rychle
ubývající funkci, tedy zápornému znaménku v exponentě
+
ubývající funkci, tedy zápornému znaménku v~exponentě
\rf{rozphi}). Zvolíme tedy ansatz
+
(\rf{rozphi}). Zvolíme tedy ansatz
 
\be \phi(\xi)=e^{-\xi^2/2}u(\xi) \ll{hoansatz}\ee
 
\be \phi(\xi)=e^{-\xi^2/2}u(\xi) \ll{hoansatz}\ee
 
a budeme se zajímat o řešení rovnice
 
a budeme se zajímat o řešení rovnice
\be u"=2\xi u' +(1-\Lambda)u \ll{hermrce}\ee
+
\be u'' = 2\xi u' +(1-\Lambda)u \ll{hermrce}\ee
která v nekonečnu rostou pomaleji než $e^{+\xi^2/2}$.
+
která v~nekonečnu rostou pomaleji než $e^{+\xi^2/2}$.
  
 
\special{src: 735 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
\special{src: 735 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
  
Rozšíříme-li rovnici \rf{hermrce}) do
+
Rozšíříme-li rovnici (\rf{hermrce}) do
 
komplexní roviny, pak její pravá strana je holomorfní funkcí $\xi,u$
 
komplexní roviny, pak její pravá strana je holomorfní funkcí $\xi,u$
a $u'$ a její řešení je holomorfní funkcí $\xi$ v celé komplexní
+
a $u'$ a její řešení je holomorfní funkcí $\xi$ v~celé komplexní
 
rovině. Můžeme je tedy hledat ve tvaru řady
 
rovině. Můžeme je tedy hledat ve tvaru řady
 
\be u(\xi)=\xi^s\sum_{m=0}^\infty a_m\xi^m, \ a_0\neq 0,\
 
\be u(\xi)=\xi^s\sum_{m=0}^\infty a_m\xi^m, \ a_0\neq 0,\
 
s\in\integer_+ \ll{radau}\ee
 
s\in\integer_+ \ll{radau}\ee
Jejím dosazením do \rf{hermrce}) a porovnáním členů se stejnou
+
Jejím dosazením do (\rf{hermrce}) a porovnáním členů se stejnou
 
mocninou $\xi$, dostaneme podmínky pro $s$ a $a_n$
 
mocninou $\xi$, dostaneme podmínky pro $s$ a $a_n$
 
\[ s(s-1)=0, \ s(s+1)a_1=0 \]
 
\[ s(s-1)=0, \ s(s+1)a_1=0 \]
Řádka 714: Řádka 675:
  
 
%Neboť rekurentní relace \rf/rran/((0
 
%Neboť rekurentní relace \rf/rran/((0
Pokud čitatel na pravé straně \rf{rran}) je nenulový pro všechna
+
Pokud čitatel na pravé straně (\rf{rran}) je nenulový pro všechna
$m$, pak se řada \rf{radau}) pro $\xi\lim\infty$ chová jako
+
$m$, pak se řada (\rf{radau}) pro $\xi\lim\infty$ chová jako
$exp(\xi^2)$ a řešení \rc e \rf{hobezr}) není kvadraticky
+
$exp(\xi^2)$ a řešení \rc e (\rf{hobezr}) není kvadraticky
 
integrovatelné. To lze usoudit např. z porovnání rekurentní formule (\ref{rran}) pro dosti velká $m$ se stejným vztahem pro koeficienty řady $exp(\xi^2)$.
 
integrovatelné. To lze usoudit např. z porovnání rekurentní formule (\ref{rran}) pro dosti velká $m$ se stejným vztahem pro koeficienty řady $exp(\xi^2)$.
 
Kvadraticky integrovatelná řešení mohou
 
Kvadraticky integrovatelná řešení mohou
existovat pouze tehdy, pokud řada (\ref{radau}) je konečná, tj. existuje $N$ takové, že $a_m=0$ pro
+
existovat pouze tehdy, pokud řada (\ref{radau}) je konečná, tj.~existuje $N$ takové, že $a_m=0$ pro
 
$m>N$. To nastane tehdy  a jen tehdy, když
 
$m>N$. To nastane tehdy  a jen tehdy, když
\be a_1=0, \ 2(N+s)+1-\Lambda=0 , \ N \ \mathrm{ sude \ nezaporne}.\ll{kvantlam} \ee
+
\be a_1=0, \ 2(N+s)+1-\Lambda=0 , \ N \ \text{sudé nezáporné}.\ll{kvantlam} \ee
 
V tom případě se nekonečná řada stane polynomem stupně $n=N+s$ a funkce
 
V tom případě se nekonečná řada stane polynomem stupně $n=N+s$ a funkce
\rf{hoansatz}) je kvadraticky integrovatelná.
+
(\rf{hoansatz}) je kvadraticky integrovatelná.
  
 
\special{src: 763 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
\special{src: 763 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
  
Z podmínky \rf{kvantlam}) plyne, že \rc e \rf{hermrce}) má
+
Z podmínky (\rf{kvantlam}) plyne, že \rc e (\rf{hermrce}) má
 
kvadraticky integrovatelné řešení tehdy a jen tehdy, pokud
 
kvadraticky integrovatelné řešení tehdy a jen tehdy, pokud
$ \Lambda=1+2n$, takže rovnice \rf{eqlho1}) má kvadraticky
+
$ \Lambda=1+2n$, takže rovnice (\rf{eqlho1}) má kvadraticky
integrovatelné řešení tehdy a jen tehdy pokud platí \rf{hokvan}).
+
integrovatelné řešení tehdy a jen tehdy pokud platí (\rf{hokvan}).
  
 
\special{src: 770 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
\special{src: 770 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
Řádka 736: Řádka 697:
 
Koeficienty $h^{(n)}_m$ polynomů stupně $n$
 
Koeficienty $h^{(n)}_m$ polynomů stupně $n$
 
\be H_n(\xi)=\sum_{m=s}^n h^{(n)}_m \xi^m \ll{herpol}\ee
 
\be H_n(\xi)=\sum_{m=s}^n h^{(n)}_m \xi^m \ll{herpol}\ee
jež řeší rovnici \rf{hermrce}) jsou pak určeny rekurentní relací
+
jež řeší rovnici (\rf{hermrce}) jsou pak určeny rekurentní relací
 
\be h^{(n)}_{m+2}=2\frac{m-n}{(m+2)(m+1)} h^{(n)}_m,
 
\be h^{(n)}_{m+2}=2\frac{m-n}{(m+2)(m+1)} h^{(n)}_m,
 
\ll{rrherpol}\ee
 
\ll{rrherpol}\ee
přičemž pro sudá či lichá  $n$ (tj. $s=0$ či $s=1$) jsou nenulové pouze koeficienty se
+
přičemž pro sudá či lichá  $n$ (tj.~$s=0$ či $s=1$) jsou nenulové pouze koeficienty se
 
sudým respektive lichým $m$.
 
sudým respektive lichým $m$.
  
Řádka 745: Řádka 706:
  
 
Zvolíme-li normalizaci polynomu způsobem $h^{(n)}_n=2^n$, pak
 
Zvolíme-li normalizaci polynomu způsobem $h^{(n)}_n=2^n$, pak
řešením relace \rf{rrherpol}) je
+
řešením relace (\rf{rrherpol}) je
 
\be h^{(n)}_{n-2k}=(-)^k2^{n-2k}\frac{n!}{k!(n-2k)!},\
 
\be h^{(n)}_{n-2k}=(-)^k2^{n-2k}\frac{n!}{k!(n-2k)!},\
 
k=0,1,\ldots,[n/2], \ll{hercoef}\ee
 
k=0,1,\ldots,[n/2], \ll{hercoef}\ee
%Polynomy \rf{herpol}) se nazývají{\em Hermitovy}.
+
%Polynomy (\rf{herpol}) se nazývají\emph{Hermitovy}.
 
{\flushright Q.E.D.}
 
{\flushright Q.E.D.}
 
\bc Napište explicitní tvar Hermitových polynomů pro $n=1,2,3,4$.
 
\bc Napište explicitní tvar Hermitových polynomů pro $n=1,2,3,4$.
Řádka 754: Řádka 715:
 
\bc Ukažte, že Hermitovy polynomy lze definovat též způsobem
 
\bc Ukažte, že Hermitovy polynomy lze definovat též způsobem
 
\be H_n(z):=(-)^ne^{z^2}(\frac{d}{dz})^ne^{-z^2}. \ll{herpol2}\ee
 
\be H_n(z):=(-)^ne^{z^2}(\frac{d}{dz})^ne^{-z^2}. \ll{herpol2}\ee
Návod: Ukažte že pravá strana \rf{herpol2}) splňuje rovnici
+
Návod: Ukažte že pravá strana (\rf{herpol2}) splňuje rovnici
\rf{hermrce}).
+
(\rf{hermrce}).
 
\ec
 
\ec
 
\bc \ll{cvvytvfce}Ukažte, že
 
\bc \ll{cvvytvfce}Ukažte, že
Řádka 763: Řádka 724:
 
\special{src: 799 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
\special{src: 799 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
  
Důsledkem tvrzení \rf{slho}) je, že
+
Důsledkem tvrzení (\rf{slho}) je, že
 
energie kvantového jednorozměrného harmonického oscilátoru s
 
energie kvantového jednorozměrného harmonického oscilátoru s
 
potenciálem $V(x)=\frac{M}{2}\omega^2x^2$ může
 
potenciálem $V(x)=\frac{M}{2}\omega^2x^2$ může
 
nabývat  pouze hodnot z diskrétní množiny $\{\hbar \omega(n+\half)$,
 
nabývat  pouze hodnot z diskrétní množiny $\{\hbar \omega(n+\half)$,
\  $n\in {\bf Z_+}\}$.
+
\  $n\in \Z_+\}$.
  
 
\special{src: 807 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
\special{src: 807 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
Řádka 773: Řádka 734:
 
Tento závěr je ve shodě s Planckovou hypotézou použitou pro
 
Tento závěr je ve shodě s Planckovou hypotézou použitou pro
 
odvození spektrální závislosti intenzity záření absolutně černého
 
odvození spektrální závislosti intenzity záření absolutně černého
tělesa až na člen $\half\hbar\omega$, představující tzv. "nulové
+
tělesa až na člen $\half\hbar\omega$, představující tzv.~"nulové
kmity". Jeho příspěvek k energii je možno považovat za aditivní
+
kmity". Jeho příspěvek k~energii je možno považovat za aditivní
konstantu, kterou (ve shodě s tzv. renormalizační procedurou
+
konstantu, kterou (ve shodě s tzv.~renormalizační procedurou
 
kvantové teorie pole) je možno odečíst, což odpovídá stanovení nulové úrovně
 
kvantové teorie pole) je možno odečíst, což odpovídá stanovení nulové úrovně
 
energie.
 
energie.
Řádka 783: Řádka 744:
 
\special{src: 819 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
\special{src: 819 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
  
Nyní se můžeme vrátit k původnímu problému vlastních hodnot operátoru \rf{lho3}). Z rozkladu \rf{rozkladH})
+
Nyní se můžeme vrátit k~původnímu problému vlastních hodnot operátoru (\rf{lho3}). Z rozkladu (\rf{rozkladH})
 
je zřejmé, že funkce \be \psi(x_1,x_2,x_3)=\psi_{n_1}(x_1)\psi_{n_2}(x_2)\psi_{n_3}(x_3),
 
je zřejmé, že funkce \be \psi(x_1,x_2,x_3)=\psi_{n_1}(x_1)\psi_{n_2}(x_2)\psi_{n_3}(x_3),
\ll{rozkladvlfci}\ee kde $\psi_n(x)$ jsou dány vzorcem \rf{vlfcelho}), jsou vlastními \fc emi \oper u
+
\ll{rozkladvlfci}\ee kde $\psi_n(x)$ jsou dány vzorcem (\rf{vlfcelho}), jsou vlastními \fc emi \oper u
\rf{lho3}) s vlastními čísly $\lambda=\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3=(n_1+n_2+n_3 +\frac{3}{2})\hbar \omega$.
+
(\rf{lho3}) s vlastními čísly $\lambda=\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3=(n_1+n_2+n_3 +\frac{3}{2})\hbar \omega$.
  
 
\special{src: 831 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
\special{src: 831 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
Řádka 793: Řádka 754:
 
plyne z následujících dvou tvrzení (viz např \cite{beh:lokf} 4.3.4, 4.3.5).
 
plyne z následujících dvou tvrzení (viz např \cite{beh:lokf} 4.3.4, 4.3.5).
 
\bt \ll{tr38}
 
\bt \ll{tr38}
Množina vlastních funkcí operátoru \rf{lho1})
+
Množina vlastních funkcí operátoru (\rf{lho1})
 
\be \psi_n(x)=\frac{K}{\sqrt{n!2^n}}e^{-\frac{M\omega}{2\hbar}
 
\be \psi_n(x)=\frac{K}{\sqrt{n!2^n}}e^{-\frac{M\omega}{2\hbar}
 
x^2}H_n(\sqrt{M\omega/\hbar} x),  \ \
 
x^2}H_n(\sqrt{M\omega/\hbar} x),  \ \
 
K=\left(\frac{M\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4}
 
K=\left(\frac{M\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4}
 
\ll{nvlfcelho}\ee
 
\ll{nvlfcelho}\ee
je ortonormální bazí v Hilbertově prostoru kvadraticky
+
je ortonormální bazí v~Hilbertově prostoru kvadraticky
 
integrovatelných funkcí \qintline.
 
integrovatelných funkcí \qintline.
 
\et
 
\et
Řádka 805: Řádka 766:
  
 
\bt \ll{tr39}
 
\bt \ll{tr39}
Množina funkcí \rf{rozkladvlfci}),
+
Množina funkcí (\rf{rozkladvlfci}),
kde $\psi_n(x)$ jsou dány vzorcem \rf{nvlfcelho})
+
kde $\psi_n(x)$ jsou dány vzorcem (\rf{nvlfcelho})
je ortonormální bazí v Hilbertově prostoru kvadraticky
+
je ortonormální bazí v~Hilbertově prostoru kvadraticky
 
integrovatelných funkcí \qintspace.
 
integrovatelných funkcí \qintspace.
 
\et
 
\et
Řádka 814: Řádka 775:
 
\special{src: 855 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
\special{src: 855 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
  
Z tvrzení \ref{tr38} a \ref{tr39} rovněž plyne, že spektra hamiltoniánů \rf{lho1}) a
+
Z tvrzení \ref{tr38} a \ref{tr39} rovněž plyne, že spektra hamiltoniánů (\rf{lho1}) a
\rf{lho3}) jsou čistě bodová (\cite{beh:lokf} 7.3.9). Nejsou však stejná.
+
(\rf{lho3}) jsou čistě bodová (\cite{beh:lokf} 7.3.9). Nejsou však stejná.
Množina vlastních hodnot hamiltoniánu \rf{lho1}) -- operátoru energie
+
Množina vlastních hodnot hamiltoniánu (\rf{lho1}) -- operátoru energie
 
jednorozměrného harmonického oscilátoru -- se liší od spektra
 
jednorozměrného harmonického oscilátoru -- se liší od spektra
 
trojrozměrného oscilátoru. Obsahuje navíc hodnotu $ \half\omega$.
 
trojrozměrného oscilátoru. Obsahuje navíc hodnotu $ \half\omega$.
Řádka 827: Řádka 788:
 
pro třírozměrný oscilátor závisí dimenze podprostoru vlastních
 
pro třírozměrný oscilátor závisí dimenze podprostoru vlastních
 
funkcí na hodnotě vlastního čísla. Například podprostor vlastních
 
funkcí na hodnotě vlastního čísla. Například podprostor vlastních
funkcí operátoru \rf{lho3}) s vlastním číslem
+
funkcí operátoru (\rf{lho3}) s vlastním číslem
 
$\lambda=\frac{7}{2}\hbar\omega$ je tvořen lineárním obalem funkcí
 
$\lambda=\frac{7}{2}\hbar\omega$ je tvořen lineárním obalem funkcí
\rf{rozkladvlfci}), kde trojice $(n_1,n_2,n_3)$ nabývají hodnot
+
(\rf{rozkladvlfci}), kde trojice $(n_1,n_2,n_3)$ nabývají hodnot
 
$(0,1,1)$, $(1,0,1)$, $(1,1,0)$, $(0,0,2)$, $(0,2,0)$, $(2,0,0)$.
 
$(0,1,1)$, $(1,0,1)$, $(1,1,0)$, $(0,0,2)$, $(0,2,0)$, $(2,0,0)$.
 
Rozměr tohoto podprostoru je šest. Jednoduchou
 
Rozměr tohoto podprostoru je šest. Jednoduchou
 
kombinatorickou úvahou lze zjistit, že rozměr
 
kombinatorickou úvahou lze zjistit, že rozměr
 
podprostoru vlastních
 
podprostoru vlastních
funkcí operátoru \rf{lho3}) s vlastním číslem
+
funkcí operátoru (\rf{lho3}) s vlastním číslem
 
$\lambda=(n+\frac{3}{2})\hbar\omega$ je $(n+1)(n+2)/2$.
 
$\lambda=(n+\frac{3}{2})\hbar\omega$ je $(n+1)(n+2)/2$.
  
 
\special{src: 880 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
\special{src: 880 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
  
Stav s nejnižší energií se obvykle nazývá {\em základním stavem}, zatímco ostatní stavy se nazývají {\em excitované}.
+
Stav s nejnižší energií se obvykle nazývá \emph{základním stavem}, zatímco ostatní stavy se nazývají \emph{excitované}.
 
\bc Jak vypadá základní stav klasického harmonického oscilátoru a jaký je rozdíl mezi množinou kvantových a klasických excitovaných stavů?
 
\bc Jak vypadá základní stav klasického harmonického oscilátoru a jaký je rozdíl mezi množinou kvantových a klasických excitovaných stavů?
 
\ec
 
\ec
Řádka 870: Řádka 831:
 
\ll{ly}\ee
 
\ll{ly}\ee
 
\be \hat L_z= -i\hbar \frac{\partial}{\partial\phi}.\ll{lz}\ee
 
\be \hat L_z= -i\hbar \frac{\partial}{\partial\phi}.\ll{lz}\ee
Vzhledem k tomu, že osy $x,y,z$ jsou zcela rovnocenné musí mít i
+
Vzhledem k~tomu, že osy $x,y,z$ jsou zcela rovnocenné musí mít i
 
všechny operátory $L_j$ stejné vlastní hodnoty. Technicky
 
všechny operátory $L_j$ stejné vlastní hodnoty. Technicky
 
nejjednodušší však je hledat spektrum operátoru $L_z$, neboť to
 
nejjednodušší však je hledat spektrum operátoru $L_z$, neboť to
Řádka 880: Řádka 841:
 
\psi(r,\theta,\phi)=\chi(r,\theta)e^{\frac{i}{\hbar}\lambda\phi},
 
\psi(r,\theta,\phi)=\chi(r,\theta)e^{\frac{i}{\hbar}\lambda\phi},
 
\ee
 
\ee
kde $\chi$ je libovolná funkce a $\lambda$ je libovolné komplexní číslo. %Vzhledem k tomu že
+
kde $\chi$ je libovolná funkce a $\lambda$ je libovolné komplexní číslo. %Vzhledem k~tomu že
 
Definiční obor operátoru $\hat L_z$ je tvořen %(absolutně)
 
Definiční obor operátoru $\hat L_z$ je tvořen %(absolutně)
spojitými funkcemi v $\real^3$ (jinak bychom je nemohli derivovat) a
+
spojitými funkcemi v~$\real^3$ (jinak bychom je nemohli derivovat) a
 
$\phi$ je
 
$\phi$ je
 
azimutální souřadnice bodu třírozměrného prostoru.
 
azimutální souřadnice bodu třírozměrného prostoru.
%předpokládáme, že vlnová funkce je v prostoru spojitá,
+
%předpokládáme, že vlnová funkce je v~prostoru spojitá,
 
Musí tedy platit
 
Musí tedy platit
 
\[ \psi(r,\theta,\phi=0)=\psi(r,\theta,\phi=2\pi). \]
 
\[ \psi(r,\theta,\phi=0)=\psi(r,\theta,\phi=2\pi). \]
Z této podmínky plyne, {\em že vlastní hodnoty složek momentu hybnosti
+
Z této podmínky plyne, \emph{že vlastní hodnoty složek momentu hybnosti
 
mohou nabývat pouze hodnot}
 
mohou nabývat pouze hodnot}
 
\be \lambda=  m\hbar, {\rm kde}\ m\in\integer. \ee
 
\be \lambda=  m\hbar, {\rm kde}\ m\in\integer. \ee
\bc "Kvantové tuhé těleso" (např. dvouatomová molekula) s momemtem setrvačnosti $I_z$ volně rotuje v rovině. Najděte její možné hodnoty energie.
+
\bc "Kvantové tuhé těleso" (např. dvouatomová molekula) s momemtem setrvačnosti $I_z$ volně rotuje v~rovině. Najděte její možné hodnoty energie.
 
\ec
 
\ec
 
\subsection{Stav kvantového systému}
 
\subsection{Stav kvantového systému}
Řádka 913: Řádka 874:
 
Stavem fyzikálního systému pak obecně %charakterizovat
 
Stavem fyzikálního systému pak obecně %charakterizovat
 
budeme nazývat soubor hodnot všech
 
budeme nazývat soubor hodnot všech
měření, která jsme na daném systému v daném okamžiku schopni
+
měření, která jsme na daném systému v~daném okamžiku schopni
 
provést a
 
provést a
otázka, kterou  chceme zodpovědět v této podkapitole zní:
+
otázka, kterou  chceme zodpovědět v~této podkapitole zní:
{\bf Jakou vlnovou %počáteční
+
\textbf{Jakou vlnovou %počáteční
 
\fc  i přiřadit fyzikálnímu systému} (např.
 
\fc  i přiřadit fyzikálnímu systému} (např.
elektronu v atomu vodíku), {\bf který je v daném okamžiku v
+
elektronu v~atomu vodíku), \textbf{který je v~daném okamžiku v
 
nějakém stavu?}
 
nějakém stavu?}
  
Řádka 927: Řádka 888:
 
oscilátoru s energií $(n+\half)\hbar\omega$ (vlastní) funkci
 
oscilátoru s energií $(n+\half)\hbar\omega$ (vlastní) funkci
 
$\psi_n(x)$.
 
$\psi_n(x)$.
To je v souladu s následujícím postulátem \qv é \mi ky:
+
To je v~souladu s následujícím postulátem \qv é \mi ky:
  
 
\special{src: 972 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
\special{src: 972 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
  
{\bf Stav \qv é částice, pro kterou naměříme %-li pro kvantový systém
+
\textbf{Stav \qv é částice, pro kterou naměříme %-li pro kvantový systém
 
hodnotu $\alpha$ %fyzikální veličiny
 
hodnotu $\alpha$ %fyzikální veličiny
 
pozorovatelné $A$ %, pak stav tohoto systému popíšeme
 
pozorovatelné $A$ %, pak stav tohoto systému popíšeme
Řádka 945: Řádka 906:
 
Jaká je hustota pravděpodobnosti nalezení \qv ého jednorozměrného oscilátoru
 
Jaká je hustota pravděpodobnosti nalezení \qv ého jednorozměrného oscilátoru
 
s energií $\hbar\omega(n+\half)$ v
 
s energií $\hbar\omega(n+\half)$ v
bodě $x$ ? Spočítejte a nakreslete grafy této hustoty pro $n=0,1,2,...$ a srovnejte je s hustototu pravděpodobnosti výskytu klasického oscilátoru v daném místě.
+
bodě $x$ ? Spočítejte a nakreslete grafy této hustoty pro $n=0,1,2,...$ a srovnejte je s hustototu pravděpodobnosti výskytu klasického oscilátoru v~daném místě.
 
\end{cvi}
 
\end{cvi}
 
V případě jednorozměrného harmonického oscilátoru % příkladu \ref{vflho}
 
V případě jednorozměrného harmonického oscilátoru % příkladu \ref{vflho}
Řádka 951: Řádka 912:
 
jednoznačně vlastním číslem (až na multiplikativní konstantu,
 
jednoznačně vlastním číslem (až na multiplikativní konstantu,
 
která nemá při jejich interpretaci žádný význam).
 
která nemá při jejich interpretaci žádný význam).
%kterou lze určit z normovací podmínky analogické \rf{k}) ).
+
%kterou lze určit z normovací podmínky analogické (\rf{k}) ).
%vlastní funkce operátoru \rf{lho1} tvoří jednorozměrný podprostor
+
%vlastní funkce operátoru (\rf{lho1} tvoří jednorozměrný podprostor
 
To znamená, že stavy \qv ého lineárního harmonického oscilátoru
 
To znamená, že stavy \qv ého lineárního harmonického oscilátoru
 
jsou jednoznačně určeny svou energií.
 
jsou jednoznačně určeny svou energií.
Řádka 960: Řádka 921:
 
částice na přímce určen energií jednoznačně?
 
částice na přímce určen energií jednoznačně?
 
\end{cvi} }
 
\end{cvi} }
% k stavu -- bodu fázového prostoru nestačí).
+
% k~stavu -- bodu fázového prostoru nestačí).
  
 
\special{src: 1005 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
\special{src: 1005 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
Řádka 972: Řádka 933:
 
minimální interakce mikroobjektu s přístroji nutná pro měření
 
minimální interakce mikroobjektu s přístroji nutná pro měření
 
může změnit jeho stav, který byl vyhodnocen z měření předchozích.
 
může změnit jeho stav, který byl vyhodnocen z měření předchozích.
Výsledky měření tedy mohou záležet na pořadí, v jakém měření
+
Výsledky měření tedy mohou záležet na pořadí, v~jakém měření
 
jednotlivých veličin provedeme, což je z hlediska popisu stavu nepřípustné.
 
jednotlivých veličin provedeme, což je z hlediska popisu stavu nepřípustné.
 
%a je proto pochopitelné, že
 
%a je proto pochopitelné, že
%měřitelným veličinám jsou v \qv é mechanice
+
%měřitelným veličinám jsou v~\qv é mechanice
 
%přiřazeny operátory, při
 
%přiřazeny operátory, při
 
%jejichž násobení záleží na pořadí.
 
%jejichž násobení záleží na pořadí.
%Jak bylo konstatováno v paragrafu ref{pozorovatelne},  na \qv ém %systému
+
%Jak bylo konstatováno v~paragrafu ref{pozorovatelne},  na \qv ém %systému
 
%obecně nelze provést měření různých fyzikálních veličin,
 
%obecně nelze provést měření různých fyzikálních veličin,
 
%aniž by výsledek jednoho % měření
 
%aniž by výsledek jednoho % měření
Řádka 985: Řádka 946:
 
\special{src: 1026 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
\special{src: 1026 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
  
Pro {\em experimentální popis} stavu \qv ého systému
+
Pro \emph{experimentální popis} stavu \qv ého systému
 
je proto třeba napřed zjistit, měření kterých veličin lze %na daném stavu
 
je proto třeba napřed zjistit, měření kterých veličin lze %na daném stavu
 
provést, aniž by výsledek jednoho % měření
 
provést, aniž by výsledek jednoho % měření
 
znehodnotil platnost měření %předcházejících
 
znehodnotil platnost měření %předcházejících
 
ostatních. Fyzikální veličiny -- pozorovatelné, pro které
 
ostatních. Fyzikální veličiny -- pozorovatelné, pro které
je toto splněno nazýváme {\em kompatibilní}.
+
je toto splněno nazýváme \emph{kompatibilní}.
 
Jejich výsledky
 
Jejich výsledky
provedené v jednom časovém okamžiku (či aspoň krátkém sledu časů)
+
provedené v~jednom časovém okamžiku (či aspoň krátkém sledu časů)
lze pak použít k definici stavu.
+
lze pak použít k~definici stavu.
  
 
\special{src: 1038 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
\special{src: 1038 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
Řádka 1 007: Řádka 968:
 
ukázat, že požadavek kompatibility pozorovatelných je
 
ukázat, že požadavek kompatibility pozorovatelných je
 
ekvivalentní tomu, %Z tohoto požadavku plyne,
 
ekvivalentní tomu, %Z tohoto požadavku plyne,
že {\bf operátory $\hat A_j$ přiřazené
+
že \textbf{operátory $\hat A_j$ přiřazené
 
kompatibilním fyzikálním veličinám  $(A_1\ldots,A_K)$ vzájemně
 
kompatibilním fyzikálním veličinám  $(A_1\ldots,A_K)$ vzájemně
 
komutují                          }
 
komutují                          }
Řádka 1 019: Řádka 980:
 
Tento požadavek zpětně klade podmínky na kompatibilitu některých
 
Tento požadavek zpětně klade podmínky na kompatibilitu některých
 
pozorovatelných. Například, pokud hybnostem a polohám částice
 
pozorovatelných. Například, pokud hybnostem a polohám částice
přiřadíme \oper y \rf{xoper}) a \rf{poper}), pak docházíme k
+
přiřadíme \oper y (\rf{xoper}) a (\rf{poper}), pak docházíme k
závěru (který je třeba experimentálně ověřit), že měření polohy a hybnosti v jednom směru jsou
+
závěru (který je třeba experimentálně ověřit), že měření polohy a hybnosti v~jednom směru jsou
 
nekompatibilní, neboť
 
nekompatibilní, neboť
\begin{equation}{\fbox{\Large $ [\hat Q_j,\hat P_k]=i\hbar\delta_{jk}. $}}
+
\be {\fbox{\Large $ [\hat Q_j,\hat P_k]=i\hbar\delta_{jk}. $}} \ll{xpcom} \ee
\ll{xpcom}\ee
+
To je mimo jiné důvod, proč v~\qv é mechanice
To je mimo jiné důvod, proč v \qv é mechanice
+
 
neexistuje obdoba klasického stavu částice
 
neexistuje obdoba klasického stavu částice
 
-- stav s danou polohou a hybností. Z relací neurčitosti se
 
-- stav s danou polohou a hybností. Z relací neurčitosti se
 
dovíme, že každý \qv ý stav zaujímá "fázový objem"
 
dovíme, že každý \qv ý stav zaujímá "fázový objem"
 
alespoň $(2\pi\hbar)^3$.
 
alespoň $(2\pi\hbar)^3$.
\bc Jsou kompatibilní složky polohy v různých směrech?
+
\bc Jsou kompatibilní složky polohy v~různých směrech?
 
\ec
 
\ec
\bc Jsou kompatibilní složky momentu hybnosti v různých směrech?
+
\bc Jsou kompatibilní složky momentu hybnosti v~různých směrech?
 
\ec
 
\ec
  
Řádka 1 038: Řádka 998:
 
Pro výsledek měření pozorovatelné $A_1$, tedy  jednu vlastní hodnotu
 
Pro výsledek měření pozorovatelné $A_1$, tedy  jednu vlastní hodnotu
 
operátoru, může existovat více lineárně nezávislých funkcí.
 
operátoru, může existovat více lineárně nezávislých funkcí.
Příkladem jsou například \fc e \rf{rozkladvlfci}), které jsou
+
Příkladem jsou například \fc e (\rf{rozkladvlfci}), které jsou
vlastními funkcemi hamiltoniánu \rf{lho3}) pro tutéž
+
vlastními funkcemi hamiltoniánu (\rf{lho3}) pro tutéž
 
hodnotu energie $(n+\frac{3}{2})\hbar\omega,\ n=n_1+n_2+n_3$, ale pro
 
hodnotu energie $(n+\frac{3}{2})\hbar\omega,\ n=n_1+n_2+n_3$, ale pro
 
různé hodnoty energie jsou lineárně nezávislé.
 
různé hodnoty energie jsou lineárně nezávislé.
Řádka 1 048: Řádka 1 008:
 
$(A_2,\ldots,A_K)$
 
$(A_2,\ldots,A_K)$
 
musí být kompatibilní s pozorovatelnou $A_1$, jejíž měření už jsme
 
musí být kompatibilní s pozorovatelnou $A_1$, jejíž měření už jsme
použili k částečnému určení (k zúžení prostoru kandidátů na) vlnové
+
použili k~částečnému určení (k zúžení prostoru kandidátů na) vlnové
 
funkce daného stavu, a zároveň kompatibilní mezi sebou.
 
funkce daného stavu, a zároveň kompatibilní mezi sebou.
  
