01ZTGA:Header

Z WikiSkripta FJFI ČVUT v Praze
Verze z 15. 1. 2012, 13:34, kterou vytvořil Karel.brinda (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
PDF [ znovu generovat, výstup z překladu ] Kompletní WikiSkriptum včetně všech podkapitol.
PDF Této kapitoly [ znovu generovat, výstup z překladu ] Přeložení pouze této kaptioly.
ZIPKompletní zdrojový kód včetně obrázků.

Součásti dokumentu 01ZTGA

součástakcepopisposlední editacesoubor
Hlavní dokument editovatHlavní stránka dokumentu 01ZTGAKarel.brinda 16. 1. 201200:45
Řídící stránka editovatDefiniční stránka dokumentu a vložených obrázkůAdmin 7. 9. 201514:51
Header editovatHlavičkový souborKarel.brinda 15. 1. 201213:34 header.tex
Kapitola0 editovatÚvodKarel.brinda 15. 1. 201213:36 cast0.tex
Kapitola1_1 editovatZákladní pojmyKarel.brinda 15. 1. 201213:46 cast1_kapitola1.tex
Kapitola1_2 editovatSouvislostKarel.brinda 15. 1. 201213:49 cast1_kapitola2.tex
Kapitola1_3 editovatBipartitní grafyKarel.brinda 15. 1. 201213:50 cast1_kapitola3.tex
Kapitola1_4 editovatStromyKubuondr 5. 1. 201910:06 cast1_kapitola4.tex
Kapitola1_5 editovatHledání minimální kostry grafuKarel.brinda 15. 1. 201213:51 cast1_kapitola5.tex
Kapitola1_6 editovatJednotažkyKarel.brinda 15. 1. 201213:53 cast1_kapitola6.tex
Kapitola1_7 editovatHamiltonovské kružnice a grafyKarel.brinda 15. 1. 201214:34 cast1_kapitola7.tex
Kapitola1_8 editovatPárování v grafechKarel.brinda 15. 1. 201214:40 cast1_kapitola8.tex
Kapitola1_9 editovatToky v sítíchKarel.brinda 15. 1. 201214:44 cast1_kapitola9.tex
Kapitola1_10 editovatHranové obarvení grafuKarel.brinda 15. 1. 201214:48 cast1_kapitola10.tex
Kapitola1_11 editovatVrcholové obarvení grafuKarel.brinda 15. 1. 201214:52 cast1_kapitola11.tex
Kapitola1_12 editovatPlanární grafyKarel.brinda 15. 1. 201214:56 cast1_kapitola12.tex
Kapitola1_13 editovatVlastní čísla adjacenční matice grafuKarel.brinda 15. 1. 201214:57 cast1_kapitola13.tex
Kapitola2_1 editovatBrouwerova věta o pevném boděKarel.brinda 15. 1. 201215:11 cast2_kapitola1.tex
Kapitola2_2 editovatPravděpodobnostní důkazy v teorii grafůKarel.brinda 15. 1. 201215:12 cast2_kapitola2.tex
Kapitola2_3 editovatExtremální teorie grafůKarel.brinda 15. 1. 201215:16 cast2_kapitola3.tex
Kapitola2_4 editovatRamseyovská číslaKarel.brinda 15. 1. 201215:18 cast2_kapitola4.tex
Kapitola3_1 editovatObyčejné mocninné řadyKarel.brinda 15. 1. 201215:22 cast3_kapitola1.tex
Kapitola3_2 editovatExponenciální generující funkceKarel.brinda 15. 1. 201215:22 cast3_kapitola2.tex

Zdrojový kód

%\wikiskriptum{01ZTGA}
 
 
\documentclass[english,czech]{book}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage{geometry}
\geometry{verbose,a4paper,tmargin=4cm,bmargin=3cm,lmargin=3cm,rmargin=2cm,headheight=0.8cm,headsep=1cm,footskip=0.5cm}
\pagestyle{headings}
\setcounter{tocdepth}{2}
\usepackage{array}
\usepackage{amssymb}
 
