02KVAN:Header

Z WikiSkripta FJFI ČVUT v Praze
Přejít na: navigace, hledání
PDF [ znovu generovat, výstup z překladu ] Kompletní WikiSkriptum včetně všech podkapitol.
PDF Této kapitoly [ znovu generovat, výstup z překladu ] Přeložení pouze této kaptioly.
ZIPKompletní zdrojový kód včetně obrázků.

Součásti dokumentu 02KVAN

součástakcepopisposlední editacesoubor
Hlavní dokument editovatHlavní stránka dokumentu 02KVANStefamar 18. 9. 201813:38
Řídící stránka editovatDefiniční stránka dokumentu a vložených obrázkůStefamar 18. 9. 201814:04
Header editovatHlavičkový souborStefamar 18. 9. 201813:39 header.tex
Kapitola0 editovatPoznámkaStefamar 18. 9. 201813:40 kapitola0.tex
Kapitola1 editovatCharakteristické rysy kvantové mechanikyStefamar 18. 9. 201813:41 kapitola1.tex
Kapitola2 editovatZrod kvantové mechanikyStefamar 18. 9. 201813:42 kapitola2.tex
Kapitola3 editovatStavy a pozorovatelné v kvantové mechaniceStefamar 18. 9. 201813:48 kapitola3.tex
Kapitola4 editovatJednoduché kvantové systémyStefamar 18. 9. 201813:49 kapitola4.tex
Kapitola5 editovatPříprava stavu kvantové částiceStefamar 18. 9. 201814:09 kapitola5.tex
Kapitola6 editovatKvantová částice v centrálně symetrickém potenciáluStefamar 18. 9. 201813:57 kapitola6.tex
Kapitola7 editovatZobecněné vlastní funkceStefamar 18. 9. 201813:58 kapitola7.tex
Kapitola8 editovatBra-ketový formalismus a posunovací operátoryStefamar 18. 9. 201813:59 kapitola8.tex
Kapitola9 editovatPředpovědi výsledků měřeníStefamar 18. 9. 201813:59 kapitola9.tex
Kapitola10 editovatČasový vývoj kvantové částiceStefamar 18. 9. 201814:01 kapitola10.tex
Kapitola11 editovatČástice v elektromagnetickém poli. SpinStefamar 18. 9. 201814:02 kapitola11.tex
Kapitola12 editovatSystémy více částicStefamar 18. 9. 201814:03 kapitola12.tex
Kapitola13 editovatPřibližné metody výpočtu vlastních hodnot operátoruStefamar 18. 9. 201814:36 kapitola13.tex
Kapitola14 editovatPotenciálový rozptyl, tunelový jevStefamar 18. 9. 201814:05 kapitola14.tex
KapitolaA editovatLiteraturaStefamar 18. 9. 201814:06 literatura.tex

Vložené soubory

soubornázev souboru pro LaTeX
Image:blackbody.pdf blackbody.pdf
Image:s1s2.png s1s2.png
Image:s1full.png s1full.png
Image:s2full.png s2full.png
Image:wavefull.png wavefull.png
Image:ballfull.png ballfull.png
Image:roz1.pdf roz1.pdf
Image:roz2.pdf roz2.pdf
Image:fine_structure.pdf fine_structure.pdf
Image:zeeman_FS.pdf zeeman_FS.pdf
Image:tunel_prob.pdf tunel_prob.pdf

Zdrojový kód

%\wikiskriptum{02KVAN}
 
\documentclass[12pt,a4paper,titlepage]{report}
%\documentclass[a4paper,12pt]{article}
 
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[czech]{babel}
\usepackage[T1]{fontenc} % hyphenation + babel mě donutil použít T1 kódování znaků (jinak mi hyphenation nesežere diakritiku)
%\usepackage[czech,english]{babel}
%\selectlanguage{czech}
\usepackage{a4wide}
 
