01NUM1:Header

Z WikiSkripta FJFI ČVUT v Praze
Přejít na: navigace, hledání
PDF [ znovu generovat, výstup z překladu ] Kompletní WikiSkriptum včetně všech podkapitol.
PDF Této kapitoly [ znovu generovat, výstup z překladu ] Přeložení pouze této kaptioly.
ZIPKompletní zdrojový kód včetně obrázků.

Součásti dokumentu 01NUM1

součástakcepopisposlední editacesoubor
Hlavní dokument editovatHlavní stránka dokumentu 01NUM1Kubuondr 26. 11. 201617:56
Řídící stránka editovatDefiniční stránka dokumentu a vložených obrázkůDedicma2 23. 5. 201722:31
Header editovatHlavičkový souborDedicma2 17. 1. 201617:20 header.tex
Kapitola0 editovatZnačeníDedicma2 23. 5. 201722:32 preamble.tex
Kapitola2 editovatOpakování a doplnění znalostí z lineární algebryKubuondr 30. 1. 201718:14 prezentace2.tex
Kapitola3 editovatÚvod do numerické matematikyKubuondr 10. 12. 201615:17 prezentace3.tex
Kapitola4 editovatPřímé metody pro lineární soustavyKubuondr 30. 1. 201712:27 prezentace4.tex
Kapitola5 editovatIterativní metodyKubuondr 31. 1. 201711:41 prezentace5.tex
Kapitola6 editovatVlastní čísla a vektory maticKubuondr 31. 1. 201714:13 prezentace6.tex
Kapitola7 editovatNelineární rovniceKubuondr 31. 1. 201715:27 prezentace7.tex
Kapitola8 editovatInterpolaceKubuondr 31. 1. 201716:43 prezentace8.tex
Kapitola9 editovatDerivace a integraceKubuondr 31. 1. 201718:33 prezentace9.tex

Zdrojový kód

%\wikiskriptum{01NUM1}
\documentclass[intlimits]{amsart}
\usepackage{amssymb}
\usepackage{amsthm}
\usepackage{braket}
\usepackage{multirow}
\usepackage[utf8]{inputenc}
 
\def\mathbbm{\mathbb} % pokud neni k dispozici bbm
\usepackage[czech]{babel}
\usepackage{a4}
\usepackage{enumerate}
\usepackage[unicode]{hyperref}
\usepackage{color}
 
\usepackage{lmodern}
 
\usepackage{todonotes}
 
% Rozšířená matice
\makeatletter
\renewcommand*\env@matrix[1][*\c@MaxMatrixCols c]{%
 \hskip -\arraycolsep
 \let\@ifnextchar\new@ifnextchar
 \array{#1}}
\makeatother
 
% todonotes hack
\usepackage{marginnote}
\makeatletter
\renewcommand{\@todonotes@drawMarginNoteWithLine}{%
\begin{tikzpicture}[remember picture, overlay, baseline=-0.75ex]%
  \node [coordinate] (inText) {};%
\end{tikzpicture}%
\marginnote[{% Draw note in left margin
  \@todonotes@drawMarginNote%
  \@todonotes@drawLineToLeftMargin%
}]{% Draw note in right margin
  \@todonotes@drawMarginNote%
  \@todonotes@drawLineToRightMargin%
}%
}
\makeatother
 
 
\hypersetup{
  colorlinks = true,
  pdftitle = {01NUM1 Wiki Skriptum},
  bookmarksopen = true
  }
 
\setcounter{MaxMatrixCols}{32}
 
\DeclareMathOperator{\sgn}{sgn}
\DeclareMathOperator{\proj}{proj}
 
\newcommand{\matice}{\mathbbm}
\newcommand{\pvec}[1]{\vec{#1}\mkern2mu\vphantom{#1}}
 
\theoremstyle{definition}
\newtheorem{define}{Definice}[section]
\newtheorem*{define*}{Definice}
\newtheorem{theorem}[define]{Věta}
\newtheorem*{theorem*}{Věta}
\newtheorem{lemma}[define]{Lemma}
\newtheorem*{lemma*}{Lemma}
\newtheorem{remark}[define]{Poznámka}
\newtheorem*{remark*}{Poznámka}
\theoremstyle{remark}
\newtheorem{example}[define]{Příklad}
\newtheorem*{example*}{Příklad}
\renewcommand{\proofname}{Důkaz}
 
\addtolength{\textwidth}{72pt}
\addtolength{\evensidemargin}{-36pt}
\addtolength{\oddsidemargin}{-36pt}