02KVAN2:Header

Z WikiSkripta FJFI ČVUT v Praze
Přejít na: navigace, hledání
PDF [ znovu generovat, výstup z překladu ] Kompletní WikiSkriptum včetně všech podkapitol.
PDF Této kapitoly [ znovu generovat, výstup z překladu ] Přeložení pouze této kaptioly.
ZIPKompletní zdrojový kód včetně obrázků.

Součásti dokumentu 02KVAN2

součástakcepopisposlední editacesoubor
Hlavní dokument editovatHlavní stránka dokumentu 02KVAN2Hoskoant 6. 5. 201412:44
Řídící stránka editovatDefiniční stránka dokumentu a vložených obrázkůPotocvac 12. 6. 201712:17
Header editovatHlavičkový souborPotocvac 12. 6. 201719:07 header.tex
Kapitola0 editovatPředmluvaHoskoant 6. 5. 201411:48 predmluva.tex
Kapitola1 editovatAlgebraická teorie momentu hybnostiPotocvac 8. 6. 201814:31 kapitola1.tex
Kapitola2 editovatTenzorové operátory, Wigner-Eckartův teorémKubuondr 13. 6. 201813:22 kapitola2.tex
Kapitola3 editovatDalší ekvivalentní způsoby zápisu kvantové mechanikyKubuondr 13. 6. 201814:00 kapitola3.tex
Kapitola4 editovatMatice hustoty a smíšené kvantové stavyKubuondr 12. 6. 201810:59 kapitola4.tex
Kapitola5 editovatPřibližné metody v kvantové mechaniceKubuondr 9. 6. 201822:23 kapitola5.tex
Kapitola6 editovatPropagátorPotocvac 3. 5. 201817:34 kapitola6.tex
Kapitola7 editovatDráhový integrálKubuondr 5. 4. 202018:09 kapitola7.tex
Kapitola8 editovatTeorie rozptyluKubuondr 13. 6. 201808:54 kapitola8.tex
Kapitola9 editovatPartiční sumaKubuondr 13. 6. 201809:14 kapitola9.tex
Kapitola10 editovatReprezentace vícečásticových systémůKubuondr 11. 6. 201810:34 kapitola10.tex
Kapitola11 editovatKvantování klasických políKubuondr 13. 6. 201811:45 kapitola11.tex
Kapitola12 editovatLiteraturaHoskoant 6. 5. 201411:53 kapitolaA.tex

Vložené soubory

soubornázev souboru pro LaTeX
Image:wkb-1.pdf wkb-1.pdf
Image:wkb-2.pdf wkb-2.pdf
Image:wkb-3.pdf wkb-3.pdf
Image:wkb-4.pdf wkb-4.pdf
Image:wkb-5.pdf wkb-5.pdf
Image:wkb-ho.pdf wkb-ho.pdf
Image:itw-1.pdf itw-1.pdf
Image:drahy-1.pdf drahy-1.pdf
Image:drahy-2.pdf drahy-2.pdf
Image:feynman-1.pdf feynman-1.pdf
Image:feynman-2.pdf feynman-2.pdf
Image:feynman-3.pdf feynman-3.pdf
Image:feynman-4.pdf feynman-4.pdf
Image:rozptyl-1.pdf rozptyl-1.pdf
Image:rozptyl-2.pdf rozptyl-2.pdf

Zdrojový kód

%\wikiskriptum{02KVAN2}
 
\documentclass[a4paper,12pt]{article}
\usepackage[czech]{babel}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage{amsfonts,amsmath,mathpazo,enumerate,makeidx,upgreek}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{a4wide}
\usepackage{mathrsfs}    % kvuli peknymu Hilbertovu prostoru
\usepackage{amssymb}
\usepackage{amsthm}
\usepackage[pdftex]{graphicx}
\usepackage{epstopdf}
\usepackage{float}
\usepackage{graphicx}
\usepackage[unicode,naturalnames]{hyperref}
 
\makeindex
 
\numberwithin{equation}{section}
 
\hypersetup{
 colorlinks = true,
 bookmarksopen = true,
 pdftitle={KVAN02},
 pdfauthor={Antonín Hoskovec, Jan Lochman},
 pdfsubject={Poznámky k přednášce 02KVAN2, FJFI ČVUT},
 pdfkeywords={kvantová mechanika, fyzika},
 bookmarksnumbered=true,
 colorlinks=true,
 pdfpagemode={UseOutlines}
}
 