 
\special{src: 1093 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
\special{src: 1093 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
  
Přiřazení vlnové funkce $g$ fyzikálnímu stavu, tj. souboru výsledků
+
Přiřazení vlnové funkce $g$ fyzikálnímu stavu, tj.~souboru výsledků
 
měření kompatibilních fyzikálních veličin %$(A_1\ldots,A_K)$
 
měření kompatibilních fyzikálních veličin %$(A_1\ldots,A_K)$
 
se řídí požadavkem:
 
se řídí požadavkem:
{\bf Vlnová  funkce, která popisuje stav určený hodnotami
+
\textbf{Vlnová  funkce, která popisuje stav určený hodnotami
 
$(\alpha_1,\ldots,\alpha_K)$
 
$(\alpha_1,\ldots,\alpha_K)$
měření {\em kompatibilních} fyzikálních veličin
+
měření \emph{kompatibilních} fyzikálních veličin
 
$(A_1,\ldots,A_K)$, musí vyhovovat rovnicím
 
$(A_1,\ldots,A_K)$, musí vyhovovat rovnicím
 
\be \hat A_i g=\alpha_i  g,\hskip 1cm  i=1,\ldots,K. \ll{spvv}\ee
 
\be \hat A_i g=\alpha_i  g,\hskip 1cm  i=1,\ldots,K. \ll{spvv}\ee
Znamená to tedy, že musí být {\em společnou} vlastní funkcí {\em komutujících} operátorů
+
Znamená to tedy, že musí být \emph{společnou} vlastní funkcí \emph{komutujících} operátorů
 
$\hat A_i$.}
 
$\hat A_i$.}
  
Řádka 1 067: Řádka 1 027:
  
 
Množině kompatibilních fyzikálních veličin, hodnoty jejichž výsledků jednoznačně určí kvantový stav, říkáme
 
Množině kompatibilních fyzikálních veličin, hodnoty jejichž výsledků jednoznačně určí kvantový stav, říkáme
{\em úplná množina pozorovatelných} a jim odpovídající množina operátorů se nazývá {\em úplný soubor
+
\emph{úplná množina pozorovatelných} a jim odpovídající množina operátorů se nazývá \emph{úplný soubor
 
komutujících operátorů}. \bt Operátory $(\hat A_1,\ldots,\hat A_K)$ s čistě bodovými spektry (t.j. takovými,
 
komutujících operátorů}. \bt Operátory $(\hat A_1,\ldots,\hat A_K)$ s čistě bodovými spektry (t.j. takovými,
 
jejichž vlastní vektory tvoří ortonormální bazi) tvoří úplný soubor komutujících operátorů tehdy a jen
 
jejichž vlastní vektory tvoří ortonormální bazi) tvoří úplný soubor komutujících operátorů tehdy a jen
 
tehdy, pokud pro každou $k$--tici jejich vlastních čísel $(\alpha_1,\ldots,\alpha_K)$ je rozměr podprostoru
 
tehdy, pokud pro každou $k$--tici jejich vlastních čísel $(\alpha_1,\ldots,\alpha_K)$ je rozměr podprostoru
společných vlastních stavů roven jedné. \et Důkaz je proveden v \cite{beh:lokf} (14.2.2).
+
společných vlastních stavů roven jedné. \et Důkaz je proveden v~\cite{beh:lokf} (14.2.2).
  
 
\special{src: 1122 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
\special{src: 1122 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
Řádka 1 093: Řádka 1 053:
  
 
Důležitým příkladem vhodného výběru úplné množiny pozorovatelných
 
Důležitým příkladem vhodného výběru úplné množiny pozorovatelných
pro popis stavu kvantové \cc e v poli centrálních sil je energie,
+
pro popis stavu kvantové \cc e v~poli centrálních sil je energie,
 
kvadrát momentu hybnosti a jedna jeho složka.
 
kvadrát momentu hybnosti a jedna jeho složka.
\subsection{Kvantová částice v centrálně symetrickém
 
potenciálu}\ll{ssec:csympot}
 
Mnohé důležité fyzikální systémy je možno popsat pomocí
 
centrálních sil, přesněji potenciálu vykazujícím sférickou symetrii.
 
Příkladem je částice v Coulombově poli,
 
či  harmonický oscilátor ve třech rozměrech.
 
  
\special{src: 1151 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
  
Operátor energie pro kvantovou částici v centrálně symetrickém
 
potenciálu má obecný tvar
 
\be \hat H = -\frac{\hbar^2}{2M}\triangle+ \hat V(r),
 
\ll{sspot}\ee
 
kde
 
\be    [ \hat V (r)\psi](x,y,z):=V(\sqrt{x^2+y^2+z^2})\psi(x,y,z).
 
\ll{roper}\ee
 
  
\special{src: 1161 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
  
Ukážeme, že pokud hamiltonián \rf{sspot}) má čistě bodové
 
spektrum, pak stavy \cc e v centrálním poli
 
je možno jednoznačně určit hodnotami
 
její energie, kvadrátu momentu hybnosti a jednou
 
jeho složkou. Jinými slovy, tyto tři pozorovatelné %v tomto případě
 
tvoří úplnou množinu pozorovatelných.
 
  
\special{src: 1170 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
  
\begin{cvi} Spočítejte komutátory
+
\subsection{Kvantová částice v~centrálně symetrickém potenciálu}
\be [L_j,X_k],\ [L_j,P_k],\ [L_j,L_k],\
+
\ll{ssec:csympot}
\ll{loper1}\ee
+
 
 +
Mnohé důležité fyzikální systémy je možno popsat pomocí centrálních sil, přesněji potenciálu vykazujícím sférickou symetrii. Příkladem je
 +
částice v~Coulombově poli, či harmonický oscilátor ve třech rozměrech.
 +
 
 +
Operátor energie pro kvantovou částici v~centrálně symetrickém potenciálu má obecný tvar
 +
\be \hat H = -\frac{\hbar^2}{2M} \triangle + \hat V(r), \ll{sspot} \ee
 
kde
 
kde
\be \hat L_j:=\epsilon_{jkl}\hat Q_k\hat P_l. \ll{loper}\ee
+
\be [ \hat V(r) \psi ](x,y,z) := V(\sqrt{x^2+y^2+z^2})\psi(x,y,z). \ll{roper} \ee
\end{cvi}
+
\begin{cvi} Ukažte, že vzájemně komutují operátory \rf{sspot}),
+
$L_3\equiv L_z$ a
+
\be \hat L^2:=\hat L_x^2+\hat L_y^2+\hat L_z^2. \ll{lkvad}\ee
+
\end{cvi}
+
  
\special{src: 1183 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
+
Ukážeme, že pokud hamiltonián (\rf{sspot}) má čistě bodové spektrum, pak stavy \cc e v~centrálním poli je možno jednoznačně určit hodnotami
 +
její energie, kvadrátu momentu hybnosti a jednou jeho složkou. Jinými slovy, tyto tři pozorovatelné tvoří úplnou množinu pozorovatelných.
  
Pro kvantově mechanický popis %\cc e v centrálním poli je nutno napřed
+
\bc
je důležité zjistit jakých
+
  Spočítejte komutátory
hodnot mohou nabývat výše uvedené veličiny.
+
  \be [L_j,X_k],\ [L_j,P_k],\ [L_j,L_k],\ \ll{loper1} \ee
 +
  kde
 +
  \be \hat L_j := \epsilon_{jkl} \hat Q_k \hat P_l. \ll{loper} \ee
 +
\ec
  
\special{src: 1189 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
+
\bc
 +
  Ukažte, že vzájemně komutují operátory (\rf{sspot}), $L_3\equiv L_z$ a
 +
  \be \hat L^2 := \hat L_x^2 + \hat L_y^2 + \hat L_z^2. \ll{lkvad} \ee
 +
\ec
  
Pro výpočet vlastních hodnot
+
Pro kvantově mechanický popis je důležité zjistit, jakých hodnot mohou nabývat výše uvedené veličiny.
je vhodné přejít do sférických souřadnic. %, neboť pak lze %tyto operátory zapsat ve tvaru
+
 
Operátory $\hat L_z,\ \hat L^2$ a $\hat H$ pak mají tvar
+
Pro výpočet vlastních hodnot je vhodné přejít do sférických souřadnic. Operátory $\hat L_z,\ \hat L^2$ a $\hat H$ pak mají tvar
\be \hat L_z=-i\hbar\frac{\partial}{\partial\phi}\ll{lzsfer}\ee
+
\be \hat L_z = -i \hbar \frac{\partial}{\partial\phi} \ll{lzsfer} \ee
\be \hat L^2=
+
\be  
-\hbar^2[\frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\phi^2}+
+
  \hat L^2  
\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}
+
    = - \hbar^2 \left[ \frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\phi^2}
(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta})]
+
      + \frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta} \left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta} \right) \right]
\ll{lkvadsfer}\ee
+
  \ll{lkvadsfer}
\be \hat H = - \frac{\hbar^2}{2M}\left[(\frac{\partial^2}{\partial r^2}
+
\ee
+\frac{2}{r}\frac{\partial}{\partial r})+\frac{1}{r^2}
+
\be
\left(\frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\phi^2}+
+
  \hat H  
\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}
+
    = - \frac{\hbar^2}{2M} \left[ \left(\frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{2}{r}\frac{\partial}{\partial r} \right)
(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta})
+
      + \frac{1}{r^2} \left(\frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\phi^2}  
\right)\right] +\hat V(r)
+
      + \frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta} \left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta} \right)\right)\right]  
\ll{hsfer}\ee
+
      + \hat V(r)
%\be \hat H= \hat H_r + \frac{1}{r^2}\hat L^2 \ee
+
  \ll{hsfer}
%\be \hat L^2= \hat L^2_\theta +\frac{1}{\sin^2\theta}\hatL_z^2. \ee
+
\ee
\bc S použitím vzorců \rf{lx}) -- \rf{lz}) ukažte, že operátor
+
 
$\hat L^2$ má ve sférických souřadnicích tvar \rf{lkvadsfer}).
+
\bc
 +
  S~použitím vzorců (\rf{lx}-\rf{lz}) ukažte, že operátor $\hat L^2$ má ve sférických souřadnicích tvar (\rf{lkvadsfer}).
 
\ec
 
\ec
\bc Dokažte formuli \rf{hsfer}). \ec
+
\bc Dokažte formuli (\rf{hsfer}). \ec
  
\special{src: 1214 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
  
\subsubsection{Moment hybnosti, kulové funkce}\ll{ssmomhyb} Ukážeme, že existují \fc e, které jsou řešením
 
rovnice pro vlastní hodnoty \be \hat L^2\psi=\lambda\psi \ll{vlfcel2}\ee a zároveň vlastními funkcemi
 
operátoru $\hat L_z$. Z vyjádření operátoru $\hat L^2$ ve tvaru \rf{lkvadsfer}) plyne, že řešením \rc e
 
\rf{vlfcel2}) budou kvadraticky integrovatelné funkce $\Psi(r,\theta,\phi)$, které splňují parciální
 
diferenciální rovnici \be \frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2\Psi}{\partial\phi^2}+
 
\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial }{\partial\theta} (\sin\theta\frac{\partial
 
\Psi}{\partial\theta})+\frac{\lambda}{\hbar^2}\Psi=0. \ll{pdrl2}\ee Vzhledem k tomu, že hledáme řešení
 
\rf{vlfcel2}), která jsou zároveň vlastními funkcemi \oper u $\hat L_z $ a ty jsme v podkapitole
 
\ref{Slmomhyb} našli ve tvaru \be \Psi(r,\theta,\phi)=\chi(r,\theta)e^{  i m\phi}, \ m\in\integer,
 
\ll{vlfcelz}\ee budeme hledat řešení  rovnice \rf{vlfcel2}) rovněž v tomto faktorizovaném tvaru.
 
  
\special{src: 1243 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
  
Rovnice \rf{pdrl2}) přejde faktorizací \rf{vlfcelz}) na obyčejnou diferenciální rovnici \be
+
\subsubsection{Moment hybnosti, kulové funkce}
\frac{d}{dt}[(1-t^2)\frac{dF}{dt}]+(\frac{\lambda}{\hbar^2}-\frac{m^2}{1-t^2})F=0, \ll{odrl2}\ee kde
+
\ll{ssmomhyb}
$t=\cos\theta,\ F(r,t)=\chi(r,\theta)$ a proměnná $r$ v této rovnici vystupuje pouze jako (např. předem
+
zvolený) parametr. To je důsledkem toho, že oprátor $\hat L^2$ ve sférických souřadnicích nezávisí na $r$.
+
Podmínka integrability \rf{konecnanorma})  pro $F$ v tomto případě zní \[
+
\int_{\real^3}|\psi(x,y,z)|^2dxdydz= \int_{<0,\infty>\times<0,\pi>\times<0,2\pi>}
+
|\Psi(r,\theta,\phi)|^2r^2\sin\theta drd\theta d\phi \] \be
+
=2\pi\int_{<0,\infty>\times<0,\pi>}|\chi(r,\theta)|^2r^2 dr \sin\theta d\theta
+
=2\pi\int_0^\infty\int_{-1}^1|F(r,t)|^2r^2 drdt<\infty. \ll{kvadintss}\ee Definiční obor operátoru $\hat
+
L^2$ však  tvoří pouze funkce konečné na jednotkové kouli, takže $F$ pro dané $r$ musí být rovněž konečná na
+
$<-1,1>$.
+
  
\special{src: 1260 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
+
Ukážeme, že existují \fc e, které jsou řešením rovnice pro vlastní hodnoty
 +
\be \hat L^2\psi = \lambda\psi \ll{vlfcel2} \ee
 +
a zároveň vlastními funkcemi operátoru $\hat L_z$. Z~vyjádření operátoru $\hat L^2$ ve tvaru (\rf{lkvadsfer}) plyne, že řešením \rc e
 +
(\rf{vlfcel2}) budou kvadraticky integrovatelné funkce $\Psi(r,\theta,\phi)$, které splňují parciální diferenciální rovnici
 +
\be
 +
  \frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2\Psi}{\partial\phi^2}
 +
    + \frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial }{\partial\theta} \left(\sin\theta\frac{\partial\Psi}{\partial\theta}\right)
 +
    +  \frac{\lambda}{\hbar^2}\Psi
 +
  = 0.
 +
  \ll{pdrl2}
 +
\ee
 +
Vzhledem k~tomu, že hledáme řešení (\rf{vlfcel2}), která jsou zároveň vlastními funkcemi \oper u $\hat L_z $ a ty jsme v~podkapitole
 +
\ref{Slmomhyb} našli ve tvaru
 +
\be \Psi(r,\theta,\phi) = \chi(r,\theta)e^{  i m\phi}, \ m\in\Z, \ll{vlfcelz} \ee
 +
budeme hledat řešení rovnice (\rf{vlfcel2}) rovněž v~tomto faktorizovaném tvaru.
 +
 
 +
Rovnice (\rf{pdrl2}) přejde faktorizací (\rf{vlfcelz}) na obyčejnou diferenciální rovnici
 +
\be \frac{d}{dt}\left[ (1-t^2)\frac{dF}{dt} \right] + \left( \frac{\lambda}{\hbar^2}-\frac{m^2}{1-t^2} \right) F = 0, \ll{odrl2} \ee
 +
kde $t=\cos\theta,\ F(r,t)=\chi(r,\theta)$ a proměnná $r$ v~této rovnici vystupuje pouze jako (např.~předem zvolený) parametr. To je
 +
důsledkem toho, že oprátor $\hat L^2$ ve sférických souřadnicích nezávisí na $r$. Podmínka integrability (\rf{konecnanorma})  pro $F$
 +
v~tomto případě zní
 +
\[
 +
  \int_{\real^3}|\psi(x,y,z)|^2dxdydz
 +
    = \int_{\langle 0,\infty \rangle \times \langle 0,\pi \rangle \times \langle 0,2\pi \rangle} |\Psi(r,\theta,\phi)|^2 r^2 \sin\theta dr d\theta d\phi
 +
\]
 +
\be
 +
  = 2 \pi \int_{\langle 0,\infty \rangle \times \langle 0,\pi \rangle } |\chi(r,\theta)|^2 r^2 dr \sin\theta d\theta
 +
  = 2 \pi \int_0^\infty \int_{-1}^1 |F(r,t)|^2 r^2 dr dt < \infty.
 +
  \ll{kvadintss}
 +
\ee
 +
Definiční obor operátoru $\hat L^2$ však tvoří pouze funkce konečné na jednotkové kouli, takže $F$ pro dané $r$ musí být rovněž konečná
 +
na $\langle -1,1 \rangle$.
  
Řešení rovnice \rf{odrl2}) je poměrně pracné (viz např. \cite{for:ukt},
+
Řešení rovnice (\rf{odrl2}) je poměrně pracné (viz např.~\cite{for:ukt}, str.~70--72). Dá se vyjádřit způsobem
str. 70--72). Dá se vyjádřit způsobem
+
 
\be F(r,t)=(t^2-1)^{|m|/2}U(r,\frac{t+1}{2}), \ee
 
\be F(r,t)=(t^2-1)^{|m|/2}U(r,\frac{t+1}{2}), \ee
kde $U$ je \fc e na intervalu $<0,1>$ splňující Gaussovu diferenciální \rc i
+
kde $U$ je \fc e na intervalu $\langle 0,1 \rangle$ splňující Gaussovu diferenciální \rc i
\be x(x-1)\frac{d^2U}{dx^2}(r,x)+(a+bx)\frac{dU}{dx}(r,x)+cU(r,x)=0, \ll{gauss}\ee
+
\be x(x-1)\frac{d^2U}{dx^2}(r,x) + (a+bx)\frac{dU}{dx}(r,x) + cU(r,x) = 0, \ll{gauss} \ee
 
kde
 
kde
\[ x=(t+1)/2,\ a=-1-|m|,\ b=2(1+|m|),\ c=|m|+m^2-\frac{\lambda}{\hbar^2}.\]
+
\[ x = (t+1)/2, \ a = -1-|m|, \ b = 2(1+|m|), \ c = |m|+m^2-\frac{\lambda}{\hbar^2}. \]
 
Obecné řešení Gaussovy rovnice lze zapsat jako lineární kombinaci
 
Obecné řešení Gaussovy rovnice lze zapsat jako lineární kombinaci
%(s koeficienty závislými na $r$)
+
\be U(r,x) = R_1(r)U_1(x) + R_2(r)U_2(x), \ee
\be U(r,x)=R_1(r)U_1(x)+R_2(r)U_2(x),
+
kde $U_1, U_2$ jsou dvě lineárně nezávislá řešení, jež lze vyjádřit pomocí tzv.~hypergeometrických funkcí. Pro obecné $\lambda$ a $m$ však  
\ee
+
tato řešení nejsou konečná v~okolí koncových bodů intervalu $\langle 0,1 \rangle$. Podmínku konečnosti funkce $F$ lze splnit pouze když $U$  
kde $U_1, U_2$ jsou dvě lineárně nezávislá řešení, jež lze vyjádřit pomocí tzv. hypergeometrických funkcí.
+
je polynom v~$x$. Podobným postupem jako pro harmonický oscilátor pak dostaneme podmínky
Pro obecné $\lambda$ a $m$ však tato řešení
+
\be \lambda = l(l+1)\hbar^2, \ l\in\Z_+, \qquad m\in\Z,\ |m| \leq l. \ee
nejsou konečná v okolí koncových bodů intervalu $<0,1>$.
+
Řešení rovnice (\rf{odrl2}) v~tomto případě má tvar
Podmínku konečnosti funkce $F$
+
\be F(r,t) = R(r)P_l^m(t), \ll{fakf} \ee
%kvadratické integrability \rf{kvadintss})
+
lze splnit pouze když $U$ je polynom v $x$. Podobným postupem jako pro harmonický oscilátor pak dostaneme podmínky
+
\be \lambda=l(l+1)\hbar^2,\ l\in\integer_+,\ \ m\in\integer,\ |m|\leq
+
l.\ee
+
Řešení rovnice \rf{odrl2}) v tomto případě má tvar
+
\be F(r,t)=R(r)P_l^m(t), \ll{fakf}\ee
+
 
kde $P_l^m$ jsou přidružené Legendrovy funkce definované způsobem
 
kde $P_l^m$ jsou přidružené Legendrovy funkce definované způsobem
\be P_l^m(t):=\frac{(1-t^2)^{m/2}}{2^l l!}\frac{d^{l+m}}{dt^{l+m}}
+
\be P_l^m(t) := \frac{(1-t^2)^{m/2}}{2^l l!}\frac{d^{l+m}}{dt^{l+m}}(t^2-1)^l. \ll{plmt} \ee
(t^2-1)^l. \ll{plmt}\ee
+
 
\bc Ukažte, že funkce $f_{lm}(\theta):=P_l^m(\cos\theta)$ jsou polynomy v $\sin\theta$ a $\cos\theta$.
+
\bc
 +
  Ukažte, že funkce $f_{lm}(\theta) := P_l^m(\cos\theta)$ jsou polynomy v~$\sin\theta$ a $\cos\theta$.
 
\ec
 
\ec
 +
 
Funkce
 
Funkce
\be \fbox{$Y_{lm}(\theta,\phi):=C_{lm}P_l^m(\cos\theta)e^{im\phi} $}\ ,\ll{ylm}\ee
+
\be \fbox{$Y_{lm}(\theta,\phi) := C_{lm} P_l^m(\cos\theta) e^{im\phi} $}\ , \ll{ylm} \ee
které jsou řešením \rf{pdrl2}) a tedy společnými vlastními \fc emi operátorů $\hat L^2,\ \hat L_z$ s vlastními čísly
+
které jsou řešením (\rf{pdrl2}) a tedy společnými vlastními \fc emi operátorů $\hat L^2,\ \hat L_z$ s~vlastními čísly
$\lambda=l(l+1)\hbar^2,\ \mu=m\hbar$ se nazývají {\em kulové funkce}.
+
$\lambda = l(l+1)\hbar^2,\ \mu = m\hbar$ se nazývají \emph{kulové funkce}. \textbf{Množina  všech kulových funkcí
{\bf Množina  všech kulových funkcí
+
\[ \{ Y_{lm}, \ l\in\Z_+, \qquad m\in\Z, \ |m| \leq l \},\]
\[ \{ Y_{lm},\ l\in\integer_+,\ \ m\in\integer,\ |m|\leq
+
l \},\]
+
 
kde
 
kde
\be |C_{lm}|^2=\frac{(2l+1)(l-m)!}{4\pi(l+m)!}, \ll{normconsY} \ee
+
\be |C_{lm}|^2 = \frac{(2l+1)(l-m)!}{4\pi(l+m)!}, \ll{normconsY} \ee
tvoří ortonormální bazi v prostoru funkcí kvadraticky
+
tvoří ortonormální bazi v~prostoru funkcí kvadraticky integrovatelných na jednotkové kouli}, přesněji v~$L^2( \langle 0,\pi \rangle \times  
integrovatelných na jednotkové kouli}, přesněji v
+
\langle 0,2\pi \rangle, \sin\theta d\theta d\phi)$. Odtud plyne, že \emph{množina
$L^2(<0,\pi>\times<0,2\pi>,sin\theta d\theta d\phi)$.
+
\be \{l(l+1)\hbar^2, \ l\in\Z_+\} \ll{spektrl2} \ee
%Tento fakt zdůvodňuje oprávněnost volby \rf{fakpsi}) a plyne z něj,
+
Odtud plyne, že {\em množina
+
\be \{l(l+1)\hbar^2,\ l\in\integer_+\} \ll{spektrl2}\ee
+
 
je spektrem operátoru} $\hat L^2$ a spektrum je čistě bodové.
 
je spektrem operátoru} $\hat L^2$ a spektrum je čistě bodové.
  
\special{src: 1308 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
+
Čísla $l$ a $m$ se obvykle nazývají \emph{orbitální} respektive \emph{magnetické kvantové číslo} stavu. Neboť hodnota energie stavu často
 +
závisí na hodnotě orbitálního kvantového čísla, mají stavy s~daným $l$ ustálené spektroskopické značení $s,p,d,f,g,h,$ $i,k,l,\ldots$ pro
 +
$l=0,1,2,\ldots$
  
Čísla $l$ a $m$ se obvykle nazývají {\em orbitální} respektive
+
Z~kulových funkcí je možno pro částici s~daným momentem hybnosti, charakterizovaným čísly $(l,m)$, předpovědět \textbf{pravděpodobnost
{\em magnetické kvantové číslo} stavu. Neboť hodnota energie stavu
+
nalezení částice v~daném prostorovém úhlu} $\Omega$
často závisí na hodnotě orbitálního kvantového čísla,
+
\be dw = w(\theta,\phi) d\Omega = |Y_{lm}(\theta,\phi)|^2 d\Omega. \ee
mají stavy s daným $l$ ustálené spektroskopické značení
+
$s,p,d,f,g,h,$ $i,k,l,\ldots$ pro $l=0,1,2,\ldots$.
+
  
\special{src: 1316 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
 
Z kulových funkcí je možno pro částici s daným
 
momentem hybnosti charakterizovaným čísly $(l,m)$
 
předpovědět {\bf pravděpodobnost
 
nalezení částice v daném prostorovém úhlu} $\Omega$
 
\be dw=\rho(\theta,\phi)d\Omega=|Y_{lm}(\theta,\phi)|^2d\Omega. \ee
 
%(kde předpokládáme funkce normalizované na jednotkové kouli).
 
 
\bc
 
\bc
Odvoďte pravděpodobnosti nalezení částice v daném prostorovém úhlu
+
  Odvoďte pravděpodobnosti nalezení částice v~daném prostorovém úhlu pro stavy $s, p, d$.
pro stavy $s, p, d$.
+
 
\ec
 
\ec
 +
 +
 +
 +
 
\subsubsection{Radiální část vlnové funkce}
 
\subsubsection{Radiální část vlnové funkce}
 
Ze vzorců (\ref{vlfcelz}), (\ref{fakf}), (\ref{ylm}) plyne, že vlnová funkce, která je současně vlastní funkcí $\hat L_z$ a $\hat L^2$ má tvar
 
Ze vzorců (\ref{vlfcelz}), (\ref{fakf}), (\ref{ylm}) plyne, že vlnová funkce, která je současně vlastní funkcí $\hat L_z$ a $\hat L^2$ má tvar
\be \Psi(r,\theta,\phi)=R(r)Y_{lm}(\theta,\phi) \ll{fakpsi}\ee
+
\be \Psi(r,\theta,\phi)=R(r)Y_{lm}(\theta,\phi) \ll{fakpsi} \ee
Tato faktorizace vlnové funkce je užitečná zejména pro výpočet
+
Tato faktorizace vlnové funkce je užitečná zejména pro výpočet energetického spektra částice v~poli centrálních sil, neboť hamiltonián
energetického spektra částice v poli centrálních sil, neboť
+
(\rf{sspot}) má ve sférických souřadnicích tvar (\rf{hsfer}) a díky (\rf{lkvadsfer}) jej lze vyjádřit způsobem
hamiltonián \rf{sspot}) má ve sférických souřadnicích tvar
+
\be  
\rf{hsfer}) a díky
+
  \hat H  
\rf{lkvadsfer}) jej lze vyjádřit
+
    = -\frac{\hbar^2}{2M} \left[ \left(\frac{\partial^2}{\partial r^2}  
způsobem
+
      + \frac{2}{r}\frac{\partial}{\partial r} \right)  
\be \hat H = - \frac{\hbar^2}{2M}\left[
+
      - \frac{1}{\hbar^2r^2}\hat L^2\right]  
(\frac{\partial^2}{\partial r^2}
+
      + \hat V(r).
+\frac{2}{r}\frac{\partial}{\partial r})
+
  \ll{hsfer2}
-\frac{1}{\hbar^2r^2}\hat L^2\right]+
+
\ee
\hat V(r).
+
Použijeme-li faktorizaci vlnové funkce (\rf{fakpsi}), pak pro výpočet vlastních čísel $E$ a vlastních funkcí hamiltoniánu, které jsou zároveň  
\ll{hsfer2}\ee
+
vlastními funkcemi operátorů $\hat L^2$ a $\hat L_z$, dostaneme obyčejnou diferenciální rovnici
Použijeme-li faktorizaci vlnové funkce \rf{fakpsi}), pak pro výpočet
+
\be -\frac{\hbar^2}{2M} \left[ R''(r)+\frac{2}{r}R'(r) \right] + V_{eff}(r)R(r)- E R(r)=0, \ll{hsfervfce} \ee
vlastních čísel $E$ a vlastních funkcí hamiltoniánu, které jsou
+
zároveň vlastními funkcemi operátorů $\hat L^2$ a $\hat L_z$,
+
dostaneme obyčejnou diferenciální rovnici
+
\be
+
-\frac{\hbar^2}{2M} \left[ R"(r)+\frac{2}{r}R'(r) \right] +
+
V_{eff}(r)R(r)- E R(r)=0,
+
\ll{hsfervfce}\ee
+
 
kde
 
kde
\be V_{eff}(r)=V(r)+\frac{\hbar^2}{2M}\frac{l(l+1)}{r^2}.
+
\be V_{eff}(r) = V(r)+\frac{\hbar^2}{2M}\frac{l(l+1)}{r^2}. \ll{veff} \ee
\ll{veff}\ee
+
 
Substitucí $R(r)=\chi(r)/r$  se tato rovnice zjednoduší na
 
Substitucí $R(r)=\chi(r)/r$  se tato rovnice zjednoduší na
\be -\frac{\hbar^2}{2M}\chi"(r)+
+
\be -\frac{\hbar^2}{2M} \chi''(r) + V_{eff}(r)\chi(r)- E\chi(r)=0, \ll{rcekhi} \ee
V_{eff}(r)\chi(r)- E\chi(r)=0,
+
což je rovnice formálně shodná s~rovnicí pro kvantovou \cc i na polopřímce v~poli potenciálu $V_{eff}$. Podmínka integrability funkce $\Psi$  
\ll{rcekhi}\ee
+
přejde na podmínku
což je rovnice formálně shodná s rovnicí pro kvantovou \cc i na
+
\be \int_{\R_+} |\chi(r)|^2 dr < \infty. \ee
polopřímce v poli
+
Vedle této podmínky však naložíme na funkce $\chi$ ještě dodatečnou okrajovou podmínku
potenciálu $V_{eff}$. Podmínka integrability funkce $\Psi$
+
\be \chi(0)=0, \ll{nulchi} \ee
%(viz \rf{kvadintss}))
+
která plyne např.~z~požadavku konečnosti a jednoznačnosti \fc e $\psi(\vex)=R(r)Y_{lm}(\theta,\phi)$ v~bodě $0$. Tato podmínka rovněž
přejde
+
zaručuje samosdruženost operátoru (\rf{hsfer}) (viz \cite{beh:lokf}, Věta 8.6.7).
na podmínku
+
\be \int_{\real_+}|\chi(r)|^2 dr<\infty. \ee
+
Vedle této podmínky však naložíme na funkce $\chi$ ještě
+
dodatečnou okrajovou podmínku
+
\be \chi(0)=0, \ll{nulchi}\ee
+
která plyne např. z požadavku konečnosti a jednoznačnosti \fc e $\psi(\vex)=R( r)Y_{lm}(\theta,\phi)$ v bodě $0$. Tato podmínka rovněž
+
zaručuje samosdruženost operátoru \rf{hsfer})
+
(viz \cite{beh:lokf}, Věta 8.6.7).
+
  
\special{src: 1376 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
+
Uvědomme si, že v~kartézských souřadnicích by problém nalezení spektra operátorů $\hat H,\ \hat L^2,\ \hat L_z$ byl krajně obtížný.
 +
Vhodným výběrem souřadnic se nám podařilo převést řešení parciálních diferenciálních rovnic na řešení ODR. Tomuto postupu se říká separace
 +
proměnných a je možný, pokud původní problém má nějakou symetrii, v~tomto případě sférickou.
  
Uvědomme si, že v kartézských souřadnicích by problém nalezení
+
Úplná specifikace rovnice (\rf{rcekhi}) je možná až tehdy, zadáme-li konkrétní tvar potenciálu $V(r)$.
spektra operátorů $\hat H,\ \hat L^2,\ \hat L_z$ byl krajně
+
obtížný. Vhodným výběrem souřadnic se nám podařilo převést
+
řešení parciálních diferenciálních rovnic na řešení ODR. Tomuto
+
postupu se říká separace proměnných a je možný, pokud
+
původní problém má nějakou symetrii, v tomto případě sférickou.
+
  
\special{src: 1385 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
  
Úplná specifikace rovnice \rf{rcekhi}) je možná až tehdy
 
zadáme-li konkrétní tvar potenciálu $V(r)$.
 