%\linespread{1.0} \setlength{\unitlength}{1mm}
%\parindent=2pc
%\textwidth=15cm
%\usepackage{makeidx}
\hyphenation{pře-svěd-če-ním před-po-ví-da-jí o-sci-lá-to-ru}
%ana-lý-za po-zo-ro-va-tel-né me-cha-ni-ky je-dno-roz-měr-né-ho sfé-ric-kých mě-ři-tel-ná prav-dě-po-dob-nost ne-zá-vis-lé vzdá-le-no-sti Ope-rá-to-ry ope-rá-to-r ope-rá-to-ru ope-rá-to-rů Bro-glie-ovou har-mo-nic-ké-ho elektro-mag-ne-tic-ké-ho expe-ri-men-tál-ně jed-no-roz-měr-nou}
 
\usepackage{amsmath,amssymb,amsthm,mathrsfs}
\usepackage[retainorgcmds]{IEEEtrantools}
\usepackage[dvips]{graphicx}
\usepackage{epstopdf}
\usepackage[unicode,breaklinks=true,hypertexnames=false]{hyperref}
 
\hypersetup{
  pdftitle={Slabikář kvantové mechaniky},
  pdfauthor={Ladislav Hlavatý},
  pdfsubject={Skriptum k~přednášce 02KVAN, FJFI ČVUT},
  pdfkeywords={kvantová mechanika},
  bookmarksnumbered=true,
  colorlinks=true,
  pdfpagemode={UseOutlines}
}
 
%definice českých uvozovek
\def\bq{\mbox{\kern.1ex\protect\raisebox{-1.3ex}[0pt][0pt]{''}\kern-.1ex}}
\def\eq{\mbox{\kern-.1ex``\kern.1ex}}
\gdef\uv#1{\bq #1\eq}
 
\newtheorem{post}{Postulát}
\newtheorem{cvi}{Cvičení}%[subsection]
\def \bc {\begin{cvi}}
\def \ec {\end{cvi}}
\newtheorem{tvr}{Tvrzení}[chapter]
\def \bt {\begin{tvr}}
\def \et {\end{tvr}}
\newtheorem{Def}{Definice}[chapter]
\def \bd {\begin{Def}}
\def \ed {\end{Def}}
\newtheorem{pri}{Příklad}%[subsection]
\def \bp {\begin{pri}}
\def \ep {\end{pri}}
\def \pri{{\bf Příklad:} }
 
\def \for {\ {\rm pro}\ }
\def \be {\begin{equation}}
%\def \bef {\begin{equation}\fbox{$\LARGE}
\def \bea {\begin{eqnarray}}
\def \ba {\begin{array}}
\def \ea {\end{array}}
\def \ee {\end{equation}}
\def \eea {\end{eqnarray}}
%\def \nn {\nonumber}
%\def \cne {\\ \nonumber & &}
%\def \cite {[}
\let\LL=\ll		% předefinuje << na \LL, aby se uvolnilo \ll na \label
\def \ll {\label}
%\def \llf {$}\label}
\def \newblock {}
\def \rf {\eqref}
 
\renewcommand{\refname}{Literatura}
\renewcommand{\contentsname}{Obsah}
\renewcommand{\figurename}{Obrázek}
 
% zkratky pro text
\def \qint {kvadraticky integrabilní}
\def \pst {{pravděpodobnost}}
\def \db {de Broglie}
\def \sv {Schr\"odingerov}
\def \rc {rovnic}
\def \qv {kvantov}
\def \mi {mechani}
\def \cc {částic}
\def \fc {funkc}
\def \oper {operátor}
\def \emk {elektromagnetick}
\def \ha {hamiltoniá}
%\documentstyle[12pt,a4]{article}
 
%\topmargin -20mm
%\hoffset 0in
%\voffset 15mm
%\textwidth 161mm
%\textheight 216mm
 