%------------ BRAKETY
\newcommand{\ket}[1]{| #1 \rangle}
\newcommand{\bra}[1]{\langle #1 |} 
\newcommand{\braket}[2]{\langle #1 | #2 \rangle}
\newcommand{\brapigket}[3]{\langle #1 | #2 | #3 \rangle}
\newcommand{\stredni}[1]{\langle #1 \rangle}
 
\newcommand{\komut}[2]{\left[ #1 , #2 \right]}
\newcommand{\antikomut}[2]{\left\{ #1 , #2 \right\}}
 
\newcommand{\parcder}[2]{\frac{\partial #1}{\partial #2}}
\newcommand{\deriv}[2]{\frac{d #1}{d #2}}
\newcommand{\dif}{\mathrm{d}}
 
\newcommand{\norm}[1]{\left\| #1 \right\|}
\newcommand{\abs}[1]{\left\vert #1 \right\vert} 
 
\newcommand{\prop}[4]{K \left( #1, #2; #3, #4 \right)}
\newcommand{\tprop}[4]{\tilde{K} \left( #1, #2; #3, #4 \right)}
\newcommand{\propR}[4]{K^{(+)} \left( #1, #2; #3, #4 \right)}
\newcommand{\propA}[4]{K^{(-)} \left( #1, #2; #3, #4 \right)}
\newcommand{\propRA}[4]{K^{(\pm)} \left( #1, #2; #3, #4 \right)}
\newcommand{\tpropRA}[4]{\tilde{K}^{(\pm)} \left( #1, #2; #3, #4 \right)}
\newcommand{\propU}[6]{K_{#1}^{#2} \left( #3, #4; #5, #6 \right)}
\newcommand{\tpropU}[6]{\tilde{K}_{#1}^{#2} \left( #3, #4; #5, #6 \right)}
\newcommand{\ttpropU}[6]{\tilde{\tilde{K}}_{#1}^{#2} \left( #3, #4; #5, #6 \right)}
 
\newcommand{\kreak}[1]{\mathop{\hat{a}^\dagger_{#1}}\nolimits}
\newcommand{\anihilak}[1]{\hat{a}_{#1}}
\newcommand{\Kreak}[1]{\hat{A}^\dagger_{#1}}
\newcommand{\Anihilak}[1]{\hat{A}_{#1}}
\newcommand{\bkreak}[1]{\mathop{\hat{b}^\dagger_{#1}}\nolimits}
\newcommand{\banihilak}[1]{\hat{b}_{#1}}
 
\newcommand{\obal}[1]{\mathrm{span}\left\lbrace #1 \right\rbrace}
 
%------------ OPERÁTORY APOD.
 
\newcommand{\const}{\mathord{\mathrm{const}}}
 
\newcommand{\Tr}{\mathop{\mathrm{Tr}}\nolimits}
 
\newcommand{\Ai}{\mathop{\mathrm{Ai}}\nolimits}
\newcommand{\Bi}{\mathop{\mathrm{Bi}}\nolimits}
 
%------------ ZPŮSOBY ZOBRAZENÍ
\newcommand{\D}{\displaystyle}
\newcommand{\T}{\textstyle}
 
 
%------------ CASTO UZIVANA CISLA
\newcommand{\pul}[0]{\frac{1}{2}} 
 
 
%------------ SPECIALNI SYMBOLY
\newcommand{\opone}[0]{\mathbb{1}}  % jednotkovyoperator
\newcommand{\priroz}[0]{\mathbb{N}} % prirozeny cisla
\newcommand{\cela}[0]{\mathbb{Z}} % cely cisla
\newcommand{\real}[0]{\mathbb{R}}
\newcommand{\komplex}[0]{\mathbb{C}}
\newcommand{\nulvek}[0]{\mathbb{O}} % nulovy vektor
\newcommand{\hilbert}[0]{\mathscr{H}}
\newcommand{\fock}[0]{\mathscr{F}}
\newcommand{\tenzop}[0]{\mathbb{T}}
 
%------------- CASTI DOKUMENTU
\theoremstyle{definition}
\newtheorem{define}{Definice}[section]
\newtheorem{theorem}[define]{Věta}
\newtheorem{lemma}[define]{Lemma}
\newtheorem*{dusl}{Důsledek}
 
\theoremstyle{remark}
\newtheorem*{remark}{Poznámka}
\newtheorem*{example}{Příklad}
 
\renewcommand{\proofname}{Důkaz}
 
% Trik pro pěkné římské číslice
 
\makeatletter
\def\rimske#1{{\ensuremath{\@rimske#1\relax}}}
\def\@rimske#1#2{#1\ifx#2\relax\let\rimske@next=\relax\else\!\let\rimske@next=\@rimske\fi\rimske@next#2}
\makeatother