  
\special{src: 1390 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
+
\subsubsection{Matematická vsuvka 3: Degenerovaná hypergeometrická funkce}
  
\subsubsection{Matematická vsuvka 3: Degenerovaná hypergeometrická
+
Pro hledání vlastních hodnot operátoru energie budeme potřebovat řešení diferenciální rovnice
funkce}
+
\be xy''(x)+(ax+b)y'(x)+cy(x)=0,\ a\neq 0. \ll{dghgr1} \ee
Pro hledání vlastních hodnot operátoru energie budeme potřebovat
+
řešení diferenciální rovnice
+
\be xy"(x)+(ax+b)y'(x)+cy(x)=0,\ a\neq 0. \ll{dghgr1}\ee
+
 
Transformací $y(x)=w(-ax)$ lze tuto rovnici převést na tvar
 
Transformací $y(x)=w(-ax)$ lze tuto rovnici převést na tvar
\be zw"(z)+(\gamma-z)w'(z)-\alpha w(z)=0, \ll{dghgr2}\ee
+
\be zw''(z)+(\gamma-z)w'(z)-\alpha w(z)=0, \ll{dghgr2}\ee
kde $\alpha=c/a,\ \gamma=b$.
+
kde $\alpha=c/a, \ \gamma=b$.
  
\special{src: 1401 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
+
Z~teorie diferenciálních rovnic v~komplexním oboru (shrnutí viz \cite{for:ukt}, dodatek D) plyne, že řešení (\rf{dghgr2}) lze v~okolí nuly
 +
zapsat jako řadu
 +
\be w(z)=z^s\sum_{n=0}^\infty a_n z^n,\ a_0\neq 0. \ll{resrada} \ee
 +
Dosazením (\rf{resrada}) do (\rf{dghgr2}) a porovnáním koeficientů u~mocnin $z$ dostaneme
 +
\be s(s-1+\gamma)a_0=0 \ll{sgam} \ee
 +
\be (n+s+1)(n+s+\gamma)a_{n+1}=(n+s+\alpha)a_n,\ n\geq 0. \ll{anp1} \ee
 +
Dá se ukázat, že řady s~takto určenými koeficienty konvergují pro všechna $z$ a definují tzv.~\emph{degenerované hypergeometrické \fc e}.
  
Z teorie diferenciálních rovnic v komplexním oboru (shrnutí viz
+
Pro $s=0$ a $\gamma \neq -n \in \Z_-$ má řada (\rf{resrada}) tvar $a_0 F(\alpha,\gamma,z)$, kde
\cite{for:ukt}, dodatek D) plyne, že řešení \rf{dghgr2}) lze v
+
\be F(\alpha,\gamma,z) = 1 + \frac{\alpha}{1!\gamma}z + \frac{\alpha(\alpha+1)}{2!\gamma(\gamma+1)}z^2 + \ldots \ . \ll{dghyfce} \ee
okolí nuly zapsat jako řadu
+
Pro $s=1-\gamma,\ \gamma-2\neq n\in \Z_+$
\be w(z)=z^s\sum_{n=0}^\infty a_n z^n,\ a_0\neq 0. \ll{resrada}\ee
+
Dosazením \rf{resrada}) do \rf{dghgr2}) a porovnáním koeficientů
+
u mocnin $z$ dostaneme
+
\be s(s-1+\gamma)a_0=0 \ll{sgam}\ee
+
\be (n+s+1)(n+s+\gamma)a_{n+1}=(n+s+\alpha)a_n,\ n\geq 0. \ll{anp1}\ee
+
Dá se ukázat, že řady s takto určenými koeficienty konvergují pro
+
všechna $z$ a definují tzv.
+
{\em degenerované hypergeometrické \fc e}.
+
 
+
Pro $s=0$ a $\gamma\neq -n\in\integer_-$ má řada \rf{resrada})
+
tvar $a_0F(\alpha,\gamma,z)$, kde
+
%jež má Taylorův rozvoj
+
\be F(\alpha,\gamma,z)=1+\frac{\alpha}{1!\gamma}z+
+
\frac{\alpha(\alpha+1)}{2!\gamma(\gamma+1)}z^2+\ldots\ .
+
\ll{dghyfce}\ee
+
Pro $s=1-\gamma,\ \gamma-2\neq n\in \integer_+$
+
 
\be w(z)=z^{1-\gamma}F(\alpha+1-\gamma,2-\gamma,z). \ee
 
\be w(z)=z^{1-\gamma}F(\alpha+1-\gamma,2-\gamma,z). \ee
Pro necelá $\gamma$ je obecným řešením rovnice
+
Pro necelá $\gamma$ je obecným řešením rovnice (\rf{dghgr2})
\rf{dghgr2})
+
\be w(z) = A_1 F(\alpha,\gamma,z) + A_2 z^{1-\gamma} F(\alpha+1-\gamma,2-\gamma,z), \ll{obres2} \ee
\be w(z)=A_1F(\alpha,\gamma,z)+
+
takže obecným řešením rovnice (\rf{dghgr1}) pro necelá $b$ je
A_2z^{1-\gamma}F(\alpha+1-\gamma,2-\gamma,z), \ll{obres2}\ee
+
\be y(x) = C_1 F(\frac{c}{a},b,-ax) + C_2 x^{1-b} F(\frac{c}{a}+1-b,2-b,-ax). \ll{obres1} \ee
takže obecným řešením rovnice \rf{dghgr1}) pro necelá $b$ je
+
\be y(x)=C_1F(\frac{c}{a},b,-ax)+
+
C_2x^{1-b}F(\frac{c}{a}+1-b,2-b,-ax). \ll{obres1}\ee
+
  
\special{src: 1433 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
+
Vzhledem k~tomu, že $a_n/a_{n-1}\lim 1/n$, chovají se degenerované hypergeometrické \fc e pro $z\lim \infty$ jako $e^z$, přesněji (viz
 +
\cite{baterd})
 +
\be
 +
  \ll{rtoplusinf}
 +
  F(\alpha,\gamma,z \rightarrow +\infty) = \frac{\Gamma(\gamma)}{\Gamma(\alpha)} \, e^z z^{\alpha-\gamma} [1+O(|z|^{-1})].
 +
\ee
 +
Pro $z\lim -\infty\ $
 +
\be
 +
  \ll{rtominusinf}
 +
  F(\alpha,\gamma, z \rightarrow -\infty) =  \frac{\Gamma(\gamma)}{\Gamma(\gamma-\alpha)} (-z)^{-\alpha} [1+O(|z|^{-1})].
 +
\ee
  
Vzhledem k tomu, že $a_n/a_{n-1}\lim 1/n$, chovají se degenerované hypergeometrické \fc e pro $z\lim \infty$
 
jako $e^z$, přesněji (viz \cite{baterd}), \begin{equation}\label{rtoplusinf}    F(\alpha,\gamma,
 
z\rightarrow +\infty)= \frac{\Gamma(\gamma)}{\Gamma(\alpha)}\,e^z
 
z^{\alpha-\gamma}[1+O(|z|^{-1})].\end{equation} Pro $z\lim -\infty\ $ \begin{equation}\label{rtominusinf}
 
F(\alpha,\gamma, z\rightarrow -\infty)=  \frac{\Gamma(\gamma)}{\Gamma(\gamma-\alpha)}
 
(-z)^{-\alpha}[1+O(|z|^{-1})].\end{equation} \subsubsection{Isotropní harmonický oscilátor} V kapitole
 
\ref{qho} jsme řešili problém spektra energie třírozměrného harmonického oscilátoru a zjistili jsme, že
 
podprostory vlastních stavů  energie jsou vícerozměrné, což znamená, že (na rozdíl od jednorozměrného
 
harmonického oscilátoru) jeho stavy nejsou určeny energií jednoznačně. Díky sférické symetrii potenciálu
 
harmonického potenciálu \be V(r)=\half M\omega^2 r^2 \ll{potho3}\ee lze jeho stavy jednoznačně popsat úplnou
 
množinou pozorovatelných tvořenou energií, kvadr\'atem momentu hybnosti a jeho průmětem do libovolného směru
 
(směr osy $z$ není ničím určen).
 
  
\special{src: 1449 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
  
Zavedeme-li v rovnici \rf{rcekhi}) stejně jako u lineárního harmonického oscilátoru
 
bezrozměrnou proměnou $\xi=r/a$, kde $a=\sqrt{\hbar/(M\omega)}$,
 
dostaneme pro $\Phi(\xi)=\chi(r)$ diferenciální rovnici
 
\be \Phi"(\xi)-(\xi^2+\frac{l(l+1)}{\xi^2})\Phi(\xi)+
 
\frac{2E}{\hbar\omega}\Phi(\xi)=0. \ll{rcepsi}\ee
 
%kde $\Lambda=\frac{2E}{\hbar\omega}$.
 
Řešení této rovnice se v nekonečnu chová stejně jako řešení pro
 
lineární harmonický oscilátor,
 
$\Phi(\xi)=e^{\pm\xi^2/2}(const+O(\frac{1}{\xi}))$ zatímco v
 
nule je $\Phi(\xi)=\xi^{l+1}(const+O({\xi}))$ nebo
 
$\Phi(\xi)=\xi^{-l}(const+O({\xi}))$.  Zvolíme ansatz
 
\be \Phi(\xi)=\xi^{l+1}e^{-\xi^2/2}w(\xi^2), \ll{ansatzphi}\ee
 
a dostaneme rovnici pro $w(z),\ z=\xi^2$ ve tvaru \rf{dghgr2})
 
\be zw"(z)+(\gamma-z)w'(z)-\alpha w(z)=0, \ll{dghyrce}\ee
 
kde $\alpha=l/2+3/4-\frac{E}{2\hbar\omega}$, $\gamma=l+3/2$. Zajímají nás kvadraticky integrabilní řešení této rovnice splňující podmínku \rf{nulchi}). Obecné řešení rovnice
 
\rf{dghyrce}) pro necelá $\gamma$
 
má tvar \rf{obres2}), takže řešení, které vyhovuje podmínce \rf{nulchi})
 
je dáno degenerovanou hypergeometrickou \fc í
 
$F(\alpha,\gamma,z)$
 
%konvergující pro všechna z.
 
V nekonečnu se tato funkce chová jako
 
$e^z$ a $\Phi(\xi)$ není \qint{} s výjimkou případů, kdy $\alpha=-n\in \integer_-$.
 
V těchto případech přejde degenerovaná hypergeometrická \fc e na
 
tzv. {\em zobecněné Laguerrovy polynomy}
 
\be L_n^{\gamma -1}(z)=\left(
 
\begin{array}{c}
 
{n+\gamma-1}\\{n}\end{array}\right)
 
F(-n,\gamma,z), \ee
 
definované též způsobem
 
\be L_n^{\beta}(z):=\frac{1}{n!}e^z
 
z^{-\beta}\frac{d^n}{dz^n}(e^{-z} z^{n+\beta}). \ll{laguer}\ee
 
  
\special{src: 1483 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
+
\subsubsection{Isotropní harmonický oscilátor}
 +
V~kapitole \ref{qho} jsme řešili problém spektra energie třírozměrného harmonického oscilátoru a zjistili jsme, že podprostory vlastních
 +
stavů  energie jsou vícerozměrné, což znamená, že (na rozdíl od jednorozměrného harmonického oscilátoru) jeho stavy nejsou určeny energií
 +
jednoznačně. Díky sférické symetrii potenciálu harmonického potenciálu
 +
\be V(r)=\half M\omega^2 r^2 \ll{potho3} \ee
 +
lze jeho stavy jednoznačně popsat úplnou množinou pozorovatelných tvořenou energií, kvadrátem momentu hybnosti a jeho průmětem do libovolného
 +
směru (směr osy $z$ není ničím určen).
  
Zjistili jsme tedy, že {\bf vlastní hodnoty operátoru energie harmonického
+
Zavedeme-li v~rovnici (\rf{rcekhi}) stejně jako u~lineárního harmonického oscilátoru bezrozměrnou proměnou $\xi=r/a$, kde
oscilátoru jsou $(2n+l+3/2)\hbar\omega$ a vlastní funkce, které jsou
+
$a=\sqrt{\hbar/(M\omega)}$, dostaneme pro $\Phi(\xi)=\chi(r)$ diferenciální rovnici
navíc vlastními \fc emi \oper ů $\hat L^2,\ \hat L_z$ s vlastními
+
\be \Phi''(\xi) - \left( \xi^2 + \frac{l(l+1)}{\xi^2} \right) \Phi(\xi) + \frac{2E}{\hbar\omega} \Phi(\xi) = 0. \ll{rcepsi} \ee
hodnotami $l(l+1)\hbar^2$ a $\ m\hbar$, kde
+
Řešení této rovnice se v~nekonečnu chová stejně jako řešení pro lineární harmonický oscilátor $\Phi(\xi)=e^{\pm\xi^2/2}
$ n,l\in \integer_+,\ m\in\{-l,\ldots,l\} $
+
[\konst+O(\frac{1}{\xi})]$, zatímco v~nule je $\Phi(\xi)=\xi^{l+1}[\konst+O({\xi})]$ nebo $\Phi(\xi)=\xi^{-l}[\konst+O({\xi})]$.  Zvolíme
mají tvar}
+
ansatz
 +
\be \Phi(\xi)=\xi^{l+1}e^{-\xi^2/2}w(\xi^2), \ll{ansatzphi} \ee
 +
a dostaneme rovnici pro $w(z),\ z=\xi^2$ ve tvaru (\rf{dghgr2})
 +
\be zw''(z)+(\gamma-z)w'(z)-\alpha w(z)=0, \ll{dghyrce} \ee
 +
kde $\alpha=l/2+3/4-\frac{E}{2\hbar\omega}$, $\gamma=l+3/2$. Zajímají nás kvadraticky integrabilní řešení této rovnice splňující podmínku
 +
(\rf{nulchi}). Obecné řešení rovnice (\rf{dghyrce}) pro necelá $\gamma$ má tvar (\rf{obres2}), takže řešení, které vyhovuje podmínce
 +
(\rf{nulchi}) je dáno degenerovanou hypergeometrickou \fc í $F(\alpha,\gamma,z)$. V~nekonečnu se tato funkce chová jako $e^z$ a $\Phi(\xi)$ není
 +
\qint{} s~výjimkou případů, kdy $\alpha=-n\in \Z_-$. V~těchto případech přejde degenerovaná hypergeometrická \fc e na tzv.~\emph{zobecněné
 +
Laguerrovy polynomy}
 +
\be L_n^{\gamma -1}(z) = \left( \begin{array}{c}{n+\gamma-1}\\{n}\end{array} \right) F(-n,\gamma,z), \ee
 +
definované též způsobem
 +
\be L_n^{\beta}(z) := \frac{1}{n!}e^z z^{-\beta}\frac{d^n}{dz^n}(e^{-z} z^{n+\beta}). \ll{laguer} \ee
 +
 
 +
Zjistili jsme tedy, že \textbf{vlastní hodnoty operátoru energie harmonického oscilátoru jsou $(2n+l+3/2)\hbar\omega$ a vlastní funkce, které  
 +
jsou navíc vlastními \fc emi \oper ů $\hat L^2,\ \hat L_z$ s~vlastními hodnotami $l(l+1)\hbar^2$ a $\ m\hbar$, kde $n,l\in \Z_+,\  
 +
m\in\{-l,\ldots,l\}$ mají tvar}
 
\be
 
\be
\psi_{n,l,m}(r,\theta,\phi)=C_{nlm}\xi^{l}e^{-\xi^2/2}
+
  \Psi_{n,l,m}(r,\theta,\phi) = C_{nlm} \xi^{l} e^{-\xi^2/2} L_n^{l+1/2}(\xi^2) P_{l}^{m}(\cos\theta) e^{im\phi},  
L_n^{l+1/2}(\xi^2)P_{l}^{m}(\cos\theta)e^{im\phi}, \ll{resiho}\ee
+
  \ll{resiho}
kde $C_{nlm}$ je (normalizační) konstanta,
+
\ee
$\xi=r\sqrt{M\omega/\hbar}$,
+
kde $C_{nlm}$ je (normalizační) konstanta, $\xi=r\sqrt{M\omega/\hbar}$, $L_n^{\alpha}$ jsou zobecněné Laguerrovy polynomy a $P_{l}^{m}$ jsou  
$L_n^{\alpha}$ jsou zobecněné Laguerrovy polynomy a
+
přidružené Legendrovy \fc e. Obvykle se tyto funkce zapisují jako
$P_{l}^{m}$ jsou přidružené Legendrovy \fc e.
+
Obvykle se tyto funkce zapisují jako
+
 
\be
 
\be
\psi_{n,l,m}(r,\theta,\phi)=K_{nl}\xi^{l}e^{-\xi^2/2}
+
  \Psi_{n,l,m}(r,\theta,\phi) = K_{nl} \xi^{l} e^{-\xi^2/2} L_n^{l+1/2}(\xi^2) Y_{lm}(\theta,\phi),  
L_n^{l+1/2}(\xi^2)Y_{lm}(\theta,\phi), \ll{resiho2}\ee
+
  \ll{resiho2}
 +
\ee
 
a zvolíme-li
 
a zvolíme-li
\be |K_{nl}|=\frac{2}{\pi^{1/4}}\left({\frac{M\omega}{\hbar}}\right)^{3/4}
+
\be  
\left(
+
  |K_{nl}| = \frac{2}{\pi^{1/4}} \left( {\frac{M\omega}{\hbar}} \right)^{3/4} \left( \frac{2^{n+1}n!}{(2n+2l+1)!!} \right)^{1/2}
\frac{2^{n+1}n!}{(2n+2l+1)!!}
+
\right)^{1/2}
+
 
\ee
 
\ee
a $Y_{lm}$ jsou normalizovány k jedné (viz \rf{normconsY}), pak tyto funkce jsou rovněž normalizovány k jedné.
+
a $Y_{lm}$ jsou normalizovány k~jedné (viz (\rf{normconsY})), pak tyto funkce jsou rovněž normalizovány k~jedné.
\bc Napište všechny vlnové \fc e pro stavy s energiemi
+
 
$3/2\hbar\omega$, $5/2\hbar\omega$ a $7/2\hbar\omega$, které jsou zároveň vlastními \fc emi operátorů $\hat L^2,\ \hat L_z$.
+
\bc  
 +
  Napište všechny vlnové \fc e pro stavy s energiemi $3/2\hbar\omega$, $5/2\hbar\omega$ a $7/2\hbar\omega$, které jsou zároveň vlastními  
 +
  \fc emi operátorů $\hat L^2,\ \hat L_z$.
 
\ec
 
\ec
Kvantové číslo $n$ se obvykle nazývá {\em radiální kvantové
 
číslo} (udává příspěvek k energii od radiálního pohybu částice) a
 
číslo $N:=2n+l$ se nazývá {\em hlavní kvantové číslo}.
 
  
\special{src: 1505 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
+
Kvantové číslo $n$ se obvykle nazývá \emph{radiální kvantové číslo} (udává příspěvek k~energii od radiálního pohybu částice) a číslo
 +
$N:=2n+l$ se nazývá \emph{hlavní kvantové číslo}.
  
Z faktu, že k danému $l$ existuje $(2l+1)$ různých stavů,
+
Z~faktu, že k~danému $l$ existuje $(2l+1)$ různých stavů, jednouchou kombinatorickou úvahou odvodíme, že \emph{degenerace hladiny energie}  
jednouchou kombinatorickou úvahou odvodíme, že {\em degenerace
+
harmonického oscilátoru $(N+3/2)\hbar\omega$, to jest počet stavů se stejnou energií, je $\half(N+1)(N+2)$. Tento výsledek jsme již dostali  
hladiny energie} harmonického oscilátoru je
+
v~paragrafu \ref{qho}, kde $N=n_1+n_2+n_3$.
$(N+3/2)\hbar\omega$, to jest počet stavů se stejnou energií,
+
je $\half(N+1)(N+2)$. Tento výsledek jsme již dostali v paragrafu
+
\ref{qho}, kde $N=n_1+n_2+n_3$.
+
  
\special{src: 1514 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
  
  
\special{src: 1517 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
  
\subsubsection{Coulombův potenciál}\ll{podkap:coulomb}
+
\subsubsection{Coulombův potenciál}
 +
\ll{podkap:coulomb}
 +
 
 
Další velmi důležitý problém je spektrum energie pro potenciál
 
Další velmi důležitý problém je spektrum energie pro potenciál
\be V(r)=-\frac{Q}{r},\ \ \ Q>0, \ll{coul}\ee
+
\be V(r)=-\frac{Q}{r},\ \ \ Q>0, \ll{coul} \ee
neboť jej lze použít k popisu hladin energií elektronu v obalu atomu
+
neboť jej lze použít k~popisu hladin energií elektronu v~obalu atomu vodíku. Uvážíme-li totiž, že proton je víc než 1800-krát těžší než elektron,
vodíku. Uvážíme-li totiž, že proton je víc než 1800 krát
+
je přirozené očekávat, že vnitřní energie (to jest odhlédneme-li od pohybu atomu jako celku) celého systému se bude jen málo lišit od energie  
těžší než elektron je přirozené očekávat, že vnitřní energie (to
+
elektronu v~elektrostatickém poli (\rf{coul}), kde $Q=q_e^2/(4\pi\epsilon)$, kde $q_e$ je náboj elektronu a $\epsilon$ je permitivita vakua.  
jest odhlédneme-li od pohybu atomu jako celku) celého systému se
+
Dosadíme-li (\rf{coul}) do (\rf{veff}), pak \rc e (\rf{rcekhi}) přejde na tvar
bude jen málo lišit od energie elektronu v elektrostatickém poli
+
\be  
\rf{coul}), kde $Q=q_e^2/(4\pi\epsilon)$, kde $q_e$ je náboj elektronu
+
  -\frac{\hbar^2}{2M}\chi''(r) + \left[-\frac{Q}{r}+\frac{\hbar^2}{2M}\frac{l(l+1)}{r^2}\right] \chi(r)= E\chi(r).
a $\epsilon$ je permitivita vakua.
+
  \ll{rcekhicp}
Dosadíme-li \rf{coul}) do \rf{veff}), pak \rc e \rf{rcekhi}) přejde
+
\ee
na tvar
+
\be -\frac{\hbar^2}{2M}\chi"(r)+
+
[-\frac{Q}{r}+\frac{\hbar^2}{2M}\frac{l(l+1)}{r^2}]\chi(r)= E\chi(r),
+
\ll{rcekhicp}.\ee
+
 
Substitucí
 
Substitucí
\be \chi(r)=r^{l+1}w(r)e^{\kappa r}, \ll{chiw}\ee
+
\be \chi(r)=r^{l+1}w(r)e^{\kappa r}, \ll{chiw} \ee
 
kde
 
kde
\be \kappa^2=-\frac{2ME}{\hbar^2} \ll{kap}\ee
+
\be \kappa^2=-\frac{2ME}{\hbar^2} \ll{kap} \ee
 
převedeme tuto rovnici na tvar
 
převedeme tuto rovnici na tvar
\be rw"(r)+2(l+1+\kappa r)w'(r)+ 2[(l+1)\kappa
+
\be rw''(r) + 2(l+1+\kappa r)w'(r)+ 2 \left[ (l+1)\kappa + \frac{MQ}{\hbar^2} \right] w(r) = 0, \ee
+\frac{MQ}{\hbar^2}]w(r)=0, \ee
+
což je opět rovnice pro degenerované hypergeometrické funkce (\rf{dghgr1}). Řešení splňující podmínku (\rf{nulchi}) je podle (\rf{obres1})
což je opět rovnice pro degenerované hypergeometrické funkce
+
\be w(r)=C_1\,F(l+1+\frac{MQ}{\hbar^2\kappa},2l+2,-2\kappa r). \ll{dghgcoul} \ee
\rf{dghgr1}). Řešení splňující podmínku \rf{nulchi}) je podle
+
\rf{obres1})
+
\be w(r)=C_1\,F(l+1+\frac{MQ}{\hbar^2\kappa},2l+2,-2\kappa r).
+
\ll{dghgcoul}\ee
+
 
Podmínka kvadratické integrability pak zní
 
Podmínka kvadratické integrability pak zní
\be \kappa<0,\ l+1+\frac{MQ}{\hbar^2\kappa}=-n\in \integer_- ,\ll{pintcoul}\ee
+
\be \kappa<0,\ l+1+\frac{MQ}{\hbar^2\kappa} = -n\in \Z_- ,\ll{pintcoul} \ee
odkud díky \rf{kap}) plyne, že {\bf vlastní hodnoty operátoru energie
+
odkud díky (\rf{kap}) plyne, že \textbf{vlastní hodnoty operátoru energie kvantové částice v~coulombickém poli (\rf{coul}) jsou}
kvantové částice v coulombickém poli \rf{coul}) jsou}
+
\be  
\be \fbox{$E=E_{n,l}=-\frac{MQ^2}{2\hbar^2(n+l+1)^2}=
+
  \fbox{$E = E_{n,l} = -\frac{MQ^2}{2\hbar^2(n+l+1)^2} = -\frac{R}{N^2}, \ N,n,l \in \Z_+$}\ .
-\frac{R}{N^2},\
+
  \ll{ecoul}
N,n,l\in \integer_+$}\ .
+
\ee
\ll{ecoul}\ee
+
Číslo $n$ se opět nazývá radiální kvantové číslo. Hlavní kvantové číslo určující hodnotu energie je $N:=n+l+1$. Konstanta  
Číslo $n$ se opět nazývá radiální kvantové číslo. Hlavní kvantové
+
$R=\frac{MQ^2}{2\hbar^2}$ se nazývá \emph{Rydbergova energie} a hraje velkou roli v~optické a rentgenovské spektroskopii. Její hodnota pro  
číslo určující hodnotu energie je $N=n+l+1$. Konstanta
+
atom vodíku, kde $Q=\frac{e^2}{4\pi\epsilon}$ a $M$ je hmota elektronu, je $R=2,184 \times 10^{-18} \mathrm{J} = 13,6 \ \mathrm{eV}$.  
$R=\frac{MQ^2}{2\hbar^2}$ se nazývá {Rydbergova energie} a
+
Degenerovaná hypergeometrická funkce (\rf{dghgcoul}) pro (\rf{pintcoul}) opět přejde na Laguerrův polynom, takže \textbf{vlastní \fc e  
hraje velkou roli v optické a rentgenovské spektroskopii.
+
operátoru energie kvantové částice v~coulombickém poli, odpovídající vlastní hodnotě $-\frac{R}{N^2}$, která je navíc vlastní \fc í  
Její hodnota pro atom vodíku, kde $Q=\frac{e^2}{4\pi\epsilon}$ a $M$ je hmota elektronu, je
+
\oper ů $\hat L^2,\ \hat L_z$ s~vlastními hodnotami $l(l+1)\hbar^2,\ m\hbar$
$R=2,184\,\times 10^{-18}J=13,6\ eV$.
+
Degenerovaná hypergeometrická funkce \rf{dghgcoul})
+
pro \rf{pintcoul}) opět
+
přejde na Laguerrův polynom, takže
+
{\bf vlastní \fc e operátoru energie
+
kvantové částice v coulombickém poli, odpovídající vlastní
+
hodnotě $-\frac{R}{N^2}$, která je
+
navíc vlastní \fc í \oper ů $\hat L^2,\ \hat L_z$
+
s vlastními hodnotami $l(l+1)\hbar^2,\ m\hbar$
+
 
\be l\in \{0,\ldots, N-1\},\ m\in\{-l,\ldots,l\} \ll{setlm}\ee
 
\be l\in \{0,\ldots, N-1\},\ m\in\{-l,\ldots,l\} \ll{setlm}\ee
 
  má tvar}
 
  má tvar}
 
\be
 
\be
\psi_{N,l,m}(r,\theta,\phi)=C_{Nlm}r^{l}e^{-r/Na}
+
  \Psi_{N,l,m}(r,\theta,\phi) = C_{Nlm} r^{l} e^{-r/Na} L_{N-l-1}^{2l+1} (\frac{2r}{Na}) P_{l}^{m}(\cos\theta) e^{im\phi},
L_{N-l-1}^{2l+1}(\frac{2r}{Na})P_{l}^{m}(\cos\theta)e^{im\phi},
+
  \ll{nlmcoul}
\ll{nlmcoul}\ee
+
\ee
kde $a=\frac{\hbar^2}{|Q|M}$, $C_{Nlm}$ je (normalizační) konstanta,
+
kde $a=\frac{\hbar^2}{|Q|M}$, $C_{Nlm}$ je (normalizační) konstanta, $L_n^{\alpha}$ jsou zobecněné Laguerrovy polynomy a $P_{l}^{m}$ jsou  
%$\xi=r\sqrt{M\omega/\hbar}$,
+
přidružené Legendrovy \fc e. Normalizované funkce $\Psi_{N,l,m}$ se opět často značí jako kety
$L_n^{\alpha}$ jsou zobecněné Laguerrovy polynomy a
+
\be  
$P_{l}^{m}$ jsou přidružené Legendrovy \fc e. Normalizované funkce $ \psi_{N,l,m}$ se opět často značí jako kety
+
  |Nlm\rangle = K_{Nl} \, \left(\frac{2r}{Na}\right)^{l} e^{-r/Na} L_{N-l-1}^{2l+1}(\frac{2r}{Na}) Y_{lm}(\theta,\phi),
\be |\,Nlm>=K_{Nl}\,\left(\frac{2r}{Na}\right)^{l}e^{-r/Na}
+
  \ll{nlmcoul1}
L_{N-l-1}^{2l+1}(\frac{2r}{Na})Y_{lm}(\theta,\phi),
+
\ee
\ll{nlmcoul1} \ee
+
 
kde
 
kde
\[ |K_{Nl}|= \frac{2}{n^2}\left( \frac{(N-l-1)!}{a^3(N+l)!}\right)^{1/2}
+
\[ |K_{Nl}| = \frac{2}{n^2}\left( \frac{(N-l-1)!}{a^3(N+l)!}\right)^{1/2} \]
\]
+
a $Y_{lm}$ jsou normalizované kulové funkce. Konstanta $a$, mající rozměr délky, se nazývá \emph{Bohrův poloměr}. Pro vodík je  
a $Y_{lm}$ jsou normalizované kulové funkce.
+
$a=0,53\times10^{-8}$ cm.
Konstanta $a$ mající rozměr délky se nazývá Bohrův poloměr. Pro vodík je $a=0,53\times10^{-8}$ cm.
+
 
\bc Napište všechny vlnové \fc e pro stavy s energiemi
+
\bc Napište všechny vlnové \fc e pro stavy s~energiemi $-R, \ -R/4, -R/9$. \ec
$-R, \ -R/4, -R/9$.
+
 
\ec
+
\bc Porovnejte základní stav klasické a kvantové \cc e v~Coulombově poli. \ec
\bc Porovnejte základní stav klasické a kvantové \cc e v Coulombově poli.
+
 
\ec
+
Z~výrazu (\rf{ecoul}) je zřejmé, že všechny stavy (\rf{nlmcoul}), pro které $(l,m)$ leží v~množině (\rf{setlm}) mají tutéž energii.  
Z výrazu \rf{ecoul}) je zřejmé, že všechny
+
Degenerace hladiny energie s~daným $N$, neboli počet stavů s~energií $R/N^2$, je
stavy \rf{nlmcoul}), pro které $(l,m)$ leží v množině \rf{setlm})
+
\be D_N=\sum_{l=0}^{N-1} (2l+1)=N^2. \ll{degn} \ee
mají tutéž energii. {Degenerace hladiny energie} s daným $N$, neboli
+
 
počet stavů s energií $R/N^2$ je
+
Hodnoty energie (\rf{ecoul}) částice v~coulombickém poli předpovězené kvantovou mechanikou lze snadno ověřit experimentálně, neboť jak už
\be D_N=\sum_{l=0}^{N-1} (2l+1)=N^2. \ll{degn}\ee
+
bylo řečeno v~úvodu této kapitoly, je možno tímto systémem popsat vodíkový atom. Jeho záření má (v~rozporu s~klasickou teorií) čárové spektrum
 +
a empiricky bylo zjištěno, že frekvence záření splňují tzv.~Rydberg-Ritzův kombinační princip
 +
\be \nu = \konst \left( \frac{1}{n_1^2}-\frac{1}{n_2^2} \right) \ll{rrprinc} \ee
 +
objevený ještě před vznikem kvantové mechaniky. V~rámci kvantové mechaniky je snadné tuto formuli vysvětlit předpokladem, že frekvence fotonů
 +
emitovaných elektrony v~obalu atomů je dána rozdílem hladin energií elektronu. Pro vodík pak dostáváme
 +
\be \nu=\frac{(E_{N_2}-E_{N_1})}{2\pi \hbar} = \frac{MQ^2}{4\pi\hbar^3} \left( \frac{1}{N_1^2}-\frac{1}{N_2^2} \right), \ll{spekh} \ee
 +
kde $Q=q_e^2/4\pi\epsilon$. Numerická hodnota \emph{Rydbergovy frekvence} $\nu_R=MQ^2/ (4\pi\hbar^3)$ je v~tomto případě
 +
$3.3 \times 10^{15} \ \mathrm{s}^{-1}$ a pro $N_1=1,2,\ldots$, pak dostáváme frekvence, jež jsou v~dobré shodě s~naměřenými hodnotami Lymanovy
 +
($N_1=1$), Balmerovy ($N_1=2$), $\ldots$ serie.
 +
 
 +
\textbf{Množina vlastních \fc í (\rf{nlmcoul}) je ortogonální, ale netvoří bazi Hilbertova prostoru} $L_2(\R_+\times(0,\pi)\times(0,2\pi),
 +
r^2\sin\theta dr d\theta d\phi).$ Důvod je v~tom, že operátor energie pro částici v~Coulombově poli má vedle bodové i spojitou část spektra
 +
$\sigma_c(\hat H) = \langle 0,\infty )$. Přiřazení vlnových \fc í této části spektra se věnuje podkapitola \ref{zobvlf}.
 +
 
  
Hodnoty energie \rf{ecoul}) částice v coulombické poli předpovězené kvantovou mechanikou lze snadno ověřit
 
experimentálně, neboť jak už bylo řečeno v úvodu této kapitoly, je možno tímto systémem popsat vodíkový
 
atom. Jeho záření má (v rozporu s klasickou teorií) čárové spektrum a empiricky bylo zjištěno, že frekvence
 
záření splňují tzv. Rydberg--Ritzův kombinační princip \be \nu=const(\frac{1}{n_1^2}-\frac{1}{n_2^2}).
 
