02GR:Header

Z WikiSkripta FJFI ČVUT v Praze
Verze z 26. 12. 2015, 16:53, kterou vytvořil Nguyebin (diskuse | příspěvky) (přidány další makra pro operátory)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
PDF [ znovu generovat, výstup z překladu ] Kompletní WikiSkriptum včetně všech podkapitol.
PDF Této kapitoly [ znovu generovat, výstup z překladu ] Přeložení pouze této kaptioly.
ZIPKompletní zdrojový kód včetně obrázků.

Součásti dokumentu 02GR

součástakcepopisposlední editacesoubor
Hlavní dokument editovatHlavní stránka dokumentu 02GRMaresj23 23. 12. 201221:49
Řídící stránka editovatDefiniční stránka dokumentu a vložených obrázkůAdmin 7. 9. 201513:51
Header editovatHlavičkový souborNguyebin 26. 12. 201516:53 header.tex
Kapitola0 editovatPředmluvaNguyebin 26. 12. 201516:55 kapitola0.tex
Kapitola1 editovatGrupyKubuondr 5. 1. 201910:03 kapitola1.tex
Kapitola2 editovatPodgrupyKubuondr 25. 12. 201814:30 kapitola2.tex
Kapitola3 editovatFaktor grupyKubuondr 7. 1. 201922:00 kapitola3.tex
Kapitola4 editovatPřímý a polopřímý součin grupKubuondr 6. 1. 201913:45 kapitola4.tex
Kapitola5 editovatReprezentaceKubuondr 6. 1. 201917:50 kapitola5.tex
KapitolaA editovatLiteraturaMaresj23 21. 12. 201216:45 literatura.tex

Vložené soubory

soubornázev souboru pro LaTeX
Soubor:02GR_trojuhelnik.jpg‎ trojuhelnik.jpg
Soubor:02GR_usporadani.jpg‎ usporadani.jpg
Soubor:02GR_mrizka.PNG mrizka.PNG
Soubor:02GR_vlakna.PNG‎ vlakna.PNG
Soubor:02GR_nasobeni_reprezentanti.PNG‎ nasobeni_reprezentanti.PNG

Zdrojový kód

%\wikiskriptum{02GR}
 
 
\documentclass[oneside,intlimits,reqno]{scrbook}
 
%\usepackage{eucal}
\usepackage{mathrsfs}
%\usepackage{graphicx,makeidx}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{makeidx}
\usepackage{amsmath,amssymb,amsthm}
\usepackage[nottoc]{tocbibind}
\usepackage{enumerate}
\usepackage{a4wide}
 
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[czech]{babel}
 
\usepackage[unicode,breaklinks=true,hypertexnames=false]{hyperref}
%\usepackage{color}
 
\hypersetup{
  pdftitle={02GR - Odmaturuj z Grup a Reprezentací},
  pdfauthor={WIKI Skripta},
  pdfsubject={Zápisky z přednášek 02GR, FJFI ČVUT},
  pdfkeywords={grupy,reprezentace},
  bookmarksnumbered=true,
  colorlinks=true,
  pdfpagemode={UseOutlines}
}
 
%definice českých uvozovek
\def\bq{\mbox{\kern.1ex\protect\raisebox{-1.3ex}[0pt][0pt]{''}\kern-.1ex}}
\def\eq{\mbox{\kern-.1ex``\kern.1ex}}
\gdef\uv#1{\bq #1\eq}
 
 
\renewcommand{\d}{\mathrm{d}} 
 
\newcommand{\dif}{\mathrm{d}} % derivace
\newcommand{\me}{\mathrm{e}} % eulerovo číslo
\newcommand{\mi}{\mathrm{i}} % imaginární jednotka
\newcommand{\R}{\mathbb{R}} % množina reálných čísel
\newcommand{\Rp}{\mathbb{R}^{+}} % množina kladných reálných čísel
\newcommand{\Rm}{\mathbb{R}^{-}} % množina záporných reálných čísel
\newcommand{\Rop}{\mathbb{R}_{0}^{+}} % množina nezáporných reálných čísel
\renewcommand{\C}{\mathbb{C}} % množina komplexních čísel
\newcommand{\Z}{\mathbb{Z}} % množina celých čísel
\newcommand{\N}{\mathbb{N}} % množina přirozených čísel
%\newcommand{\Cc}{\mathcal{C}} % funkce třídy C
%\newcommand{\I}{\mathcal{I}} % interval I
%\newcommand{\J}{\mathcal{J}} % interval J
\newcommand{\Ms}{\mathscr{M}} % množina M (fce stejně spojité a stejně omezené)
\newcommand{\Fs}{\mathscr{F}} % množina F (fce spojité, stejně spojité a stejně lipschitzovské
 
\newcommand{\tg}{\mathop{\mathrm{tg}}}
\newcommand{\arctg}{\mathop{\mathrm{arctg}}}
\newcommand{\sgn}{\mathop{\mathrm{sgn}}}
\renewcommand{\Re}{\mathop{\mathrm{Re}}}
\renewcommand{\Im}{\mathop{\mathrm{Im}}}
\newcommand{\Tr}{\mathop{\mathrm{Tr}}}
\newcommand{\st}{\mathop{\mathrm{st}}}
 
 
\newcommand{\lra}{\Leftrightarrow}
\newcommand{\la}{\Leftarrow}
\newcommand{\ra}{\Rightarrow}
\newcommand{\all}{\forall}
 
 
\newcommand{\npg}{\trianglelefteq} % normální podgrupa
\newcommand{\cycl}[1]{\left\langle #1 \right\rangle} % cyklická podgrupa, generátor grupy
\DeclareMathOperator{\rank}{rank} %rank grupy
\DeclareMathOperator{\Aut}{Aut}
\DeclareMathOperator{\Ker}{Ker}
%\DeclareMathOperator{\Ima}{Im} %obraz množiny přes zobrazení
\DeclareMathOperator{\lcm}{lcm} %nejmenší společný násobek
 
 
 
 
 
 
 
 
 
\theoremstyle{definition}
\newtheorem{define}{Definice}[chapter]
 
\theoremstyle{plain}
\newtheorem{theorem}[define]{Věta}
\newtheorem{lemma}[define]{Lemma}
\newtheorem{dusl}[define]{Důsledek}
\newtheorem{corollary}[define]{Tvrzení}
\renewcommand{\proofname}{Důkaz}
 
\theoremstyle{remark}
\newtheorem{example}[define]{\textsc{Příklad}}
\newtheorem{remark}[define]{\textsc{Poznámka}}
 
 
 
\renewcommand{\indexname}{Rejstřík}
 
\frenchspacing