\makeatletter
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% LyX specific LaTeX commands.
\newcommand{\noun}[1]{\textsc{#1}}
%% Because html converters don't know tabularnewline
\providecommand{\tabularnewline}{\\}
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Textclass specific LaTeX commands.
 \usepackage{amsmath,amsthm}
 \usepackage{ae,aecompl}
 \numberwithin{section}{chapter}
 \theoremstyle{plain}
 \newtheorem{thm}{V\v{e}ta}[section]
 \numberwithin{equation}{section} %% Comment out for sequentially-numbered
 \numberwithin{figure}{section} %% Comment out for sequentially-numbered
 \theoremstyle{plain}
 \theoremstyle{remark}  
 \newtheorem*{notation*}{\'{U}mluva} 
 \theoremstyle{plain}  
 \newtheorem*{obs*}{Pozorov\'{a}n\'{i}}
 \theoremstyle{definition}
 \newtheorem{defn}[thm]{Definice}
 \theoremstyle{remark}
 \newtheorem*{rem*}{Pozn\'{a}mka}
 \theoremstyle{remark}
 \newtheorem{rem}[thm]{Pozn\'{a}mka}
 \theoremstyle{plain}  
 \newtheorem*{cor*}{D\r{u}sledek}
 \theoremstyle{definition}
 \newtheorem*{example*}{P\v{r}\'{i}klad}
 \theoremstyle{plain}  
 \newtheorem{obs}[thm]{Pozorov\'{a}n\'{i}} %%Delete [thm] to re-start numbering
 \theoremstyle{plain}  
 \newtheorem{lem}[thm]{Lemma} %%Delete [thm] to re-start numbering
 \theoremstyle{plain}  
 \newtheorem{algorithm}[thm]{Algoritmus} %%Delete [thm] to re-start numbering
 \theoremstyle{remark}  
 \newtheorem{notation}[thm]{\'{U}mluva} 
 \theoremstyle{plain}  
 \newtheorem{cor}[thm]{D\r{u}sledek} %%Delete [thm] to re-start numbering
 \newenvironment{lyxlist}[1]
  {\begin{list}{}
   {\settowidth{\labelwidth}{#1}
   \setlength{\leftmargin}{\labelwidth}
   \addtolength{\leftmargin}{\labelsep}
   \renewcommand{\makelabel}[1]{##1\hfil}}}
  {\end{list}}
 \theoremstyle{definition}
 \newtheorem*{defn*}{Definice}
 \theoremstyle{plain}  
 \newtheorem*{prop*}{Tvrzen\'{i}} 
 \theoremstyle{plain}  
 \newtheorem*{thm*}{V\v{e}ta} 
 \theoremstyle{plain}  
 \newtheorem*{lem*}{Lemma}
 \theoremstyle{definition}
 \newtheorem{example}[thm]{P\v{r}\'{i}klad}
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% User specified LaTeX commands.
 
\usepackage{color}
\usepackage{pictex}
\usepackage[bookmarks=true,pdfstartview=FitH,pdftitle={Zápisky ze ZTG},pdfauthor={Pavel Strachota}]{hyperref}
 
\renewcommand{\vec}[1]{\boldsymbol{#1}}
\newcommand{\dd}{\mathrm{d}}
\newcommand{\e}{\mathrm{e}}
\newcommand{\C}{\mathbb{C}}
\newcommand{\N}{\mathbb{N}}
\newcommand{\Q}{\mathbb{Q}}
\newcommand{\R}{\mathbb{R}}
\newcommand{\Z}{\mathbb{Z}}
\newcommand{\J}{\mathcal{J}}
\newcommand{\X}{\mathcal{X}}
\newcommand{\Tr}{\mathrm{Tr}\,}
\newcommand{\T}{\mathrm{T}}
\newcommand{\val}{\mathrm{val}\,}
\newcommand{\crs}{\mathrm{cr}}
\newcommand{\E}{\mathrm{E}}
\newcommand{\diag}{\mathrm{diag}\,}
\newcommand{\stirl}[2]{\genfrac{\{}{\}}{0pt}{}{#1}{#2}}
 
\usepackage{babel}
\makeatother