\ll{rrprinc}\ee objevený ještě před vznikem kvantové mechaniky. V rámci kvantové mechaniky je snadné tuto
 
formuli vysvětlit předpokladem, že frekvence fotonů emitovaných elektrony v obalu atomů je dána rozdílem
 
hladin energií elektronu. Pro vodík pak dostáváme \be \nu=\frac{(E_{N_2}-E_{N_1})}{2\pi \hbar}=
 
\frac{MQ^2}{4\pi\hbar^3}(\frac{1}{N_1^2}-\frac{1}{N_2^2}), \ll{spekh}\ee kde $Q=q_e^2/4\pi\epsilon$.
 
Numerická hodnota {\em Rydbergovy frekvence} $\nu_R=MQ^2/ (4\pi\hbar^3)$ je v tomto případě $3.3\ 10^{15}\
 
sec^{-1}$ a pro $N_1=1,2,\ldots$, pak dostáváme frekvence, jež jsou v dobré shodě s naměřenými hodnotami
 
Lymanovy ($N_1=1$), Balmerovy ($N_1=2$),... serie.
 
  
{\bf Množina vlastních \fc í \rf{nlmcoul}) je ortogonální, ale netvoří
 
bazi Hilbertova prostoru}
 
$L^2(\real_+\times(0,\pi)\times(0,2\pi),r^2\sin\theta
 
drd\theta d\phi).$ Důvod je v tom, že operátor energie pro částici
 
v Coulombově poli má vedle bodové i spojitou část spektra
 
$\sigma_c(\hat H)=[0,\infty)$.
 
Přiřazení vlnových \fc í této části spektra se věnuje
 
podkapitola \ref{zobvlf}.
 
  
\special{src: 1625 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
  
\subsection{Posunovací operátory a bra--ketový formalismus}\label{posunovacioperatory}
+
\subsection{Posunovací operátory a bra-ketový formalismus}\label{posunovacioperatory}
  
 
\special{src: 1629 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
\special{src: 1629 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
  
Posunovací operátory jsou důležitým prostředkem pro studium spekter a vlastních funkcí. Operátor $\hat A$ nazvu {\em posunovacím operátorem k operátoru $\hat B$ s posunutím} $\Delta\in\complex$ pokud
+
Posunovací operátory jsou důležitým prostředkem pro studium spekter a vlastních funkcí. Operátor $\hat A$ nazvu \emph{posunovacím operátorem k~operátoru $\hat B$ s posunutím} $\Delta\in\complex$ pokud
 
\be [\hat B,\hat A]=\Delta \hat A.\ll{posop}\ee
 
\be [\hat B,\hat A]=\Delta \hat A.\ll{posop}\ee
Důvod pro tento název spočívá v tom, že pokud $\lambda$ je vlastní hodnota operátoru $\hat B$ a $\psi_\lambda$ příslušná vlastní funkce, pak ze \rf{posop}) ihned plyne
+
Důvod pro tento název spočívá v~tom, že pokud $\lambda$ je vlastní hodnota operátoru $\hat B$ a $\psi_\lambda$ příslušná vlastní funkce, pak ze (\rf{posop}) ihned plyne
 
\be \hat B\hat A\psi_\lambda=(\lambda+\Delta)\hat A\psi_\lambda, \ll{posunl}\ee
 
\be \hat B\hat A\psi_\lambda=(\lambda+\Delta)\hat A\psi_\lambda, \ll{posunl}\ee
 
což znamená, že $\hat A\psi_\lambda$ je buď nula nebo vlastní \fc e operátoru $\hat B$ s vlastní hodnotou $\lambda+\Delta$.
 
což znamená, že $\hat A\psi_\lambda$ je buď nula nebo vlastní \fc e operátoru $\hat B$ s vlastní hodnotou $\lambda+\Delta$.
Řádka 1 565: Řádka 1 424:
 
\special{src: 1637 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
\special{src: 1637 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
  
Ze vztahu \rf{posop}) rovněž ihned plyne, že  pokud  operátor $\hat A$ je  posunovacím operátorem k operátoru $\hat B$ s posunutím $\Delta$, pak $\hat A^\dagger$ je posunovacím operátorem k operátoru $\hat B^\dagger$ s posunutím $-\Delta^*$. Pokud navíc $\hat B$ je samosdružený (tzn. má pouze reálné vlastní hodnoty) a existuje aspoň jedna vlastní funkce $\psi_\lambda$ operátoru $\hat B$ taková, že $\hat A\psi_\lambda\neq 0$ pak
+
Ze vztahu (\rf{posop}) rovněž ihned plyne, že  pokud  operátor $\hat A$ je  posunovacím operátorem k~operátoru $\hat B$ s posunutím $\Delta$, pak $\hat A^\dagger$ je posunovacím operátorem k~operátoru $\hat B^\dagger$ s posunutím $-\Delta^*$. Pokud navíc $\hat B$ je samosdružený (tzn. má pouze reálné vlastní hodnoty) a existuje aspoň jedna vlastní funkce $\psi_\lambda$ operátoru $\hat B$ taková, že $\hat A\psi_\lambda\neq 0$ pak
 
$\Delta\in\real$.
 
$\Delta\in\real$.
  
Řádka 1 583: Řádka 1 442:
 
\special{src: 1674 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
\special{src: 1674 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
  
Ze \rf{posunl}) a vlastností spektra energie harmonického oscilátoru plyne  pro jeho vlastní \fc e $\psi_n$ \rf{vlfcelho})
+
Ze (\rf{posunl}) a vlastností spektra energie harmonického oscilátoru plyne  pro jeho vlastní \fc e $\psi_n$ (\rf{vlfcelho})
 
\be \hat a_\pm\psi_n=\alpha^\pm_n\psi_{n\pm 1} \ll{akopnavlfci}\ee
 
\be \hat a_\pm\psi_n=\alpha^\pm_n\psi_{n\pm 1} \ll{akopnavlfci}\ee
Operátor $\hat a_+$ tedy "zvyšuje energii stavu" o $\hbar\omega$ a nazývá se obvykle {\em kreační} operátor, zatímco operátor $\hat a_-$ se z podobného důvodu nazývá {\em anihilační}.
+
Operátor $\hat a_+$ tedy "zvyšuje energii stavu" o $\hbar\omega$ a nazývá se obvykle \emph{kreační} operátor, zatímco operátor $\hat a_-$ se z podobného důvodu nazývá \emph{anihilační}.
  
 
\special{src: 1680 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
\special{src: 1680 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
  
  
Operátory $\hat a_\pm$ jsou normalizovány tak, že vedle relací \rf{hcoma}), \rf{acoma}) platí
+
Operátory $\hat a_\pm$ jsou normalizovány tak, že vedle relací (\rf{hcoma}), (\rf{acoma}) platí
 
\be \hat H = \frac{\hbar\omega}{2}(\hat a_-\hat a_+ + \hat a_+\hat a_-)=
 
\be \hat H = \frac{\hbar\omega}{2}(\hat a_-\hat a_+ + \hat a_+\hat a_-)=
 
     {\hbar\omega}(\hat a_+\hat a_- +\half). \ee
 
     {\hbar\omega}(\hat a_+\hat a_- +\half). \ee
Řádka 1 599: Řádka 1 458:
 
Snadno lze ukázat, že spektrum energie harmonického oscilátoru je zdola omezené a využitím kreačních a
 
Snadno lze ukázat, že spektrum energie harmonického oscilátoru je zdola omezené a využitím kreačních a
 
anihilačních operátorů můžeme spočítat jeho vlastní čísla i vlastní \fc e. Pro stav s nejnižší energií
 
anihilačních operátorů můžeme spočítat jeho vlastní čísla i vlastní \fc e. Pro stav s nejnižší energií
$\psi_0$ totiž musí platit \be \hat a_-\psi_0=0 \ll{anih0}\ee a dosadíme-li do \rf{kreanop}) vyjádření
+
$\psi_0$ totiž musí platit \be \hat a_-\psi_0=0 \ll{anih0}\ee a dosadíme-li do (\rf{kreanop}) vyjádření
operátorů $\hat Q,\ \hat P$ \rf{xoper}), \rf{poper}), rovnice \rf{anih0}) přejde na tvar \be
+
operátorů $\hat Q,\ \hat P$ (\rf{xoper}), (\rf{poper}), rovnice (\rf{anih0}) přejde na tvar \be
 
\frac{1}{\sqrt{2}}(\xi+\frac{d}{d\xi})\psi_0=0, \ee kde $\xi=\sqrt{\frac{M\omega}{h}}x$. Tuto diferenciální
 
\frac{1}{\sqrt{2}}(\xi+\frac{d}{d\xi})\psi_0=0, \ee kde $\xi=\sqrt{\frac{M\omega}{h}}x$. Tuto diferenciální
 
rovnici 1. řádu se separovanými proměnnými snadno vyřešíme. \be \psi_0(\xi)=Ce^{-\xi^2/2}. \ee Porovnáním
 
rovnici 1. řádu se separovanými proměnnými snadno vyřešíme. \be \psi_0(\xi)=Ce^{-\xi^2/2}. \ee Porovnáním
této \fc e s \rf{vlfcelho}) zjistíme, že se skutečně jedná o vlastní \fc i energie jednorozměrného
+
této \fc e s (\rf{vlfcelho}) zjistíme, že se skutečně jedná o vlastní \fc i energie jednorozměrného
 
harmonického oscilátoru s vlastním číslem $\half \hbar\omega$. Stavy  s energiemi $\hbar\omega(n+\half)$
 
harmonického oscilátoru s vlastním číslem $\half \hbar\omega$. Stavy  s energiemi $\hbar\omega(n+\half)$
 
dostaneme aplikací kreačního operátoru na stav s nejnižší energií \be \psi_n(\xi)=K_n\hat
 
dostaneme aplikací kreačního operátoru na stav s nejnižší energií \be \psi_n(\xi)=K_n\hat
 
a_+^n\psi_0(\xi)=\frac{K_n}{\sqrt{2^n}}(\xi-\frac{d}{d\xi})^ne^{-\xi^2/2},\ \ \
 
a_+^n\psi_0(\xi)=\frac{K_n}{\sqrt{2^n}}(\xi-\frac{d}{d\xi})^ne^{-\xi^2/2},\ \ \
 
K_n^{-1}=(\frac{\hbar\pi}{M\omega})^{1/4}\prod_{k=0}^{n-1}\alpha^+_k.\label{ntylho}\ee  Volba fáze
 
K_n^{-1}=(\frac{\hbar\pi}{M\omega})^{1/4}\prod_{k=0}^{n-1}\alpha^+_k.\label{ntylho}\ee  Volba fáze
normalizačních konstant \rf{nvlfcelho}) vlastních funkcí energie jednorozměrného harmonického oscilátoru
+
normalizačních konstant (\rf{nvlfcelho}) vlastních funkcí energie jednorozměrného harmonického oscilátoru
 
určuje i fázi koeficientů $\alpha^{\pm}_n$. Volba fáze $\alpha^{\pm}_n>0$ je ve shodě s přijatou fázovou
 
určuje i fázi koeficientů $\alpha^{\pm}_n$. Volba fáze $\alpha^{\pm}_n>0$ je ve shodě s přijatou fázovou
konvencí \rf{nvlfcelho}), kde všechny normalizační koeficienty jsou kladné. \bc Ukažte, že platí \[ \hat
+
konvencí (\rf{nvlfcelho}), kde všechny normalizační koeficienty jsou kladné. \bc Ukažte, že platí \[ \hat
a_+\hat a_-\psi_n=n\ \psi_n. \] \ec \bc Spočítejte koeficienty $\alpha^\pm_n$ v \rf{akopnavlfci}). \ec
+
a_+\hat a_-\psi_n=n\ \psi_n. \] \ec \bc Spočítejte koeficienty $\alpha^\pm_n$ v~(\rf{akopnavlfci}). \ec
  
 
Poznamenejme ještě nakonec, že  stav s nejnižší energií je zvláštním případem koherentního stavu. {\em
 
Poznamenejme ještě nakonec, že  stav s nejnižší energií je zvláštním případem koherentního stavu. {\em
Řádka 1 617: Řádka 1 476:
 
a_-\rho_\lambda=\lambda\rho_\lambda. \ee Řešením této jednoduché diferenciální rovnice dostaneme \be
 
a_-\rho_\lambda=\lambda\rho_\lambda. \ee Řešením této jednoduché diferenciální rovnice dostaneme \be
 
\rho_\lambda(\xi)=C_\lambda e^{-(\sqrt{2}\lambda-\xi)^2/2}.\label{kohstav}\ee Tyto stavy hrají významnou
 
\rho_\lambda(\xi)=C_\lambda e^{-(\sqrt{2}\lambda-\xi)^2/2}.\label{kohstav}\ee Tyto stavy hrají významnou
roli zejména v kvantové optice.
+
roli zejména v~kvantové optice.
  
 
\subsubsection{Moment hybnosti}  Nejjednodušší posunovací operátor pro $\hat L_3$ je $A=e^{i\phi}$. Jeho
 
\subsubsection{Moment hybnosti}  Nejjednodušší posunovací operátor pro $\hat L_3$ je $A=e^{i\phi}$. Jeho
Řádka 1 625: Řádka 1 484:
 
\hat L_\pm Y_{lm}=\alpha^\pm_{lm}Y_{l,m\pm 1}, \ll{posalpha}\ee \be \hat L_+Y_{ll}=0,\  \hat L_-
 
\hat L_\pm Y_{lm}=\alpha^\pm_{lm}Y_{l,m\pm 1}, \ll{posalpha}\ee \be \hat L_+Y_{ll}=0,\  \hat L_-
 
Y_{l,-l}=0,\label{yll0} \ee kde $\alpha^\pm_{lm}\in \complex$ a $Y_{l,m}$ jsou kulové \fc e definované v
 
Y_{l,-l}=0,\label{yll0} \ee kde $\alpha^\pm_{lm}\in \complex$ a $Y_{l,m}$ jsou kulové \fc e definované v
podkapitole \ref{ssmomhyb}. Na druhé straně je možno rovnice \rf{yll0}) a \rf{posalpha}) použít pro výpočet
+
podkapitole \ref{ssmomhyb}. Na druhé straně je možno rovnice (\rf{yll0}) a (\rf{posalpha}) použít pro výpočet
 
kulových funkcí. \bc Ověřte komutační relaci \be [\hat L_+,\hat L_-]=2\hbar\hat L_3. \ee \ec \bc Napište
 
kulových funkcí. \bc Ověřte komutační relaci \be [\hat L_+,\hat L_-]=2\hbar\hat L_3. \ee \ec \bc Napište
 
operátor $\hat L^2$ vyjádřený pomocí posunovacích operátorů  $\hat L_\pm$ a $\hat L_3$. \ec Koeficienty
 
operátor $\hat L^2$ vyjádřený pomocí posunovacích operátorů  $\hat L_\pm$ a $\hat L_3$. \ec Koeficienty
$\alpha^\pm_{lm}$ jsou určeny relací \rf{posalpha}) až na fázi. Přijmeme-li tzv. Condon-Shortleyovu
+
$\alpha^\pm_{lm}$ jsou určeny relací (\rf{posalpha}) až na fázi. Přijmeme-li tzv.~Condon-Shortleyovu
 
konvenci, že $\alpha^\pm_{lm}$ jsou reálné kladné a rovněž tak normalizační konstanta pro $Y_{l,0}$ je
 
konvenci, že $\alpha^\pm_{lm}$ jsou reálné kladné a rovněž tak normalizační konstanta pro $Y_{l,0}$ je
reálná kladná, pak je určena i fáze všech normalizačních konstant $C_{lm}$ \rf{normconsY}) pro $Y_{l,m}$
+
reálná kladná, pak je určena i fáze všech normalizačních konstant $C_{lm}$ (\rf{normconsY}) pro $Y_{l,m}$
 
jako $(-1)^m$. \bc \label{alplm}Spočítejte koeficienty $\alpha^\pm_{lm}$. \ec \bc Spočítejte "maticové
 
jako $(-1)^m$. \bc \label{alplm}Spočítejte koeficienty $\alpha^\pm_{lm}$. \ec \bc Spočítejte "maticové
 
elementy" $(Y_{lm},\hat L_kY_{l'm'})$. \ec
 
elementy" $(Y_{lm},\hat L_kY_{l'm'})$. \ec
  
\subsubsection{Bra-ketový formalismus} Na tomto místě je vhodné předvést příklady tzv. "ketů" $|\ >$ a "bra"
+
\subsubsection{Bra-ketový formalismus} Na tomto místě je vhodné předvést příklady tzv.~"ketů" $|\ >$ a "bra"
 
$<\ |$, což obecně není nic jiného než označení prvků Hilbertova prostoru a funkcionálů na něm. Označíme-li
 
$<\ |$, což obecně není nic jiného než označení prvků Hilbertova prostoru a funkcionálů na něm. Označíme-li
 
normovaný vlastní stav energie jednorozměrného harmonického oscilátoru $\psi_n=|n>$, pak ketové vyjádření
 
normovaný vlastní stav energie jednorozměrného harmonického oscilátoru $\psi_n=|n>$, pak ketové vyjádření
vztahu \rf{ntylho}) je \[ |\,n>=K_n \hat a_+^n |\,0>. \] Zavedeme-li nyní alternativní označení skalárního
+
vztahu (\rf{ntylho}) je \[ |\,n>=K_n \hat a_+^n |\,0>. \] Zavedeme-li nyní alternativní označení skalárního
 
součinu pro libovolné $f\in$\qintline \[ (\psi_n,f)\equiv(|n>,|f>)=<n|f> \] (skalární součin = závorka =
 
součinu pro libovolné $f\in$\qintline \[ (\psi_n,f)\equiv(|n>,|f>)=<n|f> \] (skalární součin = závorka =
 
bracket =$<$ bra$|$ket$>$ ), pak relace úplnosti neboli Parsevalova rovnost pro bazi vlastních funkcí
 
bracket =$<$ bra$|$ket$>$ ), pak relace úplnosti neboli Parsevalova rovnost pro bazi vlastních funkcí
energie jednorozměrného harmonického oscilátoru má v bra-ketovém formalismu velice jednoduchý tvar \be f
+
energie jednorozměrného harmonického oscilátoru má v~bra-ketovém formalismu velice jednoduchý tvar \be f
 
\equiv|f>=\sum_{n=0}^{\infty}|n><n|f> \ll{relupl},\ee což se často zapisuje jako
 
\equiv|f>=\sum_{n=0}^{\infty}|n><n|f> \ll{relupl},\ee což se často zapisuje jako
 
$\sum_{n=0}^{\infty}|n><n|=\hat\unit$.
 
$\sum_{n=0}^{\infty}|n><n|=\hat\unit$.
Řádka 1 649: Řádka 1 508:
 
bra-ketovém vyjádření má jednoduchý tvar \be <m|n>=\delta_{mn}.\ee
 
bra-ketovém vyjádření má jednoduchý tvar \be <m|n>=\delta_{mn}.\ee
  
Operátory $\hat O$ v \qintline \, lze zapsat v tzv. energetické reprezentaci pomocí maticových elementů
+
Operátory $\hat O$ v~\qintline \, lze zapsat v~tzv.~energetické reprezentaci pomocí maticových elementů
 
$<n|\hat O|m>$ způsobem \be \hat O f \equiv \hat O |f>= \sum_{n=0}^\infty|n><n|\hat O |f>=
 
$<n|\hat O|m>$ způsobem \be \hat O f \equiv \hat O |f>= \sum_{n=0}^\infty|n><n|\hat O |f>=
 
\sum_{n=0}^\infty\sum_{m=0}^\infty|n><n|\hat O|m><m| f>, \ee kde \be <n|\hat O|m>:= (\psi_n,\hat O\psi_m).
 
\sum_{n=0}^\infty\sum_{m=0}^\infty|n><n|\hat O|m><m| f>, \ee kde \be <n|\hat O|m>:= (\psi_n,\hat O\psi_m).
\ee \bc Napište energetickou reprezentaci operátorů hybnosti a polohy v jednorozměrném případě\ec
+
\ee \bc Napište energetickou reprezentaci operátorů hybnosti a polohy v~jednorozměrném případě\ec
  
 
Podobným způsobem je možno zapsat kulové funkce a vztahy mezi nimi pomocí ketů  $ |l,m>$ nebo vlastní funkce
 
Podobným způsobem je možno zapsat kulové funkce a vztahy mezi nimi pomocí ketů  $ |l,m>$ nebo vlastní funkce
Řádka 1 662: Řádka 1 521:
 
\hat P_j\phi=p_j\phi \ \ j=1,2,3 \ee dává diferenciální rovnice \be -i\hbar\frac{\partial\phi}{\partial
 
\hat P_j\phi=p_j\phi \ \ j=1,2,3 \ee dává diferenciální rovnice \be -i\hbar\frac{\partial\phi}{\partial
 
x_j}=p_j\phi  \ \ j=1,2,3, \ee které mají řešení \be \phi_{\vec p}(\vec x)=Ae^{i\vec p\, \vec x/\hbar},
 
x_j}=p_j\phi  \ \ j=1,2,3, \ee které mají řešení \be \phi_{\vec p}(\vec x)=Ae^{i\vec p\, \vec x/\hbar},
\ll{zvfoh}\ee jež se někdy nazývají vlastní funkcí operátoru hybnosti. Problém je v tom, že tyto \fc e
+
\ll{zvfoh}\ee jež se někdy nazývají vlastní funkcí operátoru hybnosti. Problém je v~tom, že tyto \fc e
 
nejsou kvadraticky integrabilní pro žádné $\vec p\in\complex^3$. To znamená, že složky operátoru hybnosti v
 
nejsou kvadraticky integrabilní pro žádné $\vec p\in\complex^3$. To znamená, že složky operátoru hybnosti v
 
Hilbertově prostoru stavových funkcí \qintspace{} žádné vlastní funkce nemají. Neznamená to však, že jejich
 
Hilbertově prostoru stavových funkcí \qintspace{} žádné vlastní funkce nemají. Neznamená to však, že jejich
Řádka 1 670: Řádka 1 529:
 
\special{src: 1771 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
\special{src: 1771 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
Přiřazení vlnových funkcí hodnotám fyzikálních veličin způsobem
 
Přiřazení vlnových funkcí hodnotám fyzikálních veličin způsobem
\rf{spvv}) je možno provést pouze pro hodnoty z bodové části
+
(\rf{spvv}) je možno provést pouze pro hodnoty z bodové části
 
spektra odpovídajícího operátoru. Hodnotám $\alpha$ ze spojité části spektra
 
spektra odpovídajícího operátoru. Hodnotám $\alpha$ ze spojité části spektra
lze přiřadit pouze tzv. {\em zobecněné vlastní \fc e} $\phi_\alpha$, které
+
lze přiřadit pouze tzv.~\emph{zobecněné vlastní \fc e} $\phi_\alpha$, které
 
nejsou kvadraticky integrovatelné, avšak lze pro ně definovat
 
nejsou kvadraticky integrovatelné, avšak lze pro ně definovat
skalární součiny $(\phi_\alpha,\psi)$ a $(\psi,\phi_\alpha)$ s \fc emi ležícími v husté podmnožině kvadraticky
+
skalární součiny $(\phi_\alpha,\psi)$ a $(\psi,\phi_\alpha)$ s \fc emi ležícími v~husté podmnožině kvadraticky
 
integrovatelných funkcí.
 
integrovatelných funkcí.
  
 
\special{src: 1731 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
\special{src: 1731 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
  
Příkladem takové husté podmnožiny je {\em prostor rychle ubývajících funkcí} ${\cal S}(\real^3)$ obsahující
+
Příkladem takové husté podmnožiny je \emph{prostor rychle ubývajících funkcí} ${\cal S}(\real^3)$ obsahující
 
funkce $f\in$ \qintspace splňující \be {\rm sup}|x_1^{j_1}x_2^{j_2}x_3^{j_3} \frac{\partial^{k_1}}{\partial
 
funkce $f\in$ \qintspace splňující \be {\rm sup}|x_1^{j_1}x_2^{j_2}x_3^{j_3} \frac{\partial^{k_1}}{\partial
 
x_1^{k_1}} \frac{\partial^{k_2}}{\partial x_2^{k_2}} \frac{\partial^{k_3}}{\partial x_3^{k_3}} f|<\infty
 
x_1^{k_1}} \frac{\partial^{k_2}}{\partial x_2^{k_2}} \frac{\partial^{k_3}}{\partial x_3^{k_3}} f|<\infty
Řádka 1 702: Řádka 1 561:
 
S}(\real^3)$. Rovnice pro funkcionály $\Phi_{\vec p}$ má tvar \be (\hat P_j\Phi_{\vec p})(f)=
 
S}(\real^3)$. Rovnice pro funkcionály $\Phi_{\vec p}$ má tvar \be (\hat P_j\Phi_{\vec p})(f)=
 
(\hat P_j \phi_{\vec p},f)=(\phi_{\vec p},\hat P_j f)=p_j(\phi_{\vec p},f)=p_j\Phi_{\vec p}(f),\ \forall
 
(\hat P_j \phi_{\vec p},f)=(\phi_{\vec p},\hat P_j f)=p_j(\phi_{\vec p},f)=p_j\Phi_{\vec p}(f),\ \forall
f\in {\cal S}(\real^3) \ll{rceprophip}\ee a funkce \rf{zvfoh}) nazýváme {\bf zobecněné vlastní \fc e
+
f\in {\cal S}(\real^3) \ll{rceprophip}\ee a funkce (\rf{zvfoh}) nazýváme \textbf{zobecněné vlastní \fc e
 
hybnosti.} Tyto funkce lze na druhé straně libovolně přesně aproximovat \fc emi z \qintspace. To je také
 
hybnosti.} Tyto funkce lze na druhé straně libovolně přesně aproximovat \fc emi z \qintspace. To je také
důvod proč je s úspěchem můžeme použít k popisu tzv. rozptylových stavů (viz kap. \ref{potrozptyl}), jež
+
důvod proč je s úspěchem můžeme použít k~popisu tzv.~rozptylových stavů (viz kap. \ref{potrozptyl}), jež
 
jsou určeny počáteční a konečnou hybností. \bc Nechť \[ \phi_{p,\epsilon}(x):=\frac{A}{2\epsilon}
 
jsou určeny počáteční a konečnou hybností. \bc Nechť \[ \phi_{p,\epsilon}(x):=\frac{A}{2\epsilon}
 
\int_{p-\epsilon}^{p+\epsilon} dp'e^{i p' x/\hbar}=Ae^{i px/\hbar}\frac{\hbar}{\epsilon x}\sin\frac{\epsilon
 
\int_{p-\epsilon}^{p+\epsilon} dp'e^{i p' x/\hbar}=Ae^{i px/\hbar}\frac{\hbar}{\epsilon x}\sin\frac{\epsilon
Řádka 1 712: Řádka 1 571:
 
Ještě výraznější je "zobecněnost" vlastních funkcí operátoru polohy \cc e. Rovnice \[ \hat
 
Ještě výraznější je "zobecněnost" vlastních funkcí operátoru polohy \cc e. Rovnice \[ \hat
 
Q_j\psi=\lambda_j\psi,\ j=1,2,3 \] má za řešení \fc e, které jsou nenulové pouze pro $x_j=\lambda_j$. Takové
 
Q_j\psi=\lambda_j\psi,\ j=1,2,3 \] má za řešení \fc e, které jsou nenulové pouze pro $x_j=\lambda_j$. Takové
\fc e jsou však v \qintspace { ekvivalentní nulové \fc i takže pro řešení problému konstrukce zobecněných
+
\fc e jsou však v~\qintspace { ekvivalentní nulové \fc i takže pro řešení problému konstrukce zobecněných
 
vlastních \fc í operátoru polohy je třeba použít jiné matematické objekty než \fc e na $\real^3$, %zavést. K
 
vlastních \fc í operátoru polohy je třeba použít jiné matematické objekty než \fc e na $\real^3$, %zavést. K
jejich konstrukci lze použít tzv. $\delta$--funkce $\delta_{\lambda}$ mající formálně následující
+
jejich konstrukci lze použít tzv.~$\delta$--funkce $\delta_{\lambda}$ mající formálně následující
 
vlastnosti: \be \delta_\lambda(x)\equiv\delta(\lambda-x)=\delta(x-\lambda)=0,\for x\neq\lambda
 
vlastnosti: \be \delta_\lambda(x)\equiv\delta(\lambda-x)=\delta(x-\lambda)=0,\for x\neq\lambda
 
\ll{dcond1}\ee \be \int_\real \delta_\lambda(x)f(x)dx=f(\lambda). \ll{dcond2}\ee
 
\ll{dcond1}\ee \be \int_\real \delta_\lambda(x)f(x)dx=f(\lambda). \ll{dcond2}\ee
  
 
Je zřejmé, že žádná funkce nemůže současně splnit obě podmínky
 
Je zřejmé, že žádná funkce nemůže současně splnit obě podmínky
\rf{dcond1},\ref{dcond2}), nicméně lze definovat jiné matematické
+
(\rf{dcond1},\ref{dcond2}), nicméně lze definovat jiné matematické
 
objekty pro které lze obě podmínky splnit.
 
objekty pro které lze obě podmínky splnit.
\\{\bf Příklad}: Nejjednodušší způsob je pohlížet na
+
\\\textbf{Příklad}: Nejjednodušší způsob je pohlížet na
 
$\delta$--funkce jako na limity posloupnosti řádných funkcí. Nechť
 
$\delta$--funkce jako na limity posloupnosti řádných funkcí. Nechť
 
\[ f_{a,\lambda}(x):= 0\ \for |x-\lambda|>a \]
 
\[ f_{a,\lambda}(x):= 0\ \for |x-\lambda|>a \]
 
\[ f_{a,\lambda}(x):= 1/2a\ \for |x-\lambda|\leq a. \]
 
\[ f_{a,\lambda}(x):= 1/2a\ \for |x-\lambda|\leq a. \]
Pak podmínky \rf{dcond1}), \rf{dcond2}) jsou splněny pro
+
Pak podmínky (\rf{dcond1}), (\rf{dcond2}) jsou splněny pro
%každou $f_{a,\lambda}$ a podmínku \rf{dcond1}) lze splnit, když
+
%každou $f_{a,\lambda}$ a podmínku (\rf{dcond1}) lze splnit, když
 
$a\rightarrow 0$.\\
 
$a\rightarrow 0$.\\
 
Z tohoto příkladu je snadno vidět, že i
 
Z tohoto příkladu je snadno vidět, že i
zobecněné vlastní funkce operátoru polohy  \rf{zvfop})
+
zobecněné vlastní funkce operátoru polohy  (\rf{zvfop})
 
lze aproximovat funkcemi z prostoru \qintspace{} podobně jako
 
lze aproximovat funkcemi z prostoru \qintspace{} podobně jako
zobecněné vlastní funkce operátoru hybnosti \rf{zvfoh}).
+
zobecněné vlastní funkce operátoru hybnosti (\rf{zvfoh}).
  
