01FA2:Header

Z WikiSkripta FJFI ČVUT v Praze
Přejít na: navigace, hledání
PDF [ znovu generovat, výstup z překladu ] Kompletní WikiSkriptum včetně všech podkapitol.
PDF Této kapitoly [ znovu generovat, výstup z překladu ] Přeložení pouze této kaptioly.
ZIPKompletní zdrojový kód včetně obrázků.

Součásti dokumentu 01FA2

součástakcepopisposlední editacesoubor
Hlavní dokument editovatHlavní stránka dokumentu 01FA2Gromadan 30. 9. 201514:24
Řídící stránka editovatDefiniční stránka dokumentu a vložených obrázkůGromadan 30. 9. 201514:40
Header editovatHlavičkový souborGromadan 30. 9. 201514:44 header.tex
Kapitola0 editovatÚvodKubuondr 8. 6. 201809:43 kapitola0.tex
Kapitola1 editovatFundamentální věty funkcionální analýzyKubuondr 1. 6. 201810:49 kapitola1.tex
Kapitola10 editovatHolomorfní vektorové funkceKubuondr 4. 6. 201820:19 kapitola2.tex
Kapitola2 editovatSpektrum uzavřeného operátoruKubuondr 2. 6. 201809:16 kapitola3.tex
Kapitola3 editovatSpektrální rozklad pro samosdružené omezené operátoryKubuondr 8. 6. 201809:13 kapitola4.tex
Kapitola8 editovatKompaktní operátoryGromadan 30. 9. 201514:35 kapitola5.tex
Kapitola9 editovatHilbert--Schmidtovy operátoryGromadan 30. 9. 201514:33 kapitola6.tex
Kapitola5 editovatNeomezené operátoryKubuondr 6. 2. 201910:05 kapitola7.tex
Kapitola6 editovatNormální operátoryAdmin 1. 8. 201001:30 kapitola8.tex
Kapitola7 editovatSamosdružené rozšíření symetrických operátorůKubuondr 8. 2. 201911:08 kapitola9.tex

Zdrojový kód

%\wikiskriptum{01FA2}
 
\documentclass[intlimits]{amsart}
\usepackage{amssymb}
\usepackage{amsthm}
%\usepackage{bbm}
%\def\mathbbm{\mathbf} % pokud neni k dispozici bbm
%\def\mathfrak{\mathcal} % pokud neni k dispozici frak
%\usepackage{mathrsfs}
\usepackage{a4}
\usepackage{a4wide}
\usepackage[czech]{babel}   % česky psaná práce
\usepackage[utf8]{inputenc} 
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{enumerate}
\usepackage{array}
\usepackage{dcolumn}
\usepackage{epsfig}
\sloppy
 
\usepackage{hyperref}
\usepackage{color}
 
\hypersetup{
  colorlinks = true,
  pdftitle = {Wiki Skriptum FJFI},
  pdfauthor = {Wiki Skriptum FJFI},
  pdfcreator = {Wiki Skriptum FJFI},
  bookmarksopen = true
  }
 
 
 
\newcolumntype{d}{D{.}{.}{-1}}
 
%definice českých uvozovek ... protoze to je peklo
\def\bq{\mbox{\kern.1ex\protect\raisebox{-1.3ex}[0pt][0pt]{''}\kern-.1ex}}
\def\eq{\mbox{\kern-.1ex``\kern.1ex}}
\gdef\uv#1{\bq #1\eq}
 
 
 
\makeatletter
 
\def\cary{\buildrel\textstyle{\lower0.18pt\hbox{\smash-}}\over{\lower1.42pt\hbox{\smash-}}}
 
\def\rightarrowfill@x#1{\m@th\setboxz@h{$#1\cary$}\ht\z@\z@
 $#1\copy\z@\mkern-6mu\cleaders
 \hbox{$#1\mkern-2mu\box\z@\mkern-2mu$}\hfill
 \mkern-6mu\mathord\rightrightarrows$}
 
\newcommand{\xrightarrows}[2][]{
 \mathrel{\mathop{
  \setbox\z@\vbox{\m@th
   \hbox{$\scriptstyle\;{#1}\;\;$}
   \hbox{$\m@th\scriptstyle\;{#2}\;\;$}
  }
  \vbox{
  \kern-2pt
  \hbox to\ifdim\wd\z@>\minaw@\wd\z@\else\minaw@\fi{
   \rightarrowfill@x\displaystyle}
  }
}
 \limits^{#2}\@ifnotempty{#1}{_{#1}}}
}
 
\newcommand{\dotm}{\buildrel\textstyle\raise2pt\hbox{\smash.}\over{\smash-}}
\newcommand{\dotp}{\buildrel\textstyle\raise5.5pt\hbox{\smash.}\over{\smash+}}
 
