02KVAN:Header

Z WikiSkripta FJFI ČVUT v Praze
Verze z 31. 10. 2010, 21:22, kterou vytvořil Karel.brinda (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka: % -*-coding: utf-8 -*- \documentclass[a4paper,12pt]{article} \author{Ladislav Hlavat\'{y}} \title{Slabik\'a\v r kvantov\'e mechaniky}% pro začátečníky} \usepackage[u...)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

% -*-coding: utf-8 -*-

\documentclass[a4paper,12pt]{article} \author{Ladislav Hlavat\'{y}} \title{Slabik\'a\v r kvantov\'e mechaniky}% pro začátečníky} \usepackage[utf8]{inputenc} %\usepackage{czech} \usepackage[czech,english]{babel} \selectlanguage{czech} %\usepackage{a4wide}

\usepackage{amssymb} %\linespread{1.0} \setlength{\unitlength}{1mm} \parindent=2pc \textwidth=15cm \usepackage[dvips]{graphicx} %\usepackage{makeidx}\hyphenation{ana-lý-za po-zo-ro-va-tel-né me-cha-ni-ky %je-dno-roz-měr-né-ho sfé-ric-kých mě-ři-tel-ná prav-dě-po-dob-nost %ne-zá-vis-lé vzdá-le-no-sti Ope-rá-to-ry ope-rá-to-r ope-rá-to-ru %ope-rá-to-rů Bro-glie-ovou har-mo-nic-ké-ho elektro-mag-ne-tic-ké-ho %expe-ri-men-tál-ně jed-no-roz-měr-nou}

\newtheorem{cvi}{Cvičení}%[subsection] \def \bc {\begin{cvi}} \def \ec {\end{cvi}} \newtheorem{tvr}{Tvrzení}[section] \def \bt {\begin{tvr}} \def \et {\end{tvr}} \newtheorem{Def}{Definice}[subsection] \def \bd {\begin{Def}} \def \ed {\end{Def}} \newtheorem{pri}{Příklad}%[subsection] \def \bp {\begin{pri}} \def \ep {\end{pri}} \def \pri{{\bf Příklad:} }

\def \for {\ {\rm pro}\ } \def \be {\begin{equation}} %\def \bef {\begin{equation}\fbox{$\LARGE} \def \bea {\begin{eqnarray}} \def \ba {\begin{array}} \def \ea {\end{array}} \def \ee {\end{equation}} \def \eea {\end{eqnarray}} \def \nn {\nonumber} \def \cne {\\ \nonumber & &} %\def \cite {[} \def \ll {\label} %\def \llf {$}\label} \def \ca Šablona:\cal A \def \ox {\otimes} \def \lim {\rightarrow} \def \unit Šablona:\bf 1 \def \complex Šablona:\bf C \def \real Šablona:\bf R \def \integer Šablona:\bf Z \def \qintline {$ L_2(\real,dx)$} \def \qintspace {$L_2(\real^3,dx^3)$} \def \qintrn {$L_2(\real^N,dx^N)$} \def \hil {\cal H} \newcommand \hhat[1] {\hat{\hat #1}}

\def \newblock {} \def \rf {(\ref} \def \-> {\rightarrow} \def \half {\frac{1}{2} } \def \vex {\vec x}

\def \qint {kvadraticky integrabilní} \def \pst Šablona:Pravděpodobnost \def \db {de Broglie} \def \sv {Schr\"odingerov} \def \rc {rovnic} \def \qv {kvantov} \def \mi {mechani} \def \cc Šablona:Částic \def \fc {funkc} \def \oper {operátor} \def \emk {elektromagnetick} \def \ha {hamiltoniá} %\documentstyle[12pt,a4]{article}

%\topmargin -20mm %\hoffset 0in %\voffset 15mm %\textwidth 161mm %\textheight 216mm

%\pagestyle{empty} %\renewcommand{\baselinestretch}{1.8} %\pagestyle{myheadings} %\markright{Open spin chains}


%\author{\LARGE \bf{\sc Ladislav Hlavat\'{y}} } %\title{\LARGE \bf{Kvantov\'a mechanika pro začátečníky} }

\def\refname{Literatura} \def\contentsname{Obsah} \def\figurename{Obrázek} \bibliographystyle{unsrt}  % for BibTeX - sorted numerical; labels by order of first citation.