 
\special{src: 1830 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
\special{src: 1830 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
  
Přesnější definici pojmu $\delta$-- \fc e je možno podat v rámci teorie temperovaných distribucí, což jsou
+
Přesnější definici pojmu $\delta$-- \fc e je možno podat v~rámci teorie temperovaných distribucí, což jsou
spojité lineární funkcionály na ${\cal S}(\real^n)$. Uvedeme pouze, že v této teorii je (jednorozměrná)
+
spojité lineární funkcionály na ${\cal S}(\real^n)$. Uvedeme pouze, že v~této teorii je (jednorozměrná)
 
$\delta$--\fc e formálním analogem \fc ionálu $(\delta_\lambda,.)$ na ${\cal S(\real)}$ definovaného ve
 
$\delta$--\fc e formálním analogem \fc ionálu $(\delta_\lambda,.)$ na ${\cal S(\real)}$ definovaného ve
shodě s \rf{dcond2})způsobem %Definujeme-li pro $f\in{\cal S(\real)}$
+
shodě s (\rf{dcond2})způsobem %Definujeme-li pro $f\in{\cal S(\real)}$
 
\be
 
\be
 
\int_\real\delta_\lambda(x)f(x)\equiv (\delta_\lambda,f):=f(\lambda).\ee  Rovnost \[
 
\int_\real\delta_\lambda(x)f(x)\equiv (\delta_\lambda,f):=f(\lambda).\ee  Rovnost \[
 
x\delta_\lambda(x)=\lambda\delta_\lambda(x) \] pak znamená \be (\hat Q
 
x\delta_\lambda(x)=\lambda\delta_\lambda(x) \] pak znamená \be (\hat Q
 
\delta_\lambda,f)=(\delta_\lambda,\hat Q f)=\lambda(\delta_\lambda,f),\ \forall f\in {\cal S}(\real^3), \ee
 
\delta_\lambda,f)=(\delta_\lambda,\hat Q f)=\lambda(\delta_\lambda,f),\ \forall f\in {\cal S}(\real^3), \ee
(což je vztah analogický k \rf{rceprophip}) ) a v tomto smyslu je \be \delta_{\vec a}(\vec
+
(což je vztah analogický k~(\rf{rceprophip}) ) a v~tomto smyslu je \be \delta_{\vec a}(\vec
 
x)\equiv\delta(\vec a-\vec x):=\delta_{a_1}(x_1) \delta_{a_2}(x_2)\delta_{a_3}(x_3) \ll{zvfop}\ee zobecněnou
 
x)\equiv\delta(\vec a-\vec x):=\delta_{a_1}(x_1) \delta_{a_2}(x_2)\delta_{a_3}(x_3) \ll{zvfop}\ee zobecněnou
 
vlastní funkcí polohy s vlastní hodnotou $\vec a$.
 
vlastní funkcí polohy s vlastní hodnotou $\vec a$.
Řádka 1 751: Řádka 1 610:
 
x-\vec y)} d^3z=(2\pi)^3\delta(\vec x-\vec y), \ee t.j.
 
x-\vec y)} d^3z=(2\pi)^3\delta(\vec x-\vec y), \ee t.j.
 
\be {\cal F}[\phi_{\vec p}]={A}{(2\pi)^{3/2}}\delta _{\vec p/\hbar} \ll{fourfip}\ee
 
\be {\cal F}[\phi_{\vec p}]={A}{(2\pi)^{3/2}}\delta _{\vec p/\hbar} \ll{fourfip}\ee
Odtud plyne důležitá vlastnost \fc í \rf{zvfoh}), totiž
+
Odtud plyne důležitá vlastnost \fc í (\rf{zvfoh}), totiž
že je lze {\em "normalizovat k $\delta$--\fc i"}, neboť pro $A=(2\pi\hbar)^{-3/2}$ \be (\phi_{\vec
+
že je lze \emph{\uv{normalizovat k~$\delta$--\fc i}}, neboť pro $A=(2\pi\hbar)^{-3/2}$ \be (\phi_{\vec
 
p'},\phi_{\vec p}) \equiv \int_{\real^3}\phi_{\vec p}(\vec x)\phi_{\vec p'}^*(\vec x) d^3x=\delta(\vec
 
p'},\phi_{\vec p}) \equiv \int_{\real^3}\phi_{\vec p}(\vec x)\phi_{\vec p'}^*(\vec x) d^3x=\delta(\vec
p-\vec p') .\ll{dnormp}\ee Podobně  i pro \rf{zvfop}) platí \be (\delta_{\vec a'},\delta_{\vec a}) \equiv
+
p-\vec p') .\ll{dnormp}\ee Podobně  i pro (\rf{zvfop}) platí \be (\delta_{\vec a'},\delta_{\vec a}) \equiv
 
\int_{\real^3}\delta_{\vec a}(\vec x)\delta_{\vec a'}(\vec x) d^3x=\delta(\vec a-\vec a') .\ll{dnormx}\ee
 
\int_{\real^3}\delta_{\vec a}(\vec x)\delta_{\vec a'}(\vec x) d^3x=\delta(\vec a-\vec a') .\ll{dnormx}\ee
 
Tyto identity je třeba chápat jako rovnosti na prostoru lineárních funkcionálů na ${\cal S}(\real^n)$ a
 
Tyto identity je třeba chápat jako rovnosti na prostoru lineárních funkcionálů na ${\cal S}(\real^n)$ a
Řádka 1 760: Řádka 1 619:
  
 
Někdy se i zobecněným normalizovaným \fc ím přiřazují kety $\delta_{\vec a}\equiv |\,\vec a>,\ \phi_{\vec
 
Někdy se i zobecněným normalizovaným \fc ím přiřazují kety $\delta_{\vec a}\equiv |\,\vec a>,\ \phi_{\vec
p}\equiv|\,\vec p>$. Vztahy \rf{zvfoh}), (\ref{dnormx}), (\ref{dnormp}), (\ref{dcond2}) a (\ref{invft}) pak
+
p}\equiv|\,\vec p>$. Vztahy (\rf{zvfoh}), (\ref{dnormx}), (\ref{dnormp}), (\ref{dcond2}) a (\ref{invft}) pak
 
lze zapsat jako \[  <\vec x\,|\vec p\,>=\frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}}e^{i\vec p\, \vec x/\hbar},\  <\vec
 
lze zapsat jako \[  <\vec x\,|\vec p\,>=\frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}}e^{i\vec p\, \vec x/\hbar},\  <\vec
 
x\,|\vec x\,'>=\delta (\vex-\vex\,'),\ <\vec p\,|\vec p\,'>=\delta(\vec p-\vec p\,'), \] \[ <\vec
 
x\,|\vec x\,'>=\delta (\vex-\vex\,'),\ <\vec p\,|\vec p\,'>=\delta(\vec p-\vec p\,'), \] \[ <\vec
Řádka 1 768: Řádka 1 627:
  
 
Zobecněné vlastní \fc e lze přiřadit i hodnotám ze spojité části
 
Zobecněné vlastní \fc e lze přiřadit i hodnotám ze spojité části
spektra jiných operátorů. Například vedle vlastních hodnot energie částice v coulombickém poli spočítaných v předchozím paragrafu leží  ve spojité části spektra operátoru energie všechna kladná čísla. Stavům
+
spektra jiných operátorů. Například vedle vlastních hodnot energie částice v~coulombickém poli spočítaných v~předchozím paragrafu leží  ve spojité části spektra operátoru energie všechna kladná čísla. Stavům
částice v Coulombově potenciálu s kladnou energií (tzv. rozptylové stavy) lze přiřadit zobecněné vlastní
+
částice v~Coulombově potenciálu s kladnou energií (tzv.~rozptylové stavy) lze přiřadit zobecněné vlastní
 
\fc e
 
\fc e
 
\be \psi_{klm}=R_{kl}Y_{lm}, \ee
 
\be \psi_{klm}=R_{kl}Y_{lm}, \ee
kde $k=\pm\sqrt{2mE}/\hbar$, $Y_{lm}$ jsou kulové funkce \rf{ylm}) a
+
kde $k=\pm\sqrt{2mE}/\hbar$, $Y_{lm}$ jsou kulové funkce (\rf{ylm}) a
 
\be
 
\be
 
R_{kl}(r,\theta,\phi)=C_{kl}r^le^{ikr}
 
R_{kl}(r,\theta,\phi)=C_{kl}r^le^{ikr}
Řádka 1 778: Řádka 1 637:
 
  \ll{zovlfcecoul}.\ee
 
  \ll{zovlfcecoul}.\ee
 
Lze ukázat, že tyto \fc e jsou při vhodném výběru
 
Lze ukázat, že tyto \fc e jsou při vhodném výběru
konstant $C_{kl}$ normalizovány k $\delta$--\fc i, neboť platí
+
konstant $C_{kl}$ normalizovány k~$\delta$--\fc i, neboť platí
 
\[ \int_0^\infty r^{2l}e^{i(k'-k)r}
 
\[ \int_0^\infty r^{2l}e^{i(k'-k)r}
 
F^*(l+1-i\frac{MQ}{\hbar^2k},2l+2,-2ikr)
 
F^*(l+1-i\frac{MQ}{\hbar^2k},2l+2,-2ikr)

Verze z 3. 1. 2011, 10:58

PDF [ znovu generovat, výstup z překladu ] Kompletní WikiSkriptum včetně všech podkapitol.
PDF Této kapitoly [ znovu generovat, výstup z překladu ] Přeložení pouze této kaptioly.
ZIPKompletní zdrojový kód včetně obrázků.

Součásti dokumentu 02KVAN

součástakcepopisposlední editacesoubor
Hlavní dokument editovatHlavní stránka dokumentu 02KVANStefamar 18. 9. 201814:38
Řídící stránka editovatDefiniční stránka dokumentu a vložených obrázkůStefamar 18. 9. 201815:04
Header editovatHlavičkový souborStefamar 18. 9. 201814:39 header.tex
Kapitola0 editovatPoznámkaStefamar 18. 9. 201814:40 kapitola0.tex
Kapitola1 editovatCharakteristické rysy kvantové mechanikyStefamar 18. 9. 201814:41 kapitola1.tex
Kapitola2 editovatZrod kvantové mechanikyStefamar 18. 9. 201814:42 kapitola2.tex
Kapitola3 editovatStavy a pozorovatelné v kvantové mechaniceStefamar 18. 9. 201814:48 kapitola3.tex
Kapitola4 editovatJednoduché kvantové systémyStefamar 18. 9. 201814:49 kapitola4.tex
Kapitola5 editovatPříprava stavu kvantové částiceStefamar 18. 9. 201815:09 kapitola5.tex
Kapitola6 editovatKvantová částice v centrálně symetrickém potenciáluStefamar 18. 9. 201814:57 kapitola6.tex
Kapitola7 editovatZobecněné vlastní funkceStefamar 18. 9. 201814:58 kapitola7.tex
Kapitola8 editovatBra-ketový formalismus a posunovací operátoryStefamar 18. 9. 201814:59 kapitola8.tex
Kapitola9 editovatPředpovědi výsledků měřeníStefamar 18. 9. 201814:59 kapitola9.tex
Kapitola10 editovatČasový vývoj kvantové částiceStefamar 18. 9. 201815:01 kapitola10.tex
Kapitola11 editovatČástice v elektromagnetickém poli. SpinStefamar 18. 9. 201815:02 kapitola11.tex
Kapitola12 editovatSystémy více částicStefamar 18. 9. 201815:03 kapitola12.tex
Kapitola13 editovatPřibližné metody výpočtu vlastních hodnot operátoruStefamar 18. 9. 201815:36 kapitola13.tex
Kapitola14 editovatPotenciálový rozptyl, tunelový jevStefamar 18. 9. 201815:05 kapitola14.tex
KapitolaA editovatLiteraturaStefamar 18. 9. 201815:06 literatura.tex

Vložené soubory

soubornázev souboru pro LaTeX
Image:blackbody.pdf blackbody.pdf
Image:s1s2.png s1s2.png
Image:s1full.png s1full.png
Image:s2full.png s2full.png
Image:wavefull.png wavefull.png
Image:ballfull.png ballfull.png
Image:roz1.pdf roz1.pdf
Image:roz2.pdf roz2.pdf
Image:fine_structure.pdf fine_structure.pdf
Image:zeeman_FS.pdf zeeman_FS.pdf
Image:tunel_prob.pdf tunel_prob.pdf

Zdrojový kód

%\wikiskriptum{02KVAN}
 
\section{Popis stavů kvantové částice}
\ll{Popisstavu}
 
\sv a \rc e má v~\qv é mechanice stejnou roli jako Newtonova rovnice v~mechanice klasické, \textbf{popisuje časový vývoj fyzikálního 
systému}. Matematicky jsou však typy obou rovnic odlišné. Zatímco Newtonovy \rc e jsou soustavou obyčejných diferenciálních rovnic, 
\sv a \rc e je parciální diferenciální rovnicí. Z~tohoto rozdílu plyne i odlišný způsob popisu stavu v~daném okamžiku v~klasické a 
\qv é mechanice.
 
 
 
 
\subsection{Stavový prostor}
\ll{stavprost}
 
{\small Stav klasického systému v~daném okamžiku je určen hodnotou všech poloh a rychlostí či poloh a hybností jednotlivých hmotných 
bodů. Znalost okamžitých hodnot pak jednoznačně určuje řešení pohybových rovnic. Přirozená otázka je, jak popsat stav \qv é \cc e.}
 
\sv a \rc e je parciální lineární diferenciální rovnicí 1.~řádu v~čase a její řešení je (při daných okrajových podmínkách) určeno 
volbou počáteční podmínky $\psi (\vec{x},t=t_0)= g(\vec{x})$, tj.~funkcí $g$. Přijmeme-li předpoklad, že \sv a \rc e (\rf{sr}) popisuje 
časový vývoj kvantové částice, pak docházíme k~závěru, že \textbf{okamžitý stav kvantové částice je určen komplexní funkcí tří 
proměnných} (Jak zvláštní!). Této funkci se obvykle říká \emph{stavová či vlnová funkce částice}.
 
Bornova interpretace řešení \sv y \rc e klade na stavové funkce jistá omezení. Podmínka (\rf{konecnanorma}) platí pro libovolný čas 
$t$ a musíme proto požadovat, aby každá funkce $g(\vec x)$ popisující stav kvantové částice splňovala podmínku ($\vec x\equiv (x,y,z)$)
\be \int_{\R^3} |g(\vec x)|^2 d^3x <\infty. \ll{konecnanormag} \ee
Tyto funkce nazýváme \emph{kvadraticky integrovatelné} (na $\R^3$ s~mírou $d^3x$). Mimo to funkce $g$ a $Cg$, kde $C$ je libovolné 
komplexní číslo dávají stejnou pravděpodobnostní interpretaci a popisují tedy tentýž stav kvantové \cc e.
 
\bc
 Jaká je pravděpodobnost nalezení elektronu vodíkového obalu ve vzdálenosti $(r,r+dr)$ od jádra, je-li popsán (v~čase $t_0$) funkcí
 \be g(x,y,z)=Ae^{-\sqrt{x^2+y^2+z^2}/a_0}, \ll{zsv} \ee
 kde $a_0 = 0,53 \times 10^{-8}$ cm je tzv.~Bohrův poloměr vodíku? Viz \cite{kv:qm}.
 \ll{ex:pstvodat}
\ec
 
Díky Minkowského nerovnosti
\[
 \left( \int_{\real^3}|f+g|^2d^3x \right)^\frac{1}{2} 
  \leq \left( \int_{\real^3}|f|^2d^3x \right)^\frac{1}{2} + \left( \int_{\real^3}|g|^2d^3x \right)^\frac{1}{2},
\]
jež platí pro funkce splňující (\rf{konecnanormag}), tvoří kvadraticky integrovatelné funkce lineární prostor. Odtud plyne tzv.~\textbf{
princip lineární superpozice stavů \qv é mechaniky jedné částice}: \emph{Může-li se \cc e nacházet ve stavech popsaných \fc emi $\psi_1$, 
$\psi_2$, pak existuje stav popsaný \fc í $a \psi_1 + b \psi_2$, kde $a,b$ jsou libovolná komplexní čísla.}
 
\bc
 Leží minimalizující vlnový balík ve výše uvedeném prostoru? Přesněji, je funkce $g$ ze cvičení (\rf{ex:vlnbal}) kvadraticky integrovatelná?
 \ll{ex:hilbspvb}
\ec
 
\bc
 Leží \db ova vlna (\rf{dbvlna}) ve výše uvedeném prostoru?
\ec
 
Na lineárním vektorovém prostoru stavových funkcí splňujících podmínku (\rf{konecnanorma}) je možno zavést ještě bohatší matematickou 
strukturu, která má pro konstrukci kvantové mechaniky zásadní význam. Ukážeme totiž, že tento prostor (po jisté faktorizaci) je Hilbertův, 
což pak použijeme k~předpovědi výsledku měření fyzikálních veličin provedených na \qv ém sytému v~daném stavu.
 
 
 
 
\subsubsection{Matematická vsuvka 1: Hilbertovy prostory}
Více či méně zevrubné poučení o~Hilbertových prostorech je možno najít v~mnoha učebnicích (viz např.~\cite{beh:lokf} a citace tam uvedené). 
Zde uvedeme jen základní definice a fakta, která budeme používat v~této přednášce.
{\small
\bd
 \emph{Sesquilineární formou} na komplexním lineárním vektorovém prostoru $V$ (ne nutně konečně rozměrném) nazveme zobrazení 
 $F:V\times V\rightarrow \C$ splňující
 \[
  F(f+g,h)=F(f,h)+F(g,h),\
  F(f,g+h)=F(f,g)+F(f,h),
 \]
 \[
  F(af,g)=a^*F(f,g),\ F(f,ag)=aF(f,g),
 \]
 kde $a\in\C$ $f,g,h\in V$ a hvězdička znamená komplexní sdružení.
\ed
 
\bp
 Na lineárním prostoru kvadraticky integrovatelných funkcí na $\R^N$ lze zavést sesquilineární formu předpisem
 \be F(g_1,g_2) \equiv (g_1,g_2) := \int_{\R^N} g_1^*(\vec x)g_2(\vec x)d^Nx. \ll{ss} \ee
\ep
 
\bd
 Zobrazení $F:V \times V \rightarrow \C$ nazveme \emph{symetrickou formou} pokud pro všechna $f,g\in V$ platí
 \be F(g,f)=[F(f,g)]^* \ll{ss2} \ee
\ed
 
\bc
 Ukažte, že sesquilineární forma je symetrická tehdy a jen tehdy, když $F(f,f)\in \real$.
 \ll{symfor}
\ec
 
\bd
 Zobrazení $F:V\times V\rightarrow \C$ nazveme \emph{pozitivní formou} pokud pro všechna $f\in V$ platí
 \be F(f,f) \geq 0. \ee
 Pokud navíc
 \be F(f,f)=0 \Leftrightarrow f=0, \ee
 pak tuto formu nazveme \emph{striktně pozitivní}.
\ed
 
\bp Sesquilineární forma (\rf{ss}) je pozitivní (a tedy i symetrická). \ep
 
\bt
 Pozitivní sesquilineární forma splňuje pro každé $f,g\in V$ \emph{Schwarzovu nerovnost}
 \be |F(f,g)|^2 \leq F(f,f)F(g,g). \ll{schwarz} \ee
 Přitom rovnost nastává, právě když existuje $\alpha\in\C$ tak, že
 \be F(f+\alpha g,f+\alpha g)=0 \ \mathrm{ nebo } \ F(\alpha f+g,\alpha f+g)=0. \ll{schwrovn} \ee
 
 \begin{proof}
  Nechť $f,g\in V$. Pak z~pozitivity a sesquilinearity dostaneme pro každé $\beta\in\C$
  \be 0\leq F(f+\beta g,f+\beta g)=F(f,f)+\beta F(f,g)+\beta^* F(f,g)^*+|\beta|^2F(g,g) \ll{possesq} \ee
  Pokud $F(f,f)=F(g,g)=0$ pak volbou $\beta=-F(f,g)^*$ dostaneme (\rf{schwarz}). Ze striktní pozitivity absolutní hodnoty komplexního 
  čísla plyne $F(f,g)=0$ a snadno dokážeme i druhou část tvrzení ($\alpha=0$).
 
  Bez újmy na obecnosti můžeme nadále předpokládat, že např.~$F(g,g)\neq 0$. Volbou $\beta=-F(f,g)^*/F(g,g)$ v~(\rf{possesq}), pak 
  dostaneme nerovnost (\rf{schwarz}). Druhou část tvrzení dokážeme takto: Nechť platí první rovnost v~(\rf{schwrovn}). Z~nerovnosti
  \[ 0\leq|\alpha^* F(g,g)+F(f,g)|^2 \]
  pak plyne $|F(f,g)|^2\geq F(f,f)F(g,g)$, což spolu s~(\rf{schwarz}) dává $|F(f,g)|^2 = F(f,f)F(g,g)$. Pokud naopak tato rovnost 
  platí, pak pro $\alpha=-F(g,f)/F(g,g)$ je splněna první rovnost v~(\rf{schwrovn}).
 \end{proof}
\et
} %konec prostředí \small
 
\bd 
 Sesquilineární striktně pozitivní forma na komplexním lineárním vektorovém prostoru $V$ se nazývá \emph{skalární součin}. Lineární 
 vektorový prostor vybavený skalárním součinem se nazývá \emph{unitární} nebo též \emph{pre-hilbertův}.
\ed
 
\bp 
 Na prostoru $\C^N$ lze zavést skalární součin způsobem
 \be F(x,y)\equiv(x,y):=\sum_{j=1}^N x_j^*y_j \ll{sscn} \ee
\ep
 
Ze cvičení \rf{symfor} plyne, že skalární součin je symetrický a použitím Schwarzovy nerovnosti je snadné ukázat, že indukuje na prostoru 
$V$ normu $||f||:=\sqrt{(f,f)}$ a metriku $\rho(f,g):=||f-g||$
 
\bd 
 Unitární prostor, který je (v indukované metrice $\rho$) úplný se nazývá \emph{Hilbertův}.
\ed
 
\bp Prostor $\C^N$ se skalárním součinem (\rf{sscn}) je Hilbertův. \ep
 
{\small
Sesquilineární forma (\rf{ss}) na prostoru kvadraticky integrabilních
funkcí
není striktně pozitivní.
Považujeme-li však funkce lišící se na množině míry nula za
"stejné", tzn. provedeme-li jistou faktorizaci (viz
\cite{beh:lokf}), dostaneme opět lineární prostor označovaný
obvykle \qintrn, na kterém pak (\rf{ss}) definuje
skalární součin.
V normě určené tímto skalárním součinem je navíc tento prostor
úplný, a tedy Hilbertův.% (viz \cite{beh:lokf}).
}%small
\\\textbf{Příklad:} Prostor tříd kvadraticky integrovatelných funkcí na
intervalu $(a,b)\subset\real$, kde $a$ i $b$ mohou být i
$\pm\infty$ a
\[ (f,g):=\int_a^b f^*(x)g(x)dx \]
je Hilbertův.
 
\special{src: 200 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
V dalším textu obvykle nebudeme rozlišovat mezi
kvadraticky integrabilními funkcemi a jim odpovídajícími třídami
funkcí lišícími se na množině míry nula.
Můžeme tedy shrnout, že \textbf{%fyzikálně interpretovatelná řešení
funkce (\rf{konecnanormag}) popisující stavy kvantové částice
tvoří nekonečně rozměrný Hilbertův prostor}.
\bt [Rieszovo lemma] Nechť $\Phi$ je spojitý lineární funkcionál na $\hil$. Pak
existuje právě jeden vektor $g_\Phi\in\hil$ takový, že pro všechna
$f\in\hil$ platí
\[ \Phi(f)=(g_\Phi,f). \]
\et
Toto tvrzení znamená že prostor lineárních funkcionálů na $\hil$
je isomorfní $\hil$, přesněji, existuje kanonická antilineární bijekce
%Jinými slovy, Hilbertovy prostory jsou samoduální:
 $\hil^*\leftrightarrow\hil$. Tento fakt je základem tzv.~"bra--ketového formalismu",
který je v~\qv é \mi ce často používán.
 
\vskip 1cm Důležitým pojmem v~teorii Hilbertových prostorů, který mnohokrát využijeme, je tzv.~ortonormální
baze.
(často ne zcela správně nazývaná ortonormální baze). {\small \bd Vektory $x,y$ v~Hilbertově
prostoru $\hil$ nazveme \emph{ortogonální} pokud $(x,y)=0$. Množinu $M\subset\hil$ nenulových vektorů nazveme
\emph{ortogonální množinou} pokud každé dva její různé prvky jsou ortogonální. Pokud navíc pro každý prvek z
množiny $M$ platí $||x||=1$ nazveme ji \emph{ortonormální} \ed \bd Vektor $x\in \hil$ nazveme {\em
ortogonální k~množině} $M\subset \hil$, pokud $(x,y)=0$ pro každé $y\in M$. Množinu všech takových vektorů
nazýváme \emph{ortogonálním doplňkem množiny $M$} a značíme ji $M^\perp$. \ed Je snadné ukázat, že
ortogonální doplněk libovolné podmnožiny $\hil$ je lineární podprostor $\hil$. \bt Je-li ${\cal G}$ uzavřený
podprostor $\hil$, pak pro každé $x\in\hil$ existuje právě jedno $y\in{\cal G}$ a $z\in {\cal G}^\perp$, tak
že $x=y+z$, t.zn. $\hil={\cal G}\bigoplus{\cal G}^\perp$. \et Důsledkem tohoto tvrzení je existence
lineárního operátoru $E_{\cal G}:x\lim y$, který se nazývá \emph{ortogonální projektor} na ${\cal G}$.
}%small
\bd \emph{Ortonormální bazí} nazveme ortonormální množinu $B$, jejíž ortogonální doplněk je nulový
prostor, $B^\perp=\{\Theta\}\subset\hil$. \ed
Pozor! Poznamenejme, že ortonormální baze není bazí v~obvyklém
smyslu, totiž že libovolný prvek prostoru je možno zapsat jako {konečnou}(!) lineární kombinaci prvků baze.
Jak uvidíme, obecný prvek budeme většinou schopni zapsat pouze jako "nekonečnou lineární kombinaci" prvků
ortonormální baze, která je definována pomocí konvergence ve smyslu normy $ ||f||:=(f,f)$. \\\textbf{Příklad:}
Nechť $(a,b)$ je omezený interval v~$\real,\ c:=b-a,\ m\in \integer$. Funkce $f_m(x):= {c}^{-1/2}e^{2\pi
imx/ c}$ jsou ortonormální bazí v~prostoru tříd kvadraticky integrovatelných funkcí na intervalu $(a,b)$.
\bd Nechť $B$ je ortonormální baze v~Hilbertově prostoru $\hil$. \emph{Fourierovými koeficienty vektoru}
$f\in\hil$ \emph{pro bazi $B$} nazveme skalární součiny (b,f), kde $b\in B$. \ed
 
\special{src: 272 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
Hilbertovy prostory, se kterými v~\qv é \mi ce pracujeme
(například \qintspace),
%jsou seperabilní a pro ně platí, že
mají nejvýše spočetnou
ortonormální bazi $B=\{e_j\}$. V takovýchto
prostorech platí pro každé $f\in\hil$
\be f=\sum_{j=1}^\infty(e_j,f)e_j, \ll{fourexp}\ee
\be ||f||^2=\sum_{j=1}^\infty|(e_j,f)|^2 \ll{parseval}\ee
Tyto vztahy se nazývají \emph{Fourierův rozvoj} a \emph{Parsevalova
rovnost.}
 
\special{src: 285 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
V kvantové mechanice hrají důležitou roli ortonormální baze,
jejichž elementy jsou vlastní funkce nějakých operátorů.
\bc Najděte ortonormální bazi v~$\complex^2$, jejíž prvky jsou
vlastními vektory matice
\[ \sigma_1:=\left( \begin{array}{cc}
0&1\\1&0
\end{array}
\right)
\]
\ec
Příklady ortonormálních bazí v~nekonečně rozměrných Hilbertových
prostorech ukážeme v~dalších kapitolách.
%\input{pozorova.sub}
\subsection{Pozorovatelné a jejich spektra}\ll{pozorovatelne}
{\small V klasické mechanice je možno ze znalosti stavu předpovědět
výsledek měření okamžité hodnoty libovolné mechanické veličiny
(energie, momentu hybnosti, ...) .
 
\special{src: 305 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
Stav systému (např. jedné či
více částic) je určen
bodem {fázového} prostoru (polohou a rychlostí, nebo polohou a hybností,
 podle toho zda používáme Newtonovu (Lagrangeovu), či Hamiltonovu
formulaci) a
fyzikální veličiny -- \emph{pozorovatelné} %-- v~klasické mechanice je pak možno
jsou definovány jako reálné funkce na fázovém prostoru. %Víme též, že t
%Tento popis %stavu soustavy hmotných bodů,
% je {úplný}, neboť h
Hodnotu každé mechanické veličiny
%můžeme vypočítat ze znalosti
pro systém v~daném stavu dostaneme
vyhodnocením příslušné funkce v~odpovídajícím
bodu fázového prostoru.
Spektrum hodnot, které pro klasickou \cc i můžeme naměřit je
dáno oborem hodnot této funkce.
Např. kinetická energie stavu $(\vec p,\vec q)$ je
\[ E_{kin}(\vec p,\vec q)=\frac{1}{2M}\sum_{j=1}^3 p_j^2 \]
a její spektrum je $\real_+$.
 
\special{src: 327 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
{Tento popis je nezávislý na dynamice} tj.~na časovém vývoji systému
a je
tak názorný, že se mu v~klasické mechanice nevěnuje téměř žádná
pozornost. Uvádíme jej zde proto, aby bylo možné sledovat jak
podstatně odlišné matematické struktury se používají pro popis
těchže kinematických pojmů v~kvantové mechanice.
%Výše uvedená fakta lze pak shrnout např. tak, že stav
%klasického mechanického systému lze popsat bodem
%soustavy $N$ hmotných bodů bez vazeb je popsán bodem
%$6N$-rozměrného --
%, který je určen okamžitou hodnotou
%všech poloh a hybností jednotlivých hmotných bodů.
}
 
\special{src: 343 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
Otázka, na kterou chceme odpovědět v~tomto paragrafu zní:
%, je třeba napřed znát odpověď na druhou otázku:
{Jaké matematické objekty přiřadíme v~\qv é \mi ce
pozorovatelným?}
{Jak bylo konstatováno v~minulém paragrafu, { stavový prostor
kvantové částice} je %lineární prostor
množina kvadraticky integrabilních funkcí
tří proměnných. Pokud bychom pozorovatelným přiřazovali funkce na
tomto (nekonečně rozměrném) prostoru, dostali bychom klasickou
teorii pole, která se pro náš cíl -- popis objektů mikrosvěta --
ukázala neadekvátní.}
Místo toho \textbf{kvantová %mechanika
teorie přiřazuje pozorovatelným samosdružené
lineární operátory na %stavovém
prostoru stavových funkcí}. Způsob
přiřazení operátorů konkrétním fyzikálním veličinám je dán
fyzikální intuicí, dlouholetým vývojem a následným
experimentálním ověřováním %kvantové
teorie.
 
\special{src: 365 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
Pro sledování analogií s klasickou mechanikou jsou samozřejmě důležité operátory polohy a hybnosti.
V kvantové mechanice hmotné částice je \textbf{kartézským složkám polohy částice
přiřazen operátor násobení nezávislou proměnnou}
\be \fbox{\Large $(\hat Q_j \psi)(\vec x):=x_j\psi(\vec x)$}
\ll{xoper}\ee
a \textbf{kartézským složkám hybnosti částice je přiřazen operátor parciální
derivace}
\be \fbox{\Large $(\hat P_j \psi)(\vec x):=-i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial
x_j}(\vec x)$}
\ll{poper}\ee
Definici operátoru hybnosti už jsme de
facto použili při odvozování \sv y \rc e (\rf{srvolna})
z \db ovy hypotézy.
 