\renewcommand{\hat}{\widehat}
 
\newcommand{\I}{{\mathcal I}}
 
%\newcommand{\D}{{\mathcal D}}
\newcommand{\B}{{\mathcal B}}
\renewcommand{\c}{{\mathcal C}}
\renewcommand{\epsilon}{\varepsilon}
\renewcommand{\rho}{\varrho}
\renewcommand{\phi}{\varphi}
\newcommand{\Rop}{{\mathbb{R}^0_+}}
\newcommand{\Rp}{{\mathbb{R}_+}}
\newcommand{\Rm}{{\mathbb{R}_-}}
\newcommand{\RR}{{\mathbb{R}^*}}
\newcommand{\R}{{\mathbb{R}}}
\newcommand{\Q}{{\mathbb{Q}}}
\newcommand{\N}{{\mathbb{N}}}
\newcommand{\No}{{\mathbb{N}_0}}
\newcommand{\C}{{\mathbb{C}}}
\newcommand{\CC}{{\mathbb{C}^*}}
\newcommand{\Z}{\mathbb{Z}}
\newcommand{\Zm}{\mathbb{Z}_-}
\newcommand{\Zp}{\mathbb{Z}_+}
 
\newcommand{\dsum}{\sideset{}{^{\oplus}}{\sum}}
\newcommand{\supess}{\mathop{\mathrm{sup\,ess}}}
\newcommand{\sk}[1]{\mathop{\xrightarrows{#1}}}
\newcommand{\nsk}[1]{\mathop{\not\xrightarrows{#1}}}
\newcommand{\posloupnost}[3]{\sideset{}{_{#1}^{#2}}{\mathop{\left(#3\right)}}}
\newcommand{\system}[3]{\sideset{}{_{#1}^{#2}}{\mathop{\left\{#3\right\}}}}
\newcommand{\posl}[1]{\posloupnost{1}{\infty}{#1}}
\newcommand{\poslo}[1]{\posloupnost{0}{\infty}{#1}}
\newcommand{\sys}[1]{\system{1}{\infty}{#1}}
\newcommand{\rada}[1]{\sum_0^\infty #1}
\newcommand{\sm}{\smallsetminus}
\newcommand{\iz}[1]{{#1^\mathrm{i}}}
\newcommand{\vn}[1]{{#1^\circ}}
\newcommand{\uz}[1]{\overline{#1}}
\newcommand{\hr}[1]{\Dot{#1}}
\newcommand{\pp}{\subset\subset}
\newcommand{\sv}{\,\mathrm{sv}\,}
\newcommand{\id}[1]{\mathrm{id}_{#1}}
 
\newcommand{\nulvec}{{\vec\sigma}}
\newcommand{\nulmat}{{\mathbf 0}}
 
\newcommand{\norm}[1]{\left\|#1\right\|}
\newcommand{\xnorm}[2]{\left\|#2\right\|_{#1}}
\newcommand{\abs}[1]{\left|#1\right|}
 
\renewcommand{\H}{{\mathcal H}}
\newcommand{\V}{{\mathrm V}}
\newcommand{\h}{{\mathrm h}}
\newcommand{\im}{{\mathbf i}}
\renewcommand{\d}{{\mathrm d}}
\newcommand{\pd}{\partial}
\newcommand{\la}{\langle}
\newcommand{\ra}{\rangle}
\newcommand{\bigx}{\mathop{\text{\Huge\lower4.6pt\hbox{X}}}}
\newcommand{\lin}{_{\mathrm{lin}}}
\newcommand{\opj}{\overline}
\newcommand{\sd}{\vartriangle}
\newcommand{\compl}{^{\mathrm C}}
\newcommand{\trans}{^{\mathrm T}}
\newcommand{\A}{{\mathcal A}}
\newcommand{\pot}{{\mathbb P}}
\renewcommand{\B}{{\mathcal B}}
\newcommand{\bigcupm}{\mathop{\overline\bigcup}}
\newcommand{\chf}{\mathbf{1}}
\newcommand{\konst}{\mathit{konst.}}
\newcommand{\K}{\mathcal{K}}
\newcommand{\X}{\mathcal{X}}
\newcommand{\Y}{\mathcal{Y}}
\newcommand{\sigmac}{\sigma_\mathrm{c}}
\newcommand{\sigmap}{\sigma_\mathrm{p}}
\newcommand{\sigmar}{\sigma_\mathrm{r}}
 
\newcommand{\noqed}{\renewcommand{\qed}{}}
\newcommand{\xvdots}{{\hskip 5pt\vdots}}
\newcommand{\gammaf}{\boldsymbol{\Gamma}}
\newcommand{\betaf}{{\mathbf B}}
 
\newcommand{\osum}{\sideset{}{^\oplus}\sum}
 
\DeclareMathOperator{\Ran}{Ran}
\DeclareMathOperator{\Ker}{Ker}
\DeclareMathOperator{\supp}{supp}
\DeclareMathOperator{\Tr}{Tr}
\DeclareMathOperator{\sgn}{sgn}
\DeclareMathOperator{\dist}{dist}
\DeclareMathOperator{\Dom}{Dom}
\DeclareMathOperator{\intd}{int}
\DeclareMathOperator*{\slim}{s-lim}
 
\newcommand{\e}{{\mathrm e}}
 
\makeatother
 
 
 
 \theoremstyle{definition}
\newtheorem{define}{Definice}
\theoremstyle{plain}
\newtheorem{theorem}[define]{Věta}
\newtheorem{lemma}[define]{Lemma}
\newtheorem*{dusl}{Důsledek}
\newtheorem*{poz}{Pozorování}
\newtheorem{tvrzeni}[define]{Tvrzení}
\theoremstyle{remark}
\newtheorem*{remark}{Poznámka}
\newtheorem*{example}{Příklad}
\newtheorem*{uloha}{Úloha}
\renewcommand{\proofname}{Důkaz}