%\pagestyle{empty}
%\renewcommand{\baselinestretch}{1.8}
%\pagestyle{myheadings}
%\markright{Open spin chains}
 
%\newcommand{\ca}{{\cal A}}
%\newcommand{\lim}{\rightarrow}
%\newcommand{\hhat}[1] {\hat{\hat #1}}
 
\let\epsilon=\varepsilon
 
 
\newcommand{\R}{\mathbb{R}} % množina reálných čísel
\newcommand{\Rp}{\mathbb{R}^{+}} % množina kladných reálných čísel
\newcommand{\Rm}{\mathbb{R}^{-}} % množina záporných reálných čísel
\newcommand{\Rop}{\mathbb{R}_{0}^{+}} % množina nezáporných reálných čísel
\renewcommand{\C}{\mathbb{C}} % množina komplexních čísel
\newcommand{\Z}{\mathbb{Z}} % množina celých čísel
\newcommand{\N}{\mathbb{N}} % množina přirozených čísel
\newcommand{\konst}{\mathrm{konst}} % konstanta
%\newcommand{\me}{\mathrm{e}} % Eulerovo číslo
%\newcommand{\im}{\mathtt{i}} % imaginární jednotka
 
\newcommand{\ox}{\otimes} % kartézský součin
\newcommand{\half}{\frac{1}{2}}
\newcommand{\vex}{\vec x}
\newcommand{\unit}{\hat I}	% identický operátor
\newcommand{\uni}{\mathbb I} % jednotkový prvek (matice, vektor)
\newcommand{\Hil}{\mathcal H} %Hilbertův prostor
 
% matematické operátory
\newcommand{\df}{\mathop{\mathrm{Dom}}} % definiční obor
\newcommand{\ran}{\mathop{\mathrm{Ran}}} % obor hodnot
\newcommand{\tg}{\mathop{\mathrm{tg}}}
\newcommand{\arctg}{\mathop{\mathrm{arctg}}}
\newcommand{\sgn}{\mathop{\mathrm{sgn}}}
\renewcommand{\Re}{\mathop{\mathrm{Re}}}
\renewcommand{\Im}{\mathop{\mathrm{Im}}}
\newcommand{\Tr}{\mathop{\mathrm{Tr}}}	%stopa
\let\divsymb=\div % předefinuje dělítko \div na \divsymb
\renewcommand{\div}{\mathop{\mathrm{div}}}
\newcommand{\grad}{\mathop{\mathrm{grad}}}
\newcommand{\rot}{\mathop{\mathrm{rot}}}
\newcommand{\lapl}{\Delta} 	% neplést s \triangle
 
% bra-kety, střední hodnoty atd...
\newcommand{\bra}[1]{\langle#1|}
\newcommand{\ket}[1]{|#1\rangle}
\newcommand{\braket}[2]{\langle#1|#2\rangle}
\newcommand{\ketbra}[2]{|#1\rangle\langle #2|}
\newcommand{\braketA}[3]{\langle#1|#2|#3\rangle}
\newcommand{\mean}[2]{\langle#1\rangle_{#2}}
\newcommand{\norm}[1]{\left\|#1\right\|}
\newcommand{\abs}[1]{\left|#1\right|}
 
% diferenciály
\renewcommand{\d}{{\mathrm{d}}}
\newcommand{\dx}{{\d x}}
\newcommand{\dy}{{\d y}}
\newcommand{\dz}{{\d z}}
\newcommand{\dr}{{\d r}}
\newcommand{\dt}{{\d t}}
\newcommand{\pd}{\partial}
\newcommand{\dvol}{r^2\sin\theta\dr\d\theta\d\phi}
 
% L^2 prostory - pouze pro užití mimo matematický mód!
\newcommand{\qintline}{$ L^2(\R,\dx)$}
\newcommand{\qintspace}{$L^2(\R^3,\d^3x)$}
\newcommand{\qintrn}{$L^2(\R^N,\d^Nx)$}