\special{src: 381 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
Existuje mnoho zdůvodnění %tohoto
přiřazení (\rf{xoper},\ref{poper}).
%která zatím pomineme. Poznamenejme pouze, že v
V každém z nich je však třeba vyslovit nějaké
předpoklady, které jsou více či méně ekvivalentní
(\rf{xoper},\ref{poper}).
 
\special{src: 390 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
Operátory odpovídající ostatním fyzikálním veličinám majících
klasickou analogii jsou
konstruovány podle \emph{principu korespondence}, tzn. jsou
formálně stejnými funkcemi operátorů $F(\hat Q_j,\hat P_j)$ jako
odpovídající funkce $F(x_j,p_j)$ na fázovém prostoru v~klasickém
případě. Např.
operátor celkové energie částice v~silovém poli potenciálu $V$ je
\[ \hat E := E(\hat Q_j,\hat P_j) =
 -\frac{\hbar^2}{2M}\triangle + V(\vec{x}) = \hat H, \]
kde $\triangle=\sum_{j=1}^3 \frac{\partial^2}{\partial x_j^2}$.
 
\special{src: 403 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
\bc Napište operátory přiřazené složkám momentu hybnosti.
\ec
Vzhledem k~tomu, že \qintspace{} je nekonečně rozměrný prostor,
důležitou součástí definice operátorů je i stanovení jejich
definičních oborů, což je obecně dosti delikátní problém.
Je samozřejmě nutné, aby příslušné
operace byly na funkcích z definičního oboru
definovány a jejich výsledek ležel v~\qintspace {}
(takže například funkce z definičního
oboru operátorů $\hat P_j$ musí být (skoro všude) derivovatelné
a derivace musí být kvadraticky integrovatelné). Mimo to je však třeba definiční obory operátorů zvolit tak, aby byl splněn ještě další
%plynou z následujícího
požadavek kvantové \mi ky, totiž, že
%Základní předpoklad pro \oper y odpovídající fyzikálním veličinám zní:
\textbf{spektrum lineárního operátoru přiřazeného
fyzikální veličině musí být shodné s množinou hodnot, které lze
pro danou veličinu naměřit}.%, přičemž
 
\special{src: 423 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
Problémů s definičními obory operátorů se v~tomto textu dotkneme jen občas a nesystematicky. Nejnutnější základy jsou shrnuty v~následující vsuvce.
Matematicky založenější čtenáře opět odkazujeme např. na \cite{beh:lokf}.
\bc\ll{nekpoja} Nalezněte vlastní hodnoty energie kvantové částice pohybující se v~jednorozměrné konstantní "nekonečně hluboké potenciálové jámě", tj.~v~potenciálu $V(x)=0$ pro $|x|<a$ a $V(x)=\infty$ pro $|x|>a$.
\\Návod: Předpokládejte, že vlnové funkce jsou všude spojité a nulové pro $|x|\geq a$.
\ec
\bc Nalezněte vlastní hodnoty energie kvantové částice pohybující se v~jednorozměrné konstantní potenciálové jámě tj.~v~potenciálu $V(x)=-V_0$ pro $|x|<a$ a $V(x)=0$ pro $|x|>a$.
\\Návod: Předpokládejte, že vlnové funkce jsou spojité a mají spojité derivace pro $x\in \real$.
\ec
 
\special{src: 434 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
\subsubsection{Matematická vsuvka 2: Operátory v~Hilbertově
prostoru}
Teorie operátorů v~Hilbertově prostoru je téma
samozřejmě velmi široké a nelze sem vměstnat
obsah mnoha knih, které o něm byly napsány. Shrneme zde pouze
nejdůležitější fakta, která budeme potřebovat.
 
\special{src: 443 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
Pod lineárním operátorem v~Hilbertově prostoru $\hil$ budeme
rozumět lineární zobrazení $\hat T:D_T\rightarrow\hil$, kde
definiční obor $D_T$ je lineární podprostor $\hil$.
Je-li Hilbertův prostor %je lineární vektorový prostor. Je-li
konečně
rozměrný pak teorie lineárních zobrazení je relativně jednoduchá
a redukuje se na teorii matic.
V \qv é teorii se však vyskytují především nekonečně rozměrné
prostory, což přináší mnoho technických problémů.
% pro teorii lineárních operátorů.
Některé z nich lze řešit, pokud budeme používat pouze
%Budeme se zabývat výhradně tzv.
\emph{hustě definované}
operátory, tj.~takové pro které $\overline{D_T}=\hil$, kde pruh
značí uzávěr množiny ve smyslu topologie definované metrikou
$\hil$ plynoucí ze skalárního součinu.
 
\special{src: 462 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
 
\special{src: 465 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
Třídou operátorů, která má mnoho podobných vlastností jako
operátory na konečně rozměrném prostoru, jsou omezené operátory.
\bd Lineární operátor $\hat B:D_B\rightarrow\hil$ je \emph{omezený},
pokud existuje $c>0$ tak, že pro všechna $g\in D_B$ platí
\[ ||\hat B g||\leq c||g|| \]
\ed
 
\special{src: 474 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
Normou $||g||$ samozřejmě rozumíme normu indukovanou skalárním
součinem $||g||:=\sqrt{(g,g)}$. Omezené hustě definované operátory lze spojitě
rozšířit na celé $\hil$.
\\ \pri Fourierův-Plancherelův operátor\footnote{Tato definice
vyhovuje pouze pro $g\in$\qintspace$\cap L^1(\real^3,dx^3)$. Pro
ostatní funkce je třeba jej spojitě dodefinovat \cite{beh:lokf}}
\[ \tilde g(\vec p)\equiv(\hat F g)(\vec p):=\frac{1}{(2\pi)^{3/2}}\int_{\real^3}
e^{-i\vec p\vec x}g(\vec x)dx^3                \]
je omezený operátor na \qintspace. Navíc je bijekcí.
 
\special{src: 486 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
\bd
Nechť $\hat B$ je omezený operátor na $\hil$. Operátor $\hat B^\dagger $
nazveme \emph{sdruženým k} $\hat B$, pokud pro všechna $f,g\in\hil$
\[ (f,\hat Bg)=(\hat B^\dagger f,g) \]
\ed
Z Rieszova lemmatu je snadné ukázat, že k~danému omezenému
operátoru existuje právě jeden sdružený operátor a platí
\be (\hat B^\dagger )^\dagger =\hat B \ll{invol}\ee
Omezené operátory na $\hil$ tvoří komplexní algebru a platí
\be (a\hat B +\hat C)^\dagger =a^*\hat B^\dagger +\hat C^\dagger ,\ \ (\hat B\hat
C)^\dagger =\hat C^\dagger \hat B^\dagger . \ll{algop}\ee
\bc
Nechť $M_{jk}$ jsou prvky matice odpovídající lineárnímu
operátoru $\hat M$ na konečně rozměrném prostoru. Jaká matice
odpovídá operátoru $\hat M^\dagger$?
\ec
\bd Operátor $\hat B$ na $\hil$ nazýváme \emph{hermitovský}, pokud je
omezený a platí $\hat B^\dagger =\hat B$.
\ed
\pri Operátor $\hat Q$ na prostoru $L^2(a,b)$, kde
$b-a<\infty$,
definovaný
\[ (\hat Q f)(x):=xf(x) \]
je hermitovský. (Pro nekonečný interval $\hat Q$ není omezený.)
\bt Operátor $\hat E$ je ortogonální projektor (na $Ran\ \hat E$)
právě tehdy, když je hermitovský a
splňuje $\hat E^2=\hat E$.
\et
 
\special{src: 517 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
Rozšíření hermitovských operátorů na množinu neomezených, ale hustě
definovaných operátorů představují samosdružené operátory. Jejich definice vychází z následujícího faktu:
 
\special{src: 522 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
\bt Je-li $\hat T$ hustě definovaný operátor na $\hil$, pak pro
každé $f\in\hil$ existuje \emph{nejvýše} jedno $h\in\hil$ takové,
že pro všechna $g\in D_T$ platí
\be (f,\hat Tg)=(h,g) \ll{sad1}\ee
\et
Odtud plyne, že má smysl zavést následující pojmy:
\bd Nechť $\hat T$ je hustě definovaný operátor. Definiční obor
operátoru $\hat T^\dagger $ \emph{sdruženého k} $\hat T$ je množina všech
$f\in\hil$, pro které existuje $h$ splňující (\rf{sad1}), přičemž $\hat T^\dagger f:=h$
\ed
\bd Operátor $\hat T$ je \emph{samosdružený}, pokud je hustě
definovaný a $\hat T=\hat T^\dagger $.
\ed
 
\special{src: 538 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
Je důležité odlišovat samosdružené operátory od symetrických.
 
\special{src: 542 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
\bd Operátor $\hat S$ je \emph{symetrický}, pokud je hustě
definovaný a pro všechna $f,g\in D_S$ platí $(f,\hat Sg)=(\hat Sf,g) $, tj.
$D_S\subset D_{S^\dagger}$.
\ed
 
\special{src: 549 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
Je zřejmé, že každý hermitovský operátor je samosdružený; opak
neplatí.
\\ \pri Operátor $\hat Q, (\hat Q\psi)(x):=x\psi(x)$
s definičním oborem $D_X:=\{\psi\in
L^2(\real,dx):\int_\real x^2|\psi(x)|^2dx<\infty\}$ je samosdružený.
 
\special{src: 557 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
Doplníme-li definici (\rf{poper}) operátoru $\hat P_j$ vhodným vymezením definičního oboru, pak i operátory složek hybnosti jsou samosdružené (viz \cite{beh:lokf}, 7.2.7).
 
\special{src: 561 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
Hustě definované operátory
 netvoří algebru, neboť $D_T\neq\hil$. Vztahy
(\rf{algop}) musí být proto pro neomezené operátory
náležitě modifikovány, stejně jako i (\rf{invol}).
 
\special{src: 568 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
Důležitý pojem, který jsme již zmínili, je spektrum operátoru,
což je rozšíření
pojmu vlastních hodnot matice.
%Tento pojem má smysl %lze přirozeně
%definovat pouze pro tzv.~uzavřené operátory.
%\bd \emph{Grafem operátoru} $\hat T$ nazveme množinu dvojic
%\[ \Gamma(T):=\{[x,\hat Tx]\in\hil\times\hil; x\in D_T\} \]
%Operátor $\hat T$ je \emph{uzavřený},
%pokud jeho graf je uzavřená množina v~$\hil\times\hil$.
%\ed
%Lze ukázat, že spektrum operátorů, které nejsou uzavřené tvoří
%celá komplexní rovina.
\bd
\emph{Spektrum $\sigma(\hat T)$ %uzavřeného
operátoru} $\hat T$ je množina
komplexních čísel $\lambda $ pro které operátor $(\hat
T-\lambda\hat\unit)$ není bijekcí $D_T\lim\hil$.
\ed
 
\special{src: 589 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
Všimněme si především, že do spektra operátoru spadají všechna
vlastní čísla, neboť existuje-li nenulový vektor $\psi$
takový, že $\hat T\psi=\lambda \psi$, pak operátor $\hat
T-\lambda\hat\unit$ není injektivní. Množinu $\sigma_p(\hat T)$ vlastních čísel
operátoru $\hat T$ nazýváme \emph{bodovým spektrem}.
Mimo těchto bodů však do spektra
patří i komplexní čísla pro která operátor $\hat T - \lambda\hat\unit
$
není surjektivní. Ty tvoří
body tzv.~\emph{spojité či reziduální části spektra}.
 
\textbf{Důvod, proč v~kvantové teorii požadujeme, aby pozorovatelným byly
přiřazeny samosdružené operátory tkví v~tom, že platí
\bt
Spektrum samosdruženého operátoru je podmnožinou $\real$.
\et
To odpovídá tomu, že můžeme naměřit jen reálné hodnoty
pozorovatelných.
}
 
\special{src: 612 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
Spektrum (čistě spojité) každého z operátorů (\rf{xoper},\ref{poper})
je \textbf{R}
(viz \cite{beh:lokf}),
což odpovídá experimentálnímu faktu, že ani pro \qv ou částici
%je možno v~principu naměřit libovolnou hodnotu souřadnic polohy a
%hybnosti částice.
nebyla zjištěna žádná omezení na množinu hodnot souřadnic a hybností.
 
\special{src: 622 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
Na druhé straně jsou pro hodnoty energie harmonického oscilátoru podle
Planckovy hypotézy omezení podstatná, a je proto velmi důležité
zjistit, jak vypadá spektrum energie kvantové částice v~silovém poli harmonického oscilátoru.
\subsubsection{Energie harmonického oscilátoru}\ll{qho}
Ukážeme, že přiřazení
(\rf{xoper},\ref{poper}) a princip korespondence vysvětlují
Planckův předpoklad o diskrétnosti spektra energie harmonického
oscilátoru, což byl vedle výpočtu spektra vodíku (viz \ref{podkap:coulomb} ) jeden z hlavních argumentů pro správnost
takto budované teorie.
Operátor energie -- hamiltonián
\qv é částice pohybující se v~silovém poli harmonického
oscilátoru je podle principu korespondence
\be \hat H
= -\frac{\hbar^2}{2M}\triangle + \frac{M}{2}\omega^2 \vec{x}^2.
\ll{lho3}\ee
Ukážeme, že omezíme-li definiční obor tohoto operátoru na
kvadraticky integrovatelné funkce,
%splňující podmínku (\rf{konecnanorma}),
pak množina vlastních hodnot
, tj.~čísel $\lambda$ pro která existuje funkce $\psi(\vec x)$
splňující
\be \hat H\psi=\lambda\psi, \ll{vlfce}\ee
je diskrétní a odpovídá Planckově hypotéze.
 
\special{src: 648 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
Operátor (\rf{lho3}) je součtem tří operátorů \[\hat H=\hat H_1+\hat H_2+\hat H_3,\]
\[H_j=-\frac{\hbar^2}{2M}\frac{d^2}{dx_j^2} + \frac{M}{2}\omega^2 {x_j}^2 \] a můžeme se pokusit hledat
vlastní funkce operátoru (\rf{lho3}) ve faktorizovaném tvaru \be \psi(\vec
x)=\psi_1(x_1)\psi_2(x_2)\psi_3(x_3). \ll{fpsi}\ee Rovnice (\rf{vlfce}) pak přejde na tvar \be (\hat
H_1\psi_1)\psi_2 \psi_3+\psi_1(\hat H_2\psi_2)\psi_3 +\psi_1\psi_2(\hat
H_3\psi_3)=\lambda\psi_1\psi_2\psi_3. \ll{rozkladH}\ee Nalezneme-li vlastní čísla $\lambda_j$ %a vlastní
funkce (formálně stejných) operátorů $\hat H_j$ \[ \hat H_j\psi_j=\lambda_j\psi_j, \] pak získáme i vlastní
čísla operátoru (\rf{lho3}) \be \lambda=\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3. \ee Později ukážeme, že tímto postupem
jsme získali všechna vlastní čísla.
 
\special{src: 668 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
%Spektrum tohoto operátoru vyšetříme v~. Nyní se omezíme na
Zkoumejme tedy napřed jednorozměrný případ, tedy %nalezení vlast
operátor
\be \fbox{\Large$\hat H
= -\frac{\hbar^2}{2M}\frac{d^2}{dx^2} + \frac{M}{2}\omega^2 {x}^2 $}\ .
\ll{lho1}\ee
 Tento operátor lze považovat za operátor energie {\em
jednorozměrného harmonického oscilátoru} tj.~kvantové \cc e
pohybující se pouze v~jednom rozměru (na přímce).
 
\special{src: 680 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
\begin{tvr} Množina vlastních čísel operátoru (\rf{lho1})
působícího v~prostoru %$\cal L^2(\bf R,dx)$
kvadraticky integrovatelných %spojitých
funkcí jedné proměnné %je čistě bodové a
je tvořena reálnými čísly \fbox {$\hbar \omega(n+\half)$}, kde $n\in {\bf
Z_+}$. Pro každé $n$ existuje až na multiplikativní konstantu
právě jedna vlastní funkce
\be \fbox{$\psi_n(x)=A_ne^{-\xi^2/2}H_n(\xi), \ll{vlfcelho} $}\ee
kde $\xi=\sqrt{M\omega/\hbar}x$ a $H_n$ jsou \emph{Hermitovy
polynomy}
\be H_n(z):=
\sum_{k=0}^{[n/2]}(-)^k(2z)^{n-2k}\frac{n!}{k!(n-2k)!},
\ll{herpoldef}\ee
kde $[r]$ je celá část reálného čísla $r$.
\ll{slho}\end{tvr}
Důkaz:
%Bodové spektrum operátoru (\rf{lho1}) je tvořeno
Napřed je třeba nalézt čísla $\lambda$, pro která existují kvadraticky
integrabilní řešení $\psi: \real\rightarrow\complex$ diferenciální rovnice
\be %\hat H\psi=
 -\frac{\hbar^2}{2M}\frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{M}{2}\omega^2
{x}^2\psi=\lambda\psi.
\ll{eqlho1}\ee
Tato rovnice je lineární ODR 2.řádu a v~oboru spojitě
diferencovatelných funkcí má řešení pro každé
$\lambda$.
Ukážeme, že podmínka kvadratické integrability je splněna jen pro
\be \lambda=\hbar \omega(n+\half). \ll{hokvan}\ee
%Pro zjednodušení zápisu
Přechodem k~nové (bezrozměrné) proměnné
$\xi=\sqrt{M\omega/\hbar}x,\ \psi(x)=\phi(\xi)$ dostaneme
rovnici ve tvaru
\be \phi''-\xi^2\phi+\Lambda\phi=0 \ll{hobezr}\ee
kde $\Lambda=2\lambda/(\hbar\omega)$.
 
\special{src: 717 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
Z teorie řešení lineárních diferenciálních rovnic plyne, že jediný
bod, ve kterém mohou mít řešení rovnice (\rf{hobezr}) singularitu,
je nekonečno.
Snadno se lze přesvědčit, že pro $\xi\lim\pm\infty$
se řešení této rovnice chová jako
\be \phi(\xi)=e^{\pm \xi^2/2}%(const+O(\xi))
.\ll{rozphi}\ee
Je zřejmé, že
kvadraticky integrabilní řešení může odpovídat pouze rychle
ubývající funkci, tedy zápornému znaménku v~exponentě
(\rf{rozphi}). Zvolíme tedy ansatz
\be \phi(\xi)=e^{-\xi^2/2}u(\xi) \ll{hoansatz}\ee
a budeme se zajímat o řešení rovnice
\be u'' = 2\xi u' +(1-\Lambda)u \ll{hermrce}\ee
která v~nekonečnu rostou pomaleji než $e^{+\xi^2/2}$.
 
\special{src: 735 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
Rozšíříme-li rovnici (\rf{hermrce}) do
komplexní roviny, pak její pravá strana je holomorfní funkcí $\xi,u$
a $u'$ a její řešení je holomorfní funkcí $\xi$ v~celé komplexní
rovině. Můžeme je tedy hledat ve tvaru řady
\be u(\xi)=\xi^s\sum_{m=0}^\infty a_m\xi^m, \ a_0\neq 0,\
s\in\integer_+ \ll{radau}\ee
Jejím dosazením do (\rf{hermrce}) a porovnáním členů se stejnou
mocninou $\xi$, dostaneme podmínky pro $s$ a $a_n$
\[ s(s-1)=0, \ s(s+1)a_1=0 \]
\be a_{m+2}=\frac{2(m+s)+1-\Lambda}{(m+s+2)(m+s+1)}a_m
\ll{rran}\ee
 
\special{src: 749 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
%Neboť rekurentní relace \rf/rran/((0
Pokud čitatel na pravé straně (\rf{rran}) je nenulový pro všechna
$m$, pak se řada (\rf{radau}) pro $\xi\lim\infty$ chová jako
$exp(\xi^2)$ a řešení \rc e (\rf{hobezr}) není kvadraticky
integrovatelné. To lze usoudit např. z porovnání rekurentní formule (\ref{rran}) pro dosti velká $m$ se stejným vztahem pro koeficienty řady $exp(\xi^2)$.
Kvadraticky integrovatelná řešení mohou
existovat pouze tehdy, pokud řada (\ref{radau}) je konečná, tj.~existuje $N$ takové, že $a_m=0$ pro
$m>N$. To nastane tehdy a jen tehdy, když
\be a_1=0, \ 2(N+s)+1-\Lambda=0 , \ N \ \text{sudé nezáporné}.\ll{kvantlam} \ee
V tom případě se nekonečná řada stane polynomem stupně $n=N+s$ a funkce
(\rf{hoansatz}) je kvadraticky integrovatelná.
 
\special{src: 763 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
Z podmínky (\rf{kvantlam}) plyne, že \rc e (\rf{hermrce}) má
kvadraticky integrovatelné řešení tehdy a jen tehdy, pokud
$ \Lambda=1+2n$, takže rovnice (\rf{eqlho1}) má kvadraticky
integrovatelné řešení tehdy a jen tehdy pokud platí (\rf{hokvan}).
 
\special{src: 770 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
Koeficienty $h^{(n)}_m$ polynomů stupně $n$
\be H_n(\xi)=\sum_{m=s}^n h^{(n)}_m \xi^m \ll{herpol}\ee
jež řeší rovnici (\rf{hermrce}) jsou pak určeny rekurentní relací
\be h^{(n)}_{m+2}=2\frac{m-n}{(m+2)(m+1)} h^{(n)}_m,
\ll{rrherpol}\ee
přičemž pro sudá či lichá $n$ (tj.~$s=0$ či $s=1$) jsou nenulové pouze koeficienty se
sudým respektive lichým $m$.
 
\special{src: 780 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
Zvolíme-li normalizaci polynomu způsobem $h^{(n)}_n=2^n$, pak
řešením relace (\rf{rrherpol}) je
\be h^{(n)}_{n-2k}=(-)^k2^{n-2k}\frac{n!}{k!(n-2k)!},\
k=0,1,\ldots,[n/2], \ll{hercoef}\ee
%Polynomy (\rf{herpol}) se nazývají\emph{Hermitovy}.
{\flushright Q.E.D.}
\bc Napište explicitní tvar Hermitových polynomů pro $n=1,2,3,4$.
\ec
\bc Ukažte, že Hermitovy polynomy lze definovat též způsobem
\be H_n(z):=(-)^ne^{z^2}(\frac{d}{dz})^ne^{-z^2}. \ll{herpol2}\ee
Návod: Ukažte že pravá strana (\rf{herpol2}) splňuje rovnici
(\rf{hermrce}).
\ec
\bc \ll{cvvytvfce}Ukažte, že
\[ \sum_{n=0}^\infty \frac{H_n(x)}{n!}\xi^n = \exp[x^2-(x-\xi)^2] \]
\ec
 
\special{src: 799 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
Důsledkem tvrzení (\rf{slho}) je, že
energie kvantového jednorozměrného harmonického oscilátoru s
potenciálem $V(x)=\frac{M}{2}\omega^2x^2$ může
nabývat pouze hodnot z diskrétní množiny $\{\hbar \omega(n+\half)$,
\ $n\in \Z_+\}$.
 
\special{src: 807 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
Tento závěr je ve shodě s Planckovou hypotézou použitou pro
odvození spektrální závislosti intenzity záření absolutně černého
tělesa až na člen $\half\hbar\omega$, představující tzv.~"nulové
kmity". Jeho příspěvek k~energii je možno považovat za aditivní
konstantu, kterou (ve shodě s tzv.~renormalizační procedurou
kvantové teorie pole) je možno odečíst, což odpovídá stanovení nulové úrovně
energie.
\bc Odhadněte amplitudu nulových kmitů matematického kyvadla délky 1 m a hmotnosti 1 kg.
\ec
 
\special{src: 819 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
Nyní se můžeme vrátit k~původnímu problému vlastních hodnot operátoru (\rf{lho3}). Z rozkladu (\rf{rozkladH})
je zřejmé, že funkce \be \psi(x_1,x_2,x_3)=\psi_{n_1}(x_1)\psi_{n_2}(x_2)\psi_{n_3}(x_3),
\ll{rozkladvlfci}\ee kde $\psi_n(x)$ jsou dány vzorcem (\rf{vlfcelho}), jsou vlastními \fc emi \oper u
(\rf{lho3}) s vlastními čísly $\lambda=\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3=(n_1+n_2+n_3 +\frac{3}{2})\hbar \omega$.
 
\special{src: 831 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
Je třeba ještě ukázat, že žádná další vlastní čísla neexistují. To
plyne z následujících dvou tvrzení (viz např \cite{beh:lokf} 4.3.4, 4.3.5).
\bt \ll{tr38}
Množina vlastních funkcí operátoru (\rf{lho1})
\be \psi_n(x)=\frac{K}{\sqrt{n!2^n}}e^{-\frac{M\omega}{2\hbar}
x^2}H_n(\sqrt{M\omega/\hbar} x),  \ \
K=\left(\frac{M\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4}
\ll{nvlfcelho}\ee
je ortonormální bazí v~Hilbertově prostoru kvadraticky
integrovatelných funkcí \qintline.
\et
 
\special{src: 845 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
\bt \ll{tr39}
Množina funkcí (\rf{rozkladvlfci}),
kde $\psi_n(x)$ jsou dány vzorcem (\rf{nvlfcelho})
je ortonormální bazí v~Hilbertově prostoru kvadraticky
integrovatelných funkcí \qintspace.
\et
Pro \fc e (\ref{nvlfcelho}) a (\ref{rozkladvlfci}) se často používá ketové značení $\psi_n\equiv |\,n>,\ \psi_{n_1}\psi_{n_2}\psi_{n_3}\equiv |\,n_1n_2n_3>$.
 
\special{src: 855 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
Z tvrzení \ref{tr38} a \ref{tr39} rovněž plyne, že spektra hamiltoniánů (\rf{lho1}) a
(\rf{lho3}) jsou čistě bodová (\cite{beh:lokf} 7.3.9). Nejsou však stejná.
Množina vlastních hodnot hamiltoniánu (\rf{lho1}) -- operátoru energie
jednorozměrného harmonického oscilátoru -- se liší od spektra
trojrozměrného oscilátoru. Obsahuje navíc hodnotu $ \half\omega$.
 
\special{src: 863 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
Není to však jediný rozdíl. Zatímco pro jednorozměrný oscilátor
každé vlastní hodnotě odpovídá právě jedna vlastní funkce až na
multiplikativní konstantu, %-- jednorozměrný podprostor,
pro třírozměrný oscilátor závisí dimenze podprostoru vlastních
funkcí na hodnotě vlastního čísla. Například podprostor vlastních
funkcí operátoru (\rf{lho3}) s vlastním číslem
$\lambda=\frac{7}{2}\hbar\omega$ je tvořen lineárním obalem funkcí
(\rf{rozkladvlfci}), kde trojice $(n_1,n_2,n_3)$ nabývají hodnot
$(0,1,1)$, $(1,0,1)$, $(1,1,0)$, $(0,0,2)$, $(0,2,0)$, $(2,0,0)$.
Rozměr tohoto podprostoru je šest. Jednoduchou
kombinatorickou úvahou lze zjistit, že rozměr
podprostoru vlastních
funkcí operátoru (\rf{lho3}) s vlastním číslem
$\lambda=(n+\frac{3}{2})\hbar\omega$ je $(n+1)(n+2)/2$.
 
\special{src: 880 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
Stav s nejnižší energií se obvykle nazývá \emph{základním stavem}, zatímco ostatní stavy se nazývají \emph{excitované}.
\bc Jak vypadá základní stav klasického harmonického oscilátoru a jaký je rozdíl mezi množinou kvantových a klasických excitovaných stavů?
\ec
\bc Použitím vytvořující \fc e ze cvičení \ref{cvvytvfce} ukažte, že
\[ \int_{-\infty}^\infty H_n(x)H_m(x)e^{-x^2}dx=2^n n!\pi^{1/2}\delta_{nm}. \]
Ukažte, že odtud plyne ortonormalita \fc í (\ref{nvlfcelho}).
\ec
\subsubsection{Složky momentu hybnosti kvantové částice}\ll{Slmomhyb}
Další pozorovatelné jejichž spektrum lze snadno vyšetřit jsou
složky momentu hybnosti. Podle principu korespondence jim
odpovídají operátory
\be \hat L_j =\epsilon_{jkl}\hat Q_k \hat P_l=
-i\hbar\epsilon_{jkl}x_k
\frac{\partial}{\partial x_l}.
\ll{momhyb}\ee
Vyšetřování vlastních hodnot těchto operátorů se zjednoduší
přechodem do sférických souřadnic $(r,\theta,\phi)$
\be x=r\sin \theta \cos\phi,\ y=r\sin \theta \sin\phi,\ z=r\cos \theta
\ll{sfersource}\ee
\be \psi(x,y,z)=\Psi(r,\theta,\phi) \ll{fcevess}\ee
\bc Jak vypadají operátory $\hat Q_j,\
\hat P_j,\ j=1,2,3\equiv x,y,z$ ve sférických souřadnicích?
\ec
Operátory $\hat L_j$ mají ve sférických souřadnicích tvar
\be \hat L_x= i\hbar (\cos\phi\cot\theta\frac{\partial}{\partial\phi}
+\sin\phi\frac{\partial}{\partial\theta})
\ll{lx}\ee
\be \hat L_y= i\hbar(\sin\phi\cot\theta\frac{\partial}{\partial\phi}
-\cos\phi\frac{\partial}{\partial\theta})
\ll{ly}\ee
\be \hat L_z= -i\hbar \frac{\partial}{\partial\phi}.\ll{lz}\ee
Vzhledem k~tomu, že osy $x,y,z$ jsou zcela rovnocenné musí mít i
všechny operátory $L_j$ stejné vlastní hodnoty. Technicky
nejjednodušší však je hledat spektrum operátoru $L_z$, neboť to
znamená řešit jednoduchou diferenciální rovnici
\be -ih \frac{\partial}{\partial\phi}\Psi(r,\theta,\phi)=
\lambda\Psi(r,\theta,\phi).\ee
Její řešení je
\be
\psi(r,\theta,\phi)=\chi(r,\theta)e^{\frac{i}{\hbar}\lambda\phi},
\ee
kde $\chi$ je libovolná funkce a $\lambda$ je libovolné komplexní číslo. %Vzhledem k~tomu že
Definiční obor operátoru $\hat L_z$ je tvořen %(absolutně)
spojitými funkcemi v~$\real^3$ (jinak bychom je nemohli derivovat) a
$\phi$ je
azimutální souřadnice bodu třírozměrného prostoru.
%předpokládáme, že vlnová funkce je v~prostoru spojitá,
Musí tedy platit
\[ \psi(r,\theta,\phi=0)=\psi(r,\theta,\phi=2\pi). \]
Z této podmínky plyne, \emph{že vlastní hodnoty složek momentu hybnosti
mohou nabývat pouze hodnot}
\be \lambda= m\hbar, {\rm kde}\ m\in\integer. \ee
\bc "Kvantové tuhé těleso" (např. dvouatomová molekula) s momemtem setrvačnosti $I_z$ volně rotuje v~rovině. Najděte její možné hodnoty energie.
\ec
\subsection{Stav kvantového systému}
V analogii s klasickou mechanikou by
přirozeným postupem při kinematickém popisu \qv é částice,
např. elektronu, bylo zjistit, jakou komplexní funkcí
popsat stav s danou polohou a hybností. Ač se to na první
pohled bude zdát podivné, nepochopitelné ba protiřečící
zdravému rozumu (ve skutečnosti však pouze naší makroskopické
zkušenosti), takový kvantově mechanický stav neexistuje.
Důvod je
zhruba řečeno ten, že měření hybnosti změní podstatně polohu \qv
é částice a měření polohy její hybnost (což odpovídá např. experimentálně potvrzené difrakci elektronů).
 
\special{src: 948 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
Problém kinematického popisu \qv ých systémů tedy spočívá mimo
jiné v
odpovědi na otázku:
{Jakými měřeními lze popsat stav \qv é \cc e?}
Stavem fyzikálního systému pak obecně %charakterizovat
budeme nazývat soubor hodnot všech
měření, která jsme na daném systému v~daném okamžiku schopni
provést a
otázka, kterou chceme zodpovědět v~této podkapitole zní:
\textbf{Jakou vlnovou %počáteční
\fc i přiřadit fyzikálnímu systému} (např.
elektronu v~atomu vodíku), \textbf{který je v~daném okamžiku v
nějakém stavu?}
 
\special{src: 964 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
V příkladu kvantového lineárního harmonického oscilátoru studovaného v
odstavci \ref{qho} se jeví celkem přirozené přiřadit kvantovému
oscilátoru s energií $(n+\half)\hbar\omega$ (vlastní) funkci
$\psi_n(x)$.
To je v~souladu s následujícím postulátem \qv é \mi ky:
 
\special{src: 972 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
\textbf{Stav \qv é částice, pro kterou naměříme %-li pro kvantový systém
hodnotu $\alpha$ %fyzikální veličiny
pozorovatelné $A$ %, pak stav tohoto systému popíšeme
je popsán funkcí $g_\alpha$, která je vlastní
funkcí operátoru $\hat A$, přiřazeného pozorovatelné $A$}
\be \hat A g_\alpha=\alpha g_\alpha. \ll{vlfcea}\ee
 
\special{src: 981 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
\begin{cvi}
%Jakou vlnovou \fc i přiřadíme jednorozměrnému operátoru s energií
%$\hbar\omega(n+\half)$ ? %
Jaká je hustota pravděpodobnosti nalezení \qv ého jednorozměrného oscilátoru
s energií $\hbar\omega(n+\half)$ v
bodě $x$ ? Spočítejte a nakreslete grafy této hustoty pro $n=0,1,2,...$ a srovnejte je s hustototu pravděpodobnosti výskytu klasického oscilátoru v~daném místě.
\end{cvi}
V případě jednorozměrného harmonického oscilátoru % příkladu \ref{vflho}
jsou vlnové funkce určeny %energií stavu
jednoznačně vlastním číslem (až na multiplikativní konstantu,
která nemá při jejich interpretaci žádný význam).
%kterou lze určit z normovací podmínky analogické (\rf{k}) ).
%vlastní funkce operátoru (\rf{lho1} tvoří jednorozměrný podprostor
To znamená, že stavy \qv ého lineárního harmonického oscilátoru
jsou jednoznačně určeny svou energií.
{\small \begin {cvi}
% (poznamenejme, že u
Je stav klasické
částice na přímce určen energií jednoznačně?
\end{cvi} }
% k~stavu -- bodu fázového prostoru nestačí).
 
\special{src: 1005 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
Pro určení stavu \qv é \cc e ve více rozměrech však potřebujeme měřit více
fyzikálních veličin.
Při jejich výběru %fyzikálních veličin $(A_1\ldots,A_K)$
%charakterizujících stav kvantové částice
je však třeba být opatrnější než u částice klasické.
Je představitelné, že i
minimální interakce mikroobjektu s přístroji nutná pro měření
může změnit jeho stav, který byl vyhodnocen z měření předchozích.
Výsledky měření tedy mohou záležet na pořadí, v~jakém měření
jednotlivých veličin provedeme, což je z hlediska popisu stavu nepřípustné.
%a je proto pochopitelné, že
%měřitelným veličinám jsou v~\qv é mechanice
%přiřazeny operátory, při
%jejichž násobení záleží na pořadí.
%Jak bylo konstatováno v~paragrafu ref{pozorovatelne}, na \qv ém %systému
%obecně nelze provést měření různých fyzikálních veličin,
%aniž by výsledek jednoho % měření
%neznehodnotil platnost měření předcházejících.
 
\special{src: 1026 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
Pro \emph{experimentální popis} stavu \qv ého systému
je proto třeba napřed zjistit, měření kterých veličin lze %na daném stavu
provést, aniž by výsledek jednoho % měření
znehodnotil platnost měření %předcházejících
ostatních. Fyzikální veličiny -- pozorovatelné, pro které
je toto splněno nazýváme \emph{kompatibilní}.
Jejich výsledky
provedené v~jednom časovém okamžiku (či aspoň krátkém sledu časů)
lze pak použít k~definici stavu.
 
\special{src: 1038 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
{\small V klasické mechanice pojem kompatibility měření prakticky neexistuje,
předpokládáme, že je vždy možno provést měření veličin nutných k
určení stavu, aniž bychom jej narušili. Pro objekty na atomární
úrovni a menší tomu tak být nemusí.}
 
\special{src: 1045 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
Při důkladnějším rozboru pojmu kompatibility pomocí podmíněných \pst í (viz \cite{beh:lokf}) lze
ukázat, že požadavek kompatibility pozorovatelných je
ekvivalentní tomu, %Z tohoto požadavku plyne,
že \textbf{operátory $\hat A_j$ přiřazené
kompatibilním fyzikálním veličinám $(A_1\ldots,A_K)$ vzájemně
komutují             }
\be [\hat A_j,\hat A_k]=0. \ll{komop}\ee
Pro operátory s čistě bodovými spektry plyne z této podmínky existence
ortonormální baze, jejíž prvky jsou vlastní vektory operátorů
$(\hat A_1\ldots,\hat A_K)$.
 
\special{src: 1058 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
Tento požadavek zpětně klade podmínky na kompatibilitu některých
pozorovatelných. Například, pokud hybnostem a polohám částice
přiřadíme \oper y (\rf{xoper}) a (\rf{poper}), pak docházíme k
závěru (který je třeba experimentálně ověřit), že měření polohy a hybnosti v~jednom směru jsou
nekompatibilní, neboť
\be {\fbox{\Large $ [\hat Q_j,\hat P_k]=i\hbar\delta_{jk}. $}} \ll{xpcom} \ee
To je mimo jiné důvod, proč v~\qv é mechanice
neexistuje obdoba klasického stavu částice
-- stav s danou polohou a hybností. Z relací neurčitosti se
dovíme, že každý \qv ý stav zaujímá "fázový objem"
alespoň $(2\pi\hbar)^3$.
\bc Jsou kompatibilní složky polohy v~různých směrech?
\ec
\bc Jsou kompatibilní složky momentu hybnosti v~různých směrech?
\ec
 
\special{src: 1076 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
Pro výsledek měření pozorovatelné $A_1$, tedy jednu vlastní hodnotu
operátoru, může existovat více lineárně nezávislých funkcí.
Příkladem jsou například \fc e (\rf{rozkladvlfci}), které jsou
vlastními funkcemi hamiltoniánu (\rf{lho3}) pro tutéž
hodnotu energie $(n+\frac{3}{2})\hbar\omega,\ n=n_1+n_2+n_3$, ale pro
různé hodnoty energie jsou lineárně nezávislé.
V takových případech se dá očekávat, že existují jiné měřitelné
veličiny $(A_2,\ldots,A_K)$,
výsledky jejichž měření mohou rozlišit, kterou funkci (opět až
na konstantu) máme přiřadit danému stavu. Pozorovatelné
$(A_2,\ldots,A_K)$
musí být kompatibilní s pozorovatelnou $A_1$, jejíž měření už jsme
použili k~částečnému určení (k zúžení prostoru kandidátů na) vlnové
funkce daného stavu, a zároveň kompatibilní mezi sebou.
 
\special{src: 1093 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
Přiřazení vlnové funkce $g$ fyzikálnímu stavu, tj.~souboru výsledků
měření kompatibilních fyzikálních veličin %$(A_1\ldots,A_K)$
se řídí požadavkem:
\textbf{Vlnová funkce, která popisuje stav určený hodnotami
$(\alpha_1,\ldots,\alpha_K)$
měření \emph{kompatibilních} fyzikálních veličin
$(A_1,\ldots,A_K)$, musí vyhovovat rovnicím
\be \hat A_i g=\alpha_i g,\hskip 1cm i=1,\ldots,K. \ll{spvv}\ee
Znamená to tedy, že musí být \emph{společnou} vlastní funkcí \emph{komutujících} operátorů
$\hat A_i$.}
 
\special{src: 1106 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
Množině kompatibilních fyzikálních veličin, hodnoty jejichž výsledků jednoznačně určí kvantový stav, říkáme
\emph{úplná množina pozorovatelných} a jim odpovídající množina operátorů se nazývá \emph{úplný soubor
komutujících operátorů}. \bt Operátory $(\hat A_1,\ldots,\hat A_K)$ s čistě bodovými spektry (t.j. takovými,
jejichž vlastní vektory tvoří ortonormální bazi) tvoří úplný soubor komutujících operátorů tehdy a jen
tehdy, pokud pro každou $k$--tici jejich vlastních čísel $(\alpha_1,\ldots,\alpha_K)$ je rozměr podprostoru
společných vlastních stavů roven jedné. \et Důkaz je proveden v~\cite{beh:lokf} (14.2.2).
 
\special{src: 1122 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
Poznamenejme, že úplná
množina pozorovatelných pro daný fyzikální systém (např. jednu \cc i) a jí odpovídající
úplný soubor komutujících operátorů
nejsou určeny jednoznačně a jejich výběr se řídí
typem fyzikálního jevu, který chceme popsat. Důležitý je pak
způsob přechodu od jedné množiny ke druhé a odpovídající
reinterpretace výsledků.
 
\special{src: 1132 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
Pro experimentální účely jsou velmi důležité
úplné množiny pozorovatelných %pro jednu kvantovou částici je tvořená
obsahujících energii, neboť pro většinu mikrosystémů je to relativně
snadno měřitelná veličina.
 
\special{src: 1139 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
Důležitým příkladem vhodného výběru úplné množiny pozorovatelných
pro popis stavu kvantové \cc e v~poli centrálních sil je energie,
kvadrát momentu hybnosti a jedna jeho složka.
 
 
 
 
 
 
\subsection{Kvantová částice v~centrálně symetrickém potenciálu}
\ll{ssec:csympot}
 
Mnohé důležité fyzikální systémy je možno popsat pomocí centrálních sil, přesněji potenciálu vykazujícím sférickou symetrii. Příkladem je 
částice v~Coulombově poli, či harmonický oscilátor ve třech rozměrech.
 
Operátor energie pro kvantovou částici v~centrálně symetrickém potenciálu má obecný tvar
\be \hat H = -\frac{\hbar^2}{2M} \triangle + \hat V(r), \ll{sspot} \ee
kde
\be [ \hat V(r) \psi ](x,y,z) := V(\sqrt{x^2+y^2+z^2})\psi(x,y,z). \ll{roper} \ee
 
Ukážeme, že pokud hamiltonián (\rf{sspot}) má čistě bodové spektrum, pak stavy \cc e v~centrálním poli je možno jednoznačně určit hodnotami 
její energie, kvadrátu momentu hybnosti a jednou jeho složkou. Jinými slovy, tyto tři pozorovatelné tvoří úplnou množinu pozorovatelných.
 
\bc
 Spočítejte komutátory
 \be [L_j,X_k],\ [L_j,P_k],\ [L_j,L_k],\ \ll{loper1} \ee
 kde
 \be \hat L_j := \epsilon_{jkl} \hat Q_k \hat P_l. \ll{loper} \ee
\ec
 
\bc
 Ukažte, že vzájemně komutují operátory (\rf{sspot}), $L_3\equiv L_z$ a
 \be \hat L^2 := \hat L_x^2 + \hat L_y^2 + \hat L_z^2. \ll{lkvad} \ee
\ec
 
Pro kvantově mechanický popis je důležité zjistit, jakých hodnot mohou nabývat výše uvedené veličiny.
 
Pro výpočet vlastních hodnot je vhodné přejít do sférických souřadnic. Operátory $\hat L_z,\ \hat L^2$ a $\hat H$ pak mají tvar
\be \hat L_z = -i \hbar \frac{\partial}{\partial\phi} \ll{lzsfer} \ee
\be 
 \hat L^2 
  = - \hbar^2 \left[ \frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\phi^2}
   + \frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta} \left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta} \right) \right]
 \ll{lkvadsfer}
\ee
\be
 \hat H 
  = - \frac{\hbar^2}{2M} \left[ \left(\frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{2}{r}\frac{\partial}{\partial r} \right)
   + \frac{1}{r^2} \left(\frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\phi^2} 
   + \frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta} \left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta} \right)\right)\right] 
   + \hat V(r)
 \ll{hsfer}
\ee
 
\bc
 S~použitím vzorců (\rf{lx}-\rf{lz}) ukažte, že operátor $\hat L^2$ má ve sférických souřadnicích tvar (\rf{lkvadsfer}).
\ec
\bc Dokažte formuli (\rf{hsfer}). \ec
 
 
 
 
\subsubsection{Moment hybnosti, kulové funkce}
\ll{ssmomhyb}
 
Ukážeme, že existují \fc e, které jsou řešením rovnice pro vlastní hodnoty 
\be \hat L^2\psi = \lambda\psi \ll{vlfcel2} \ee
a zároveň vlastními funkcemi operátoru $\hat L_z$. Z~vyjádření operátoru $\hat L^2$ ve tvaru (\rf{lkvadsfer}) plyne, že řešením \rc e 
(\rf{vlfcel2}) budou kvadraticky integrovatelné funkce $\Psi(r,\theta,\phi)$, které splňují parciální diferenciální rovnici 
\be 
 \frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2\Psi}{\partial\phi^2}
  + \frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial }{\partial\theta} \left(\sin\theta\frac{\partial\Psi}{\partial\theta}\right)
  + \frac{\lambda}{\hbar^2}\Psi
 = 0.
 \ll{pdrl2}
\ee 
Vzhledem k~tomu, že hledáme řešení (\rf{vlfcel2}), která jsou zároveň vlastními funkcemi \oper u $\hat L_z $ a ty jsme v~podkapitole 
\ref{Slmomhyb} našli ve tvaru 
\be \Psi(r,\theta,\phi) = \chi(r,\theta)e^{ i m\phi}, \ m\in\Z, \ll{vlfcelz} \ee
budeme hledat řešení rovnice (\rf{vlfcel2}) rovněž v~tomto faktorizovaném tvaru.
 
Rovnice (\rf{pdrl2}) přejde faktorizací (\rf{vlfcelz}) na obyčejnou diferenciální rovnici 
\be \frac{d}{dt}\left[ (1-t^2)\frac{dF}{dt} \right] + \left( \frac{\lambda}{\hbar^2}-\frac{m^2}{1-t^2} \right) F = 0, \ll{odrl2} \ee 
kde $t=\cos\theta,\ F(r,t)=\chi(r,\theta)$ a proměnná $r$ v~této rovnici vystupuje pouze jako (např.~předem zvolený) parametr. To je 
důsledkem toho, že oprátor $\hat L^2$ ve sférických souřadnicích nezávisí na $r$. Podmínka integrability (\rf{konecnanorma}) pro $F$ 
v~tomto případě zní
\[
 \int_{\real^3}|\psi(x,y,z)|^2dxdydz 
  = \int_{\langle 0,\infty \rangle \times \langle 0,\pi \rangle \times \langle 0,2\pi \rangle} |\Psi(r,\theta,\phi)|^2 r^2 \sin\theta dr d\theta d\phi 
\]
\be
 = 2 \pi \int_{\langle 0,\infty \rangle \times \langle 0,\pi \rangle } |\chi(r,\theta)|^2 r^2 dr \sin\theta d\theta
 = 2 \pi \int_0^\infty \int_{-1}^1 |F(r,t)|^2 r^2 dr dt < \infty.
 \ll{kvadintss}
\ee
Definiční obor operátoru $\hat L^2$ však tvoří pouze funkce konečné na jednotkové kouli, takže $F$ pro dané $r$ musí být rovněž konečná 
na $\langle -1,1 \rangle$.
 
Řešení rovnice (\rf{odrl2}) je poměrně pracné (viz např.~\cite{for:ukt}, str.~70--72). Dá se vyjádřit způsobem
\be F(r,t)=(t^2-1)^{|m|/2}U(r,\frac{t+1}{2}), \ee
kde $U$ je \fc e na intervalu $\langle 0,1 \rangle$ splňující Gaussovu diferenciální \rc i
\be x(x-1)\frac{d^2U}{dx^2}(r,x) + (a+bx)\frac{dU}{dx}(r,x) + cU(r,x) = 0, \ll{gauss} \ee
kde
\[ x = (t+1)/2, \ a = -1-|m|, \ b = 2(1+|m|), \ c = |m|+m^2-\frac{\lambda}{\hbar^2}. \]
Obecné řešení Gaussovy rovnice lze zapsat jako lineární kombinaci
\be U(r,x) = R_1(r)U_1(x) + R_2(r)U_2(x), \ee
kde $U_1, U_2$ jsou dvě lineárně nezávislá řešení, jež lze vyjádřit pomocí tzv.~hypergeometrických funkcí. Pro obecné $\lambda$ a $m$ však 
tato řešení nejsou konečná v~okolí koncových bodů intervalu $\langle 0,1 \rangle$. Podmínku konečnosti funkce $F$ lze splnit pouze když $U$ 
je polynom v~$x$. Podobným postupem jako pro harmonický oscilátor pak dostaneme podmínky
\be \lambda = l(l+1)\hbar^2, \ l\in\Z_+, \qquad m\in\Z,\ |m| \leq l. \ee
Řešení rovnice (\rf{odrl2}) v~tomto případě má tvar
\be F(r,t) = R(r)P_l^m(t), \ll{fakf} \ee
kde $P_l^m$ jsou přidružené Legendrovy funkce definované způsobem
\be P_l^m(t) := \frac{(1-t^2)^{m/2}}{2^l l!}\frac{d^{l+m}}{dt^{l+m}}(t^2-1)^l. \ll{plmt} \ee
 
\bc
 Ukažte, že funkce $f_{lm}(\theta) := P_l^m(\cos\theta)$ jsou polynomy v~$\sin\theta$ a $\cos\theta$.
\ec
 
Funkce
\be \fbox{$Y_{lm}(\theta,\phi) := C_{lm} P_l^m(\cos\theta) e^{im\phi} $}\ , \ll{ylm} \ee
které jsou řešením (\rf{pdrl2}) a tedy společnými vlastními \fc emi operátorů $\hat L^2,\ \hat L_z$ s~vlastními čísly
$\lambda = l(l+1)\hbar^2,\ \mu = m\hbar$ se nazývají \emph{kulové funkce}. \textbf{Množina všech kulových funkcí
\[ \{ Y_{lm}, \ l\in\Z_+, \qquad m\in\Z, \ |m| \leq l \},\]
kde
\be |C_{lm}|^2 = \frac{(2l+1)(l-m)!}{4\pi(l+m)!}, \ll{normconsY} \ee
tvoří ortonormální bazi v~prostoru funkcí kvadraticky integrovatelných na jednotkové kouli}, přesněji v~$L^2( \langle 0,\pi \rangle \times 
\langle 0,2\pi \rangle, \sin\theta d\theta d\phi)$. Odtud plyne, že \emph{množina
\be \{l(l+1)\hbar^2, \ l\in\Z_+\} \ll{spektrl2} \ee
je spektrem operátoru} $\hat L^2$ a spektrum je čistě bodové.
 
Čísla $l$ a $m$ se obvykle nazývají \emph{orbitální} respektive \emph{magnetické kvantové číslo} stavu. Neboť hodnota energie stavu často 
závisí na hodnotě orbitálního kvantového čísla, mají stavy s~daným $l$ ustálené spektroskopické značení $s,p,d,f,g,h,$ $i,k,l,\ldots$ pro 
$l=0,1,2,\ldots$
 
Z~kulových funkcí je možno pro částici s~daným momentem hybnosti, charakterizovaným čísly $(l,m)$, předpovědět \textbf{pravděpodobnost 
nalezení částice v~daném prostorovém úhlu} $\Omega$
\be dw = w(\theta,\phi) d\Omega = |Y_{lm}(\theta,\phi)|^2 d\Omega. \ee
 
\bc
 Odvoďte pravděpodobnosti nalezení částice v~daném prostorovém úhlu pro stavy $s, p, d$.
\ec
 
 
 
 
\subsubsection{Radiální část vlnové funkce}
Ze vzorců (\ref{vlfcelz}), (\ref{fakf}), (\ref{ylm}) plyne, že vlnová funkce, která je současně vlastní funkcí $\hat L_z$ a $\hat L^2$ má tvar
\be \Psi(r,\theta,\phi)=R(r)Y_{lm}(\theta,\phi) \ll{fakpsi} \ee
Tato faktorizace vlnové funkce je užitečná zejména pro výpočet energetického spektra částice v~poli centrálních sil, neboť hamiltonián 
(\rf{sspot}) má ve sférických souřadnicích tvar (\rf{hsfer}) a díky (\rf{lkvadsfer}) jej lze vyjádřit způsobem
\be 
 \hat H 
  = -\frac{\hbar^2}{2M} \left[ \left(\frac{\partial^2}{\partial r^2} 
   + \frac{2}{r}\frac{\partial}{\partial r} \right) 
   - \frac{1}{\hbar^2r^2}\hat L^2\right] 
   + \hat V(r).
 \ll{hsfer2}
\ee
Použijeme-li faktorizaci vlnové funkce (\rf{fakpsi}), pak pro výpočet vlastních čísel $E$ a vlastních funkcí hamiltoniánu, které jsou zároveň 
vlastními funkcemi operátorů $\hat L^2$ a $\hat L_z$, dostaneme obyčejnou diferenciální rovnici
\be -\frac{\hbar^2}{2M} \left[ R''(r)+\frac{2}{r}R'(r) \right] + V_{eff}(r)R(r)- E R(r)=0, \ll{hsfervfce} \ee
kde
\be V_{eff}(r) = V(r)+\frac{\hbar^2}{2M}\frac{l(l+1)}{r^2}. \ll{veff} \ee
Substitucí $R(r)=\chi(r)/r$ se tato rovnice zjednoduší na
\be -\frac{\hbar^2}{2M} \chi''(r) + V_{eff}(r)\chi(r)- E\chi(r)=0, \ll{rcekhi} \ee
což je rovnice formálně shodná s~rovnicí pro kvantovou \cc i na polopřímce v~poli potenciálu $V_{eff}$. Podmínka integrability funkce $\Psi$ 
přejde na podmínku
\be \int_{\R_+} |\chi(r)|^2 dr < \infty. \ee
Vedle této podmínky však naložíme na funkce $\chi$ ještě dodatečnou okrajovou podmínku
\be \chi(0)=0, \ll{nulchi} \ee
která plyne např.~z~požadavku konečnosti a jednoznačnosti \fc e $\psi(\vex)=R(r)Y_{lm}(\theta,\phi)$ v~bodě $0$. Tato podmínka rovněž
zaručuje samosdruženost operátoru (\rf{hsfer}) (viz \cite{beh:lokf}, Věta 8.6.7).
 
Uvědomme si, že v~kartézských souřadnicích by problém nalezení spektra operátorů $\hat H,\ \hat L^2,\ \hat L_z$ byl krajně obtížný. 
Vhodným výběrem souřadnic se nám podařilo převést řešení parciálních diferenciálních rovnic na řešení ODR. Tomuto postupu se říká separace 
proměnných a je možný, pokud původní problém má nějakou symetrii, v~tomto případě sférickou.
 
Úplná specifikace rovnice (\rf{rcekhi}) je možná až tehdy, zadáme-li konkrétní tvar potenciálu $V(r)$.
 
 
 
\subsubsection{Matematická vsuvka 3: Degenerovaná hypergeometrická funkce}
 
Pro hledání vlastních hodnot operátoru energie budeme potřebovat řešení diferenciální rovnice
\be xy''(x)+(ax+b)y'(x)+cy(x)=0,\ a\neq 0. \ll{dghgr1} \ee
Transformací $y(x)=w(-ax)$ lze tuto rovnici převést na tvar
\be zw''(z)+(\gamma-z)w'(z)-\alpha w(z)=0, \ll{dghgr2}\ee
kde $\alpha=c/a, \ \gamma=b$.
 
Z~teorie diferenciálních rovnic v~komplexním oboru (shrnutí viz \cite{for:ukt}, dodatek D) plyne, že řešení (\rf{dghgr2}) lze v~okolí nuly 
zapsat jako řadu
\be w(z)=z^s\sum_{n=0}^\infty a_n z^n,\ a_0\neq 0. \ll{resrada} \ee
Dosazením (\rf{resrada}) do (\rf{dghgr2}) a porovnáním koeficientů u~mocnin $z$ dostaneme
\be s(s-1+\gamma)a_0=0 \ll{sgam} \ee
\be (n+s+1)(n+s+\gamma)a_{n+1}=(n+s+\alpha)a_n,\ n\geq 0. \ll{anp1} \ee
Dá se ukázat, že řady s~takto určenými koeficienty konvergují pro všechna $z$ a definují tzv.~\emph{degenerované hypergeometrické \fc e}.
 
Pro $s=0$ a $\gamma \neq -n \in \Z_-$ má řada (\rf{resrada}) tvar $a_0 F(\alpha,\gamma,z)$, kde
\be F(\alpha,\gamma,z) = 1 + \frac{\alpha}{1!\gamma}z + \frac{\alpha(\alpha+1)}{2!\gamma(\gamma+1)}z^2 + \ldots \ . \ll{dghyfce} \ee
Pro $s=1-\gamma,\ \gamma-2\neq n\in \Z_+$
\be w(z)=z^{1-\gamma}F(\alpha+1-\gamma,2-\gamma,z). \ee
Pro necelá $\gamma$ je obecným řešením rovnice (\rf{dghgr2})
\be w(z) = A_1 F(\alpha,\gamma,z) + A_2 z^{1-\gamma} F(\alpha+1-\gamma,2-\gamma,z), \ll{obres2} \ee
takže obecným řešením rovnice (\rf{dghgr1}) pro necelá $b$ je
\be y(x) = C_1 F(\frac{c}{a},b,-ax) + C_2 x^{1-b} F(\frac{c}{a}+1-b,2-b,-ax). \ll{obres1} \ee
 
Vzhledem k~tomu, že $a_n/a_{n-1}\lim 1/n$, chovají se degenerované hypergeometrické \fc e pro $z\lim \infty$ jako $e^z$, přesněji (viz 
\cite{baterd})
\be
 \ll{rtoplusinf}
 F(\alpha,\gamma,z \rightarrow +\infty) = \frac{\Gamma(\gamma)}{\Gamma(\alpha)} \, e^z z^{\alpha-\gamma} [1+O(|z|^{-1})].
\ee
Pro $z\lim -\infty\ $
\be
 \ll{rtominusinf}
 F(\alpha,\gamma, z \rightarrow -\infty) = \frac{\Gamma(\gamma)}{\Gamma(\gamma-\alpha)} (-z)^{-\alpha} [1+O(|z|^{-1})].
\ee
 
 
 
 
\subsubsection{Isotropní harmonický oscilátor}
V~kapitole \ref{qho} jsme řešili problém spektra energie třírozměrného harmonického oscilátoru a zjistili jsme, že podprostory vlastních 
stavů energie jsou vícerozměrné, což znamená, že (na rozdíl od jednorozměrného harmonického oscilátoru) jeho stavy nejsou určeny energií 
jednoznačně. Díky sférické symetrii potenciálu harmonického potenciálu 
\be V(r)=\half M\omega^2 r^2 \ll{potho3} \ee 
lze jeho stavy jednoznačně popsat úplnou množinou pozorovatelných tvořenou energií, kvadrátem momentu hybnosti a jeho průmětem do libovolného 
směru (směr osy $z$ není ničím určen).
 
Zavedeme-li v~rovnici (\rf{rcekhi}) stejně jako u~lineárního harmonického oscilátoru bezrozměrnou proměnou $\xi=r/a$, kde 
$a=\sqrt{\hbar/(M\omega)}$, dostaneme pro $\Phi(\xi)=\chi(r)$ diferenciální rovnici
\be \Phi''(\xi) - \left( \xi^2 + \frac{l(l+1)}{\xi^2} \right) \Phi(\xi) + \frac{2E}{\hbar\omega} \Phi(\xi) = 0. \ll{rcepsi} \ee
Řešení této rovnice se v~nekonečnu chová stejně jako řešení pro lineární harmonický oscilátor $\Phi(\xi)=e^{\pm\xi^2/2} 
[\konst+O(\frac{1}{\xi})]$, zatímco v~nule je $\Phi(\xi)=\xi^{l+1}[\konst+O({\xi})]$ nebo $\Phi(\xi)=\xi^{-l}[\konst+O({\xi})]$. Zvolíme 
ansatz
\be \Phi(\xi)=\xi^{l+1}e^{-\xi^2/2}w(\xi^2), \ll{ansatzphi} \ee
a dostaneme rovnici pro $w(z),\ z=\xi^2$ ve tvaru (\rf{dghgr2})
\be zw''(z)+(\gamma-z)w'(z)-\alpha w(z)=0, \ll{dghyrce} \ee
kde $\alpha=l/2+3/4-\frac{E}{2\hbar\omega}$, $\gamma=l+3/2$. Zajímají nás kvadraticky integrabilní řešení této rovnice splňující podmínku 
(\rf{nulchi}). Obecné řešení rovnice (\rf{dghyrce}) pro necelá $\gamma$ má tvar (\rf{obres2}), takže řešení, které vyhovuje podmínce 
(\rf{nulchi}) je dáno degenerovanou hypergeometrickou \fc í $F(\alpha,\gamma,z)$. V~nekonečnu se tato funkce chová jako $e^z$ a $\Phi(\xi)$ není 
\qint{} s~výjimkou případů, kdy $\alpha=-n\in \Z_-$. V~těchto případech přejde degenerovaná hypergeometrická \fc e na tzv.~\emph{zobecněné 
Laguerrovy polynomy}
\be L_n^{\gamma -1}(z) = \left( \begin{array}{c}{n+\gamma-1}\\{n}\end{array} \right) F(-n,\gamma,z), \ee
definované též způsobem
\be L_n^{\beta}(z) := \frac{1}{n!}e^z z^{-\beta}\frac{d^n}{dz^n}(e^{-z} z^{n+\beta}). \ll{laguer} \ee
 
Zjistili jsme tedy, že \textbf{vlastní hodnoty operátoru energie harmonického oscilátoru jsou $(2n+l+3/2)\hbar\omega$ a vlastní funkce, které 
jsou navíc vlastními \fc emi \oper ů $\hat L^2,\ \hat L_z$ s~vlastními hodnotami $l(l+1)\hbar^2$ a $\ m\hbar$, kde $n,l\in \Z_+,\ 
m\in\{-l,\ldots,l\}$ mají tvar}
\be
 \Psi_{n,l,m}(r,\theta,\phi) = C_{nlm} \xi^{l} e^{-\xi^2/2} L_n^{l+1/2}(\xi^2) P_{l}^{m}(\cos\theta) e^{im\phi}, 
 \ll{resiho}
\ee
kde $C_{nlm}$ je (normalizační) konstanta, $\xi=r\sqrt{M\omega/\hbar}$, $L_n^{\alpha}$ jsou zobecněné Laguerrovy polynomy a $P_{l}^{m}$ jsou 
přidružené Legendrovy \fc e. Obvykle se tyto funkce zapisují jako
\be
 \Psi_{n,l,m}(r,\theta,\phi) = K_{nl} \xi^{l} e^{-\xi^2/2} L_n^{l+1/2}(\xi^2) Y_{lm}(\theta,\phi), 
 \ll{resiho2}
\ee
a zvolíme-li
\be 
 |K_{nl}| = \frac{2}{\pi^{1/4}} \left( {\frac{M\omega}{\hbar}} \right)^{3/4} \left( \frac{2^{n+1}n!}{(2n+2l+1)!!} \right)^{1/2}
\ee
a $Y_{lm}$ jsou normalizovány k~jedné (viz (\rf{normconsY})), pak tyto funkce jsou rovněž normalizovány k~jedné.
 
\bc 
 Napište všechny vlnové \fc e pro stavy s energiemi $3/2\hbar\omega$, $5/2\hbar\omega$ a $7/2\hbar\omega$, které jsou zároveň vlastními 
 \fc emi operátorů $\hat L^2,\ \hat L_z$.
\ec
 
Kvantové číslo $n$ se obvykle nazývá \emph{radiální kvantové číslo} (udává příspěvek k~energii od radiálního pohybu částice) a číslo 
$N:=2n+l$ se nazývá \emph{hlavní kvantové číslo}.
 
Z~faktu, že k~danému $l$ existuje $(2l+1)$ různých stavů, jednouchou kombinatorickou úvahou odvodíme, že \emph{degenerace hladiny energie} 
harmonického oscilátoru $(N+3/2)\hbar\omega$, to jest počet stavů se stejnou energií, je $\half(N+1)(N+2)$. Tento výsledek jsme již dostali 
v~paragrafu \ref{qho}, kde $N=n_1+n_2+n_3$.
 
 
 
 
\subsubsection{Coulombův potenciál}
\ll{podkap:coulomb}
 
Další velmi důležitý problém je spektrum energie pro potenciál
\be V(r)=-\frac{Q}{r},\ \ \ Q>0, \ll{coul} \ee
neboť jej lze použít k~popisu hladin energií elektronu v~obalu atomu vodíku. Uvážíme-li totiž, že proton je víc než 1800-krát těžší než elektron, 
je přirozené očekávat, že vnitřní energie (to jest odhlédneme-li od pohybu atomu jako celku) celého systému se bude jen málo lišit od energie 
elektronu v~elektrostatickém poli (\rf{coul}), kde $Q=q_e^2/(4\pi\epsilon)$, kde $q_e$ je náboj elektronu a $\epsilon$ je permitivita vakua. 
Dosadíme-li (\rf{coul}) do (\rf{veff}), pak \rc e (\rf{rcekhi}) přejde na tvar
\be 
 -\frac{\hbar^2}{2M}\chi''(r) + \left[-\frac{Q}{r}+\frac{\hbar^2}{2M}\frac{l(l+1)}{r^2}\right] \chi(r)= E\chi(r).
 \ll{rcekhicp}
\ee
Substitucí
\be \chi(r)=r^{l+1}w(r)e^{\kappa r}, \ll{chiw} \ee
kde
\be \kappa^2=-\frac{2ME}{\hbar^2} \ll{kap} \ee
převedeme tuto rovnici na tvar
\be rw''(r) + 2(l+1+\kappa r)w'(r)+ 2 \left[ (l+1)\kappa + \frac{MQ}{\hbar^2} \right] w(r) = 0, \ee
což je opět rovnice pro degenerované hypergeometrické funkce (\rf{dghgr1}). Řešení splňující podmínku (\rf{nulchi}) je podle (\rf{obres1})
\be w(r)=C_1\,F(l+1+\frac{MQ}{\hbar^2\kappa},2l+2,-2\kappa r). \ll{dghgcoul} \ee
Podmínka kvadratické integrability pak zní
\be \kappa<0,\ l+1+\frac{MQ}{\hbar^2\kappa} = -n\in \Z_- ,\ll{pintcoul} \ee
odkud díky (\rf{kap}) plyne, že \textbf{vlastní hodnoty operátoru energie kvantové částice v~coulombickém poli (\rf{coul}) jsou}
\be 
 \fbox{$E = E_{n,l} = -\frac{MQ^2}{2\hbar^2(n+l+1)^2} = -\frac{R}{N^2}, \ N,n,l \in \Z_+$}\ .
 \ll{ecoul}
\ee
Číslo $n$ se opět nazývá radiální kvantové číslo. Hlavní kvantové číslo určující hodnotu energie je $N:=n+l+1$. Konstanta 
$R=\frac{MQ^2}{2\hbar^2}$ se nazývá \emph{Rydbergova energie} a hraje velkou roli v~optické a rentgenovské spektroskopii. Její hodnota pro 
atom vodíku, kde $Q=\frac{e^2}{4\pi\epsilon}$ a $M$ je hmota elektronu, je $R=2,184 \times 10^{-18} \mathrm{J} = 13,6 \ \mathrm{eV}$. 
Degenerovaná hypergeometrická funkce (\rf{dghgcoul}) pro (\rf{pintcoul}) opět přejde na Laguerrův polynom, takže \textbf{vlastní \fc e 
operátoru energie kvantové částice v~coulombickém poli, odpovídající vlastní hodnotě $-\frac{R}{N^2}$, která je navíc vlastní \fc í 
\oper ů $\hat L^2,\ \hat L_z$ s~vlastními hodnotami $l(l+1)\hbar^2,\ m\hbar$
\be l\in \{0,\ldots, N-1\},\ m\in\{-l,\ldots,l\} \ll{setlm}\ee
 má tvar}
\be
 \Psi_{N,l,m}(r,\theta,\phi) = C_{Nlm} r^{l} e^{-r/Na} L_{N-l-1}^{2l+1} (\frac{2r}{Na}) P_{l}^{m}(\cos\theta) e^{im\phi},
 \ll{nlmcoul}
\ee
kde $a=\frac{\hbar^2}{|Q|M}$, $C_{Nlm}$ je (normalizační) konstanta, $L_n^{\alpha}$ jsou zobecněné Laguerrovy polynomy a $P_{l}^{m}$ jsou 
přidružené Legendrovy \fc e. Normalizované funkce $\Psi_{N,l,m}$ se opět často značí jako kety
\be 
 |Nlm\rangle = K_{Nl} \, \left(\frac{2r}{Na}\right)^{l} e^{-r/Na} L_{N-l-1}^{2l+1}(\frac{2r}{Na}) Y_{lm}(\theta,\phi),
 \ll{nlmcoul1}
\ee
kde
\[ |K_{Nl}| = \frac{2}{n^2}\left( \frac{(N-l-1)!}{a^3(N+l)!}\right)^{1/2} \]
a $Y_{lm}$ jsou normalizované kulové funkce. Konstanta $a$, mající rozměr délky, se nazývá \emph{Bohrův poloměr}. Pro vodík je 
$a=0,53\times10^{-8}$ cm.
 
\bc Napište všechny vlnové \fc e pro stavy s~energiemi $-R, \ -R/4, -R/9$. \ec
 
\bc Porovnejte základní stav klasické a kvantové \cc e v~Coulombově poli. \ec
 
Z~výrazu (\rf{ecoul}) je zřejmé, že všechny stavy (\rf{nlmcoul}), pro které $(l,m)$ leží v~množině (\rf{setlm}) mají tutéž energii. 
Degenerace hladiny energie s~daným $N$, neboli počet stavů s~energií $R/N^2$, je
\be D_N=\sum_{l=0}^{N-1} (2l+1)=N^2. \ll{degn} \ee
 
Hodnoty energie (\rf{ecoul}) částice v~coulombickém poli předpovězené kvantovou mechanikou lze snadno ověřit experimentálně, neboť jak už 
bylo řečeno v~úvodu této kapitoly, je možno tímto systémem popsat vodíkový atom. Jeho záření má (v~rozporu s~klasickou teorií) čárové spektrum 
a empiricky bylo zjištěno, že frekvence záření splňují tzv.~Rydberg-Ritzův kombinační princip 
\be \nu = \konst \left( \frac{1}{n_1^2}-\frac{1}{n_2^2} \right) \ll{rrprinc} \ee 
objevený ještě před vznikem kvantové mechaniky. V~rámci kvantové mechaniky je snadné tuto formuli vysvětlit předpokladem, že frekvence fotonů 
emitovaných elektrony v~obalu atomů je dána rozdílem hladin energií elektronu. Pro vodík pak dostáváme 
\be \nu=\frac{(E_{N_2}-E_{N_1})}{2\pi \hbar} = \frac{MQ^2}{4\pi\hbar^3} \left( \frac{1}{N_1^2}-\frac{1}{N_2^2} \right), \ll{spekh} \ee 
kde $Q=q_e^2/4\pi\epsilon$. Numerická hodnota \emph{Rydbergovy frekvence} $\nu_R=MQ^2/ (4\pi\hbar^3)$ je v~tomto případě 
$3.3 \times 10^{15} \ \mathrm{s}^{-1}$ a pro $N_1=1,2,\ldots$, pak dostáváme frekvence, jež jsou v~dobré shodě s~naměřenými hodnotami Lymanovy 
($N_1=1$), Balmerovy ($N_1=2$), $\ldots$ serie.
 
\textbf{Množina vlastních \fc í (\rf{nlmcoul}) je ortogonální, ale netvoří bazi Hilbertova prostoru} $L_2(\R_+\times(0,\pi)\times(0,2\pi),
r^2\sin\theta dr d\theta d\phi).$ Důvod je v~tom, že operátor energie pro částici v~Coulombově poli má vedle bodové i spojitou část spektra
$\sigma_c(\hat H) = \langle 0,\infty )$. Přiřazení vlnových \fc í této části spektra se věnuje podkapitola \ref{zobvlf}.
 
 
 
 
 
\subsection{Posunovací operátory a bra-ketový formalismus}\label{posunovacioperatory}
 
\special{src: 1629 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
Posunovací operátory jsou důležitým prostředkem pro studium spekter a vlastních funkcí. Operátor $\hat A$ nazvu \emph{posunovacím operátorem k~operátoru $\hat B$ s posunutím} $\Delta\in\complex$ pokud
\be [\hat B,\hat A]=\Delta \hat A.\ll{posop}\ee
Důvod pro tento název spočívá v~tom, že pokud $\lambda$ je vlastní hodnota operátoru $\hat B$ a $\psi_\lambda$ příslušná vlastní funkce, pak ze (\rf{posop}) ihned plyne
\be \hat B\hat A\psi_\lambda=(\lambda+\Delta)\hat A\psi_\lambda, \ll{posunl}\ee
což znamená, že $\hat A\psi_\lambda$ je buď nula nebo vlastní \fc e operátoru $\hat B$ s vlastní hodnotou $\lambda+\Delta$.
 
\special{src: 1637 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
Ze vztahu (\rf{posop}) rovněž ihned plyne, že pokud operátor $\hat A$ je  posunovacím operátorem k~operátoru $\hat B$ s posunutím $\Delta$, pak $\hat A^\dagger$ je posunovacím operátorem k~operátoru $\hat B^\dagger$ s posunutím $-\Delta^*$. Pokud navíc $\hat B$ je samosdružený (tzn. má pouze reálné vlastní hodnoty) a existuje aspoň jedna vlastní funkce $\psi_\lambda$ operátoru $\hat B$ taková, že $\hat A\psi_\lambda\neq 0$ pak
$\Delta\in\real$.
 
\special{src: 1642 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
Je zřejmé, že posunovací operátory budou mít význam, zejména pro operátory které mají ekvidistantní
spektrum. Uvedeme dva typické příklady. \subsubsection{Jednorozměrný harmonický oscilátor.} Budeme se
zajímat o posunovací operátory pro operátor energie \be \hat H = -\frac{\hbar^2}{2M}\frac{d^2}{dx^2} +
\frac{M}{2}\omega^2 {x}^2 \ee Z komutačních relací mezi $\hat H$ a operátorem souřadnice a hybnosti lze
odvodit, že posunovací operátory pro $\hat H$ jsou \be \hat a_\pm:=\sqrt{\frac{M\omega}{2\hbar}}(\hat Q
       \mp \frac{i}{M\omega}\hat P), \ll{kreanop} \ee
neboť
\be [\hat H,\hat a_\pm]=\pm\hbar \omega \hat a_\pm. \ll{hcoma}\ee
Navíc platí
\be \hat a _-^\dagger=\hat a_+,\ [\hat a _-,\hat a_+]=\hat\unit. \ll{acoma}\ee
 
\special{src: 1674 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
Ze (\rf{posunl}) a vlastností spektra energie harmonického oscilátoru plyne pro jeho vlastní \fc e $\psi_n$ (\rf{vlfcelho})
\be \hat a_\pm\psi_n=\alpha^\pm_n\psi_{n\pm 1} \ll{akopnavlfci}\ee
Operátor $\hat a_+$ tedy "zvyšuje energii stavu" o $\hbar\omega$ a nazývá se obvykle \emph{kreační} operátor, zatímco operátor $\hat a_-$ se z podobného důvodu nazývá \emph{anihilační}.
 
\special{src: 1680 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
 
Operátory $\hat a_\pm$ jsou normalizovány tak, že vedle relací (\rf{hcoma}), (\rf{acoma}) platí
\be \hat H = \frac{\hbar\omega}{2}(\hat a_-\hat a_+ + \hat a_+\hat a_-)=
   {\hbar\omega}(\hat a_+\hat a_- +\half). \ee
Důsledkem tohoto vztahu je, že operátor $\hat a_+\hat a_-$ se někdy nazývá "operátorem počtu energetických kvant".
 
\special{src: 1691 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
Snadno lze ukázat, že spektrum energie harmonického oscilátoru je zdola omezené a využitím kreačních a
anihilačních operátorů můžeme spočítat jeho vlastní čísla i vlastní \fc e. Pro stav s nejnižší energií
$\psi_0$ totiž musí platit \be \hat a_-\psi_0=0 \ll{anih0}\ee a dosadíme-li do (\rf{kreanop}) vyjádření
operátorů $\hat Q,\ \hat P$ (\rf{xoper}), (\rf{poper}), rovnice (\rf{anih0}) přejde na tvar \be
\frac{1}{\sqrt{2}}(\xi+\frac{d}{d\xi})\psi_0=0, \ee kde $\xi=\sqrt{\frac{M\omega}{h}}x$. Tuto diferenciální
rovnici 1. řádu se separovanými proměnnými snadno vyřešíme. \be \psi_0(\xi)=Ce^{-\xi^2/2}. \ee Porovnáním
této \fc e s (\rf{vlfcelho}) zjistíme, že se skutečně jedná o vlastní \fc i energie jednorozměrného
harmonického oscilátoru s vlastním číslem $\half \hbar\omega$. Stavy s energiemi $\hbar\omega(n+\half)$
dostaneme aplikací kreačního operátoru na stav s nejnižší energií \be \psi_n(\xi)=K_n\hat
a_+^n\psi_0(\xi)=\frac{K_n}{\sqrt{2^n}}(\xi-\frac{d}{d\xi})^ne^{-\xi^2/2},\ \ \
K_n^{-1}=(\frac{\hbar\pi}{M\omega})^{1/4}\prod_{k=0}^{n-1}\alpha^+_k.\label{ntylho}\ee Volba fáze
normalizačních konstant (\rf{nvlfcelho}) vlastních funkcí energie jednorozměrného harmonického oscilátoru
určuje i fázi koeficientů $\alpha^{\pm}_n$. Volba fáze $\alpha^{\pm}_n>0$ je ve shodě s přijatou fázovou
konvencí (\rf{nvlfcelho}), kde všechny normalizační koeficienty jsou kladné. \bc Ukažte, že platí \[ \hat
a_+\hat a_-\psi_n=n\ \psi_n. \] \ec \bc Spočítejte koeficienty $\alpha^\pm_n$ v~(\rf{akopnavlfci}). \ec
 
Poznamenejme ještě nakonec, že stav s nejnižší energií je zvláštním případem koherentního stavu. {\em
Koherentní stavy} $\rho_\lambda$ jsou definovány jako vlastní stavy anihilačního operátoru \be \hat
a_-\rho_\lambda=\lambda\rho_\lambda. \ee Řešením této jednoduché diferenciální rovnice dostaneme \be
\rho_\lambda(\xi)=C_\lambda e^{-(\sqrt{2}\lambda-\xi)^2/2}.\label{kohstav}\ee Tyto stavy hrají významnou
roli zejména v~kvantové optice.
 
\subsubsection{Moment hybnosti} Nejjednodušší posunovací operátor pro $\hat L_3$ je $A=e^{i\phi}$. Jeho
nevýhodou je, že při působení na kulové funkce posunuje nejen $m$, ale i $l$. Alternativou jsou posunovací
operátory \be \hat L_\pm:=L_1\pm i\hat L_2 \ll{pm}.\ee Pro ně lze snadno dokázat komutační relace \be [\hat
L_3,\hat L_\pm]=\pm \hbar \hat L_\pm,\ [\hat L^2,\hat L_\pm]=0 \ee a přechodem do sférických souřadnic \be
\hat L_\pm Y_{lm}=\alpha^\pm_{lm}Y_{l,m\pm 1}, \ll{posalpha}\ee \be \hat L_+Y_{ll}=0,\ \hat L_-
Y_{l,-l}=0,\label{yll0} \ee kde $\alpha^\pm_{lm}\in \complex$ a $Y_{l,m}$ jsou kulové \fc e definované v
podkapitole \ref{ssmomhyb}. Na druhé straně je možno rovnice (\rf{yll0}) a (\rf{posalpha}) použít pro výpočet
kulových funkcí. \bc Ověřte komutační relaci \be [\hat L_+,\hat L_-]=2\hbar\hat L_3. \ee \ec \bc Napište
operátor $\hat L^2$ vyjádřený pomocí posunovacích operátorů $\hat L_\pm$ a $\hat L_3$. \ec Koeficienty
$\alpha^\pm_{lm}$ jsou určeny relací (\rf{posalpha}) až na fázi. Přijmeme-li tzv.~Condon-Shortleyovu
konvenci, že $\alpha^\pm_{lm}$ jsou reálné kladné a rovněž tak normalizační konstanta pro $Y_{l,0}$ je
reálná kladná, pak je určena i fáze všech normalizačních konstant $C_{lm}$ (\rf{normconsY}) pro $Y_{l,m}$
jako $(-1)^m$. \bc \label{alplm}Spočítejte koeficienty $\alpha^\pm_{lm}$. \ec \bc Spočítejte "maticové
elementy" $(Y_{lm},\hat L_kY_{l'm'})$. \ec
 
\subsubsection{Bra-ketový formalismus} Na tomto místě je vhodné předvést příklady tzv.~"ketů" $|\ >$ a "bra"
$<\ |$, což obecně není nic jiného než označení prvků Hilbertova prostoru a funkcionálů na něm. Označíme-li
normovaný vlastní stav energie jednorozměrného harmonického oscilátoru $\psi_n=|n>$, pak ketové vyjádření
vztahu (\rf{ntylho}) je \[ |\,n>=K_n \hat a_+^n |\,0>. \] Zavedeme-li nyní alternativní označení skalárního
součinu pro libovolné $f\in$\qintline \[ (\psi_n,f)\equiv(|n>,|f>)=<n|f> \] (skalární součin = závorka =
bracket =$<$ bra$|$ket$>$ ), pak relace úplnosti neboli Parsevalova rovnost pro bazi vlastních funkcí
energie jednorozměrného harmonického oscilátoru má v~bra-ketovém formalismu velice jednoduchý tvar \be f
\equiv|f>=\sum_{n=0}^{\infty}|n><n|f> \ll{relupl},\ee což se často zapisuje jako
$\sum_{n=0}^{\infty}|n><n|=\hat\unit$.
 
Z komutačních vlastností kreačních a anihilačních operátorů dostaneme vztahy \be \hat a_-^m\hat a_+^n|0>=0\
{\rm pro}\ n< m,\ \ \ \ \ \ \hat a_-^m\hat a_+^n|0>=n!\,\hat a_+^{n-m}|0> \ {\rm pro}\ n\geq m, \ee ze
kterých lze snadno odvodit ortonormalitu stavů \[|n>= \frac{1}{\sqrt{n!}}\hat a_+^n |0>,\] která v
bra-ketovém vyjádření má jednoduchý tvar \be <m|n>=\delta_{mn}.\ee
 
Operátory $\hat O$ v~\qintline \, lze zapsat v~tzv.~energetické reprezentaci pomocí maticových elementů
$<n|\hat O|m>$ způsobem \be \hat O f \equiv \hat O |f>= \sum_{n=0}^\infty|n><n|\hat O |f>=
\sum_{n=0}^\infty\sum_{m=0}^\infty|n><n|\hat O|m><m| f>, \ee kde \be <n|\hat O|m>:= (\psi_n,\hat O\psi_m).
\ee \bc Napište energetickou reprezentaci operátorů hybnosti a polohy v~jednorozměrném případě\ec
 
Podobným způsobem je možno zapsat kulové funkce a vztahy mezi nimi pomocí ketů $ |l,m>$ nebo vlastní funkce
isotropního harmonického oscilátoru pomocí ketů $ |N,l,m>$.
 
 
\subsection{Zobecněné vlastní funkce}\ll{zobvlf} Příkladem zobecněných vlastních \fc í jsou vlastní funkce
souřadnice a hybnosti. Problém vlastních funkcí hybnosti se zdá na první pohled jednoduchý. Podmínka \be
\hat P_j\phi=p_j\phi \ \ j=1,2,3 \ee dává diferenciální rovnice \be -i\hbar\frac{\partial\phi}{\partial
x_j}=p_j\phi \ \ j=1,2,3, \ee které mají řešení \be \phi_{\vec p}(\vec x)=Ae^{i\vec p\, \vec x/\hbar},
\ll{zvfoh}\ee jež se někdy nazývají vlastní funkcí operátoru hybnosti. Problém je v~tom, že tyto \fc e
nejsou kvadraticky integrabilní pro žádné $\vec p\in\complex^3$. To znamená, že složky operátoru hybnosti v
Hilbertově prostoru stavových funkcí \qintspace{} žádné vlastní funkce nemají. Neznamená to však, že jejich
spektrum je prázdné. Naopak, při náležitém určení definičního oboru je tvoří všechna reálná čísla. Patří
však do spojité nikoliv bodové části spektra.
 
\special{src: 1771 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
Přiřazení vlnových funkcí hodnotám fyzikálních veličin způsobem
(\rf{spvv}) je možno provést pouze pro hodnoty z bodové části
spektra odpovídajícího operátoru. Hodnotám $\alpha$ ze spojité části spektra
lze přiřadit pouze tzv.~\emph{zobecněné vlastní \fc e} $\phi_\alpha$, které
nejsou kvadraticky integrovatelné, avšak lze pro ně definovat
skalární součiny $(\phi_\alpha,\psi)$ a $(\psi,\phi_\alpha)$ s \fc emi ležícími v~husté podmnožině kvadraticky
integrovatelných funkcí.
 
\special{src: 1731 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
Příkladem takové husté podmnožiny je \emph{prostor rychle ubývajících funkcí} ${\cal S}(\real^3)$ obsahující
funkce $f\in$ \qintspace splňující \be {\rm sup}|x_1^{j_1}x_2^{j_2}x_3^{j_3} \frac{\partial^{k_1}}{\partial
x_1^{k_1}} \frac{\partial^{k_2}}{\partial x_2^{k_2}} \frac{\partial^{k_3}}{\partial x_3^{k_3}} f|<\infty
\ll{prryubfci}\ee pro všechna $(\vec j,\vec k)\in\integer_+^6$. Důležitá vlastnost \fc í z ${\cal
S}(\real^3)$ je, že Fourierova transformace \be \tilde f(\vec k) \equiv ({\cal F}f)(\vec
k):=({2\pi})^{-3/2}\int_{\real^3} e^{-i\vec k \vex} f(\vex)d^3x \ll{Fourier}\ee je bijekcí ${\cal
S}(\real^3)$ na ${\cal S}(\real^3)$ (viz \cite{beh:lokf}). Příslušné inverzní zobrazení má tvar \be ({\cal
F}^{-1}\tilde f)(\vex):=({2\pi})^{-3/2}\int_{\real^3} e^{i\vec k \vex} \tilde f(\vec k)d^3k=({\cal F}\tilde
f)(-\vex), \ll{invFourier}\ee odkud snadno dostaneme, že \begin{equation}\label{FfFg}
  ({\cal F}f,{\cal F}g)=(f,g)
\end{equation}
 
Pro $f\in{\cal S}(\real^3)$ můžeme definovat "skalární součiny" $(\phi_{\vec p},f)$ a $(f,\phi_{\vec p})$
(přesněji lineární funkcionály na ${\cal S}(\real^3)$) stejně jako kdyby $\phi_{\vec p}$ ležely v
\qintspace{}. \be\ll{psip} \Phi_{\vec p}(f)\equiv(\phi_{\vec p},f)
:=\int_{\real^3} A^*e^{-i\vec p \vec x/\hbar}f(\vec x)d^3x
=A^*({2\pi})^{3/2}({\cal F}f)(\frac{\vec p}{\hbar}), \ee
\be \ll{invft}
(f,\phi_{\vec p}):=(\phi_{\vec p},f)^*
=A({2\pi})^{3/2}({\cal F}f^*)(-\frac{\vec p}{\hbar}),\ee neboť tyto integrály jsou
(inverzní) Fourierovou transformací \fc e $f,\ f^*$, která je definována pro všechny \fc e z ${\cal
S}(\real^3)$. Rovnice pro funkcionály $\Phi_{\vec p}$ má tvar \be (\hat P_j\Phi_{\vec p})(f)=
(\hat P_j \phi_{\vec p},f)=(\phi_{\vec p},\hat P_j f)=p_j(\phi_{\vec p},f)=p_j\Phi_{\vec p}(f),\ \forall
f\in {\cal S}(\real^3) \ll{rceprophip}\ee a funkce (\rf{zvfoh}) nazýváme \textbf{zobecněné vlastní \fc e
hybnosti.} Tyto funkce lze na druhé straně libovolně přesně aproximovat \fc emi z \qintspace. To je také
důvod proč je s úspěchem můžeme použít k~popisu tzv.~rozptylových stavů (viz kap. \ref{potrozptyl}), jež
jsou určeny počáteční a konečnou hybností. \bc Nechť \[ \phi_{p,\epsilon}(x):=\frac{A}{2\epsilon}
\int_{p-\epsilon}^{p+\epsilon} dp'e^{i p' x/\hbar}=Ae^{i px/\hbar}\frac{\hbar}{\epsilon x}\sin\frac{\epsilon
x}{\hbar}. \] Ukažte, že $(\phi_{p,\epsilon},\phi_{p,\epsilon})=\frac{\pi\hbar}{\epsilon}|A|^2.$ \ec
 
 
Ještě výraznější je "zobecněnost" vlastních funkcí operátoru polohy \cc e. Rovnice \[ \hat
Q_j\psi=\lambda_j\psi,\ j=1,2,3 \] má za řešení \fc e, které jsou nenulové pouze pro $x_j=\lambda_j$. Takové
\fc e jsou však v~\qintspace { ekvivalentní nulové \fc i takže pro řešení problému konstrukce zobecněných
vlastních \fc í operátoru polohy je třeba použít jiné matematické objekty než \fc e na $\real^3$, %zavést. K
jejich konstrukci lze použít tzv.~$\delta$--funkce $\delta_{\lambda}$ mající formálně následující
vlastnosti: \be \delta_\lambda(x)\equiv\delta(\lambda-x)=\delta(x-\lambda)=0,\for x\neq\lambda
\ll{dcond1}\ee \be \int_\real \delta_\lambda(x)f(x)dx=f(\lambda). \ll{dcond2}\ee
 
Je zřejmé, že žádná funkce nemůže současně splnit obě podmínky
(\rf{dcond1},\ref{dcond2}), nicméně lze definovat jiné matematické
objekty pro které lze obě podmínky splnit.
\\\textbf{Příklad}: Nejjednodušší způsob je pohlížet na
$\delta$--funkce jako na limity posloupnosti řádných funkcí. Nechť
\[ f_{a,\lambda}(x):= 0\ \for |x-\lambda|>a \]
\[ f_{a,\lambda}(x):= 1/2a\ \for |x-\lambda|\leq a. \]
Pak podmínky (\rf{dcond1}), (\rf{dcond2}) jsou splněny pro
%každou $f_{a,\lambda}$ a podmínku (\rf{dcond1}) lze splnit, když
$a\rightarrow 0$.\\
Z tohoto příkladu je snadno vidět, že i
zobecněné vlastní funkce operátoru polohy (\rf{zvfop})
lze aproximovat funkcemi z prostoru \qintspace{} podobně jako
zobecněné vlastní funkce operátoru hybnosti (\rf{zvfoh}).
 
\special{src: 1830 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
Přesnější definici pojmu $\delta$-- \fc e je možno podat v~rámci teorie temperovaných distribucí, což jsou
spojité lineární funkcionály na ${\cal S}(\real^n)$. Uvedeme pouze, že v~této teorii je (jednorozměrná)
$\delta$--\fc e formálním analogem \fc ionálu $(\delta_\lambda,.)$ na ${\cal S(\real)}$ definovaného ve
shodě s (\rf{dcond2})způsobem %Definujeme-li pro $f\in{\cal S(\real)}$
\be
\int_\real\delta_\lambda(x)f(x)\equiv (\delta_\lambda,f):=f(\lambda).\ee Rovnost \[
x\delta_\lambda(x)=\lambda\delta_\lambda(x) \] pak znamená \be (\hat Q
\delta_\lambda,f)=(\delta_\lambda,\hat Q f)=\lambda(\delta_\lambda,f),\ \forall f\in {\cal S}(\real^3), \ee
(což je vztah analogický k~(\rf{rceprophip}) ) a v~tomto smyslu je \be \delta_{\vec a}(\vec
x)\equiv\delta(\vec a-\vec x):=\delta_{a_1}(x_1) \delta_{a_2}(x_2)\delta_{a_3}(x_3) \ll{zvfop}\ee zobecněnou
vlastní funkcí polohy s vlastní hodnotou $\vec a$.
 
Z definice Fourierovy transformace (\ref{Fourier}) a její inverze lze jednoduchým výpočtem ukázat, že
\be \int_{\real^3}e^{i{\vec z}(\vec
x-\vec y)} d^3z=(2\pi)^3\delta(\vec x-\vec y), \ee t.j.
\be {\cal F}[\phi_{\vec p}]={A}{(2\pi)^{3/2}}\delta _{\vec p/\hbar} \ll{fourfip}\ee
Odtud plyne důležitá vlastnost \fc í (\rf{zvfoh}), totiž
že je lze \emph{\uv{normalizovat k~$\delta$--\fc i}}, neboť pro $A=(2\pi\hbar)^{-3/2}$ \be (\phi_{\vec
p'},\phi_{\vec p}) \equiv \int_{\real^3}\phi_{\vec p}(\vec x)\phi_{\vec p'}^*(\vec x) d^3x=\delta(\vec
p-\vec p') .\ll{dnormp}\ee Podobně i pro (\rf{zvfop}) platí \be (\delta_{\vec a'},\delta_{\vec a}) \equiv
\int_{\real^3}\delta_{\vec a}(\vec x)\delta_{\vec a'}(\vec x) d^3x=\delta(\vec a-\vec a') .\ll{dnormx}\ee
Tyto identity je třeba chápat jako rovnosti na prostoru lineárních funkcionálů na ${\cal S}(\real^n)$ a
zápis pomocí integrálů je poněkud formální.
 
Někdy se i zobecněným normalizovaným \fc ím přiřazují kety $\delta_{\vec a}\equiv |\,\vec a>,\ \phi_{\vec
p}\equiv|\,\vec p>$. Vztahy (\rf{zvfoh}), (\ref{dnormx}), (\ref{dnormp}), (\ref{dcond2}) a (\ref{invft}) pak
lze zapsat jako \[ <\vec x\,|\vec p\,>=\frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}}e^{i\vec p\, \vec x/\hbar},\  <\vec
x\,|\vec x\,'>=\delta (\vex-\vex\,'),\ <\vec p\,|\vec p\,'>=\delta(\vec p-\vec p\,'), \] \[ <\vec
x\,|\,\psi>=\psi(\vec x),\ \ <\vec p\,|\,\psi>=\hbar^{-3/2}\tilde\psi(\frac{\vec p}{\hbar}) \]
a je možno psát analog relace úplnosti (\ref{relupl}) \[ |\psi>=\int_{\real^3}d^3x\,|\vec x><\vec
x\,|\psi>=\int_{\real^3}d^3p\,|\vec p><\vec p\,|\psi>. \]
 
Zobecněné vlastní \fc e lze přiřadit i hodnotám ze spojité části
spektra jiných operátorů. Například vedle vlastních hodnot energie částice v~coulombickém poli spočítaných v~předchozím paragrafu leží ve spojité části spektra operátoru energie všechna kladná čísla. Stavům
částice v~Coulombově potenciálu s kladnou energií (tzv.~rozptylové stavy) lze přiřadit zobecněné vlastní
\fc e
\be \psi_{klm}=R_{kl}Y_{lm}, \ee
kde $k=\pm\sqrt{2mE}/\hbar$, $Y_{lm}$ jsou kulové funkce (\rf{ylm}) a
\be
R_{kl}(r,\theta,\phi)=C_{kl}r^le^{ikr}
F(l+1-i\frac{MQ}{\hbar^2k},2l+2,-2ikr)
 \ll{zovlfcecoul}.\ee
Lze ukázat, že tyto \fc e jsou při vhodném výběru
konstant $C_{kl}$ normalizovány k~$\delta$--\fc i, neboť platí
\[ \int_0^\infty r^{2l}e^{i(k'-k)r}
F^*(l+1-i\frac{MQ}{\hbar^2k},2l+2,-2ikr)
F(l+1-i\frac{MQ}{\hbar^2k'},2l+2,-2ik'r)r^2dr\]\be=K_{kl}\delta(k-k'),
\ee
kde $K_{kl}$ je konstanta.
 
\special{src: 1899 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
Z výše uvedených faktů je zřejmé, že matematický popis rozptylových stavů je mnohem složitější, než popis stavů odpovídající vlastním hodnotám. Na druhé straně se mu však nemůžeme vyhnout, neboť rozptylové experimenty představují důležitý zdroj informací o chování objektů mikrosvěta.
 
\special{src: 1903 KINKVACE.SEC} %Inserted by TeXtelmExtel
 
Rigoróznější avšak matematicky náročnější popis stavů ze spojité části spektra pozorovatelných je možno provést pomocí projektorů \cite{beh:lokf}.